ลำดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
สถานะรายงาน
เลขที่หนังสือปิดรายงาน
วันที่ขยายเวลาสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง 1
ไฟล์อ้างอิง 2
ไฟล์อ้างอิง 3
3 การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโล รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 298100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6028 ลว. 30 ตุลาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3576 ลว. 11 ตุลาคม 2560 30/09/2014      
4 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 958100 2557 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2014      
5 การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 297000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1111 ลว.4 เมษายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2580 ลว.17 ก.ค.2560 30/09/2014 2557.pdf 2566-2557.pdf  
6 สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้า จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 267300 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/670 ลว.23 ก.พ.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2934 ลว. 19 สิงหาคม 2560 30/09/2014      
8 การศึกษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 298100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6588 ลว. 11 ธันวาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2014      
9 การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ธารชุดา พันธ์นิกุล วิศวกรรมอุตสาหการ 294800 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3180 ลว.6 กันยายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2507 ลว.29 มิ.ย.2559 30/09/2014 วิจัย2557.pdf    
10 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/980 ลว.17 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/602 ลว.17 ก.พ.2559 30/09/2014      
11 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำทะเล ชาคริต โพธิ์งาม วิศวกรรมเครื่องกล 217800 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1110 ลว.4 เมษายน 2560 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2014 2557(1).pdf    
12 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 204600 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6589 ลว.11 ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3514 ลว 5 พ.ย.62 30/09/2014 2557ร่างรายงานอ.นันทวัฒน์.pdf    
13 การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อ คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300300 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1359 ลว.25 เมษายน 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2938 ลว 10/08/2559 30/09/2014      
14 การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา วิศวกรรมเคมี 341600 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1418 ลว.29 เมษายน 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1200 ลว.05/04/2559 30/09/2013      
15 การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น พุทธพร แสงเทียน วิศวกรรมเคมี 346500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1177 ลว.9 มีนาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/6140 ลว.22 ธันวาคม 2557 30/09/2013      
16 การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 265100 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4480 ลว.11 กันยายน 2557 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/6587 ลว.11ธันวาคม 2558 30/09/2013      
17 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 331100 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2357 ลว.28 กรกฎาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/547 ลว.12 ก.พ.2559 30/09/2013      
18 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 203500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4889 ลว. 25 กันยายน 2557 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/3189 ลว.31/08/2559 30/09/2013      
19 การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีความไม่แน่นอน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 194700 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/6571 ลว. 11 ธันวาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/2667 ลว.21 กรกฎาคม 2559 30/09/2013      
20 การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลัง โดยมีข้อจำกัดด้านปริมาณและเวลาในการจัดส่ง : กรณีศึกษาโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 290400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2902 ลว.8 สิงหาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/2266 ลว.08/06/59 30/09/2013 วิจัย2556.pdf    
21 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 312400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1178 ลว.9 มีนาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1801 ลว.23 เมษายน 2557 30/09/2013      
22 การวางแผนและควบคุมกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่อ คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 180400 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2985 ลว.17 สิงหาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2938 ลว 10/08/2559 30/09/2013      
23 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมเสียดทานด้วยขั้นตอนวิธีเชิง พันธุกรรม นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 217700 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0529.8/1728, 18 เม.ย.57 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2013      
25 การออกแบบและควบคุมอุณหภูมิข้าวเปลือกในไซโล รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 313500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1158 ลว.31 มีนาคม 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3876 ลว.11 ตุลาคม 2560 30/09/2013      
26 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 968000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2013      
27 การผลิต micro-jet ความเร็วสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 349800 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2760 ลว.28 ก.ค.2559 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2013      
