พฤติกรรมการแอ่นของแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงชั้นแบบครอสพลายที่มีขอบสามด้านรองรับแบบยึดแน่นและอีกหนึ่งด้านปล่อยอิสระ

ธวัชชัย อุ่นใจจม, กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, อนุชา ตาน้อย, อนุชิต เกตุทะจักร์

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการแอ่นของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบครอสพลาย ที่มีขอบสามด้านรองรับแบบยึดแน่นและอีกหนึ่งด้านปล่อยอิสระ รับภาระกระจายแบบสม่ำเสมอกระทำตั้งฉากกับแผ่นน แผ่นวัสดุเชิงประกอบมีอัตราส่วนทางเรขาคณิตตั้งแต่ 1:1 ถึง 7:1 มีการเรียงตัวของเส้นใยแบบ [0]4, [90]4, [0/90]s และ [90/0]s จากผลการศึกษาพบว่ารูปร่างการแอ่นของแผ่นวัสดุเชิงประกอบไม่ขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของเส้นใยและอัตราส่วนทางเรขาคณิต แต่ระยะการแอ่นและความเค้นดัดจะขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของเส้นใยและอัตราส่วนทางเรขาคณิต โดยแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงตัวของเส้นใยเหมือนกันแต่มีอัตราส่วนทางเรขาคณิตต่างกัน ระยะการแอ่นและความเค้นดัดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนทางเรขาคณิตมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงตัวของเส้นใยต่างกันแต่มีอัตราส่วนทางเรขาคณิตเท่ากัน การเรียงตัวของเส้นใยแบบ [90]4 จะมีระยะการแอ่นและความเค้นดัดสูงสุดที่อัตราส่วนทางเรขาคณิตน้อย ในทางตรงกันข้ามที่อัตราส่วนทางเรขาคณิตมากการเรียงตัวของเส้นใยแบบ [0]4 จะมีระยะการแอ่นและความเค้นดัดสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่น ความเค้นดัดและอัตราส่วนทางเรขาคณิตให้อยู่ในรูปของสมการโพลิโนเมียลลำดับที่ 10

คำสำคัญ

ระยะการแอ่น  ความเค้นดัด  อัตราส่วนทางเรขาคณิต  แผ่นวัสดุเชิงประกอบ


Full Text:

PDF

References


ทวี หวังนิเวศน์กุล. วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์; 2554.

Rajalingham C, Bhat RB, Xistris GD. Vibration of rectangular plates using plate characteristic functions as shape functions in the Rayleigh-Ritz method. Journal of Sound and Vibration. 1996; 193(2): 497–509.

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, อาศิส บุณยะประภัศร,กรกฎ รัชชภูมิ, ธนบดี รักษ์พลพันธ์. การศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรมแผ่นบางเป็นพฤติกรรมคาน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2557; 21(2): 21–29.

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, ณัฐพงษ์ กุลท้วม, เอกรินทร์ ระลาธิ. ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่น – ความเค้นดัด และอัตราส่วนทางเรขาคณิต ของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตรขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 2559; 9(1): 61–69.

Ungbhakorn V, Wattanasakulpong N. Bending analysis of symmetrically laminated rectangular plates with arbitrary edge supports by the extended Kantorovich method. Thammasat Int. J. Sc.Tech. 2006: 33–44.

Phongsrisuk K, Ingsuwan P, Rangsri W, Klongpanich W. Free vibration analysis of symmetrically laminated composite rectangular plate using extended Kantorovich method. Maejo Int. J. Sci. Technol. 2010; 4(3): 512–532.

Timoshenko S, Woinowsky-Krieger S. Theory of Plates and Shells (2nd ed). New York: McGraw-Hill; 1959.

พิษณุ เจียวคุณ. การวิเคราะห์การถดถอย. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2548.

Reddy JN. Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis (2nd ed). Boca Raton: CRC Press; 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.