idProjNameOwnProjectDpIDBudgetBudjetYearStatusBookIDreportstatusBno_close_repEndDayExpandreferencereference2reference3
3การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโลรัฐพงศ์ ปฏิกานังวิศวกรรมเครื่องกล2981002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/6028 ลว. 30 ตุลาคม 2558อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3576 ลว. 11 ตุลาคม 256030/09/2014
4การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยธนภร ทวีวุฒิวิศวกรรมโยธา9581002557คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไขอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2014
5การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์อนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล2970002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1111 ลว.4 เมษายน 2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/2580 ลว.17 ก.ค.256030/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
6สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้าจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ2673002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/670 ลว.23 ก.พ.2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/2934 ลว. 19 สิงหาคม 256030/09/2014
8การศึกษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล2981002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/6588 ลว. 11 ธันวาคม 2558ปิดการส่งรายงาน30/09/2014
9การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีธารชุดา พันธ์นิกุลวิศวกรรมอุตสาหการ2948002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3180 ลว.6 กันยายน 2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/2507 ลว.29 มิ.ย.255930/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1
10การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวนบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล2992002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/980 ลว.17 มีนาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/602 ลว.17 ก.พ.255930/09/2014
11การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำทะเลชาคริต โพธิ์งามวิศวกรรมเครื่องกล2178002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1110 ลว.4 เมษายน 2560ปิดการส่งรายงาน30/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1
12การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนันทวัฒน์ วีรุยุทธวิศวกรรมเครื่องกล2046002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/6589 ลว.11 ธันวาคม 2558อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0604.8/3514 ลว 5 พ.ย.6230/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1
13การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3003002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1359 ลว.25 เมษายน 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/2938 ลว 10/08/255930/09/2014
14การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองกรรณิกา รัตนพงศ์เลขาวิศวกรรมเคมี3416002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1418 ลว.29 เมษายน 2559ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1200 ลว.05/04/255930/09/2013
15การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้นพุทธพร แสงเทียนวิศวกรรมเคมี3465002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1177 ลว.9 มีนาคม 2558ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/6140 ลว.22 ธันวาคม 255730/09/2013
16การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจักกฤษณ์ อำพุชวิศวกรรมเคมี2651002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/4480 ลว.11 กันยายน 2557ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/6587 ลว.11ธันวาคม 255830/09/2013
17คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลวอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล3311002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2357 ลว.28 กรกฎาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/547 ลว.12 ก.พ.255930/09/2013
18การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทานรัชดา โสภาคะยังวิศวกรรมเครื่องกล2035002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4889 ลว. 25 กันยายน 2557อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/3189 ลว.31/08/255930/09/2013
19การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีความไม่แน่นอน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ1947002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/6571 ลว. 11 ธันวาคม 2558ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/2667 ลว.21 กรกฎาคม 255930/09/2013
20การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง โดยมีข้อจำกัดด้านปริมาณและเวลาในการจัดส่ง : กรณีศึกษาโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระพีพันธ์ ปิตาคะโสวิศวกรรมอุตสาหการ2904002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2902 ลว.8 สิงหาคม 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ 0529.8/2266 ลว.08/06/5930/09/2013ไฟล์อ้างอิง 1
21การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3124002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1178 ลว.9 มีนาคม 2558ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1801 ลว.23 เมษายน 255730/09/2013
22การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1804002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2985 ลว.17 สิงหาคม 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/2938 ลว 10/08/255930/09/2013
23การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิง พันธุกรรมนันทวัฒน์ วีรุยุทธวิศวกรรมเครื่องกล2177002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0529.8/1728, 18 เม.ย.57อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2013
25การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโลรัฐพงศ์ ปฏิกานังวิศวกรรมเครื่องกล3135002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1158 ลว.31 มีนาคม 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3876 ลว.11 ตุลาคม 256030/09/2013
26การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยธนภร ทวีวุฒิวิศวกรรมโยธา9680002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2013
27การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์อนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล3498002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2760 ลว.28 ก.ค.2559ปิดการส่งรายงาน30/09/2013
28สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้าจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ2882002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/671 ลว. 23 ก.พ.2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/2934 ลว.19 สิงหาคม 256030/09/2013
29การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวตะวันฉาย โพธิ์หอมวิศวกรรมอุตสาหการ3487002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8./3153 ลว.30 สิงหาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/5015 ลว.9 ต.ค.255630/09/2012
30การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้าทรงสุภา พุ่มชุมพลวิศวกรรมเครื่องกล2431002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1154 ลว.31 มีนาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.255830/09/2012
31การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อนทรงสุภา พุ่มชุมพลวิศวกรรมเครื่องกล3421002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1153 ลว.31 มีนาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.255830/09/2012
32การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้นสุมนา สิริพัฒนกุลวิศวกรรมเคมี3421002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/6140 ลว.22 ธ.ค.255730/09/2012
33การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณคลื่นสมองสำหรับการตรวจหาการชักศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3267002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5349 ลว.23 กันยายน 2558อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ 0529.8/2411 ลว.7 พ.ค.255830/09/2012
34การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ2530002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3526 ลว. 5 สิงหาคม 2556ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/1873 ลว.28 เม.ย.255730/09/2012
35การปรับปรุงเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากปัญหาภัยแล้งคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3465002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/6590 ลว. 11/12/ 2558อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/1261 ลว. 12/04/255930/09/2012
36การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทานรัชดา โสภาคะยังวิศวกรรมเครื่องกล2728002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1176 ลว.9 มีนาคม 2558อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ0529.8/3189 ลว.31/08/255930/09/2012
37การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองกรรณิกา รัตนพงศ์เลขาวิศวกรรมเคมี3146002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/5084 ลว.7 ตุลาคม 2557ปิดการส่งรายงาน30/09/2012
38การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจักกฤษณ์ อำพุชวิศวกรรมเคมี2508002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1869 ลว.28 เมษายน 2557ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/6587 ลว.11 ธ.ค.255830/09/2012
39คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลวอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล3025002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5411 ลว.24 กันยายน 2558ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/547 ลว.12 ก.พ.255930/09/2012
40การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกนรัชดา โสภาคะยังวิศวกรรมเครื่องกล3421002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0529.8/4666, 25 ก.พ.56ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/252 ลว.21 ม.ค.255830/09/2012
41การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลวอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล2596002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5412 ลว.24 กันยายน 2558ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/349 ลว.23 ม.ค.255830/09/2012
42การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยธนภร ทวีวุฒิวิศวกรรมโยธา9986002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2012
43การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุนรัฐพงศ์ ปฏิกานังวิศวกรรมเครื่องกล2156002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2767 ลว.29 ก.ค.2559ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/5573 ลว.29 ก.ย.255830/09/2012
44การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตรคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4087 ลว. 19 ธํนวาคม 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3281 ลว. 15 กันยายน 256030/09/2015ไฟล์อ้างอิง 1
45การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มประสิทธิภาพโดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงรังผึ้งธนรัฐ ศรีวีระกุลวิศวกรรมเครื่องกล2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2914 ลว. 16 สิงหาคม 2560ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1973 ลว.30 พ.ค.256030/09/2016ไฟล์อ้างอิง 1
46การเลือกที่ตั้งของเตาเผาขยะและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับการเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ2530002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1975 ลว.1 มิถุนายน 2561ปิดการส่งรายงาน30/09/2015ไฟล์อ้างอิง 1
47การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบไม่ใช้เข็มด้วยลำพุ่งที่สร้างโดยหลักการกระแทกแบบใช้สปริงเป็นต้นกำลังวิระพันธ์ สีหานามวิศวกรรมเครื่องกล2970002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1066 ลว.29 มีนาคม 2560ปิดการส่งรายงาน0529.8/2337 ลว.26 มิถุนายน 256030/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
48การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของกระบวนการเชื่อมไทเทเนียมแบบเกิดบ่อหลอมละลายสุริยา โชคสวัสดิ์วิศวกรรมอุตสาหการ2097002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3640 ลว.18/10/2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3318 ลว. 21 กันยายน 256030/09/2015ไฟล์อ้างอิง 1
49การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวนบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/979 ลว.17 มีนาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/602 ลว. 17 ก.พ.2559
50การศึกษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล2926002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/981 ลว.17 มีนาคม 2559อยู่ระหว่างดำเนินงาน
51การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำทะเลชาคริต โพธิ์งามวิศวกรรมเครื่องกล2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2563 ลว.24 กรกฎาคม 2561ปิดการส่งรายงาน30/09/2015ไฟล์อ้างอิง 1
52การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2397 ลว.23 มิถุนายน 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/2045 ลว.24 พ.ค.2559
53การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธี Neuro-Genetic Hybrid Frameworkนันทวัฒน์ วีรุยุทธวิศวกรรมเครื่องกล2992002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3081 ลว.31 สิงหาคม 2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0604.8/3513 ลว 5 พ.ย.6230/09/2015ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
55คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา1.0252e+062554อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
56พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา3030002554อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
57คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา9431002553อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
58พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา2102002553อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
59คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา6294002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
60พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรมเกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัยวิศวกรรมโยธา2850002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
61การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล4521002553ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/945 ลว 5 มีนาคม 2563ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.255830/12/2010ไฟล์อ้างอิง 1
62การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล1388002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.2558
63การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล5768002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงาน
64การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงานกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล4269002551อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงาน
65การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล4796002551อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.2558
66การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย์เชื้อเพลิงเหลวความเร็วสูง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลองกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล6831002550อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/1638 ลว.27 มี.ค.2555
67การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น :กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ต.ปากห้วยวังนองกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล1.12752e+062548อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงาน
68การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น :กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ต.ปากห้วยวังนองกุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล7871002548อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการปิดการส่งรายงาน
69การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวตะวันฉาย โพธิ์หอมวิศวกรรมอุตสาหการ341002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3154 ลว. 30สิงหาคม 2559ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/5015 ลว.9 ต.ค.2556
70การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตะวันฉาย โพธิ์หอมวิศวกรรมอุตสาหการ9263002553อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0604.8/3515 ลว 5 พ.ย.6230/09/2010ไฟล์อ้างอิง 1
71การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตะวันฉาย โพธิ์หอมวิศวกรรมอุตสาหการ1.0519e+062552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
72การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อนทรงสุภา พุ่มชุมพลวิศวกรรมเครื่องกล2706002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5749 ลว.9 ตุลาคม 2558ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558
73การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อระบบน้ำใต้ดิน ในเขตเมือง: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนท แสงเทียนวิศวกรรมโยธา1695002552คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไขอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2008
74การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อระบบน้ำใต้ดิน ในเขตเมือง: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีนท แสงเทียนวิศวกรรมโยธา4234002551คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไขอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/06/2009
75การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาการควบคุมคุณภาพของผ้าทอมือนลิน เพียรทองวิศวกรรมอุตสาหการ2263002551คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไขปิดการส่งรายงาน30/09/2008
76การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาการควบคุมคุณภาพของผ้าทอมือนลิน เพียรทองวิศวกรรมอุตสาหการ4412002550คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไขปิดการส่งรายงาน30/09/2007
77การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคำนวณการจำลองการไหลเชิงตัวเลขมงคล ปุษยตานนท์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์4998002549อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
78การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบมงคล ปุษยตานนท์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3203002549อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
79การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคำนวณการจำลองการไหลเชิงตัวเลขมงคล ปุษยตานนท์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์5798002548อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
80การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบมงคล ปุษยตานนท์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3171102548อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
81การพัฒนาเครื่องมือทางการคำนวณใหม่สำหรับการตรวจหาการผิดพลาดของแบริ่งศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1884002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการขอคืนเงินโครงการทั้งหมด ศธ2509.8/762 ลว.29 ก.พ.59ปิดการส่งรายงานขอคืนเงินโครงการทั้งหมด
82การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบท (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี)ทรงสุภา พุ่มชุมพลวิศวกรรมเครื่องกล3588002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน
83การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์เพื่อออกแบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์วิศวกรรมเครื่องกล2596002552อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
84การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์เพื่อออกแบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์วิศวกรรมเครื่องกล2486002551อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
85การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลวอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล2816002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5193 ลว.17 กันยายน 2558ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/3495 ลว.23 ม.ค.2558
86การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้าอำไพศักดิ์ ทีบุญมาวิศวกรรมเครื่องกล3476002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5748 ลว.9 ตุลาคม 2558ปิดการส่งรายงานศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558
87เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานอำไพศักดิ์ ทีบุญมาวิศวกรรมเครื่องกล5049002553ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-
88เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานอำไพศักดิ์ ทีบุญมาวิศวกรรมเครื่องกล2972002552ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-
89เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุลวิศวกรรมโยธา3016002553ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/939 ลว 5 มีนาคม 2563อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.255830/12/2010ไฟล์อ้างอิง 1
90เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุลวิศวกรรมโยธา2849002552ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/1851 ลว.26 พ.ค.63อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.255830/09/2553ไฟล์อ้างอิง 1
91เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุลวิศวกรรมโยธา2565002551ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/1850 ลว.26 พ.ค.63อยู่ระหว่างการประเมินรายงานศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.255830/09/2552ไฟล์อ้างอิง 1
92การตรวจวัดความดันกระแทกของลำพุ่งน้ำความเร็วสูงภายในท่อชาคริต โพธิ์งามวิศวกรรมเครื่องกล3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3920 ลว.29 พฤศจิกายน 2561ปิดการส่งรายงาน31/12/2015ไฟล์อ้างอิง 2
93ผลกระทบและธรรมมาภิบาลนโยบายคิดค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กรณีศึกษาจากระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4070 ลว. 18 ธันวาคม 2561อยู่ระหว่างดำเนินงาน30/09/2016ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
94แนวทางในการใช้หินฝุ่นบะซอลต์เป็นวัสดุกันซึมสำหรับระบบฝังกลบทวีศักดิ์ วังไพศาลวิศวกรรมอุตสาหการ3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1770 ลว.9 พ.ค.2560อยู่ระหว่างดำเนินงาน31/03/2017ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
95การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าวรการ วงศ์สายเชื้อวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1624 ลว. 27 เมษายน 2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2016ไฟล์อ้างอิง 1
96ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาฟุตบาธคอนกรีตพรุนและทางระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2837 ลว. 8 สิงหาคม 2560ปิดการส่งรายงาน31/03/2017ไฟล์อ้างอิง 1
97การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสงสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2280 ลว.29 มิถุนายน 2561ปิดการส่งรายงาน31/12/2016ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
98การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกระหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเตชั่นกรรณิกา รัตนพงศ์เลขาวิศวกรรมเคมี3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4424 ลว.29/12/60ปิดการส่งรายงาน0529.8/2070 ลว.11 มิถุนายน 256130/06/2017ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2ไฟล์อ้างอิง 3
99การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ2997002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1625 ลว. 27 เมษายน 2560อยู่ระหว่างการประเมินรายงานส่งร่างรายงาน0529.8/3503 ลว.28 กันยายน 255930/06/2017ไฟล์อ้างอิง 1
100ค่าเหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับปัจจัยการเชื่อมวัสดุต่างชนิดของสเตนเลสดูเพล็กซ์และเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ2968002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3280 ลว. 15 กันยายน 2560ปิดการส่งรายงาน31/12/2016ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
101การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกส้มโอเหลือทิ้งจักกฤษณ์ อำพุชวิศวกรรมเคมี3000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3623 ลว.17 ตุลาคม 2560ปิดการส่งรายงาน0604.8/3829 ลว 4 ธ.ค.6231/03/2017ไฟล์อ้างอิง 1
102การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวนอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล3300002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1171 ลว.10/4/61อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2016ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
103การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธี Neuro-Genetic Hybrid Framework (Part II)นันทวัฒน์ วีรุยุทธวิศวกรรมเครื่องกล2996002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4071 ลว. 18 ธันวาคม 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0604.8/3512 ลว 5 พ.ย.6230/09/2016ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
104การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ1996002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3220 ลว. 26 กันยายน 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/03/2017ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
105ผผลกระทบของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาแบบจำลองโหลดจริงที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3355002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/1729 ลว.18/04/2557ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1260 ลว. 12/04/2559
106คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล3758002552ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/3617 ลว. 07/07/2558ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1044 ลว. 23/03/2559
107การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ใช้ในการหล่อ ทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษางานหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานีสุริยา โชคสวัสดิ์วิศวกรรมอุตสาหการ2882002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2396 ลว.23 มิถุนายน 2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2014ไฟล์อ้างอิง 1
111การพัฒนาฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระพีพันธ์ ปิตาคะโสวิศวกรรมอุตสาหการ2460002553ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/933 ลว 4 มีนาคม 2563ปิดการส่งรายงานศธ0529.8/1572 ลว 29/04/255930/09/2013ไฟล์อ้างอิง 1
109การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยเปลือกส้มโอเหลือทิ้งจักกฤษณ์ อำพุชวิศวกรรมเคมี294802558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2761 ลว.28 ก.ค.2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3008 ลว.19 ส.ค.2559
110อัตราการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์จากผลิตภัณฑ์ไม้อัดวิภาดา สนองราษฏร์วิศวกรรมเคมี2728002554ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2254 ลว.7 มิ.ย.2559อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน
112การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียงสุขอังคณา ลีวิศวกรรมอุตสาหการ993002551ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3174 ลว.31 สิงหาคม 2559-
113การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสียทวีศักดิ์ วังไพศาลวิศวกรรมโยธา3312002549ปิดการเบิกจ่ายโครงการปิดการส่งรายงาน
114อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้าอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล3000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3354 ลว. 21 กันยายน 256030/09/2017
115การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าวอำไพศักดิ์ ทีบุญมาวิศวกรรมเครื่องกล2640002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017
116ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่ถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี3000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3600 ลว.31 ตุลาคม 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1
117การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพอิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์วิศวกรรมเคมี2803002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017
118ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล3000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3353 ลว. 21 กันยายน 256030/09/2017
119การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนจรวยพร แสนทวีสุขวิศวกรรมอุตสาหการ2999002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน31/12/2017
120การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสงวรการ วงศ์สายเชื้อวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2798 ลว.16 สิงหาคม 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1
121การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟวิระพันธ์ สีหานามวิศวกรรมเครื่องกล2772002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ70529.8/1717 ลว. 10/5/61ปิดการส่งรายงาน31/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
122การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบปฏิญญา สมานุหัตถ์วิศวกรรมเครื่องกล2992002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0604.8/3511 ลว 5 พงย.6231/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1
123ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสงสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2290 ลว.29 มิถุนายน 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1
124การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวนจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ2999002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการปิดการส่งรายงาน31/12/2560
125การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลสบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล3300002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน0529.8/3368 ลว. 25 กันยายน 256030/09/2017
126ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้าอธิพงศ์ สุริยาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2998002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการปิดการส่งรายงาน31/12/2017
127การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าวธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ2981002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1413 ลว.24/4/61อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017ไฟล์อ้างอิง 1
128การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาลคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2990002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017
129การออกแบบและพัฒนาเตาก๊าซชีวภาพประสิทธิภาพสูงที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้อภินันต์ นามเขตวิศวกรรมเครื่องกล2761002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการประเมินรายงาน31/12/2017
130การพัฒนาอัลกอริทึมและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระพีพันธ์ ปิตาคะโสวิศวกรรมอุตสาหการ1749002552ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3440 ลว.22 กันยายน 2559-30/09/2012ไฟล์อ้างอิง 1
131การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้าอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล2999002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-30/09/2018
132การออกแบบสร้างและศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยโอโซนวิภาดา สนองราษฏร์วิศวกรรมเคมี3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
133การศึกษาและพัฒนาขากลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบปฏิญญา สมานุหัตถ์วิศวกรรมเครื่องกล2717002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
134การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยด้วยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ตรึงด้วยไคโตซานและแลคเคสจักกฤษณ์ อำพุชวิศวกรรมเคมี3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-ปิดการส่งรายงาน0604.8/3826 ลว. 4 ธ.ค.6231/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
135ต้นแบบระบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุนถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
136การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายฉัตรชัย กันยาวุธวิศวกรรมเคมี3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
137การจำแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงความยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟาเรดสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
138การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถังพลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์ธนรัฐ ศรีวีระกุลวิศวกรรมเครื่องกล2981002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-30/09/2018
139การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วนหน้าแบบซีมอส สำหรับระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพาขนิษฐา แก้วแดงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2772002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1
140การศึกษาและพัฒนาเกลือในประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ2981002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
141การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบไร้เข็มโดยใช้ลำพุ่งความเร็วสูงที่ผลิตด้วยหลักการ กระแทกสำหรับการฉีดยาในสุกรวิระพันธ์ สีหานามวิศวกรรมเครื่องกล2926002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ-ปิดการส่งรายงาน-31/12/2018ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
142การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาประหยัดแก๊สชนิดแรงดันสูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล1200002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3499 ลว. 19 ตุลาคม 2561อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน-30/09/2018ไฟล์อ้างอิง 1
143เครื่องต้นแบบการสกัดสารจากสมุนไพรด้วยความร้อนจากไมโครเวฟประสิทธิ์ นครราชวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3371002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2285 ลว.22 ก.ค.2563อยู่ระหว่างการขยายเวลา30/12/2019ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
144การลดการใช้แก๊สแอลพีจีในภาคครัวเรือนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนิรุตต์ มัทธุจักร์วิศวกรรมเครื่องกล7196002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการปิดการส่งรายงาน0604.8/3883 ลว.12 ธ.ค.6230/12/2019ไฟล์อ้างอิง 1
145การออกแบบระบบติดตามการสึกหรอเครื่องมือขณะเชื่อมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ2054002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2173 ลว.10 ก.ค.2563ปิดการส่งรายงาน30/09/2019ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
146การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องกระตุ้นปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นชนิด spinning rotor hydrodynamic cavitationประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล2057002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3599 ลว 14 พ.ย.62ปิดการส่งรายงาน0604.8/3894 ลง 13 ธ.ค.6230/09/2019ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
147ผลกระทบและแนวทางการจัดปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยฟังก์ชัน V2Gคมสันติ์ ดาโรจน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2051002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการอยู่ระหว่างการขยายเวลา30/12/2019ไฟล์อ้างอิง 1
148การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ2057002562ขยายเวลาดำเนินงานอยู่ระหว่างการขยายเวลา30/12/2019ไฟล์อ้างอิง 1
149การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical port ด้วยการไหลแบบหมุนวนบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล2056002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3598 ลว 14 พ.ย.62อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/09/2019ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2
150ต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบอาคารในเขตชุมชนเมืองด้วยเทคโนโลยี คอนกรีตพรุนถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี2052002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/1251 ลว 16 มีนาคม 2563อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน30/12/2019ไฟล์อ้างอิง 1ไฟล์อ้างอิง 2