28 สมบัติทางโลหะวิทยาและทางกลของการเชื่อมเสียดทานระหว่างทองแดงและเหล็กกล้า จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 288200 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/671 ลว. 23 ก.พ.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/2934 ลว.19 สิงหาคม 2560 30/09/2013      
29 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 348700 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8./3153 ลว.30 สิงหาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/5015 ลว.9 ต.ค.2556 30/09/2012      
30 การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 243100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1154 ลว.31 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558 30/09/2012      
31 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อน ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1153 ลว.31 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558 30/09/2012      
32 การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดยใช้หลักการเติมเซลล์ที่ถูกกระตุ้น สุมนา สิริพัฒนกุล วิศวกรรมเคมี 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/6140 ลว.22 ธ.ค.2557 30/09/2012      
33 การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณคลื่นสมองสำหรับการตรวจหาการชัก ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 326700 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5349 ลว.23 กันยายน 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/2411 ลว.7 พ.ค.2558 30/09/2012      
34 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 253000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3526 ลว. 5 สิงหาคม 2556 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/1873 ลว.28 เม.ย.2557 30/09/2012      
35 การปรับปรุงเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากปัญหาภัยแล้ง คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 346500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/6590 ลว. 11/12/ 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/1261 ลว. 12/04/2559 30/09/2012      
36 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิดที่เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 272800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1176 ลว.9 มีนาคม 2558 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ0529.8/3189 ลว.31/08/2559 30/09/2012      
37 การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา วิศวกรรมเคมี 314600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/5084 ลว.7 ตุลาคม 2557 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2012      
38 การกำจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ำเสียที่มาจากอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 250800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1869 ลว.28 เมษายน 2557 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/6587 ลว.11 ธ.ค.2558 30/09/2012      
39 คุณลักษณะของลำพุ่ง Non-Newtonian fluid ความเร็วสูงในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 302500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5411 ลว.24 กันยายน 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/547 ลว.12 ก.พ.2559 30/09/2012      
40 การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรงภายใต้แรงกระทำตามแนวแกน รัชดา โสภาคะยัง วิศวกรรมเครื่องกล 342100 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0529.8/4666, 25 ก.พ.56 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/252 ลว.21 ม.ค.2558 30/09/2012      
41 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 259600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5412 ลว.24 กันยายน 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/349 ลว.23 ม.ค.2558 30/09/2012      
42 การปรับปรุงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ธนภร ทวีวุฒิ วิศวกรรมโยธา 998600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2012      
43 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาอบชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยวัสดุพรุน รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 215600 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2767 ลว.29 ก.ค.2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/5573 ลว.29 ก.ย.2558 30/09/2012      
44 การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4087 ลว. 19 ธํนวาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3281 ลว. 15 กันยายน 2560 30/09/2015 วช58.pdf    
45 การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มประสิทธิภาพโดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงรังผึ้ง ธนรัฐ ศรีวีระกุล วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2914 ลว. 16 สิงหาคม 2560 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1973 ลว.30 พ.ค.2560 30/09/2016 2558(1).pdf    
46 การเลือกที่ตั้งของเตาเผาขยะและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับการเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 253000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1975 ลว.1 มิถุนายน 2561 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2015 2558(2).pdf    
47 การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบไม่ใช้เข็มด้วยลำพุ่งที่สร้างโดยหลักการกระแทกแบบใช้สปริงเป็นต้นกำลัง วิระพันธ์ สีหานาม วิศวกรรมเครื่องกล 297000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1066 ลว.29 มีนาคม 2560 ปิดการส่งรายงาน 0529.8/2337 ลว.26 มิถุนายน 2560 30/09/2014 2558.pdf 2558 รายงาน อ.วิระพันธ์.pdf  
48 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของกระบวนการเชื่อมไทเทเนียมแบบเกิดบ่อหลอมละลาย สุริยา โชคสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 209700 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3640 ลว.18/10/2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3318 ลว. 21 กันยายน 2560 30/09/2015 2558อ.สุริยา.pdf    
