ข้อมูลโครงงานนักศึกษา


ลำดับอัตโนมัติ Title/ชื่อเรื่อง Creator/ผู้จัดทำ Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา Depart/ภาควิชา Year/ปี Catagory/หมวด
859
Carbon Footprint Hevea Brasiliensis
Kachana Kaewla,Sirinard Sngsri
สัณห์ โอฬาพิริยกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0403
521
CROSS FLOW HEAT EXCHANGER
ประยง กางรัมย์,สันทัสน์ จันทร์ทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0043
408
P243
กฤษฎากร แก้วแสนเืมือง,สันติราษฎร์ คล้ายเลี่ยน
รอ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
1717
Process Design of Wastewater Treatment Facilities for Industrial Effluent
59130040682:น.ส.จิราภร ลือชา
ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
413
Wait281
บัลลังก์ กุลบุญ, พุทธรักษ์ สายสิงห์
P281
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
410
WaitP272
เกรียงศักดิ์ แก้วเชื่อม, ชัชวาล สมเพชร
P272
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
412
WaitP278
ลัดดาพร อินทรวิเชียร
P278
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
414
waitP289
ทองพูน ทองดี, ดำรงค์ ลาฝอย
P289
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
415
WaitP292
พรศักดิ์ ชคทันต์บดี,นุชรรัตน์ คูโณปการ
P292
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
416
WaitP294
ชวนัฐ น้อยอาษา,ธนะรัตน์ วิทยาขาว,ปริญญ์ เกิดศิริ, อาจณรงค์ คำศรี
P294
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
417
WaitP323
ปวิตร หว่าเกตุ,สัมพันธ์ วิลัยแลง
P323
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
411
WatiP275
ฉันทวรรณ ดำพลงาม, สรรสินี ศิริสวัสดิ์
P275
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
1061
กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(อาคารสาธารณะโดยใช้อาคารสำนักงานเป็นตัวอย่างประกอบและใช้ Google Sketch Up)
ขวัญชัย โรคน้อย,ณรงค์ฤทธิ์ อำพันธ์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0167
536
กรณีศึกษา สิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
คมศักดิ์ หารไชย
ไท แสงเทียน,นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0047
691
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ฐานรากตื้นบนดินอ่อนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำจรเดช หัดสิม,ทองแดง โสประดิษฐ์,สังคม นำสุข,สุทธิศักดิ์ ธุลีจันทร์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0024
297
กรรมวิธีผลิตแผ่นยางดูดกลิ่น
ศุภกร อุทธารนิช,สาโรจน์ เทพคุณ
จริยาพรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP323
5
กรรมวิธีหล่อแบบกึ่งของแข็ง
วัชรพล มณีโชติ,ศักดา ประสมศรื
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
463
กระบวนการขึ้นรูปและออกแบบลูกหินขัดข้าวเพื่อการลดต้นทุน
นายปิยะพงษ์ พันสิ่ว,นายวิชชา จีนวงศ์
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01113
791
กระบวนการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างสะพานแบบSegmental Box Girder
ยุติธรรม วงษ์ศรีกุล,ชัยวิชิต หนันเรือง,ธวินธร ระหงษ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0142
601
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากส่วนผสมระหว่างกลีเซอรอลดิบกับขี้เลื่อย
อลงกรณ์ ปูพบุญ,ศราวุธ บุญโปร่ง
นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0123
6
กระบวนการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
พรนภา กังวาฬไกรไพศาล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
51
กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนสำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กรสุมา มิตะพันธ์
ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep003
299
กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
วุฒิพงชนะวงศ์
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP255
1116
กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารปฏิบัติการโรงงาน2 (EN2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วชิรวิทย์ วุ้นสีแซง:ไชยยันต์ ศรีสมบูรณ์
จริยภรณ์ อุ่นวงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0506
837
กลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้ากาบบัว ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ศรี, สุภาวิณี กระดานราช
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0379
457
กาประยุกต์ใช้โปรแกรม Lab View เพื่อสร้างชุดควบคุม วัดค่า และแสดงผลสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
นายณัฐพล ธรรมาธร,นายทวีศักดิ์ วรรณคำ
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01068
32
กาพัฒนาวัสดุโครงสร้าง และการทดสอบความแข็งแรงของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
นัฐพล อนันตทัศน์,จิรพิพัฒน์ โมราษฎร์
นิติกร พรหมดวง,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1645
การกำจัดกำมะถันในน้ำมันเตาใส (Sulfur removal of fuel oil)
59130042879:น.ส.บุษกร ขนุนใหญ่;59130040026:น.ส.กนกพร เบ็ญจมาศ
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
481
การกำจัดความขุ่นของน้ำโดยกรองผ่านอนุภาคทราย
อัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล
วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมโยธา
 
P 01228
1716
การกำจัดซัลเฟตในน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วโดยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน (Sulfate removal from treated)
5813403853:นายวสิน เยาวศรี;5813403794:นายวรานันท์ มหัจฉริยะธีระ;59130040068:น.ส.กนกอร สาระชาติ
รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1042
การกำจัดพาราเซตามอลในน้ำด้วยเอนไซม์แลคเคสดักติด
กฤษบดินทร์ หวายฤทธิ์
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0096
1315
การกำจัดฟินอลโดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่ได้จากก้านกะหล่ำดอก
จักรพันธ์ สามัคคี,สิทธิพงษ์ จันธิราช
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2558
 
219
การกำจัดมอดด้วยการใช้รังสีอินฟาเรด
บุญสม ชัยยิ่ง,อภิวัฒน์ มาลัย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิติกร พรมมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
122
การกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
สุขสันต์ เพ็ชระ,สัญญา สุวรรณชาตรี
ประกอบ วิโรจนกูฎ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
1286
การกำจัดสารคอลลอยด์อนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ไมโครฟิลเตรชั่น
ปริวรรต นนตะ,อธิป ผุดเพชรแก้ว
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
948
การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติและเกลืออนินทรีย์ในเยื่อกรองแบบไมโครฟิวเตรชัน
กิติยา ศรีบุตร, อารีรัตน์ ร่วมคิด
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0028
1322
การกำจัดสารเกลืออนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ออสโมซีสย้อนกลับ
วรวุฒิ เอี่ยมชูเพชร,ปรัชญา ศรีจันทร์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1039
การกำจัดสาหร่ายด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
ณกรณ์ เที่ยงภักดี,เจษฎา ทองประภา
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0093
1650
การกำจัดสีของน้ำมันเตาใส (Color removal of fuel oil)
59130042907:น.ส.เบญจมาศ ภายอุ้ม;59130040972:น.ส.ชนัญญา พุทธิวงศ์
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1309
การกำจัดสีแอคทีฟแบล็ค5 โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา
ฐิตาพร คำภู,นันทกานต์ ทองเฟื่อง,สุจิตรา แก้วศิริ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1304
การกำจัดสีโรห์ดามินบีโดยใช้เปลือกมังคุดในคอลัมน์เบดนิ่ง
ปัทมาวดี ชัยสุวรรณ,วชิรวิทย์ ชมภูเทพ,ยศพร โพธิผล
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2556
 
