ผลการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานข้าวแบบหลายวัตถุประสงค์ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

เศรษฐภูมิ เถาชารี, พัฐสุดา ชูติกุลัง, จิรวัฒน์ ตั้งจิตโสมนัส, จิรวดี อินทกาญจน์, กนกนาฏ หาญสิทธิพร

Abstract


ในบทความวิจัยนี้จะนำเสนอผลการวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทานข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก คือ เกษตรกร กลุ่มผู้จัดหาข้าวเปลือก คือ สหกรณ์การเกษตร* พ่อค้าคนกลาง กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร คือ โรงสี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้จำหน่ายข้าวสาร คือ พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ คุณภาพ(Quality) เป็นการวัด %ความชื้นข้าวเปลือก %การปลอมปน %ต้นข้าว % Quality %Defect ต้นทุน(Cost) เป็นการวัดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ตามฐานกิจกรรที่เกิดขึ้น และเวลา (Time) เป็นการวัดเวลาที่ใช้ไปในกิจกรรมโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ในเสียมีผลการวัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงควรมุ่งบริหารจัดการคุณภาพ ต้นทุน และเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโซ่อุปทานข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย

คำหลัก หลายวัตถุประสงค์ ต้นทุนฐานกิจกรรม โซ่อุปทานข้าว


Full Text:

PDF

References


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. “การส่งออกสินค้าตามโครงสร้างสินค้าสำคัญของไทย ปี 2556 – 2559”, สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย. www.ops3.moc.go.th/export/recode_export/report.asp. 26 ธันวาคม, 2560.

Baykasoglu A., Vahit Kaplanoglu V. Application of activity-based costing to a land transportation company: A case study. Int. J. Production Economics. 2008 ; 116: 308 – 324.

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย และจักรฏฤษณ ดวงพัสตรา. 2544. การจัดการโลจิสติกส์. แมรคคอฮิล อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ อิงส์, กรุงเทพฯ.

รุธิร์ พนมยงค์. 2547. การจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์เวลาดี, กรุงเทพฯ.

รุธิร์ พนมยงค์, นุจรี สุพัฒน์ และศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์. 2548. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC.ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร, กรุงเทพฯ.

Lana Y.J. Liua, Fei Panb. The implementation of Activity-Based Costing in China : An innovation action research approach. The British Accounting Review. 2014 ; 34 : 634–638.

Vogt, J., Pienaar, W. and Wit, P. D. 2005. Business Logistics Management: Theory and Practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

สุพจน์ เหล่างาม. “การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน”,บทความโลจิสติกส์. www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=578:measuring-supply-chain-performance&catid=41:supply-chain&Itemid=89. 1 มกราคม, 2561.

Jaime A. Palma-Mendoza. Analytical hierarchy process and SCOR model to support supply chain re-design. International Journal of Information Management. 2007 ; 39 : 249–264.

เศรษฐภูมิ เถาชารี. “การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.. 10(2) : 95 - 106 ; เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, 2560.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.