49 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2312-2549 โดยวัสดุพรุนและการไหลแบบหมุนวน บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/979 ลว.17 มีนาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/602 ลว. 17 ก.พ.2559        
50 การศึกษาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 292600 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/981 ลว.17 มีนาคม 2559 อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
51 การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำทะเล ชาคริต โพธิ์งาม วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2563 ลว.24 กรกฎาคม 2561 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2015 58.pdf    
52 การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2397 ลว.23 มิถุนายน 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/2045 ลว.24 พ.ค.2559        
53 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธี Neuro-Genetic Hybrid Framework นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3081 ลว.31 สิงหาคม 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3513 ลว 5 พ.ย.62 30/09/2015 วิจัย2558.pdf 2558ร่างรายงานอ.นันทวัฒน์.pdf  
55 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 1.0252e+06 2554 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
56 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 303000 2554 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
57 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 943100 2553 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
58 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 210200 2553 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
59 คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 629400 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
60 พฤติกรรมและการออกแบบรอยต่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับระบบการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย วิศวกรรมโยธา 285000 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
61 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 452100 2553 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/945 ลว 5 มีนาคม 2563 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.2558 30/12/2010 2553อ.กุลเชษฐ์.pdf    
62 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 138800 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.2558        
63 การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 576800 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน          
64 การศึกษาอากาศพลศาสตร์ของรถบรรทุกเล็กที่ติดอุปกรณ์เสริมและแนวทางการประหยัดพลังงาน กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 426900 2551 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน          
65 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 479600 2551 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/2029 ลว.23 เม.ย.2558        
66 การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย์เชื้อเพลิงเหลวความเร็วสูง และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 683100 2550 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/1638 ลว.27 มี.ค.2555        
67 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น :กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ต.ปากห้วยวังนอง กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 1.12752e+06 2548 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน          
68 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวล สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น :กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ต.ปากห้วยวังนอง กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 787100 2548 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   ปิดการส่งรายงาน          
69 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 34100 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3154 ลว. 30สิงหาคม 2559 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/5015 ลว.9 ต.ค.2556        
70 การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 926300 2553 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3515 ลว 5 พ.ย.62 30/09/2010 2553ร่างรายงานอ.อดุลย์อ.มงคล.pdf    
71 การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว ตะวันฉาย โพธิ์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ 1.0519e+06 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
72 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อน ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 270600 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5749 ลว.9 ตุลาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558        
73 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อระบบน้ำใต้ดิน ในเขตเมือง: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี นท แสงเทียน วิศวกรรมโยธา 169500 2552 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2008      
74 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อระบบน้ำใต้ดิน ในเขตเมือง: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี นท แสงเทียน วิศวกรรมโยธา 423400 2551 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/06/2009      
75 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาการควบคุมคุณภาพของผ้าทอมือ นลิน เพียรทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 226300 2551 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   ปิดการส่งรายงาน   30/09/2008      
76 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาการควบคุมคุณภาพของผ้าทอมือ นลิน เพียรทอง วิศวกรรมอุตสาหการ 441200 2550 คืนให้หัวหน้าโครงการไปแก้ไข   ปิดการส่งรายงาน   30/09/2007      
77 การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคำนวณการจำลองการไหลเชิงตัวเลข มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 499800 2549 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
78 การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบ มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 320300 2549 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
