id
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แผนก/วิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1
ไฟล์อ้างอิง2
ไฟล์อ้างอิง3
แนบลิงค์
1 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 450000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6917 ลว.24 ธ.ค.2558 12/02/2014 13/02/2014        
2 การบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงาม จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2 อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4477 ลว.11 ก.ย.2557 08/02/2014 09/02/2014        
3 การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Solar cell บ้านดงนา จากโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะที่ 2 อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 92000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/4843 ลว. 22 กันยายน 2557 15/02/2014 16/02/2014        
4 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมโยธา 69000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3653 ลว.9 ก.ค.58            
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้น ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 91000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8./3467 ลว. 26 กันยายน 2559            
41 บรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ              
7 การเขียนโปรแกรมควบคุ่มหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นที่ 6 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95100 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3234 ลว.17 มิ.ย.2558 25/01/2014 26/01/2014        
8 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 97000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5072 ลว.11 กันยายน 2558            
9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกร ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 55000 2557 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   27/06/2014 18/09/2014        
10 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/1099 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2558 06/12/2013 08/12/2013        
11 โครงการการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชนฯ สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 75000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3675 ลว.9 ก.ค.2558            
12 โครงการปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาการสอนในระดับมัธยมศึกษา บงกช สุขอนันต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 59000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/2652 ลว.12 มิ.ย.2557 23/04/2012 24/04/2012        
13 โครงการเทคนิคการออกแบบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชน ราเชนทร์ บุญทัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5981 ลว.11 ธ.ค.2556            
14 โครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ รุ่น 4 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4478 ลว.9 ก.ย.2557            
15 โครงการการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กาญจนา พานแก้ว วิศวกรรมเคมี 63800 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3127 ลว.26 สิงหาคม 2559 16/06/2012 17/06/2012        
16 โครงการการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 123500 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   25/01/2012 27/01/2012        
17 โครงการการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่น 2 สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 70000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5484 ลว.8 พ.ย.2557 27/07/2012 29/07/2012        
18 โครงการการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 50200 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/4076 ลว.29 ส.ค.2557 23/08/2012 24/08/2012        
19 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 375000 2555 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5546 ลว.12 พ.ย.2557 08/02/2012 10/02/2012        
20 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับเกษตรกร ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล 71200 2556 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการเงินของหัวหน้าโครงการ   17/09/2014 18/09/2014        
21 โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเชื่อมประสานสำหรับบุคลากรชุมชน สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 68000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3676 ลว.9 ก.ค.2558 20/05/2013 22/05/2013        
22 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางฯ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 97000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4890 ลว.24 กันยายน2557 01/05/2013 30/09/2013        
23 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการจัดการและการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุเหลือใช้ จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 107500 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4712 ลว.27 สิงหาคม 2558 08/05/2013 15/05/2013        
24 โครงการวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 450000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/3677 ลว.9 ก.ค.2558 13/02/2013 15/02/2013        
25 โครงการอบรม GIS เบื้องต้นสำหรับผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 91950 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4992 ลว.9 กันยายน 2558 13/03/2013 15/03/2013        
26 โครงการอบรมระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 10000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/4657 ลว.17 กันยายน 2557            
27 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ ปรีชา เกรียงกรกฏ วิศวกรรมอุตสาหการ 30000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5166 ลว.21 ตุลาคม 2556 24/03/2013 24/03/2013        
