รายงานสรุปการซ่อมบำรุงแยกตามหมวด

ระหว่างวันที่ ถึงวันที่
   

ลำดับ หมวด

จำนวน(รายการ)

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30
2 เครื่องมือแล็ป 178
3 จัดสถานที่ 303
4 โทรศัพท์ 244
5 ประปา 291
6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 40
7 ระบบไฟฟ้าอาคารและแสงสว่าง 1044
8 ลิฟท์ 46
9 สุขภัณฑ์ 368
10 อาคาร 286
11 อื่นๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) 377
12 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 375
13 อุปกรณ์ดับเพลิง 6
14 อุปกรณ์สำนักงาน 206
15 แอร์และระบบทำความเย็น 1248
รวม 5042