id
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขหนังสือยืนยันปิดโครงการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1
ไฟล์อ้างอิง2
ไฟล์อ้างอิง3
แนบลิงค์
1 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 150000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4077 ลว.27 ส.ค.2557 01/10/2011 30/09/2012        
2 โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกล ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 40500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4923 ว.15 ธ.ค.2556 14/01/2012 14/01/2012        
3 โครงการปรับปรุงพื้นที่ สำหรับฟื้นฟูการทำนาโบราณของชุมชนอีสานเพื่อการอนุรักษ์ฯ สุริยา โชคสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 350000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/2402 ลว.2 มิ.ย.2557 01/01/2012 31/03/2012        
6 โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกล ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 40500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3271 ลว.7 กันยายน 2559 12/01/2013 13/01/2013        
7 โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกล ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 40000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3913 ลว.8 พฤศจิกายน 2559 11/01/2014 12/01/2014        
8 โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน บุญข้าวสาก สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 40000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5349 ลว.9 กรกฎาคม 2558 01/09/2014 30/09/2014        
9 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 150000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4077 ลว.29 ส.ค.2557 01/10/2011 30/09/2012        
17 สำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมโยธา 100000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2543 ลว. 13 ก.ค.2560     2559.pdf      
18 โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก" ธน ทองกลม วิศวกรรมอุตสาหการ 55000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3550 ลว. 9 ตุลาคม 2560     2559(1).pdf      
13 โครงการการอนุรักษ์เฮือนครัวอีสานฯ สุริยา โชคสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 150000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5582 ลว.6 พ.ย.2557            
14 โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน บุญข้าวสาก สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3675 ลว.9 ก.ค.2558 18/09/2013 19/09/2013        
15 สำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมโยธา 100000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5575 ลว.29 กันยายน 2558            
16 โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก" ถนัดกิจ ศรีโชค วิศวกรรมอุตสาหการ 40000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1208 ลว.5เมษายน 2559            
19 โครงการสืบสาน งานบญอีสาน บุญข้าวสาก ธน ทองกลม วิศวกรรมอุตสาหการ 55000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3068 ลว.10 กันยายน 2561     60 อ.ธน.pdf      
20 โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมโยธา 100000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3428 ลว.27 กันยายน 2560     60อ.สิทธา.pdf      
21 โครงการสืบสาน งานบญอีสาน บุญข้าวสาก คอยจิตร์ นครราช สำนักงานเลขานุการ 55000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3339 ลว. 8 ตุลาคม 2561 01/09/2018 30/09/2018 2561(2).pdf      
22 งานแหล่งเรียนรู้การจัดการพลังานและโซล่าเซลล์ในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ประชา คำภักดี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 250000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3318 ลว.8 ตุลาคม 2561 02/04/2018 30/09/2018 2561.pdf      
23 แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบหมุนเวียนน้ำในอุทยานฯ ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3350 ลว. 8 ตุลาคม 2561 01/01/2018 30/09/2018 2561(1).pdf      
24 การปรับปรุงเส้นทางเรียนรู้พันธุ์พฤกษศาสตร์ป่าต้นน้ำร่องก่อ ถนัดกิจ ชารีรัตน์ วิศวกรรมเคมี 200000 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3169 ลว 30 ก.ย. 62 05/11/2018 31/08/2019 2562.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญทำนุ.pdf   https://drive.google.com/drive/folders/1Z_3BEN5xNLF0dZI_w7xoRR_uzWcGpXoa
25 การเรียนรู้ความเป็นมาของวัสดุ ผ่านโบราณวัตถุ และกลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองในจังหวัดอุบลราชธานี ธน ทองกลม วิศวกรรมอุตสาหการ 55000 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3173 ลว 30 ก.ย.62     2562(1).pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญทำนุ(1).pdf   https://drive.google.com/drive/folders/1Z_3BEN5xNLF0dZI_w7xoRR_uzWcGpXoa