1041
การขจัดน้ำจากสารละลายเอทานอลด้วยตัวดูดซับจากแป้งข้าวโพด
ณัฐกิตติ์ บุญจันทร์,ธนากรณ์ แก้วภักดี,วันไท ลือทองจักร
ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0095
895
การขนานมอเตอร์ทางกล
ณัฐพงษ์ โพธิวัฒน์, สุธีสุข ศิริมา
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0241
1458
การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
 นางสาวเกตุแก้ว สาธรราษฎร์ :  นายปิยะทัศ รัตนะโสภา :  นายสุทธินัน หลักสิม
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1632
การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและปริมาณฟองอากาศของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
59130040770:นางสาวจุฑามาศ ภูมิคำ;59130040969:นายชนะศักดิ์ โกมล;59130042716:นายนิติพล คำจุมพล
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1190
การขึ้นรูปถ่านอัดก้อนโดยใช้เครื่ออัดไฮดรอลิค
ทินกรณ์ อนันต์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
1489
การขึ้นรูปอลูมิเนียมเชิงประกอบแบบผิวแบบผวมผสานด้วยกระบวนการเสียดทานแบบกวน(Fabrication of aluminum hybrid surface composite by friction stir process)
อำนาจ เครือเนตร,อภิสิทธิ์ โพธิ์เมือง
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
982
การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ STM8S-Discovery
สถาพร คำมุงคุล,สุริยา เสนาวงศ์
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0301
766
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงด้วยดีซีชอปเปอร์แบบหนึ่งควอดแดร็นท์
ธีรศานต์ ดำขำ,นายวีระ บุญกล้า
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0208
983
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ณรงค์ ศรียงยศ, วรัญญู มนีพันธ์, สุริยันต์ แก้วรักษา
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0
EEP 0302
876
การควบคุมพัสดุคงคลังของวัตถุดิบในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วรรณลักษณ์ คำพูล,วนิดา ครองยุติ
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0344
912
การควบคุมมอเตอร์สามเฟสโดยไฟฟ้ากระแสตรง
แผน สีดา,ปิยะ ไชยสัตย์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0203
564
การควบคุมสัญญาณเตือนภัยผ่านทางสายไฟฟ้ากระแสสลับ
ธีระศักดิ์ เที่ยงแก๊ส
คมสันติ์ ดาโรจน์,ผดุง กิจแสวง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP 0078
644
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
โสวัตร์ บุญยศ, ปรีชา สมสอน
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0166
181
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านพีซี
เจษฎา โพนแก้ว,รัฐพนม บุญห่อ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
429
การควบคุมเมาส์ด้วยเสียง
อรรถกร ม่วงปั้น,วิทวัส เมธเมาลี
อธิพงศ์ สุริยา,รุจิรา อาชวานันทกุล
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
1555
การควบคุมเสถียรภาพอากาศยานสี่ใบไร้คนขับภายใต้โหลดที่เปลี่ยนแปลง
นายพิเชษฐ์ ขันตี นายสิทธิศักดิ์ ศิริมงคล นายอภิสิทธิ์ ผาสุข
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1570
การควบคุมเส้นทางการบินของอากาศยานสี่ใบพัด
นายสมศักดิ์ ชุมอภัย นายอิสราวุธ สาระวิถี นายธนศักดิ์ ปุณประวัติ
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1290
การคัดเลือกและเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสีเขียวผลิตน้ำมันจากแหล่งน้ำหนองจีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขนิษฐา ดอกอินทร์,ปาณิศา อย่างสวย
อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
325
การคัดแยกจมูกข้าวด้วยไฟฟ้าแรงสูง
ธวัชชัยโคตรสมบัติ,หนาว อ่อนวาที
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP133
1508
การคำนวณการกระจายตัวของความเค้นและความเครียด ในล้อรถไฟฟ้าความเร็วสูง
กุสุมิณ พลเยี่ยม,พรหมพร เมียดธิมาตย์ ,ยุรนันท์ อินทร์ไชย
รัชดา โสภาคะยัง,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1550
การคำนวณการกระจายตัวของความเค้นและความเครียดของล้อรถจักรยานยนต์ขณะเคลื่อนที่ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ Simulations of the stress and strain distribution in rolling motorcycle tires using the finite element method
ณัชญา โทนะพันธ์,ปัญญสิฐ ผาสุขธรรม, ภูเบศน์ แสงทอง
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1545
การคำนวณการกระจายตัวของความเค้นและความเครียดภายในล้อรถยนต์ขณะเคลื่อนที่ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ณรงเลิศ ศรีไชยบาล, ทวีชัย โพธิ์คง
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1491
การคำนวณการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในล้อรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขณะเคลื่อนที่
ชวาลโชติ ไชยชาติ,ธราดล ศิริพิบูลย์ ,มานพ นำสุข
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
23
การคำนวณการกระจายตัวของอุณหภูมิในวัสดุที่มีสมบัติแบบลดระดับ
สมปราชญ์ ปริญญานุศาสตร์,มะลิวรรณ จำปาเรือง
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,บงกช บุญเพ็ชร
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1479
การจัดการคลังสินค้า ร้านเครื่องเขียน
พิมเพชรรัตน์ เวียงจันทร์
ธารชุดา พันธ์นิกุล นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
1449
การจัดการความปลอดภัยทางถนนและจราจรช่วงถนนหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 นายพงษกร ดวงจันทร์ :  นายพูนทรัพย์ ไชยพิมพ์ :  นายอนุพงษ์ พรมลา : นายปรมินทร์ ก้อนคำตัน
ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
984
การจัดการตัวประกอบกำลังอัตโนมัติ
ศิระ เจริญรอย,ณรงค์ฤทธิ์ สุขัง,ยุวดี รัชนี
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0303
1265
การจัดการที่จอดรถด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
กนกรักษ์ ปัสสาโก,รัตนาภรณ์ หงษ์บุญอุบลวรรณ พรรณท
อธิพงศ์ สุริยา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
726
การจัดการพัสดุคลังในห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา : ห้างยงสงวนกรุ๊ป จังหวัดอุบลราชธานี
นายศราวุธ วิธุสุวรรณกุล , นส.จิรัชญา วันทองสังข์
ดร.สิทธิชัย แซ่แหล่ม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0142
133
การจัดการระบบความปลอดภัยในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
เมธาวี ดาโรจน์,อรนุช ชื่นประโคน,ภัทริยา วาหมงคล
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
1112
การจัดการระบบสินค้าคงคลังกรณีศึกษา ร้านมินิมาร์ทของหอพัก
ศศิธร สายกลิ่น:วิจิตตรา จันทวงศ์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0502
1115
การจัดการวางผังโรงงานและออกแบบอุปกรณ์ขนถ่าย กรณีศึกษา บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล จำกัด สาขาจังหวัดอุบลราชธานี
ปัทมา แพงงาม:หนึ่งฤทัย พิมพ์จันทร์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0505
919
การจัดการสัญญาญระบบไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าAC220V
กฤษดา ศิริวงศ์, กังวาน คำทอง
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0183
1127
การจัดการเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา : การขนส่งขยะในเทศบาลตำบลศรีไค
ณัฐพล ภูชนา,อุ้มยศ จันทร์ดวงศรี
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1254
การจัดการเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา ร้านโต้งน้ำแข็ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จักรกฤษณ์ บุญเลิศ,พลากร ไชยมั่น
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1107
การจัดการเส้นทางการขนส่งของรถเก็บขยะ กรณีศึกษา : เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต 5
พรประไพร สายรัตน์:จันทรา คันธจันทร์
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0497
1205
การจัดทำขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำมูลบริเวณเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี
ศรรัญญู คำจันทร์, เอกพล จารย์มีชัย
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1404
การจัดทำฐานข้อมูล GIS เพื่อนำเสนอสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในจังหวัดอุบลราชธานี
เกียรติศักดิ์ โสตะวงศ์,พงศธร ณ นครพนม,หฤษิต บุพจันโท
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
390
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนเมืองน่าอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข
อำนวย วงศ์วรรณา,ปภาวิน สินรัมย์
สิทธา เจนศิริศักดิ์,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0058
1052
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดศรีสะเกษ
กิตติคุณ บรรจง,สมชาย สมเสียง,ปิยะณัฐ บุญถาวร
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0158
784
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีThe preparation of the GIS database for use in watermanagement in Ubon Ratchathani province.
นายภานุพงษ์ บุญคำภา,นายเอกวิทย์ สารพันธ์,นายนพรัตน์ โสมาศรี
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0123
425
การจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
อนุสรณ์ มังคละศีรี,อำนาจ บุตรเทศ
รศ.อุทัยสุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
426
การจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
อนุสรณ์ มังคละศีรี,อำนาจ บุตรเทศ
รศ.อุทัยสุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
958
การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนแม่บทการจราจรและการขนส่งกรณีศึกษาเทศบาลเมืองอุบลราชธานีและเทศบาลวารินชำราบThe preparation of geographic Warin Chamrab municipalitiesinformationand transport planning framework : Ubon Ratchathani and system for traffic
อาทิตย์ เชื้อชัย,วิสิทธิ์ ชวนอาจ,กรรณิกา หาแก้ว
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0139
858
การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ร้านอ้อยสกรีน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วิษณุ บุตรน้อย, ศรายุทธ ชัยมุงคุณ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0410
432
การจัดทำแผนที่ภาษีป้ายของ ต.เมืองศรีไค โดยใช้ระบบจีไอเอส
นายพุทธพร สมพงษ์,นายภานุพงศ์ สายสวาท
รศ.อุทัยสุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
547
การจัดระบบ Logistics ของธรุกิจ SMEs โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี Value Chain กรณี OTOP ประเภทสินค้าการเกษตร
โชคชัย ตั้งประเสริฐศิริ
ไท แสงเทียน,พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0046
670
การจัดระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา:ปั้มน้ำมันเชลล์ สาขาหน้าวัดแจ้ง
สกาวเดือน สุทธิประภา ,นัยน์ขวัญ พิมพ์บุญ,กฤติกา โกพลรัตน์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0332
985
การจัดวางตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นที หอยสังข์, อานนท์ ศุภกฤตอนันต์
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0304
986
การจัดสรรเส้นทางในโครงข่ายรับรู้ไร้สาย
ปิยเทพ บุญเรือง
นักรบ จินาพร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0305
1643
การจัดเตรียมการทดสอบมาร์แชลสำหรับการทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
59130046695:นายรุ่งโรจน์ ทองออน;59130046165:นายอวิรุทธ์ สีชาติ 59130044532:นางสาววัชรา สมดี,
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1150
การจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท จอมธนา จำกัด สาขาอุบลราชธานี
สุทัศน์ ภูโท,นริศรา ศาสตร์ปรีชาชาญ
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1171
การจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลราชธานีวารีเทพ
ชญานนท์ ไพยกาล,วราภรณ์ คำมูลมาตย์
สมบัติ สินธุเชาวน์,คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1230
การจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายเพื่อรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าของไอศครีมวอลล์
สินศักดา นาหล่ง,อนุสรา เอี่ยมศิริ
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1462
การจัดเส้นทางขนส่งด้วยวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง กณีศึกษา: รถรับส่งนักเรียนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์/Vehicle Ronting Problem Solving Using Differential Evolution ALGORITHM: A CASE STUDY IN Pasitsuksasongkrooh School
นายเนธิพงษ์ ภิรมย์,นาย ทินกร รุจิตร
อาจารย์ไท แสงเทียน,รศ.ดร.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
1151
การจัดเส้นทางเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทขายไอศกรีม
ณัฐพงศ์ พรภวิษย์กุล,วิรุต มาเพชร
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1301
การจำลองกระบวนการการกำจัด SO2 และ NOx จากแก๊สปล่องควันของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
พันธมิตร ศิลารักษ์,ไพฑูรย์ ยศวิชัย
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2556
 
