รายการหลัก
สำหรับเจ้าหน้าที่
User
Password
 

css menu bar by Css3Menu.com

 

โปรแกรมจัดการเอกสาร Project นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องเรียนวิชาโครงงาน Project หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อที่จะทำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย เพื่อที่จะสามารถจบในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเอกสารคู่มือโครงงานประกอบการนำเสนอและต้องนำส่ง หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเอกสารคู่มือจะถูกนำเข้าเก็บที่ห้องสมุดคณะฯ และทำการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการต่างๆมีผู้เกี่ยวข้องในการทำงานด้านนี้ อาทิเช่นเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ต้องทำการติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และนักศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บเอกสารโครงงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดระบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเก็บเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและรายงานสถานะการนำส่งเอกสารโครงงาน ได้อย่างรวดเร็ว

คู่มือการมใช้โปรแกรมสำหรับนักศึกษา (ให้นักศึกษาดาวโหลดไปใช้ในการทำเอกสาร)

1.รูปภาพสำหรับทำลายน้ำ (Watermark.png)

2.โปรแกรม PDF Watermark

3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการโครงงานสำหรับงานนักศึกษา

  Infomation Technology service depart of Faculty Of Engineering Ubonratchathani University..