รายงานสรุปการซ่อมบำรุงแยกตามหมวด

ระหว่างวันที่ ถึงวันที่
   

ลำดับ หมวด

จำนวน(รายการ)

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 32
2 เครื่องมือแล็ป 182
3 จัดสถานที่ 314
4 โทรศัพท์ 250
5 ประปา 347
6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 40
7 ระบบไฟฟ้าอาคารและแสงสว่าง 1146
8 ลิฟท์ 48
9 สุขภัณฑ์ 410
10 อาคาร 317
11 อื่นๆ (การให้บริการจัดห้อง จัดสถานที่ ขนย้ายของ) 424
12 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 376
13 อุปกรณ์ดับเพลิง 10
14 อุปกรณ์สำนักงาน 210
15 แอร์และระบบทำความเย็น 1352
รวม 5458