การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากเตาย่าง

มติ นรารมย์, ปวัตวงศ์ บำรุงขันท์

Abstract


พื้นที่เขตชนบทมีการใช้เตาย่างกันอย่างแพร่หลาย ทางคณะวิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดผลิตไฟฟ้า TEG ที่ผนังของเตาย่าง 1 โมดูล โดยทดลองหาจุดที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริก งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริกด้านร้อนเข้ากับเตาย่างและด้านเย็นมีการใช้พัดลมระบายความร้อน โดยการบังคับทิศทางลมที่ตัวระบายความร้อน ซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมจะถูกติดตั้งที่ด้านข้างเตาย่าง จากผลการทดลองอุณหภูมิที่ได้วัดทางด้านเย็นมีค่า 53.2 °C และที่อุณหภูมิด้านร้อนมีค่า 150.9 °C ทั้งนี้ความแตกต่างของอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดที่ 97.7 °C จะผลิตกำลังไฟฟ้าได้ที่ 2.05 W ต่อโมดูลและมีร้อยละของประสิทธิภาพ 2.22 เมื่อนำไปวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนจะให้ระยะเวลาคืนทุน 1.74 ปี ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้มาจากเทอร์โมอิเล็กทริกเพียง 1 โมดูลนี้สามารถนำไปจ่ายกำลังให้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ขนาดเล็ก ๆ หรือชาร์จลงแบตเตอรี่ได้

คำสำคัญ

การบังคับทิศทางลม  เทอร์โมอิเล็กทริก  เตาย่าง


Full Text:

PDF

References


Seitz M, Johnson M, Hübner S. Economic impact of latent heat thermal energy storage systems within direct steam generating solar thermal power plants with parabolic troughs. Energy Conversion and Management. 2017; 143: 286–294.

Loh SK. The potential of the Malaysian oil palm biomass as a renewable energy. Source Energy Conversion and Management. 2017; 141: 285–298.

Abbasi SA, Abbasi T, Abbasi T. Impact of wind-energy generation on climate: A rising spectre. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016; 59: 1591–1598.

He W, Su Y, Wang YQ. Riffat SB, Ji J. A study on incorporation of thermoelectric modules with evacuated-tube heat-pipe solar collectors. Renewable Energy. 2012; 37: 142–149.

Hsu CT, Huang GY, Chu HS, Yu B, Yao DJ. An effective Seebeck coefficient obtained by experimental results of a thermoelectric generator module. Applied Energy. 2011; 88: 5173–5179.

Sahin AZ, Yilbas BS, Shuja SZ, Momin O. Investigation into topping cycle: Thermal efficiency with and without presence of thermoelectric generator. Journal of Energy. 2011; 36: 4048–4054.

Radion C. Theoretical studies on the efficiency of air conditioner based on permeable thermoelectric converter. Journal of Applied Thermal Engineering. 2012; 38(4): 7–13.

Bamroongkhan P, Lertsatitthanakorn C. Performance Study of a Thermoelectric Generator Incorporated in a Liquid Petroleum Gas Stove. In: Burapha University International Conference July 3–4; 2014.

Eakburanawat J, Boonyaroonate I. Development of a thermoelectric battery-charger with microcontroller-based maximum power point tracking technique. Applied Energy. 2006; 83: 687–704.

Lertsatitthanakorn C. Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator. Bioresource Technology. 2007; 98: 1670–1674.

Lertsatitthanakorn C, Jamradloedluk J, Rungsiyopas M. Study of Combined Rice Husk Gasifier Thermoelectric Generator. Energy Procedia. 2014; 52: 159–166.

ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์, เจริญพร เลิศสถิตธนกร ทางเลือกในการระบายความร้อนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเธอร์โมอิเล็กทริก. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2559; 29(97): 87–94.

Elsheikh MH, et al. A review on thermoelectric renewable energy: Principle parameters that affect their performance. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014; 30: 337–355.

Miller EW, Hendricks TJ, Peterson RB. Modeling Energy Recovery Using Thermoelectric Conversion Integrated with an Organic Rankine Bottoming Cycle. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 2009; 38: 1206–1213.

Newnan DG. Engineering Economic Analysis. Engineering Press Inc: California; 1980.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.