79 การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคำนวณการจำลองการไหลเชิงตัวเลข มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 579800 2548 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
80 การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบ มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 317110 2548 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
81 การพัฒนาเครื่องมือทางการคำนวณใหม่สำหรับการตรวจหาการผิดพลาดของแบริ่ง ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 188400 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ขอคืนเงินโครงการทั้งหมด ศธ2509.8/762 ลว.29 ก.พ.59 ปิดการส่งรายงาน ขอคืนเงินโครงการทั้งหมด        
82 การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบท (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี) ทรงสุภา พุ่มชุมพล วิศวกรรมเครื่องกล 358800 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน          
83 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์เพื่อออกแบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ วิศวกรรมเครื่องกล 259600 2552 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
84 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์เพื่อออกแบบตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ วิศวกรรมเครื่องกล 248600 2551 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน          
85 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 281600 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5193 ลว.17 กันยายน 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/3495 ลว.23 ม.ค.2558        
86 การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล 347600 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5748 ลว.9 ตุลาคม 2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ 0529.8/4706 ลว.27 ส.ค.2558        
87 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งาน อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล 504900 2553 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   -          
88 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งาน อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล 297200 2552 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   -          
89 เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชน อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล วิศวกรรมโยธา 301600 2553 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/939 ลว 5 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.2558 30/12/2010 2553อ.อิทธิพงศ์.pdf    
90 เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชน อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล วิศวกรรมโยธา 284900 2552 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/1851 ลว.26 พ.ค.63 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.2558 30/09/2553 2552อ.อิทธิพงศ์.pdf    
91 เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชน อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล วิศวกรรมโยธา 256500 2551 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/1850 ลว.26 พ.ค.63 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ศธ 0529.8/6490 ลว.3 ธ.ค.2558 30/09/2552 2551อ.อิทธิพงศ์.pdf    
92 การตรวจวัดความดันกระแทกของลำพุ่งน้ำความเร็วสูงภายในท่อ ชาคริต โพธิ์งาม วิศวกรรมเครื่องกล 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3920 ลว.29 พฤศจิกายน 2561 ปิดการส่งรายงาน   31/12/2015   2559ชาคริต.pdf  
93 ผลกระทบและธรรมมาภิบาลนโยบายคิดค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กรณีศึกษาจากระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4070 ลว. 18 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   30/09/2016 2559.pdf 2559วชคมสันติ์.pdf  
94 แนวทางในการใช้หินฝุ่นบะซอลต์เป็นวัสดุกันซึมสำหรับระบบฝังกลบ ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมอุตสาหการ 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1770 ลว.9 พ.ค.2560 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   31/03/2017 22559.pdf 2559 อ.ทวีศักดิ์.pdf  
95 การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า วรการ วงศ์สายเชื้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1624 ลว. 27 เมษายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2016 2559(2).pdf    
96 ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาฟุตบาธคอนกรีตพรุนและทางระบายน้ำในเขตชุมชนเมือง ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2837 ลว. 8 สิงหาคม 2560 ปิดการส่งรายงาน   31/03/2017 2559(3).pdf    
97 การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2280 ลว.29 มิถุนายน 2561 ปิดการส่งรายงาน   31/12/2016 สุชิน.pdf 2559(1).pdf  
98 การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกระหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเตชั่น กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา วิศวกรรมเคมี 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4424 ลว.29/12/60 ปิดการส่งรายงาน 0529.8/2070 ลว.11 มิถุนายน 2561 30/06/2017 59.pdf 2559อ.กรรณิกา.pdf 2559.pdf
99 การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 299700 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1625 ลว. 27 เมษายน 2560 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน ส่งร่างรายงาน0529.8/3503 ลว.28 กันยายน 2559 30/06/2017 2559(1).pdf    
100 ค่าเหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับปัจจัยการเชื่อมวัสดุต่างชนิดของสเตนเลสดูเพล็กซ์และเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 296800 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3280 ลว. 15 กันยายน 2560 ปิดการส่งรายงาน   31/12/2016 12559.pdf 2559.pdf  
101 การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยปฏิกิริยาเฟนตันร่วมด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 300000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3623 ลว.17 ตุลาคม 2560 ปิดการส่งรายงาน 0604.8/3829 ลว 4 ธ.ค.62 31/03/2017 จักรกฤษณ์.pdf    
