วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ single-blind review โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายนของทุกปี (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคมของทุกปี (กรกฏาคม-ธันวาคม)

 

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2560)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF):   0.152