28 โครงการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 108750 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/5994 ลว.15 ธ.ค.2557 13/09/2013 15/09/2013        
29 โครงการถ่ายทอด ชุดขุดซากไม้ต้นแบบ แพขุดซากไม้ใต้น้ำเพื่อนำมาแปรรูป ถนัดกิจ ศรีโชค วิศวกรรมอุตสาหการ 65000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3175 ลว.31 สิงหาคม 2559 01/03/2013 31/08/2013        
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้กับหุ่นยนต์เบื้องต้น สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 90000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/2915 ลว.26 มิ.ย.2557 23/11/2013 24/11/2013        
31 โครงการประชุมวิชาการการวิจัยการกำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2556 (OR-ner 2013) ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมอุตสาหการ 200000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1198 ลว. 5 เมษายน 2559 11/09/2013 14/09/2013        
32 โครงการบำรุงรักษาตรวจซ่อมและพัฒนาระบบ Solar cell หมู่บ้านโหง่นงามและดงนาตามโครงการพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 110000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/1434 ลว.23 มี.ค.2558 09/02/2013 10/02/2013        
34 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน ปาณิศา จางศิริกุล วิศวกรรมเคมี 72500 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/5756 ลว.12 ตุลาคม 2558            
35 อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 98500 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2027 ลว. 2 มิถุนายน 2560     (1).pdf      
36 การสาธิตการประยุกต์ใช้ Solar Cell กับเครื่องสีข้าว เครื่องนวดข้าว ปั้มน้ำการเกษตร/ประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าในสำนักงาน อุทัย สุขสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6171 ลว.10 พ.ย.25588            
37 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 466000 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2742 ลว. 1สิงหาคม 2560     2558(1).pdf      
38 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน ของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 92200 2558 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1375 ลว.20 เมษายน 2560     2558.pdf      
39 อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 99700 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ 0539.8/6341 ลว.24 พ.ย.2558            
40 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน ปาณิศา จางศิริกุล วิศวกรรมเคมี 73000 2557 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ ศธ0529.8/3235 ลว.17 มิถุนายน 2558            
42 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 90000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3355 ลว.21 กันยายน 2560     59อ.สมนึก.pdf      
43 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 92200 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2335 ลว.3ก.ค.61     2559(1).pdf      
44 การอบรมการเขียนโปรแกรมMTSซีเอ็นซีสำหรับงานกัด และงานกลึง กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 39000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2714 ลว.31 กรกฎาคม 2560     2559(2).pdf      
45 การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2741 ลว. 1 สิงหาคม 2560     2559(3).pdf      
46 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวกล้องครัวเรือนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ 103000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/206 ลว.14 มกราคม 2562 30/09/2017   2559(5).pdf      
47 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 475000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3547 ลว 26 ตุลาคม 2561     2559(4).pdf      
48 การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ปาณิศา จางศิริกุล วิศวกรรมเคมี 75900 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1268 ลว.18 เมษายน 2560     2559.pdf      
49 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้น ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 81000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2336 ลว.26 มิถุนายน 2560     2559อ.ฤกษ์ชัย.pdf      
50 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC งานกลึง และการใช้เครื่องจักร CNC (งานกลึง ) ถนัดกิจ ศรีโชค วิศวกรรมอุตสาหการ 55000 2559 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2335 ลว. 26 มิถุนายน 2560     2559อ.ถนัดกิจ.pdf      
53 การตรวจสอบ แก้ปัญหาและติดตามคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและการจัดการขยะแบบครบวงจร ในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่และบ้านท่าแสนคูณ โครงการตามพระราชดำริฯ สมภพ สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี 200000 2556 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3198 ลว.1 กันยายน 2559            
59 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3300 ลว. 18 กันยายน 2560 28/04/2017 29/04/2017 100000.pdf      
57 อบรมเชิงปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ   11/02/2017 12/03/2017        
58 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 94200 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3229 ลว. 26 กันยายน 2561     2560อ.สมบัติ.pdf      
60 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 97000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3299 ลว. 18 กันยายน 2560     97000.pdf      
61 การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 200000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/2544 ลว.13กรกฎาคม 2560 23/12/2016 23/12/2016 2560.pdf      
62 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 485000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3750 ลว. 15 พ.ย.61 12/01/2017 13/01/2017 60ดร.ธิติกานต์.pdf      
