idProjNameOwnProjectDpIDBudgetbudgetyearStatusBookIDDayStartDayEndreferencereference2reference3reference4
1โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4500002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/6917 ลว.24 ธ.ค.255812/02/201413/02/2014
2การบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงาม จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2อุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4477 ลว.11 ก.ย.255708/02/201409/02/2014
3การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Solar cell บ้านดงนา จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2อุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์920002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/4843 ลว. 22 กันยายน 255715/02/201416/02/2014
4การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนทวีศักดิ์ วังไพศาลวิศวกรรมโยธา690002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/3653 ลว.9 ก.ค.58
5การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้นฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา910002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8./3467 ลว. 26 กันยายน 2559
41บรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์950002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ
7การเขียนโปรแกรมควบคุ่มหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นที่ 6สมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์951002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/3234 ลว.17 มิ.ย.255825/01/201426/01/2014
8การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ970002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5072 ลว.11 กันยายน 2558
9ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกรไพบูลย์ เสถียรรัมย์วิศวกรรมเครื่องกล550002557อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ27/06/201418/09/2014
10การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5ผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/1099 ลว.5 กุมภาพันธ์ 255806/12/201308/12/2013
11โครงการการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชนฯสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์วิศวกรรมอุตสาหการ750002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/3675 ลว.9 ก.ค.2558
12โครงการปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาการสอนในระดับมัธยมศึกษาบงกช สุขอนันต์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์590002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/2652 ลว.12 มิ.ย.255723/04/201224/04/2012
13โครงการเทคนิคการออกแบบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชนราเชนทร์ บุญทันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/5981 ลว.11 ธ.ค.2556
14โครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ รุ่น 4สมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์950002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4478 ลว.9 ก.ย.2557
15โครงการการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านกาญจนา พานแก้ววิศวกรรมเคมี638002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3127 ลว.26 สิงหาคม 255916/06/201217/06/2012
16โครงการการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3ธนกร ลิ้มสุวรรณวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1235002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการ25/01/201227/01/2012
17โครงการการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่น 2สมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์700002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/5484 ลว.8 พ.ย.255727/07/201229/07/2012
18โครงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ502002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/4076 ลว.29 ส.ค.255723/08/201224/08/2012
19โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ3750002555ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/5546 ลว.12 พ.ย.255708/02/201210/02/2012
20โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกรไพบูลย์ เสถียรรัมย์วิศวกรรมเครื่องกล712002556อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ17/09/201418/09/2014
21โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเชื่อมประสานสำหรับบุคลากรชุมชนสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์วิศวกรรมอุตสาหการ680002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/3676 ลว.9 ก.ค.255820/05/201322/05/2013
22โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางฯสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ970002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/4890 ลว.24 กันยายน255701/05/201330/09/2013
23โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการและการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ1075002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/4712 ลว.27 สิงหาคม 255808/05/201315/05/2013
24โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4500002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/3677 ลว.9 ก.ค.255813/02/201315/02/2013
25โครงการอบรม GIS เบื้องต้นสำหรับผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหารฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา919502556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/4992 ลว.9 กันยายน 255813/03/201315/03/2013
26โครงการอบรมระบบนิวเมติกส์พื้นฐานกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล100002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/4657 ลว.17 กันยายน 2557
27โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการปรีชา เกรียงกรกฏวิศวกรรมอุตสาหการ300002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5166 ลว.21 ตุลาคม 255624/03/201324/03/2013
28โครงการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4ผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1087502556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/5994 ลว.15 ธ.ค.255713/09/201315/09/2013
29โครงการถ่ายทอด ชุดขุดซากไม้ต้นแบบ แพขุดซากไม้ใต้น้ำเพื่อนำมาแปรรูปถนัดกิจ ศรีโชควิศวกรรมอุตสาหการ650002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3175 ลว.31 สิงหาคม 255901/03/201331/08/2013
30โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้กับหุ่นยนต์เบื้องต้นสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์900002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/2915 ลว.26 มิ.ย.255723/11/201324/11/2013
31โครงการประชุมวิชาการการวิจัยการกำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2556 (OR-ner 2013)ระพีพันธ์ ปิตาคะโสวิศวกรรมอุตสาหการ2000002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1198 ลว. 5 เมษายน 255911/09/201314/09/2013
32โครงการบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงามและดงนาตามโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯอุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1100002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/1434 ลว.23 มี.ค.255809/02/201310/02/2013
34การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้านปาณิศา จางศิริกุลวิศวกรรมเคมี725002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/5756 ลว.12 ตุลาคม 2558
35อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2ผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์985002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2027 ลว. 2 มิถุนายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
