วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

คลอเคลีย วจนะวิชากร, กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์

Abstract


งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดเส้นทางการเดินรถใหม่เพื่อให้ระยะทางรวมน้อยที่สุด ส่งผลต่อการลดต้นทุนและรอบเวลาการทำงานการเดินรถเก็บขยะ ทั้งนี้เทศบาลตำบลอุบล รับผิดชอบพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ตำบล 7 ชุมชน ใช้รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย มีการเดินรถ 4 เส้นทาง จำนวนรถ 4 คัน ขนาด 1,200 กิโลกรัม และ 600 กิโลกรัม มีจุดบริการเก็บขยะทั้งสิ้น 45 จุด ระยะทางรวม 123 กิโลเมตร จากการศึกษาคณะผู้วิจัยได้จัดกลุ่มจุดเก็บขยะใหม่เหลือเพียง 27 จุด ระยะทางรวม 73 กิโลเมตร โดยใช้ฟังก์ชันวิธีเชิงวิวัฒนาการ(Evolutionary Method) และวิธีแบบประหยัด(Saving Algorithm) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการเดินรถ 1 เส้นทาง และกรณีการเดินรถ 2  เส้นทาง ผลลัพธ์จากการศึกษา พบว่า วิธีเชิงวิวัฒนาการ ให้ระยะทางการเดินรถสั้นที่สุด โดยกรณีเดินรถ 1 เส้นทาง วิธีเชิงวิวัฒนาการ ให้ระยะทางรวมเท่ากับ 23.70 กิโลเมตร เมื่อระยะทางเดินรถก่อนปรับปรุงคือ 73กิโลเมตร ลดลงจากเดิม 49.3 กิโลเมตร คิดเป็น 67.53% และกรณีเดินรถ 2 เส้นทาง วิธีเชิงวิวัฒนาการ ให้ระยะทางเดินรถทั้งสิ้น 33 กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดินรถก่อนปรับปรุงคือ 73 กิโลเมตร ระยะทางเดินรถลดลงจากเดิม 40 กิโลเมตร คิดเป็น 54.79% และพบว่าการจัดเส้นทางเดินรถ 1 เส้นทางได้ระยะทางสั้นกว่าการจัดเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง


Full Text:

PDF

References


ณัฐณิชา รุ่งโรจน์ชัชวาล, อินทุอร ศรีสว่าง และวนัฐฌพงษ์ คงแก้ว. 2559. การประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, 4(2):

– 31.

ศุภพัชร พวงแก้ว. 2553. วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขยะตามครัวเรือนโดยใช้คนงานในการจัดเก็บ, วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 1-117.

สุภกิณห์ สมศรี. 2545. การหาแนวทางการจัดการ

ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา, หน้า 1-141.

สมบัติ สินธุเชาวน์. 2557. การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์. 2553. การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่, สารนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, สงขลา, หน้า 1-42.

Sibel, A. and Bahar, Y. K. 2007. “A New Model for the Hazardous Waste Location-Routing Problem.” Computers and Operations Research. 34 (5): 1406-1423.

Nanthavanij, S., Boonprasurt, P., Jaruphongsa, W., Ammarapala, V. 2008. “Vehicle Routing Problem with Manual Material Handling: Flexible Delivery Crew—Vehicle Assignment.” In Proceedings of the 9th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. Bali, Indonesia: [n.p.] 2905-2911.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.