idProjNameOwnProjectDpIDBudgetbudgetyearStatusBookIDDayStartDayEndreferencereference2reference3reference4
1โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตอุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1500002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4077 ลว.27 ส.ค.255701/10/201130/09/2012
2โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกลประสิทธิ์ นครราชวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์405002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4923 ว.15 ธ.ค.255614/01/201214/01/2012
3โครงการปรับปรุงพื้นที่ สำหรับฟื้นฟูการทำนาโบราณของชุมชนอีสานเพื่อการอนุรักษ์ฯสุริยา โชคสวัสดิ์วิศวกรรมอุตสาหการ3500002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/2402 ลว.2 มิ.ย.255701/01/201231/03/2012
6โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกลประสิทธิ์ นครราชวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์405002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3271 ลว.7 กันยายน 255912/01/201313/01/2013
7โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกลประสิทธิ์ นครราชวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์400002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3913 ลว.8 พฤศจิกายน 255911/01/201412/01/2014
8โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน บุญข้าวสากสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์วิศวกรรมอุตสาหการ400002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5349 ลว.9 กรกฎาคม 255801/09/201430/09/2014
9โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตอุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1500002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4077 ลว.29 ส.ค.255701/10/201130/09/2012
17สำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถานสิทธา เจนศิริศักดิ์วิศวกรรมโยธา1000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2543 ลว. 13 ก.ค.2560ไฟล์อ้างอิง1
18โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก"ธน ทองกลมวิศวกรรมอุตสาหการ550002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3550 ลว. 9 ตุลาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
13โครงการการอนุรักษ์เฮือนครัวอีสานฯสุริยา โชคสวัสดิ์วิศวกรรมอุตสาหการ1500002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/5582 ลว.6 พ.ย.2557
14โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน บุญข้าวสากสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์วิศวกรรมอุตสาหการ25552555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/3675 ลว.9 ก.ค.255818/09/201319/09/2013
15สำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถานสิทธา เจนศิริศักดิ์วิศวกรรมโยธา1000002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5575 ลว.29 กันยายน 2558
16โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก"ถนัดกิจ ศรีโชควิศวกรรมอุตสาหการ400002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1208 ลว.5เมษายน 2559
19โครงการสืบสาน งานบญอีสาน บุญข้าวสากธน ทองกลมวิศวกรรมอุตสาหการ550002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3068 ลว.10 กันยายน 2561ไฟล์อ้างอิง1
20โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมสิทธา เจนศิริศักดิ์วิศวกรรมโยธา1000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3428 ลว.27 กันยายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
21โครงการสืบสาน งานบญอีสาน บุญข้าวสากคอยจิตร์ นครราชสำนักงานเลขานุการ550002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3339 ลว. 8 ตุลาคม 256101/09/201830/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
22งานแหล่งเรียนรู้การจัดการพลังานและโซล่าเซลล์ในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขงประชา คำภักดีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2500002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3318 ลว.8 ตุลาคม 256102/04/201830/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
23แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบหมุนเวียนน้ำในอุทยานฯถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3350 ลว. 8 ตุลาคม 256101/01/201830/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
24การปรับปรุงเส้นทางเรียนรู้พันธุ์พฤกษศาสตร์ป่าต้นน้ำร่องก่อถนัดกิจ ชารีรัตน์วิศวกรรมเคมี2000002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3169 ลว 30 ก.ย. 6205/11/201831/08/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://drive.google.com/drive/folders/1Z_3BEN5xNLF0dZI_w7xoRR_uzWcGpXoa
25การเรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุ ผ่านโบราณวัตถุ และกลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองในจังหวัดอุบลราชธานีธน ทองกลมวิศวกรรมอุตสาหการ550002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3173 ลว 30 ก.ย.62ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://drive.google.com/drive/folders/1Z_3BEN5xNLF0dZI_w7xoRR_uzWcGpXoa