1040
การจำลองกระบวนการไพโรไลซิสของขยะพลาสติก
สรรพาวุธ นนท์ตุลา,ภัสรากร ไชยมนตรี
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0094
1393
การจำลองการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในแผ่นยางขณะอบรมควัน
ชนะสาร พานเมือง,ทองใบ พลจันทร์
รัชดา โสภาคะยัง,สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
987
การจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าของที่พักอาศัยในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
จิรวัฒน์ ผลชุม,พิจิร แพทย์เพียร,โกมุท นาวิบูลวงศ์
นักรบ จินาพร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0306
661
การจำลองการทำงานและหาคุณลักษณะที่ดีของ Ejecter โดยใช้ computational fluid dynamics (FLUENT)
วีระพันธ์ สีหานาม, ศักชัย จงจำ
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0121
1558
การจำลองการเผาไหม้ในหัวเผาวัสดุพรุนโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
นายธนวัฒน์ ศิริวงษ์ นายนิวัฒน์ จุลทัศน์
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1530
การจำลองคอมพิวเตอร์ของท่อผนังบางหน้าตัดหลากหลาย หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสภายใต้แรงดัด
นายคิมหันต์ แก้วแสงใส นายเจนภพ สุบิน
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
240
การจำลองทางคอมพิวเตอร์และการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางรูปทรงกรวยที่มีหน้าตัดหลากภายใต้แรงกระทำในแนวแกนแบบจลนพลศาสตร์(ส่วนที่2)
ศักดิ์พิเชษฐ์ พิพัฒน์กุล,รุ่งชัย ชมเมือง
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์ทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
239
การจำลองทางคอมพิวเตอร์และการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางรูปทรงกรวยที่มีหน้าตัดหลากหลายภายใต้แรงกระทำในแนวแกนแบบจลนพลศาสตร์ส่วนที่1
ปัญญา สิงห์ณีย์,สันติ ดวงวงษา
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์ทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
966
การจำลองน้ำฝน-น้ำท่าของลุ่มน้ำย่อยขนาดเล็กของลุ่มน้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ HEC-HMS
อนุธิฎา พลยางนอก,จรรยา แปรงทอง
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0131
1652
การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา S-5 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Simulation on Combustion Behavior of S-5 Burners by Combutational Fluid Dynamics)
59130042525:นายนราธร ขจัดมลทิน;59130042846:นายบุญญฤทธิ์ แสงทอง;59130043957:นายภูริเดช อาจปรุ
นางสาวบงกช จันทมาส
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1387
การจำลองสมบัติเชิงกลของยางคงรูปขณะรับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ณัฐวุฒิ ขาวกระโทก,นพรัตน์ จงจำ
รัชดา โสภาคะยัง,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1594
การจำลองสมบัติเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อขณะรับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ A Simulation of Mechanical Properties of Ligaments and Tendons During Tensile Tests in Finite Element Analysis
พงศุธร กลางเดช, ณัฐพล นาสา
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
618
การจำลองสายอากาศอัจฉริยะแบบวางเรียงตัว
ภูมิพัฒน์ โทจันทร์, ศราวุฒิ ไชยพันโท
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0152
301
การจำลองแบบปัญหาของระบบสัญญาณจราจรเพื่อลดเวลารอคอยเฉลี่ยของรถ กรณีศึดษา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สุฎารัตน์ ตุ๊มน้อย
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP201
67
การจำลองแบบปัญหาของระบบสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดเวลารอคอยเฉลี่ยของรถ กรณีศึกษา อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
จักรกฤษณ์ พิมพ์พอก,ขวัญธิดา กาญจนพันธุ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
 
662
การจำลองแบบระบบการจัดการขยะของมหาลัยอุบลราชธานีโดยคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าการดำเนินงานที่ต่ำสุด
จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0266
1568
การจำาลองการสั่นสะเทือนทางกลด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink
นายสนั่น สกลอินทร์ นายเจริญชัย ดวงไข่ษร นายศุภศิลป์ แสงเพ็ชร
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1574
การจ่าลองการเผาไหม้และการแผ่รังสีของหัวเตาแก๊สอินฟราเรดแรงดันต่า
นายธวัชชัย ไหวดี นายจตุรพิธ มุทาพร
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
171
การดัดแปลง กิโลวัตต์-ชั่วโมง มิเตอร์ เป็น กิโลวาร์-ชั่วโมง มิเตอร์
สิทธิชัย บุญแสง,สิโรจน์ ยั่งยืน
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
10
การดัดแปลงวัฎจักรทำความเย็นเพื่อประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
เทพนิมิต มงคลเสริม,พิชิต ศรีมันตะ
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
 
939
การดูดซับกรดแลคติคโดยแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ธรรมชาติ และ Organo-clays
เฉลิมศักดิ์ นิลทัย,ภูวดล ศรีภา
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0042
85
การดูดซับทองแดงด้วยขี้เถ้าแกลบดำ
จตุรวิทย์ สิมาฉายา,ศราวุธ พิจารณ์
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
63
การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยเปลือกถั่วเหลือง
ณัฐกฤตา คงนรเศรษฐ,อิสระ สุวรรณจิตร
ณัฐยา พูนสุวรรณ,สุกัญญา ศรีสง่า
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep016
825
การดูดซับสีย้อมผ้าสังเคราะห์ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ธรรมชาติและOrgano-clays
อรุณธิดา บัวหอม,จิราพรรณ พลโลก
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0022
1698
การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้ฟิมล์คอมโพสิต (Adsorption of Methyleneblue Dyes Using Compossite Films)
59130044923:นายศราวุฒิ มุ่งอาษา,:,59130044893:นายศรัณย์ จำรักษา,:,59130041599:นางสาวดวงนภาพร สารโคตร,
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1697
การดูดซับสีย้อมโรดาห์มีนบีโดยใช้เม็คคอมโพสิตจากเพคดินธรรมชาติ (Adsorption of Rhodamine B dye usign composite granules)
59130043001:นายปภินวิทย์ นวลแสง;59130043148:นายปรีชาพนธ์ สูงสันเขต ;59130043874:นายภานุวัฒน์ รัตนา
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
933
การดูดซับเมทิลลีนบลูและสีย้อมสีน้ำเงินโดยใช้แร่ดินมอริลโลไนต์ในระบบถังกวนอย่างอย่าง
คมสันต์ สมบัติหอม,ภานุวัฒน์ สายสวาท,ไอศวรรณ์ คำดี
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0053
823
การดูดซับโลหะหนักโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์
พรพรรณ แสนสุพรรณ,เพิ่มพล เอกบุญ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0024
1055
การดูดซึมน้ำและการหาปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์,ณฐกานต์ พรมแก้ว
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0161
767
การตรวจจับฟองอากาศโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ภาพ
จิตติวัฒน์ แก้วสง่า,นางสาวนภาวรรณ สุขเกตุ
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0209
1287
การตรวจติดตามและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลังขนาดกำลังการผลิต 800 ตันต่อวัน
สุเพ็ญทิพย์ ทิพจรูญ,สุมาลี ศิริพงษ์
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1497
การตรวจวัดความดันกระแทกของลำพุ่งน้ำในท่อในน้ำและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
นายอุดมการณ์ วิเศษสัตย์ นายสหราช คาดหมาย
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
479
การตรวจวัดคุณภาพข้าวสารโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล
วราวุธ ทยานสิงห์,ชัยศิริ กำเหนิดสิงห์
ประสิทธ์ นคราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01207
16
การตรวจวัดค่าความสบายอุณหภาพ ในบ้านประหยัดพลังงาน
ภิญโญ วงศ์คุลี,ธีระพล สิงทา
กุลเชษฐ์เพียรทอง,พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1313
การตรวจวัดระดับเสียงและปริมาณฝุ่นละออง ในโรงข้าวสีธัญญผล จังหวัดอุบลราชธานี
เมริน บุตราช,จันทร์จิรา ทนไทย
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1308
การตรวจวัดระดับเสียงและปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดภายในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วรางคณา รัตนวัรฅ,อมรรัตน์ ขวัญเมือง
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1318
การตรวจวัดระดับและปริมาณฝุ่นละอองในโรงเลื่อนไม้ในจังหวัดอุบลราชธานี
บุญธนา มงคลเสริมศิริ,วีระวัฒน์ นามศิริ
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1676
การตรวจวัดอนุภาคมลสารในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน (Particulate Matter Measurement in Factory Engineering Laboratories)
5813405345:นายอานนท์ ไชยฮะกิจ;59130040880:นายฉัตรชัย ใบหนองฮี
รศ.ดร.วิภาดา เดชะปัญญา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1677
การตรวจวัดเสียงในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน (Noise Measurement in Factory Engineering Laboratories)
59130043498:นายพัฒนวุฒิ ไกรเพชร;59130045568:นายสุทธวีร์ เหลืองชารี
รศ.ดร.วิภาดา เดชะปัญญา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1078
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลัทธิชัย จันดี,ณัฐมนกาญจน์ ตีคิยานันท์,อภิเดช จงสมชัย
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0185
988
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานชุบโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
นฤเบศร์ ชินเนหันหา,นิกรณ์ กุลสุวรรณ,วุฒิชัย อินทะนู
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0307
632
การตรวจหาช่องจราจรโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
มังกร สีแสด, พิชยุตย์ ตรุวรรณ์
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0158
1024
การตรึงเอนไซม์แลคเคสหยาบกับแผ่นเยื่อกรองเพื่อกำจัดฟีนอล
พีระพงศ์ จันทศ,พิกุลทอง บุญรถ,พรลภัส บุตรชน
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0079
250
การติดตั้งและทดสอบชุดวิเคราะห์การเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในชุด Engine Dynamometer test
นัฐวุฒิ หงษ์ไชยคำ,วิทยา ภานุพันธ์,สุนทร ทองสุข,มงคล ทบแก้ว
ประชาสันติ ไตยสุทธิ์,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP160
526
การติดตั้งและทดสอบเครื่องDiesel Engine Research and Test Bed
ประเทือง คำสอน,ศักดิ์ชัย สงึมรัมย์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0055
779
การติดตามวัตถุโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
นายนิพัทธ์ สหกุลบุญรักษ์,นายอภิวัฒน์ ภะวะ
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0210
1700
การติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำหล่อเย็นในกระบวนการหมักส่า (Monitoring and Quality Control of Cooling Water in Fermentation Process)
59130043261:น.ส.ปุยฝ้าย กุลสุทธิ์;59130042884:น.ส.เบญจพร แสนจริง
ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
786
การต้านทานการแทรกซึมผ่านของคลอไรด์ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
นายภูวรักษ์ ทองศรี,นายโยธิน พันธ์เพ็ง
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0125
1289
การถ่ายโอนมวลของน้ำในแป้งข้าวโพด
ฉัตรสุดา จันทะชัย,พลัง เสนาะล้ำ
ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมเคมี
2558
 