63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม CNC Milling งานกัด และการใช้เครื่องจักร CNC Milling (งานกัด ) ถนัดกิจ ศรีโชค วิศวกรรมอุตสาหการ 65000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3635 ลว. 18 ตุลาคม 2560     2560(2).pdf      
64 การอบรมการเขียนโปรแกรม MTS ซีเอ็นซีสำหรับงานกัด และงานกลึง กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 80000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3636 ลว.18 ตุลาคม 2560     2560(1).pdf      
65 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้น ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 82000 2560 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3427 ลว. 27 กันยายน 2560     60อ.ฤกษ์ชัย.pdf      
66 โครงการออกแบบและจัดสร้างเครื่องล้างเมล็ดงาต้นแบบ ธนรัฐ ศรีวีระกุล วิศวกรรมเครื่องกล 300000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3247 ลว. 27 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561อ.ธนรัฐ.pdf      
79 ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3304 ลว. 3 ตุลาคม 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561คืนเงิน234.pdf      
68 การอบรมพื้นฐานระบบกำลังของไหล กฤตยา ชัยยศ วิศวกรรมเครื่องกล 29600 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3259 ลว. 28 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561.pdf      
69 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3248 ลว.27 กันายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561งบ100000.pdf      
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 95000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3302 ลว. 3 ตุลาคม 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561งบ95000.pdf      
71 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 485000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3372 ลว. 9 ตุลาคม 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561(1).pdf      
73 อบรมเชิงปฏิบัติการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3250 ลว. 27 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561(2).pdf      
74 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 94200 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3244 ลว. 27 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561อ.สมบัติ.pdf      
75 ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3303 ];" 3 96]k8, 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561คืนเงิน450.pdf      
92 อบรมเชิงปฏิบัติการสมองกลฝังตัวสร้างสิ่งประดิษฐ์อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 66000 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3126 ลว 26 ก.ย.62 01/05/2019 31/05/2019 P25620020024อ.ผดุง.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(6).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1817730697
80 การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือน ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 220000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3260 ลว. 28 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561อ.ประชาสันติคืนเงิน40.pdf      
85 อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 100000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3258 ลว. 28 กันยายน 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561อ.ธนกร.pdf      
84 สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซลชุมชนจากนำ้มันพืชใช้แล้วและน้ำมันปาล์มด้วยระบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่น ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 199000 2561 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/3336 ลว. 8 ตุลาคม 2561 01/10/2017 30/09/2018 2561งบ199000.pdf      
91 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 จักกฤษณ์ อำพุช สำนักงานเลขานุการ 330800 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3170 ลว 30 ก.ย.62 24/01/2019 25/01/2019 P25620020030อ.จักรกฤษณ์.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(10).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1546336593
93 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 61900 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3160 ลว 27 ก.ย.62 06/06/2019 06/06/2019 P25620020026อ.ผดุง.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(7).pdf 61900อ.ผดุง62.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=60092007
94 อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างนวัตกรรมกับระบบฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 64700 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2973 ลว 16 ก.ย.62 08/03/2019 08/03/2019 P25620020027อ.ธนกร.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(4).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1788828040
95 อิเล็กทรอนิกส์สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนกร ลิ้มสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 63000 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2972 ลว 16 ก.ย.62 07/03/2019 07/03/2019 P25620020028อ.ธนกร.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(3).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=523797255
96 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร วิชชุกร อุดมรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 53500 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2913 ลว 10 ก.ย.62 01/05/2019 31/05/2019 P25620020018อ.วิชชุกร.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(2).pdf 53500อ.วิชชุกรบริการ62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=115784278
97 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ Android สำหรับผู้เริ่มต้น วิชชุกร อุดมรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 54900 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2891 ลว 6 ก.ย.62 20/01/2019 20/01/2019 P25620020022อ.วิชชุกร.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(1).pdf 54900อ.วิชชุกร62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=777380296
