รายการหลัก

เข้าสู่ระบบ
User
Password

ระบบการแจ้งเตือนกิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ อัตโนมัติเพื่อกิจกรรมนั้นๆถึงเกณฑ์กำหนดการดำเนินการ โ ดยจะสามารถประยุกค์ใช้ได้ในหลายๆด้าน เช่นการเตือนวาระการดำรงตำแหน่ง วาระกรรมการต่างๆ การเตือนการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นไป โดยใช้หลักการคำนวนวันที่ที่มีการเริ่มแจ้งในระบบ เทียบกับเกณฑ์ระยะเวลาของลักษณะเหตุการณ์ต่างๆ

กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานโดยตรงคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดการบุคลากร ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในการเตือนให้รู้ช่วงกำหนดเวลาดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยระบบอีเมล์อัตโนมัติ เพื่อให้เริ่มดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกิจกรรมนั้นๆ

ผู้จัดทำ

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยนายประจันบาน อ่อนสนิทเป้นผู้รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม และออกแบบระบบ ภายใต้เงื่อนไขความต้องการพื้นฐานจากผู้ใช้งาน

 

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เมษายน 2560 - 31 สิงหาคม 2560

 

ขอขอบคุณ

งานการเจ้าหน้าที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล ที่
ร่วมออกแบบระบบการ ทำงานของโปรแกรมนี้.