517
การทดลองสภาวะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
พิพัฒน์ชัย คำแพ่ง,ยุทธนา มะลิงาม,อัศวิน ติขะกุล
จุฑารัตน์ คุรุเจริญ
วิศวกรรมเครื่องกล
2545
MEP 0036
1595
การทดลองหัวเผาวัสดุพรุนแบบให้ความร้อนในแนวนอน
นางสาวจารีวัฒน์ ประทุมเดช นางสาวน้ำฝน พงษ์ปลื้ม นางสาวสุทธิดา ทิพย์นาง
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
 
2559
 
678
การทดลองหาประสิทธิภาพของตัวดักละอองปลิวในหอผึ่งเย็น
ชวนันต์ โสดาภักดิ์, ณัฏฐาวดี มั่นใจ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0105
560
การทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนในเนื้อยางโดยใช้พลังงานจากไมโครเวฟ
วนรัตน์ แสนโสดา, วชิร อุทรักษ์
รัชดา, อำไพศักดิ์, อนิรุตต์
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0070
711
การทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนในเนื้อยางโดยใช้พลังงานจากไมโครเวฟ
วนรัตน์ แสนโสดา, วชิร อุทรักษ์
รัชดา, อำไพศักดิ์, อนิรุตต์
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
MEP 0070
1297
การทดลองและการจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อหาการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางโดยใช้อลูมิเนียมเติมโฟมภายใต้แรงดัด
ธนากร ยืนนาน,อภิสิทธิ์ ฝาบุตร
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่งวงศ์พิทักษ์,รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1384
การทดลองและจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อหาการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางโดยใช้อลูมิเนียมเติมโฟมภายใต้แรงบิด
สถาพร แกะมา,ธนากร คำสุข
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1512
การทดสอบการใช้งานจริงของเตาแก๊สประหยัดพลังงานในร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชนาวุฒิ ศรีขันซ้าย ,ฐิติพงศ์ แช่มสันเทียะ ,ธนาพงษ์ ธนะสีลังกูร ,มงกุฎ สายโสม
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1446
การทดสอบกำลังของบล็อกประสานที่มีเปลือกหอยเชอรี่เป็นวัสดุผสมเพิ่ม
 นายฉัตรดนัย มงคล :  นายชลธิศ พาดี :  นางสาวสุนิสา วิวัฒน์รุ่งเรือง :  นายอรรถพล พัดพรม
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1422
การทดสอบความแข็งแรงของผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ
ณัฐพงษ์ อร่ามเรือง,อกนิษฐ์ เขียวอ่อน,อธิวัฒน์ ประเสริฐจิตร
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2558
 
557
การทดสอบคานคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
บุญนำ คำคง,จักพงษ์ จันทโกสิน
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0049
516
การทดสอบประเมินเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ปรเมศวร์ จึงวัฒนานนท์,กฤษฏา บุญลพ
คำนึง วาทโยทา
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0035
186
การทดสอบปั๊มแบบหอยโข่ง
ทรงสิทธิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์,อนุพงศ์ ดีพร้อม
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
 
211
การทดสอบปั๊มแบบหอยโข่ง
ทรงสิทธิ์ บุญญศาสตร์พันธ์,อนุพงศ์ ดีพร้อม
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย,ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
 
33
การทดสอบสมรรถนะเรือนอบพืชโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
ขวัญชัย ฝางแก้ว, เฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
40
การทดสอบอุโมงค์ลมและการหาสัมประสิทธิ์แรงต้านของรูปทรงอย่างง่าย
โกศล ยกพล,ธนากร สิงหนสาย
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1269
การทดสอบและจำลองแบบโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันและความถี่
ทฤษฎี ยังมีสุข,อนุวัตร คำมุงคุล
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
1218
การทำความสะอาดตัวเองของปูนฉาบที่ทำจากปูนซีเมนต์ขาว
ประทีป จันทร์ประกอบ,พิษณุ พรหมเอาะ,ณัฐธิดา ราตรี
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
736
การทำนะมาวผงด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอย
วรเพชร โนนทะวงษ์,เสถียร ปุริมาตา
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2548
ChEP0021
523
การทำนายความเรียบผิวชิ้นงานหลังการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
ทองพูน ทองดี,คำรงค์ ลาฝอย
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP0218
946
การทำเทคโนโลยีสะอาดของโรงงานผลิตนมโรงเรียน;กรณีศึกษาบริษัท วาริน มิลค์ จำกัด
พรชัย นามวิชา,ศรัญญา ชาวดร
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0030
1406
การนำความร้อนและความถ่วงจำเพาะของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ากรณีปกติและภายใต้การใส่สารลดน้ำปริมาณมาก
ธวัชชัย รุมา,อาณัติ วงษ์เหลา,พชร คำแก้ว
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1307
การนำคอนเดนเสทของไอน้ำกลับมาใช้งานของโรงกลั่นน้ำมันฝาง
ภานุเดช โพธิ์ตันคำ,ศิริวรรณ ขำแก้ว
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2556
 
82
การนำทรายแม่น้ำมูลมาใช้ทำแบบหล่อโดยวิธีFURAN RESINในเชิงพาณิชย์
จีระศักดิ์ พัดพรม,สมบัติ ไก่แ้ก้ว
สุริยา โชคสวัสดิ์ ,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
22
การนำพลังงานความร้อนที่ถูกทิ้งจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์มาขับคอมเพรสเซอร์ของแอร์เพื่อทำความเย็นในรถยนต์
ทศพล หวาวิสัย,วิชาญ ลาลุน
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1533
การนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสมาใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุคละ
ธนเดช ตติยยุทธ ,ธนาตย์ ธรรมบุตร
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
326
การบริการขายตรงด้วยระบบ GIS
ชนาธิป ศรีชาติ,สุพัดชา กล่อมจิตร
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP134
1487
การบริหารงานโครงการของการติดตั้งระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Project Management of Air Conditioning System Installation A Case study of Anatomy Building Ubonratchathani University)
นายศิริชัย ภัควันต์ น.ส.อารียา ปิองกัน
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1356
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับร้านเบียร์บุฟเฟ่ต์ 2 กรณีศึกษา ร้านเบียร์บุฟเฟ่ต์2
กิตติพงษ์ สุนทรสนิท,ศรชัย มาตมา
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1032
การบำบัดกลิ่นยางก้อนถ้วยด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
วราพร ศรีคำประเสริฐกุล,แสงเดือน แสงกล้า,เบญจพรรณ หงศ์ยนต์
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2556
ChEP0086
1029
การบำบัดกลิ่นยางก้อนถ้วยด้วยก๊าซโอโซนและน้ำส้มควันไม้
วิภาดา คำมุงคุณ,รัตติกาล อ่อนสองชั้น
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0083
817
การบำบัดกลิ่นและความชื้นในโรงพยาบาลสัตว์วารินชำราบ
ปองดี ไชยจันดา,จิรวัฒน์ ขจรไชยกูล,ปิยวิทย์ พราหมณ์ไสง
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0044
1317
การบำบัดก๊าชโทลูอินในห้องจำลองด้วยกระบวนการโฟโตคะไลติกออกซิเดชั่น โดยใช้แผ่นกรองไยไหมด้วยไททาเนียมไดออกไซด์
ชุติกาญจน์ โพธิรัชต์,วัชระ ทองลาด
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1616
การบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องจำลอง โดยใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
นายสันติ แสงสีดา
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2549
 
