วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 2 คน) ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคมของทุกปี (กรกฏาคม-ธันวาคม)

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF):   0.105

** ปัจจุบันได้ย้ายฐานข้อมูลในการส่งบทความไปที่ฐาน ThaiJo ดังนั้น ขอให้ผู้เขียนทุกท่านส่งบทความผ่านที่ฐานดังกล่าวเท่านั้น** ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/login