ผลของความหนาแน่น และอัตราส่วนที่มีต่อปริมาณช่องว่างอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใส่สารลดน้ำปริมาณมาก

ธนภร ทวีวุฒิ, นท แสงเทียน, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, สถาพร โภคา

Abstract


งานวิจัยฉบับนี้เสนอผลทดสอบ และปัจจัยของความหนาแน่น และส่วนผสมในคอนกรีตที่มีต่อปริมาณฟองอากาศของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใส่สารลดน้ำปริมาณมาก โดยใช้ตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใส่สารลดน้ำปริมาณมากซึ่งมีความหนาแน่น 1,600 และ 1,800 กก./ม.3 โดยใช้อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 2:1 3:1 และ 4:1  อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30 0.35 0.40 และ 0.45 และปริมาณของสารลดน้ำปริมาณมากร้อยละ 0.5 และ 1 จากนั้นทำการหาปริมาณของฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยการทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าตามมาตรฐาน ASTM C128 ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใส่สารลดน้ำปริมาณมากมีปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตอยู่ในช่วงร้อยละ 31.51-38.96 โดยที่ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับปริมาณโฟมที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตเป็นหลัก และยังขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมของคอนกรีตอีกด้วย ซึ่งคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใส่สารลดน้ำปริมาณมากจะมีแนวโน้มของปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีตเพิ่มขึ้นเมื่อ ก) ความหนาแน่นของคอนกรีตลดลง ข) อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในตัวอย่างคอนกรีตสูตรที่ใช้ปริมาณสารลดน้ำปริมาณมากร้อยละ 0.5 ค) อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น หรือ ง) ปริมาณสารลดน้ำปริมาณมากในส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเพิ่มขึ้นเฉพาะในตัวอย่างคอนกรีตสูตรที่ใช้อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ

Full Text:

PDF

References


Shetty MS. Concrete Technology: Theory and Practice. New Delhi: S.CHAND&COMPANY; 2000.

Gambhir ML. Concrete Technology: Theory and Practice, 5ed. New Delhi: McGraw Hill Education (India) Private Limited; 2013.

Thai Industrial Standard Institute. Ministry of Industry 2601–2556. Cellular Lightweight Concrete Blocks using Preformed Foam. 2556.

Robler M, Odler I. Investigations on the relationship between porosity, structure and strength of hydrated portland cement pastes: Effect of porosity. Cement and Concrete Research. 1985; 15: 320–30.

Hoff GC. Porosity-strength considerations for cellular concrete. Cement and Concrete Research. 1972; 2: 91–100.

Ziembika H. Effect of micropore structure on cellular concrete shrinkage. Cement and Concrete Research. 1977; 7: 323–32.

Roulet CA. Expansion of aerated concrete due to frost determination of critical saturation. In: Wittmann FH, editor. Proceedings Autoclaved Aerated Concrete, Moisture and Properties. Amsterdam: Elsevier; 1983. p. 157–69.

ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จากัด (CPAC) พิมพ์ครั้งที่ 4. 2540.

Powers TC. Topics in Concrete Technology, 3.

Mixture Containing Intentionally of Entrained Air Journal of the PCA Research and Development Laboratories. 1964; 6(3): 19–41.

Nambiar EKK, Ramamurthy K. Air void characterisation of foam concrete. Cement and Concrete Composites. 2007; 37: 221–230.

ธนภร ทวีวุฒิ, นท แสงเทียน, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์. ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. วิศวสารลาดกระบัง. 2558; 38(2): 67–72.

ASTM C128-97. Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate. West Conshohocken: ASTM International; 2001.

Craig RF. Soil Mechanics. Chapman &Hall; 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.