52
การบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องจำลองโดยใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
สันติ แสงสีด
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep004
1312
การบำบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ใช้โอโซนในห้องจำลอง
วิลาวัลย์ มีงามดี,นิทรา สุขสานต์,วีระศักดิ์ รุจิราวินิจฉัย
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1293
การบำบัดน้ำเสียจากสระว่ายน้ำด้วยระบบโอโซน-ยูวี
ณัฐกรณ์ ลอยสุวงษ์,ชัยธิกา อำนวย
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1292
การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารกลาง มหาวิหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยระบบแอกทิเวเด็ดสลัจน์แบบเอสบีอาร์
วิทวัส ลายประดิษฐกร,เวทิศ ปราบจันดี,สรกานต์ ควรหัตถฺ
อดิศย์สุดา จำเริญสาร
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1321
การบำบัดฟอร์มาลีนในน้ำเสียจากกระบวนการล้างตัวกรองฟอกเลือดโดยใช้โอโซน
สว่างทิพย์ ผลาเลิศ
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
942
การบำบัดเบื้องต้นน้ำเสียสังเคราะห์แมงกานิสดดยใช้เปลือกไข่
อานนท์ ดวงพิลา,ภูริวัฒน์ ดิษฐเจริญ
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0037
55
การบำบัดไอระเหยโทลูอีนโดยใช้กระบวนการฟลูไดซ์โฟโตคะตาไลซิสและกระบวนการโฟโตไลซิส
มาพินิต แย้มไสย, สุรพงษ์ พันธุโพธิ์
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep007
353
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของแผนกบรรจุสุราในโรงงานตัวอย่าง
นายยุธนา เนาวรัตน์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP346
1096
การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเย็บประกอบของโรงงานตัวอย่าง
จริยา ถนัดค้า:สุริฉาย เพชรศรี
นุชสรา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0486
762
การประมวลผลภาพรหัส QR
จิราพร กงนะ,ชนัดดา แก้วคำกอง
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0211
367
การประมาณจุดคุ้มทุนและหาราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ยูบีคลาส
นายธิติวัฒน์ จันดาคูณ,นายปิยวัฒน์ ฤทธพงศธร
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP246
804
การประยุกต์หลักการวิศวกรรมคุณค่าในโรงงานอุตสาหกรรม
รุ่งนภา ยินดี, อารีนา ตายูเคน
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0393
1104
การประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ฐปกรณ์ สันทัดการ:ณัฐพงษ์ วามะลุน
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0494
81
การประยุกต์ใช้ CAD/CAM ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูป
อนุรักษ์ จากกระโทก,สราวุฒิ พิกุลศรี
MENG FUK LEE,พรเทพ สุรมาตย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
1524
การประยุกต์ใช้ internet of things ร่วมกับเทคนิค Aquaponics
นายเกริกกฤษณ์ บุรัสการ นายสารัช ไชยสัตย์ นายเอกเจริญ ประชุมฉลาด
รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
339
การประยุกต์ใช้ Microcontroller เพื่อสร้างระบบควบคุมและแสดงผลการวัดในอุตสาหกรรม
โสภณ ก้อนจันทร์,ปิยวรรณ เชื้อสิงห์
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP138
1474
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในการออกแบบและเขียนแบบท่อในแผนก Planning and Piping ของบริษัทตัวอย่าง
เปรมพิกุล โคตรเจริญ ชญานิศ โฆษิตพิมานเวช
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
259
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต4
เบญจพล แก้มณี
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP97
1263
การประยุกต์ใช้คคอนกรีตพรุนในถังกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน
ประเสริฐพันธ์ คำเอี่ยม,มารุพงศ์ พุทธนานนท์,จิตรพล เทพามาตย์
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1673
การประยุกต์ใช้คลื่นช็อกใต้น้ำเพื่อผลิตเนื้อนุ่ม (Application Underwater Shock Wave for Meat Tenderness)
59130045885:นายอนัน สุวรรณดี;59130045908:นายอนุชา แก้วคำ;59130045977:นายอภิสิทธิ์ จำปาต้น
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
68
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการวางแผนการผลิตในการแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม
วุฒิชัย ไชยสมบูรณ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
1204
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเบื้องต้น ต่อการออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
รุ่งลาวัลย์ กมลภพ, อัจฉรา พลตะขบ
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
901
การประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับแบบไร้สายในเกษตรกรรม
พงษ์ธนาศักดิ์ วาดวงศรี
นักรบ จินาพร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0235
1123
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ร้านน้ำดื่มวิเชียร
วิมลรัตน์ อรกูล:เฟื่องฟ้า ภางาม
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0513
288
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยากรและวางแผนการผลิต กรณีศึกษากรณีศึกษาโรงงานสมสมัยซีเมนต์บล็อก
รชานนท์ ศิริปี,พนมรัตน์ คูณค้ำ
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP340
1364
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบแถวคอยและการจำลองแบบปัญหาเพื่อลดระยะเวลาการรอยคอยผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลกรณีศึกษา
มณีวรรณ พินิจงาม,พงศธร ประมูปถัมภ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
311
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวัสดุคงคลัง และพบากรณ์ กรณีศึกษา ป.อ่างบัว
วิไลลักษณ์ หนูพัด ,สุจิตรา บุญขันธ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP330
735
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวัสดุคงคลังและการพยากรณ์ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไชโย สุรภักดี,วันดี วงทองนิล
ผศ.ดร.ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0161
806
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวัสดุคงคลังและการพยากรณ์ความต้องการเพื่อการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพหอผ้าไหมบ้านปะอาว
ธิติมา ศรีจันทร์, ประยงศ์ พสุมาตร
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0401
1097
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวัสดุคงคลังและการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา เสาคอนกรีต ร้านวังน้ำพุ
บุญตา ใจศิลป์:สิริภัสสร ศรีธรรม
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0487
1490
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสินค้าคงคลัง กรณ๊ศึกษาร้านเนื้อย่างเพชรลำภู (An appication of the inventory theory : casw study Petchlamphoo)
อารีรัตน์ กองทรัพย์,ภัทราภรณ์ บุตรไทย
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1120
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจำลองแบบปัญหา สำหรับการตั้งเวลาของระบบสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา สามแยกอุบลวัสดุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สุเมธา ศรีละคร:ธนาวุฒิ งอนสวรรค์
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0510
322
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยในการวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษา ไปรษณีย์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
สุกานดา โพธิ์สาราช,ปิยนุช เอี่ยมสุข
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP281
1154
การประยุกต์ใช้ทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตไม้ตีพริก ชุมชนบ้านคำเจริญสุข
วิภาดา ศรหมื่น,ภัทรา สุขประเสริฐ
จรวยพร แสนทวีสุข,ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
773
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วันชนะ ช่างงาน,นายไกรชฎา แก้วบุญ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0212
1176
การประยุกต์ใช้วิธีการฮิวริสติกส์สำหรีบการจัดเส้นทางกานขนส่งแซนวิซ
ชาญยุทธ กล้วยทอง,ดวงนภา บุญรินทร์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
347
การประยุกต์ใช้วิธีการฮิวริสติกส์ในการจัดเส้นทางขนส่งกรณีศึกษา รถเก็บขยะเทศบาลอุบลราชธานี
นางสาวอินทุอร คำงา
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP321
1178
การประยุกต์ใช้วิธีการเส้นทาง สำหรับแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบเส้นทางหลายเส้นทาง
นครินทร์ สุวรรณ์,อรสา อุทธาพงษ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
69
การประยุกต์ใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมการผลิต
พิจิตรพงศ์ บุญลือ,สุริยันต์ สุวรรณติ
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
 