102 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 330000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1171 ลว.10/4/61 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2016 อนิรุตต์.pdf 2559อ.อนิรุตต์.pdf  
103 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธี Neuro-Genetic Hybrid Framework (Part II) นันทวัฒน์ วีรุยุทธ วิศวกรรมเครื่องกล 299600 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4071 ลว. 18 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3512 ลว 5 พ.ย.62 30/09/2016 2559นันทวัฒน์.pdf 2559ร่างรายงานอ.นันทวัฒน์.pdf  
104 การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 199600 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3220 ลว. 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/03/2017 สมบัติ.pdf 2559(2).pdf  
105 ผผลกระทบของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาแบบจำลองโหลดจริงที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 335500 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/1729 ลว.18/04/2557 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1260 ลว. 12/04/2559        
106 คุณลักษณะการสเปรย์และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 375800 2552 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3617 ลว. 07/07/2558 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1044 ลว. 23/03/2559        
107 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ใช้ในการหล่อ ทองเหลืองแบบขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษางานหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี สุริยา โชคสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 288200 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2396 ลว.23 มิถุนายน 2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2014 2557 รายงาน อ.สุริยา.pdf    
111 การพัฒนาฮิวรีสติกอัลกอริทึมสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 246000 2553 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/933 ลว 4 มีนาคม 2563 ปิดการส่งรายงาน ศธ0529.8/1572 ลว 29/04/2559 30/09/2013 2553อ.ระพีพันธ์.pdf    
109 การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 29480 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2761 ลว.28 ก.ค.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3008 ลว.19 ส.ค.2559        
110 อัตราการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์จากผลิตภัณฑ์ไม้อัด วิภาดา สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี 272800 2554 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2254 ลว.7 มิ.ย.2559 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน          
112 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียง สุขอังคณา ลี วิศวกรรมอุตสาหการ 99300 2551 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3174 ลว.31 สิงหาคม 2559 -          
113 การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมโยธา 331200 2549 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน          
114 อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 300000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3354 ลว. 21 กันยายน 2560 30/09/2017      
115 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว อำไพศักดิ์ ทีบุญมา วิศวกรรมเครื่องกล 264000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017      
116 ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่ ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 300000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3600 ลว.31 ตุลาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017 60อ.ถนัดกิจ.pdf    
117 การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพ อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์ วิศวกรรมเคมี 280300 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017      
118 ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 300000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3353 ลว. 21 กันยายน 2560 30/09/2017      
119 การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน จรวยพร แสนทวีสุข วิศวกรรมอุตสาหการ 299900 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างดำเนินงาน   31/12/2017      
120 การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง วรการ วงศ์สายเชื้อ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2798 ลว.16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017 2560.pdf    
121 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟ วิระพันธ์ สีหานาม วิศวกรรมเครื่องกล 277200 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 70529.8/1717 ลว. 10/5/61 ปิดการส่งรายงาน   31/12/2017 2560อ.วิระพันธ์.pdf 2560 รายงาน อ.วิระพันธ์.pdf  
122 การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ปฏิญญา สมานุหัตถ์ วิศวกรรมเครื่องกล 299200 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0604.8/3511 ลว 5 พงย.62 31/12/2017 2560ร่างรายงานอ.ปฏิญญา.pdf    
123 ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2290 ลว.29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017 .2560.pdf    
124 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 299900 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน   31/12/2560      
125 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 330000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน 0529.8/3368 ลว. 25 กันยายน 2560 30/09/2017      
126 ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้า อธิพงศ์ สุริยา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 299800 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน   31/12/2017      
127 การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าว ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 298100 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1413 ลว.24/4/61 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017 2560ดร.ธิติกานต์.pdf    
128 การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาล คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 299000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017      
