วิธีการฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการหาตำแหน่งที่ตั้งและการเลือกเตาเผา: กรณีศึกษา การกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา, สมบัติ สินธุเชาวน์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้ง และเลือกประเภทของเตาเผา สำหรับกำจัดขยะติดเชื่อโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่ทำให้ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการดำเนินการมีค่ารวมกันต่ำที่สุด เตาเผาที่พิจารณามี 3 แบบ คือ แบบที่มีอัตราการเผาสูงสุด 100 300 และ 600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และสามารถตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลชุมขนใดก็ได้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาคในการหาคำตอบ พร้อมทั้งวัดประสิทธิภาพวิธีนี้ โดยเปรียบเทียบผลคำตอบที่ได้กับคำตอบของ Lingo 11 ที่กำหนดระยะเวลาการประมวลผลไว้ที่ระยะเวลาหนึ่ง ผลการหาคำตอบพบว่าวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาค มีประสิทธิภาพในการหาคำตอบ ให้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าผลคำตอบจากโปรแกรม Lingo 11 ภายในระยะเวลาการคำนวณของโปรแกรม Lingo 11 ที่ 94.38 นาท

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.