863
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์สำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำเพื่อบริโภค ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
กานต์ วงศ์กมลาไสย, สมพงษ์ ปีแหล่
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0389
839
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์สำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกรณีศึกษา: ไปรษณีย์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นัฐจรินทร์ กอแก้ว, จิราพร ผลกอง
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0400
1086
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์สำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีความต้องการไม่แน่นอน กรณีศึกษา : ร้านน้ำดื่มวิเชียร
นฤมล ต้นงอ:นารี ต้นงอ
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0476
900
การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในฟาร์มสุกร
นิรมล ศรีมุกดา, สุพัฒนา สุวรรณพรม, อรุณี แก้วคำรอด
นักรบ จินาพร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0236
1277
การประยุกต์ใช้อิเล็กโตรไลเซอร์เพื่อควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด
อติวัชญ์ อัครรุ่งเรืองกลุ,กิตติภณ สุขกวี
ธีรวุฒิ ไชยธรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
555
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพแบบใหม่ทั้ง 7 อย่าง
วิศรุต โพนตุแสง อุบลวรรณ มั่นคง
นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0091
1298
การประยุกต์ใช้เจ็ทของเหลวเพื่อทำความสะอาดฟัน
จักรี ด้วยงา,จุฑามาศ พิงไธสง,พิสิฐ พาณิชวราห์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธนรัฐ ศรีวีระกุล,วีระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1102
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ(QFD)เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ยานวดคลายกล้ามเนื้อ
โกศล เสนาพรหม:ประชาวิทย์ ดีโยธา
คณิศร ภูนิคม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0492
1249
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูหยอง
ขวัญฤทัย ทองมวล
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
1355
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว
ณัฎฐณิชชา ออกประเสริฐ,ปวีรณ์นุช พันพิชญนนท์,เสาวนีย์ แบลิ่ว
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
294
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าวกล้องงอก
สุมล จำปาทอง,อรทิตย์ ลืมไม่มิด
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP283
363
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ
นายเกียรติวิทย์ สมทอง,นายสมพงษ์ ถนอมเงิน
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP311
469
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
พนิดา จันทร์พวง
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01138
835
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของของเสียในกระบวนการประกอบเครื่องซักผ้า
ถาวร นามวงค์ษา, ชมพูนุท ไชยงาม
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0373
379
การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงเวฟเลทในการตรวจจับความเสียหายของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมด้วยกำลังคาร์บอนไฟเบอร์
ธงฉาน ศรีไสย,สิทธิพล เหล็กเพชร,เอกพงษ์ วงศ์ทวี
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,ประสิทธิ์ นครราช,ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2552
CEP0090
1152
การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
วรติกร ภูวญาณ,ณัฐนที สิทธิโสม
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
562
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการระบบตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมการเข้าออก
เทวัญย์ บัวศรี,เอกชัย ยอดยิ่ง
อิทธิพงศ์ สุริยา,ผดุง กิจแสวง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP 0064
1604
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว
นางสาวเจนจิรา กองศิริ นางสาวญาดา พรมโสภา นางสาวศรัณยา วงษา
อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1678
การประยุกต์ใช้เยื่อกรองไมโครฟิลเตรชันในการกำจัดความขุ่นและสารอินทร์ธรรมชาติ (Application of microfiltration membrane for turbid and Natural Organic Matter removal)
59130044707:นายวิทวุช กาบแก้ว;59130043517:นายพันธ์วิรา พวงจันดา
รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1192
การประยุกต์ใช้แพฟองอากาศเพื่อจำลองลักษณะความบกพร่องผลึก
วัชริศ ช่วยสงค์
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1363
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นการวางแผนการผลิตเสาให้กับร้านขายวัสดุก่อสร้าง
พจมาณ วังแก้ว,ศรัณย์ สว่างแก้ว
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
832
การประยุกต์ใช้โปรแกรมใช้โปรแกรม Arena ในการวิเคราะห์ระบบแถวคอย กรณีศึกษา : ห้องจ่ายยาโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
สุพรรษา ชินนะแสง, จริญรัตน์ ที่ภักดี
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0391
614
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสร้างระบบควบคุมให้แสดงผลและสามารถบันทึกข้อมูลได้
ชาคริต บัวพันธ์, สันติชัย ชุมพลไกรษร, สุภิญญา บัวชุม
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0148
1646
การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเมืองอุบลราชธานี
5713403559:นายสุริยะ ไยทอย ;5813401080:นายชินวัตร สร้อยสิงห์ ;5813402573:นายประพจน์ ประสานพันธ์ ;5813405912:นางสาววรรณภา คำนัน
ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1647
การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเมืองอุบลราชธานี
5713403559:นายสุริยะ ไยทอย ;5813401080:นายชินวัตร สร้อยสิงห์ ;5813402573:นายประพจน์ ประสานพันธ์ ;5813405912:นางสาววรรณภา คำนัน
ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1424
การประเมินความล้าในสะพานคอมโพสิต
ชนิทร์ ชูรัตน์,ชาญณรงค์ คำแก้ว,ณรงค์ศักดิ์ บุญชู
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2558
 
341
การประเมินความสุกของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
กาญจนาภรณ์ วงศ์ฉลาด,กิตติพงษ์ นามมนตรี
อธิพงศ์ สุริยา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP72
20
การประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังอาคารอย่างง่าย ในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
ชัยสิทธิ์ เพชรใต้ ,พิมล ปองนาน
ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1402
การประเมินค่าการระเหยของน้ำในเขื่อนสิรินธร โดยวิธีเพนแมน
เพชรมณี ผลาผล
กฤษณ์ ศรีวรมาศ,กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
283
การประเมินทางเลือกในการจัดการขยะโดยวิธีการ MCA ( Multiple Criteria Analysis)
กมลรักษ์ แก้งคำ,ปฐมพร ชนะพันธุ์
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP212
1285
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนแปลงความร้อนของโรงกลั่นน้ำมันฝาง
อรรถชัย โคตระ,อนันต์ ศรีน้ำเย็น
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1543
การประเมินประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา KB-5 โดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Estimation On Thermal Efficiency Of KB-5 By Computational Fluid Dynamic (CFD)
กานต์ ศรีใส, ธีรวัฒน์ อุ่นคำ
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
787
การประเมินปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
สุริยา ภูมิภักดิ์,วัฒนา สิงห์ชา,อภิรัฐ หงษ์ชูตา
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0126
1410
การประเมินศักยภาพการระบายน้ำฝนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
กฤษณะ ทานะขันธ์,เอกดนัย สารราษฎร์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1552
การประเมินสมรรถนะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Performance evaluation of solar pump
เทวัญ ยางงาม, สุขเกษม ปริสาเก, สุภาทิพย์ อรุณศรี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
178
การประเมินสมรรถนะสายส่งของระบบไฟฟ้าภาคอีสานโดยใช้เงื่อนไขเสถียรภาพของแรงดัน Transmission Line Performance indices Evaluation of EGAT Region2 System Using Volbility Criterion
สมศักดิ์ อัศวภูมิ
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
563
การประเมินสมรรถนะสายส่งของระบบไฟฟ้าภาคใต้โดยใช้เงื่อนไขเสถียรภาพของแรงดัน
เชิดศักดิ์ ละมูล
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP 0067
699
การประเมินอัตราการทำงาน และหาเวลามาตรฐานของพนักงานในโรงงานตัวอย่าง
ประภาภรณ์ เทพสาง เกศิรินทร์ บรรลุศิลป์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0084
1048
การปรับตั้งรีเลย์ป้องกันกระแสเกินที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายแบบเรเดียล
อรรถพล ทิมพิทักษ์
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0348
830
การปรับปรุงกระบวนการบริการด้วยเทคนิค Six Sigma และ 7 QC Tools กรณีศึกษา ร้านอาหารก๋วยจั๊บบัวเขียว
นิตติยา จันทะสงห์, นิภาพร ศาลา
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP 0418
809
การปรับปรุงกระบวนการบริการโดยใช้หลักซิกส์ซิกม่า กรณีศึกษา : ร้านเนื้อย่าง
กาญจนา โยธี, กรรณตพงษ์ คำประโคน
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0408
810
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษางาน
คมกฤษ นิสสัย, สมัย นามวงษ์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0414
1349
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต กรณีศึกษา กระยาสารทบุญส่งไพศาล
ศิริพร สุขสนอง,พัชนิตา นาซอน
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
454
การปรับปรุงการจัดสมดุลสายการประกอบในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
วีระชาติ เวชกามา,กันติทัต สุขเจริญ
นุชสรา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1063
598
การปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีการจัดสายการผลิตเป็นรูปตัวยู
อัศวิน ลักขษร,งามพล บุญกิจ
นุชสรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0327
552
การปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ผลิตผ้ากาบบัวโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ผลิตผ้ากาบบัวในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยองน้อย
อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา จักรพงศ์ เพ็งพุฒ
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0080
800
การปรับปรุงการดำเนินงานของร้านรับซื้อขอเก่าวงษ์พาณิชย์สาขายโสธรด้วยการจำลองแบบคอมพิวเตอร์
ณัฐวดี เฉลิมศรี, น้ำหวาน พลาก้านตง
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0374
468
การปรับปรุงการดำเนินงานของสถานพยาบาลด้วยการจำลองแบบคอมพิวเตอร์
สุปรีดา จันทร์ดอกรัก,สุกิจ ไผ่ศิริ
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01136
583
การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา:บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เจษฎาพร อักษร,สภาพร จันทร์ภักดี
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0187
889
การปรับปรุงการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า : กรณีศึกษาบริษัทกิจวัฒนา (1994) จำกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยมงคล แก่นท้าว,บุญจันทร์ ป้องแดง
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP 0218
1088
การปรับปรุงการวางผังโรงงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมห้องเรียน
แสงเดือน เสาร์มั่น:ณัฐพล ทองล้ำ
ธารชุดา พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0478
1335
การปรับปรุงการให้บริการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลวารินชำราบ
เจนจิรา หานุสิงห์,วรรณนิสา ต้องทอง,ณัฎฐนิชชา บานชื่น
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1099
การปรับปรุงขบวนการผลิตในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของโรงงานตัวอย่าง
ยศพล พงษ์แก้ว:พัชรพล ควรชม
นุชสรา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0489
491
การปรับปรุงความวาวและสีของเพทายสีน้ำตาลด้วยวิธีทางความร้อน
ประสาน สายแวว,พรพจน์ อ้วนละมัย
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01308
1147
การปรับปรุงคุณภาพสบู่สมุนไพรด้วยการออกแบบการทดลอง
พลยาฤทธิ เพ็งนิตย์,มุกดา มูลนาม
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1111
การปรับปรุงคุณภาพสินค้าชุมชน : กรณีศึกษาธูปหอมสมุนไพร
ดวงฤทัย อัศวภูมิ:วัลลภ ประทุมแสง
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0501
1083
การปรับปรุงคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ กรณีศึกษา : บริษัท สมสมัยซีเมนต์บล็อค
ยุวดี บุญสิงห์:ยุวธิดา โชติรัมย์
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0473
490
การปรับปรุงคุณสมบัติของพลอยเพทาย อำเภอน้ำยืน จัวหวัดอุบลราชธานีโดยผ่านกระบวนการความร้อน
คมสลัก พาหา,คำผ่อน แสนอ้วน
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01307
1409
การปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตะกอนประปาเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึม
พงษ์ศักดิ์ สายแวว,ผกามาศ คืนดี
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1401
การปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของหินฝุ่นด้วยตะกอนประปาเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึม
อนุวัฒน์ เสาศิริ,รัชชัย สาริจันโท
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
257
การปรับปรุงชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างไอน้ำกับน้ำ
นุชจรีย์ เพ็งอ่อนเนตร,พงศธร สุบันนารถ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP167
12
การปรับปรุงชุดฝึกระบบเบรก
ธีรวุฒิ ไชยโชติ
นิรันดร์ หันไชยยุงวา,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
774
การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในโรงงานเมื่อพิจารณาแบบจำลองโหลดที่แปรผันกับแรงดัน
ชาติชาย เพชรนาม,นายศักดิ์ชัย จันทนะ
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0213
595
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการลดเวลาการบรรจุหีบห่อ กรณีศึกษา : โรงงานอุบลอควาริส จังหวัดอุบลราชธานี
อุไร พรนีรัมย์, อำภาพร โสมรักษ์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0299
1332
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำดื่มโดยใช้เครื่องมือวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา โรงงานน้ำดื่มใบไผ่เขียว
ศิริรัตน์ โคตรปัญญา,อภิชัยวัฒน์ วงศ์พานิช
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
486
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หลักการออกแบบวางผังโรงงาน กรณีศึกษาโรงานวาสนาอะลูมิเนียม
ดำรงฤทธิ์ ใหญ่กลาง,ศุภเกียรติ ทองสุข
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01299
841
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกรณีศึกษาตัวอย่าง
มิว ศิริทา, รวีวร ไชยสิทธิ์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0404
1674
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาวัสดุพรุนแบบสองชั้น (Improvement of Combustion Efficiency of a Two-Layer Porous Media Burner)
59130040330:นายกิตติภพ จารีศิลป์;59130041276:นายณภัทรพงศ์ นามสง่า;59130041438:นายณัฐพล จำนงดี
ผศ.ดร.อภินันต์ นามเขต
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
866
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการทำงานด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณี : คลังยาโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จิตรานุช จันทคล้าย, เสศิณี ศรีดา
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0378
1465
การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังยากรรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/Efficiency Improvement of Medicine Inventory,case study Ubonratchathani University Hospital
นายกฤต ชินสาย,นายยศพล ฉิมประเสริฐ
ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง,ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล
 