36การสาธิตการประยุกต์ใช้ Solar Cell กับเครื่องสีข้าว เครื่องนวดข้าว ปั้มน้ำการเกษตร/ประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าในสำนักงานอุทัย สุขสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/6171 ลว.10 พ.ย.25588
37วันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4660002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2742 ลว. 1สิงหาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
38การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน ของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ922002558ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1375 ลว.20 เมษายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
39อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1ผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์997002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ 0539.8/6341 ลว.24 พ.ย.2558
40การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้านปาณิศา จางศิริกุลวิศวกรรมเคมี730002557ปิดการเบิกจ่ายโครงการศธ0529.8/3235 ลว.17 มิถุนายน 2558
42อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตรสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์900002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3355 ลว.21 กันยายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
43การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ922002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2335 ลว.3ก.ค.61ไฟล์อ้างอิง1
44การอบรมการเขียนโปรแกรมMTSซีเอ็นซีสำหรับงานกัด และงานกลึงกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล390002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2714 ลว.31 กรกฎาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
45การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2741 ลว. 1 สิงหาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
46การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวกล้องครัวเรือนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจริยาภรณ์ อุ่นวงษ์วิศวกรรมอุตสาหการ1030002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/206 ลว.14 มกราคม 256230/09/2017ไฟล์อ้างอิง1
47วันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4750002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3547 ลว 26 ตุลาคม 2561ไฟล์อ้างอิง1
48การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านปาณิศา จางศิริกุลวิศวกรรมเคมี759002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1268 ลว.18 เมษายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
49การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้นฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา810002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2336 ลว.26 มิถุนายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
50โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึง และการใช้เครื่องจักร CNC (งานกลึง )ถนัดกิจ ศรีโชควิศวกรรมอุตสาหการ550002559ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2335 ลว. 26 มิถุนายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
53การตรวจสอบ แก้ปัญหาและติดตามคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและการจัดการขยะแบบครบวงจร ในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และบ้านท่าแสนคูณ โครงการตามพระราชดำริฯสมภพ สนองราษฏร์วิศวกรรมเคมี2000002556ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3198 ลว.1 กันยายน 2559
59ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3300 ลว. 18 กันยายน 256028/04/201729/04/2017ไฟล์อ้างอิง1
57อบรมเชิงปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ11/02/201712/03/2017
58การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ942002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3229 ลว. 26 กันยายน 2561ไฟล์อ้างอิง1
60อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตรสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์970002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3299 ลว. 18 กันยายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
61การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล2000002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/2544 ลว.13กรกฎาคม 256023/12/201623/12/2016ไฟล์อ้างอิง1
62วันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4850002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3750 ลว. 15 พ.ย.6112/01/201713/01/2017ไฟล์อ้างอิง1
63โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC Milling งานกัด และการใช้เครื่องจักร CNC Milling (งานกัด )ถนัดกิจ ศรีโชควิศวกรรมอุตสาหการ650002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3635 ลว. 18 ตุลาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
64การอบรมการเขียนโปรแกรม MTS ซีเอ็นซีสำหรับงานกัด และงานกลึงกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล800002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3636 ลว.18 ตุลาคม 2560ไฟล์อ้างอิง1
65การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้นฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา820002560ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3427 ลว. 27 กันยายน 2560ไฟล์อ้างอิง1
66โครงการออกแบบและจัดสร้างเครื่องล้างเมล็ดงาต้นแบบธนรัฐ ศรีวีระกุลวิศวกรรมเครื่องกล3000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3247 ลว. 27 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
79ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3304 ลว. 3 ตุลาคม 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
68การอบรมพื้นฐานระบบกำลังของไหลกฤตยา ชัยยศวิศวกรรมเครื่องกล296002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3259 ลว. 28 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
69ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3248 ลว.27 กันายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
70โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัวสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์950002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3302 ลว. 3 ตุลาคม 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
71วันเทคโนโลยีวิศวกรรมธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ4850002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3372 ลว. 9 ตุลาคม 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
73อบรมเชิงปฏิบัติการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3250 ลว. 27 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
74การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ942002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3244 ลว. 27 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
75ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ธนกร ลิ้มสุวรรณวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3303 ];" 3 96]k8, 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
92อบรมเชิงปฏิบัติการสมองกลฝังตัวสร้างสิ่งประดิษฐ์อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์660002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3126 ลว 26 ก.ย.6201/05/201931/05/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1817730697
80การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือนประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล2200002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3260 ลว. 28 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
85อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธนกร ลิ้มสุวรรณวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1000002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3258 ลว. 28 กันยายน 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
84สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซลชุมชนจากนำ้มันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มด้วยระบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่นประชาสันติ ไตรยสุทธิ์วิศวกรรมเครื่องกล1990002561ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/3336 ลว. 8 ตุลาคม 256101/10/201730/09/2018ไฟล์อ้างอิง1
91อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0จักกฤษณ์ อำพุชสำนักงานเลขานุการ3308002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3170 ลว 30 ก.ย.6224/01/201925/01/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1546336593
93อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียนผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์619002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3160 ลว 27 ก.ย.6206/06/201906/06/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=60092007
94อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างนวัตกรรมกับระบบฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียนธนกร ลิ้มสุวรรณวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์647002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2973 ลว 16 ก.ย.6208/03/201908/03/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1788828040
95อิเล็กทรอนิกส์สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธนกร ลิ้มสุวรรณวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์630002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2972 ลว 16 ก.ย.6207/03/201907/03/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=523797255
96อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตรวิชชุกร อุดมรัตน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์535002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2913 ลว 10 ก.ย.6201/05/201931/05/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=115784278
97อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้นวิชชุกร อุดมรัตน์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์549002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2891 ลว 6 ก.ย.6220/01/201920/01/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=777380296
98อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัวสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์602002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0529.8/1718 ลว 3 พ.ค.6219/01/201919/01/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1608762943
99โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนสมนึก เวียนวัฒนชัยวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์551002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2914 ลว 10 ก.ย.6219/01/201919/01/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1448452625
100การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ435002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3069 ลว 23 ก.ย.6201/11/201831/08/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1448452625
101โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ประสิทธิ์ นครราชวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1982002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3171 ลว 30 ก.ย.6224/01/201925/01/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=126049285
102โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการสำรวจสภาพพื้นที่ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา569402562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2800 ลว 30 ส.ค.6201/06/201930/06/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2ไฟล์อ้างอิง3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1872733123
103การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart Farmรัฐพงศ์ ปฏิกานังวิศวกรรมเครื่องกล589002562ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/3172 ลว 30 ก.ย.6201/03/201931/03/2019ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=379506109
104ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะมงคล ปุษยตานนท์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2500002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2865 ลว.30 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1
105โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ประชา คำภักดีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2374002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2860 ลว.30 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1
106การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรมผดุง กิจแสวงวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์920002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2861 ลว.30 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1
107การอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการปฎิบัติงานฤกษ์ชัย ศรีวรมาศวิศวกรรมโยธา732002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2835 ลว.28 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1
108พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0ธิติกานต์ บุญแข็งสำนักงานเลขานุการ3988002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2859 และ 2873 ลว.30 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1ไฟล์อ้างอิง2
109การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐสมบัติ สินธุ์เชาวน์วิศวกรรมอุตสาหการ610002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2779 ลว.21 ก.ย.63ไฟล์อ้างอิง1
110วุฒิไกร สร้อยสิงห์วุฒิไกร สร้อยสิงห์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์520002563ปิดการเบิกจ่ายโครงการ0604.8/2508 ลว.20 ส.ค.63ไฟล์อ้างอิง1
114โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล1828002565ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์04/05/202230/06/2022ไฟล์อ้างอิง1https://drive.google.com/drive/folders/1Qi58SIm_9fM18kInOE2-6LXp0yhXEuxd?usp=sharing
112โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์วิศวกรรมอุตสาหการ4920002565ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์16/12/202121/06/2022ไฟล์อ้างอิง1https://drive.google.com/drive/folders/1aiE3GYKY_g8AaAx0fDiCvzhO_yYBXCcN?usp=sharing
113โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล1828002565ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์14/12/202123/03/2022ไฟล์อ้างอิง1https://drive.google.com/drive/folders/180-gnL_eBsIeSFEuIntC8ID-28FCutEd?usp=sharing
115โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมบงกช จันทรมาสวิศวกรรมเครื่องกล1144002565อยู่ระหว่างดำเนินงาน12/07/202225/08/2022ไฟล์อ้างอิง1https://drive.google.com/drive/folders/1DvGMcy40QpYMskhg7XSo09ibLlr1ZMe6?usp=sharing
116ที่ปรึกษาโครงการสำรวจติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุลเชษฐ์ เพียรทองวิศวกรรมเครื่องกล5.247e+062565อยู่ระหว่างดำเนินงาน15/02/202230/04/2023https://drive.google.com/drive/folders/1wcZDyr7U4S_WqIC9fs0008qJrosci0Us?usp=sharing
117การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล ตำบลสูงเนินสมภพ สนองราษฏร์วิศวกรรมเคมี5000002565อยู่ระหว่างดำเนินงาน29/06/202225/12/2022ไฟล์อ้างอิง1https://drive.google.com/drive/folders/1BsUn6v4PE6Pq6T83OaDyPpc9dkjKegHV?usp=sharing