การศึกษากระบวนการตกตะกอนของน้ำในโรงงานผลิตน้ำประปาต่อปริมาณการใช้พลังงาน

วิวัฒน์ อ่อนนาคคล้ำ, กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู

Abstract


   

กระบวนการตกตะกอนเป็นกระบวนการกำจัดตะกอนและสารแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำดิบ บทความนี้จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการประหยัดพลังงาน โดยปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ความขุ่นน้ำดิบในช่วง 26–40 NTU และอัตราการผลิตในช่วง 3.76–5.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ศึกษาถังตกตะกอน 2 ชนิดคือ ถังตกตะกอนชนิดชั้นตะกอนและชนิดหมุนเวียนตะกอน ผลการทดลองพบว่าความขุ่นน้ำดิบไม่ส่งผลต่อการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราการผลิตส่งผลต่อการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่อัตราการผลิต 5.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประหยัดพลังงานกว่าที่อัตราการผลิต 3.76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และถังตกตะกอนชนิดชั้นตะกอนจะประหยัดพลังงานกว่าถังตกตะกอนชนิดหมุนเวียนตะกอนร้อยละ 31–37 จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการอัตราการผลิตให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการตกตะกอนได้ประมาณร้อยละ 5.24 คิดเป็นมูลค่า 688,207 บาทต่อปี

คำสำคัญ

พลังงานจำเพาะ  ถังตกตะกอนชนิดชั้นตะกอน  ถังตกตะกอนชนิดหมุนเวียนตะกอน  กระบวนการผลิตน้ำประปา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.