2560
 
359
การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวดวงพร สังฆะมณี,นางสาวปรีดาภรณ์ งามสง่า
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP349
1143
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตหวดนึ่งข้าวเหนียวอัตโนมัติ
ไพโรจน์ เสวี,ประภาดา พวงพุฒิ,พิษณุ โชคชัย
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1142
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สปา ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ธนาวุฒิ นันต์จันทึก,ฆคนาง มักการุณ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1108
การปรับปรุงรถ AGV ที่สามารถลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สนับสนุนการผลิตแบบลีน
สิทธิชัย ปุระสะกัง:เบญจวรรณ อุราเลิศ
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0498
285
การปรับปรุงระบบการทำงานในองค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงาน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงเจริญรุ่งกิจพานิช
อภิชาต บุญทศ
สุริยา โชคสวัสดิ์,จุฑารัตน์ คุรุเจริญ,อภิชาต อาจนาเสียว
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP229
284
การปรับปรุงระบบการทำงานในองค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงาน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชอุดม พีพีกร๊ป โปรดักส์39
วิชิต ชิณสิทธิ์
สุริยา โชคสวัสดิ์,จุฑารัตน์ คุรุเจริญ,อภิชาต อาจนาเสียว,มยุรา ตั้งจาตุรันต์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP216
888
การปรับปรุงระบบคุณภาพสำหรับโรงงานสื่อเครื่องเล่นไม้ยางพารา : กรณีศึกษา
เจษฎา ชาวเหนือ,สุนทร อัสนุ
เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
วิศวกรรมอุตสาหการ
2543
IEP 0046Wait
1305
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียงโรงงานน้ำตาลในจังหวัดราชบุรี
ชนรดี วิชญพงศ์,อภิชญา จันดาพล
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2557
 
934
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบแบบอยู่กับที่ของโรงพยาบาลด้วยเทคนิคเซลล์ดักติด
ฐิติพร ทองเกลี้ยง,ฐาปกรณ์ ปรีเรขา,สัน แอบกระโทก
สุมนา สิริพัฒนากุล
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0052
487
การปรับปรุงระบบแถวคอย กรณีศึกษา ระบบสัญญาไฟจราจรสามแยกบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
กฤษดา จันทชัย,ศศิกานดา ศิริโท
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01300
1485
การปรับปรุงระบบแถวคอยของ ระบบสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Improvement of the Queuing System of the Taffic light System in front of Ubon Ratchathani University)
นายชวลิต บัวพรม น.ส.พัชรดา นวลฉวี
ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1362
การปรับปรุงระบบแถวคอยเพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วย
วันวิสาข์ ศรีบุญเรือง,สุมาลี ดวงทอง
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1526
การปรับปรุงระบบแอร์โรไดนามิกส์ของรถยนต์ Mech-UBU S2 ด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
นาย วรเมธ กว้างขวาง นายจักรกฤษณ์ ชวัลทยาธรรม
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1319
การปรับปรุงสภาวะในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ถังสัมผัสไร้อากาศแบบไหลขึ้นร่วมกับแอคติเวเตดสลัดจ์แบบเอโอของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
กิตติวรรรณ นิธิพานิช,ศักดา วงลาศรี
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1559
การปรับปรุงสมรรถนะระบบการทำความเย็นโดยใช้อีเจ็คเตอร์แบบสองลำดับขั้น
นายกษมา ศุภเลิศ นายธนวัฒน์ โลนุช
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
671
การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องสกัดน้ำมันงาต้นแบบ
สุรชัย ภารสำเร็จ,อนุวัตณ์ อึ้งรัตนวงษ์
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ชาคริต โพธิ์งาม,ทรงสุภา พุ่มชุมพล,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0126
1407
การปรับปรุงหินฝุ่นบะชอลต์ด้วยเบนโทไนท์เพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึม
วานิช สอนง่าย,วิชัย บุดาหน,สุธิวัฒน์ แว่งประชา
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1163
การปรับปรุงฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านโยน้ำแข็งหลอด
ชฎาพร สุวรรณสิงห์,ธนิต เคารพเสมอ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
918
การปรับปรุงเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์
สิทธิพร บุตรโคตร, อานุภาพ เครือวงศ์
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0189
512
การปรับปรุงเพื่อลดระดับเสียงของระบบปรับอากาศภายในอาคารกีฬาเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขจรศักดิ์ อินทรีย์,โอชา เรียงความ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0017
687
การปรับปรุงเพื่อลดระดับเสียงของระบบปรับอากาศภายในอาคารกีฬาเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขจรศักดิ์ อินทรีย์, โอชา เรียงความ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0017
1239
การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งของรถส่งน้ำแข็ง
ยุทธนา ดาวเจริญ,จีรวัฒน์ เลือดทหาร
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
833
การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสำหรับกิจการที่มีการขนส่ง กรณีศึกษา : บริษัททองพูนพันธ์(อุบลโลตัส)
ชุลีพร คำปัน, สุวิมล แสนวิเศษ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0390
725
การปรับปรุงและพัฒนาเตาเผาไล่ขึ้ผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหล่อขี้ผึ้งหายของกลุ่มหัตถรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว
นายชนะชัย เสาเวียง , นายจุมพล ชนะศรีรัตนกุล
ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0141
1295
การปรับสภาพของกากมันสำปะหลังด้วยกรดซัลฟิวริกเจือจางและการระเบิดด้วยไอน้ำ
วรัญญา จันทร์สุข,อภิชา ชินศิริ
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1284
การปรับสภาพชานอ้อยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น และย่อยด้วยกรอซัลฟูริกเจือจาง
ฐิติมา บัวไข,วริสา ไชยเสนา
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1283
การปรับสภาพชานอ้อยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางและย่อยด้วยกรอซัลฟูริกเจือจาง
อนุสิษฐ สนิท,บรรเจิดลักษณ์ พิมพ์วรเมธากุล
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2558
 