129 การออกแบบและพัฒนาเตาก๊าซชีวภาพประสิทธิภาพสูงที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้ อภินันต์ นามเขต วิศวกรรมเครื่องกล 276100 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   31/12/2017      
130 การพัฒนาอัลกอริทึมและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเลือกสถานที่ตั้งและเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 174900 2552 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3440 ลว.22 กันยายน 2559 -   30/09/2012 2552.pdf    
131 การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 299900 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 30/09/2018      
132 การออกแบบสร้างและศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยโอโซน วิภาดา สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.วิภาดา.pdf    
133 การศึกษาและพัฒนาขากลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ปฏิญญา สมานุหัตถ์ วิศวกรรมเครื่องกล 271700 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.ปฏิญญา.pdf    
134 การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยด้วยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ตรึงด้วยไคโตซานและแลคเคส จักกฤษณ์ อำพุช วิศวกรรมเคมี 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - ปิดการส่งรายงาน 0604.8/3826 ลว. 4 ธ.ค.62 31/12/2018 12561อ.จักรกฤษณ์.pdf    
135 ต้นแบบระบบการจัดการน้ำฝนและน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.ถนัดกิจ.pdf 61ส่งใช้ใบสำคัญวช.ดร.ถนัดกิจ.pdf  
136 การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย ฉัตรชัย กันยาวุธ วิศวกรรมเคมี 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.ฉัตรชัย.pdf    
137 การจำแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงความยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟาเรด สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.สุชิน.pdf    
138 การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถังพลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์ ธนรัฐ ศรีวีระกุล วิศวกรรมเครื่องกล 298100 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 30/09/2018      
139 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วนหน้าแบบซีมอส สำหรับระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา ขนิษฐา แก้วแดง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 277200 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561อ.ขนิษฐา.pdf    
140 การศึกษาและพัฒนาเกลือในประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 298100 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 31/12/2018 12561นายธิติกานต์.pdf 61ส่งใช้ใบสำคัญวช.ดร.ธิติกานต์.pdf  
141 การพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาแบบไร้เข็มโดยใช้ลำพุ่งความเร็วสูงที่ผลิตด้วยหลักการ กระแทกสำหรับการฉีดยาในสุกร วิระพันธ์ สีหานาม วิศวกรรมเครื่องกล 292600 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ - ปิดการส่งรายงาน - 31/12/2018 1261อ.วิระพันธ์.pdf 2561 รายงาน อ.วิระพันธ์.pdf  
142 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาประหยัดแก๊สชนิดแรงดันสูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 120000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3499 ลว. 19 ตุลาคม 2561 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน - 30/09/2018 2561 อ.อนิรุตต์.pdf    
143 เครื่องต้นแบบการสกัดสารจากสมุนไพรด้วยความร้อนจากไมโครเวฟ ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 337100 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2285 ลว.22 ก.ค.2563 อยู่ระหว่างการขยายเวลา   30/12/2019 62อ.ประสิทธิ์ นครราช.pdf 2562อ.ประสิทธิ์.pdf  
144 การลดการใช้แก๊สแอลพีจีในภาคครัวเรือนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนิรุตต์ มัทธุจักร์ วิศวกรรมเครื่องกล 719600 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   ปิดการส่งรายงาน 0604.8/3883 ลว.12 ธ.ค.62 30/12/2019 62อ.อนิรุตต์ มัทธุจักร์(1).pdf    
145 การออกแบบระบบติดตามการสึกหรอเครื่องมือขณะเชื่อมของการเชื่อมเสียดทานแบบกวน จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 205400 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2173 ลว.10 ก.ค.2563 ปิดการส่งรายงาน   30/09/2019 62อ.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์.pdf 2562ส่งใช้อ.จริยาภรณ์.pdf  
146 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องกระตุ้นปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นชนิด spinning rotor hydrodynamic cavitation ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 205700 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3599 ลว 14 พ.ย.62 ปิดการส่งรายงาน 0604.8/3894 ลง 13 ธ.ค.62 30/09/2019 62อ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์.pdf 2562ประชาสันติ.pdf  
147 ผลกระทบและแนวทางการจัดปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยฟังก์ชัน V2G คมสันติ์ ดาโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 205100 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   อยู่ระหว่างการขยายเวลา   30/12/2019 62อ.คมสันติ์ ดาโรจน์.pdf    
148 การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อและการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 205700 2562 ขยายเวลาดำเนินงาน   อยู่ระหว่างการขยายเวลา   30/12/2019 62อ.สมบัติ สินธุเชาวน์.pdf    
149 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical port ด้วยการไหลแบบหมุนวน บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 205600 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3598 ลว 14 พ.ย.62 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/09/2019 62อ.บงกช จันทมาส.pdf 2562บงกช.pdf  
150 ต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบอาคารในเขตชุมชนเมืองด้วยเทคโนโลยี คอนกรีตพรุน ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 205200 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/1251 ลว 16 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการประเมินรายงาน   30/12/2019 62อ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์.pdf 2562อ.ถนัดกิจ.pdf