98 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 60200 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0529.8/1718 ลว 3 พ.ค.62 19/01/2019 19/01/2019 P25620020017อ.สมนึก.pdf 60200ส่งใช้ใบสำคัญบริการ62อ.สมนึก.pdf 60200อ.สมนึกบริการ62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1608762943
99 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน สมนึก เวียนวัฒนชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 55100 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2914 ลว 10 ก.ย.62 19/01/2019 19/01/2019 P25620020020อ.สมนึก.pdf 55100อ.สมนึก62.jpg 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1448452625
100 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 43500 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3069 ลว 23 ก.ย.62 01/11/2018 31/08/2019 P25620020012อ.สมบัติ.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(5).pdf 43500อ.สมบัติบริการ62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1448452625
101 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198200 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3171 ลว 30 ก.ย.62 24/01/2019 25/01/2019 P25620020019อ.ประสิทธิ์.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(9).pdf 189200ใบเสร็จอ.ประสิทธิ์บริการ62.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=126049285
102 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการสำรวจสภาพพื้นที่ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 56940 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2800 ลว 30 ส.ค.62 01/06/2019 30/06/2019 P25620020006อ.ฤกษ์ชัย.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ.pdf 56940อ.ฤกษ์ชัยบริการ62.jpg https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=1872733123
103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart Farm รัฐพงศ์ ปฏิกานัง วิศวกรรมเครื่องกล 58900 2562 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/3172 ลว 30 ก.ย.62 01/03/2019 31/03/2019 P25620020009อ.รัฐพงศ์.pdf 2562ส่งใช้ใบสำคัญบริการวิชาการ(8).pdf   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBY0HPlu740f_7KlCdiTm0FIzQk79qqCEdvpLAPNvi4/edit#gid=379506109
104 ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ มงคล ปุษยตานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 250000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2865 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.มงคล.pdf      
105 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ ประชา คำภักดี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 237400 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2860 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.ประชา.pdf      
106 การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม ผดุง กิจแสวง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 92000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2861 ลว.30 ก.ย.63     2563 อ.ผดุง.pdf      
107 การอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สำหรับการปฎิบัติงาน ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ วิศวกรรมโยธา 73200 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2835 ลว.28 ก.ย.63     2563 อ.ฤกษ์ชัย.pdf      
108 พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ธิติกานต์ บุญแข็ง สำนักงานเลขานุการ 398800 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2859 และ 2873 ลว.30 ก.ย.63     2563 ดร.ธิติกานต์ 1.pdf 2563 ดร.ธิติกานต์ 2.pdf    
109 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ สมบัติ สินธุ์เชาวน์ วิศวกรรมอุตสาหการ 61000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2779 ลว.21 ก.ย.63     2563 อ.สมบัติ.pdf      
110 วุฒิไกร สร้อยสิงห์ วุฒิไกร สร้อยสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 52000 2563 ปิดการเบิกจ่ายโครงการ 0604.8/2508 ลว.20 ส.ค.63     2563 อ.วุฒิไกร.pdf      
114 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 182800 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   04/05/2022 30/06/2022 65-สัญญา-ศภ.7-31-2565. อบงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1Qi58SIm_9fM18kInOE2-6LXp0yhXEuxd?usp=sharing
112 โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 492000 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   16/12/2021 21/06/2022 65 - สัญญา ศภ. 7 17 .2565 อ.สุรเจษฐ์.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1aiE3GYKY_g8AaAx0fDiCvzhO_yYBXCcN?usp=sharing
113 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 182800 2565 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   14/12/2021 23/03/2022 65 - สัญญา ศภ.7 18.2565 อ.บงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/180-gnL_eBsIeSFEuIntC8ID-28FCutEd?usp=sharing
115 โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม บงกช จันทรมาส วิศวกรรมเครื่องกล 114400 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   12/07/2022 25/08/2022 -ศ.7-41-2565. อ.บงกช.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1DvGMcy40QpYMskhg7XSo09ibLlr1ZMe6?usp=sharing
116 ที่ปรึกษาโครงการสำรวจติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กุลเชษฐ์ เพียรทอง วิศวกรรมเครื่องกล 5.247e+06 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   15/02/2022 30/04/2023       https://drive.google.com/drive/folders/1wcZDyr7U4S_WqIC9fs0008qJrosci0Us?usp=sharing
117 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล ตำบลสูงเนิน สมภพ สนองราษฏร์ วิศวกรรมเคมี 500000 2565 อยู่ระหว่างดำเนินงาน   29/06/2022 25/12/2022 -1-2565 อ สมภพ.pdf     https://drive.google.com/drive/folders/1BsUn6v4PE6Pq6T83OaDyPpc9dkjKegHV?usp=sharing