505
การปรับอากาศโดยระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์
อภิรักษ์ ชยะกุลคีรี,ณัฐพงษ์ สุนทรสถิตย์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธณรัฐ ศรีวีระกุล,บรรชา บุดดาดี,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0147
681
การปรับอากาศโดยระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์
อภิรักษ์ ชยะกุลคีรี,ณัฐพงษ์ สุนทรสถิตย์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธณรัฐ ศรีวีระกุล,บรรชา บุดดาดี,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0147
872
การปรับเปลี่ยนหน้าที่เชิงคุณภาพ
พัชราภรณ์ มาศรี, นภาภรณ์ ศิริจันทร์
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0370
954
การปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ดินทรายในช่วงหน้าแล้งโดยใช้ระบบกันซึม
วุฒิชัย หยิบยก,ชัยเกียรติ มิตรสันเทียะ,สุรัตน์ นินทะราช,สมพร นาพิพูลย์
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0144
65
การป้องกันการรวมตัวกันระหว่างเอทานอลกับน้ำในน้ำมันแก๊สโฮอล์
ปณิธาน คูนค้ำ,วัลลภ พรหมศรีจันทร์
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep018
102
การผลิต Super Turbine Pump
ฉลองชัย แสงแก้ว,ยุทธนา หล้ากล่ำ
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
820
การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ตะกอนเชื้อจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนของโรงงานแป้งมัน
ปริมประภา อัปมาโถ,สุภาภรณ์ ทองมวล
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0047
1075
การผลิตคอนกรีตกำลังสูงที่อายุการบ่ม 1 วัน
ประวิทย์ ม่วงเกิน,อำนาจ มีศรี,วิทวัส ไปนาน
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0182
660
การผลิตน้ำมัน ไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว และผลกระทบต่อใมรรถนะของเครื่องยนต์
ศักรินทร์ ศรีสุรักษ์, วิบูรณ์ มีธรรม.
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0120
741
การผลิตน้ำมัน ไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว และผลกระทบต่อใมรรถนะของเครื่องยนต์
ศักรินทร์ ศรีสุรักษ์, วิบูรณ์ มีธรรม.
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0120
930
การผลิตน้ำส้มชายชูจากเปลือกสับปะรด
ลัทธิญาราช โตไทยะ,สุธิดา สาสิมมา
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0057
392
การผลิตน้ำแข็งอนามัยยูนิต
สุพจน์ ทัดกลาง
อุทิศ หิมะคุณ,มารีน่า นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
MEP0031
514
การผลิตน้ำแข็งอนามัยยูนิต
สุพจน์ ทัดกลาง
อุทิศ หิมะคุณ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0031
1361
การผลิตผงสำหรับใช้ในการเตรียมผิวชิ้นงานสำหรับศึกษาโครงสร้างจุลภาค
เรือนแก้ว อยู่ทะเล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1379
การผลิตลำเจ็ทด้วยการขับจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ดำรง พิวิชัย, อุทัย ปฏิโชติ
อนิรุตต์ มัทธุจักร์,ทรงสุภา พุ่มชุมพล,บงกช จันทมาส
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
722
การผลิตเครื่องล้างแครอท
นายพิชิต บุษมงคล , นายเอกรัฐ สวัสดี
ผศ.อิศว ปัทมธรรมกลุ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0139
308
การผลิตเบ้าหลอมโลหะเพื่อใช้ในงานหล่อเครื่องประดับ ด้วยเตาอินดักชัน
โกมินทร์ โรเด,ทวีศักดิ์ สุดดี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP263
56
การผลิตเอทานอลจากสาโทด้วยเครื่องกลั่นแบบ Bubble cap column
ศักดิ์สิทธิ์ คล่องดี,เอกชัย ทองดี
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep008
466
การผลิตแบบลีน เพื่อลดความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นในโรงงานตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วิลาสินี ศิริธร,สุธินี พันธุจิตร
นุชสรา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01126
440
การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเป็นพลังงานทดแทน
วรพันธ์ หม่อมสระ,เอกวุฒิ แสนคำวงษ์
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,พิสิษฐ์ เตชุรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
P851
944
การผลิตไบโอเอทานอลจากกระดาษเหลือใช้
ศิรินทรา บัวทอง
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0032
66
การผลิตไบโอเอทานอลจากกากมะพร้าว
จิญาภา ศรีภิรมย์,ธนากร ค่ายหนองสวง
พุทธพร แสงเทียน,นารีรัตน์ มูลใจ
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep020
821
การผลิตไบโอเอทานอลจากข้าวโพด
ภัชระ แบ่งคง,อธิพงษ์ ทองทวี
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0025
931
การผลิตไบโอเอทานอลจากฟางข้าว
พิเชษฐ์ ดวงศรี
สุกัญญา ศรีสง่า
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0056
945
การผลิตไบโอเอทานอลจากมันสำปะหลังโดยกระบวนการเอสเอสเอฟ
ปณัท ทิพยรัตน์
สุมนา สิริพัฒนากุล
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0031
1027
การผลิตไบโอเอทานอลจากรำข้าว
กิดาภรณ์ กล้าทน,ปิยากร ดวงราษีมวัชระ วารสุข
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0082
819
การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรด
อิศรา ชัยนา,ปรีชา ทาไธสง
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2549
ChEP0051
822
การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรด
อิศรา ชัยนา, ปรีชา ทาไธสง
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0036
389
การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสัปะรด
อิศรา ชัยนา,ปรีชา ทาไธสง
พุทธพร แสงเทียน,นารีรัตน์ มูลใจ
วิศวกรรมเคมี
2549
CHEP0019
1339
การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัชรี บุตรรัศมี,พรพิมล นนทมาตร์
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1158
การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมยานยนต์
ชลลดา ผดาวัลย์,สมฤทัย จันดีบาง
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
97
การพยากรณ์ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ทวีศักดิ์ เดชผล,นิยม ซองพู
สุริยา โชคสวัสดิ์,วีระพันธ์ ศรีสม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
 
1323
การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติแบบโฮลต์-วินเตอร์
อิสสระ วรสุวัส,ณัฐวุฒิ ฝอดสูงเนิน
อดิศย์สุดา จำเริญสาร
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1288
การพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดอุบลราชธานีโดยวิธีโอลต์-วินเตอร์
เนธิชา มุริจันทร์,สภารัตน์ ผิวงาม
อดิศย์สุดา จำเริญสาร
วิศวกรรมเคมี
2558
 
586
การพัฒนา Heuristics สำหรับปัญหา p-Medians แบบมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร
พงษ์ธร เมืองโคตร,อาวุธ วิภูษิตสมบูรณ์
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0210
558
การพัฒนา Worksheet สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างคานค่อเนื่อง โดยวิธีมุมลาด-ความแอ่น
เหรียญทอง เชื้อนิล
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0050
705
การพัฒนา Worksheet สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างคานค่อเนื่อง โดยวิธีมุมลาด-ความแอ่น
เหรียญทอง เชื้อนิล
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0050
1337
การพัฒนากระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตแป้งวาฟเฟิล
เบญจวรรณ สัจจะเวทะ,ศิรประภา จุลวงศ์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
712
การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวมวลจากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง
รักชาติ สุโพณะ, ชญานนท์ แสงมณี
กุลเชษฐ์, อนิรุตต์, รัชดา, ทรงสุภา
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
MEP 0109
110
การพัฒนาข้อมูลดินสำหรับการออกแบบฐานรากในจังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร บุญลพ,จักรกฤษณ์ ยางสุด,กฤษณ์ เสาเวียง เอกชัย พลซักซ้าย
สหชัย แก่นอากาศ,บุญชัย อุกฤษชน
วิศวกรรมโยธา
2544
 
1179
การพัฒนาความปลอดถภัยในการทำงานของโรงงาน กรณีศึกษา โรงกลึงในจังหวัดอุบลราชธานี
ศิริวรรณ ดื่มโชค,อริยาภรณ์ ธรรมวิเศษ
 
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1238
การพัฒนาความปลอดภัยในโรงฝึกงาน EN 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขนิษฐา ผาสุขสม,อภิญญา ผาสุขสม
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
328
การพัฒนาชุดทดลองคอนเวอร์เตอร์เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงสี่ควอดแดร็นท์
ธนายุทธ ทองสุทธิ์,สำราญ วรรณกุล,ณัฐวุฒิ วงษ์คำจันทร์
ประชา คำภักดี,ผดุง กิจแสวง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP131
764
การพัฒนาชุดสาธิตการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้
นาวี ปาวะพรม,นางสาวนุธิดา คุณสุทธิ์,นางสาวดาริณี เหล่าเคน
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0214
442
การพัฒนาซอฟแวร์สำหรับบริหารงานเบิกจ่ายเครื่องมือ
สุวศักดิ์ โกพลรัตน์,อดิศักดิ์ ป้องทอง
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P937
802
การพัฒนาต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น
จิราวรรณ ศรีบุญโรจน์, รัชนีพร นามปักใต้
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0383
836
การพัฒนาธุรกิจรานค้าชุมชนด้านการตลาดโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือวิศวกรรมอุตสาหการกรณีศึกษา ร้านเกตุไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สุเทพ ปรือทอง, มณทิรา ชาปากดี
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0377
935
การพัฒนาน้ำยาเคลือบผิวไม้เพื่อไม่ให้เกิดฟิล์มที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งวดบนพื้นผิวโดยการเลียนแบบพื้นผิวใบบัว
กนกวรรณ วังโน,กนกวรรณ โสวิชัย
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0049
233
การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอบแบบวัสดุพรุน
ชินพงษ์ คงศิลา,วีระศักดิ์ สายสุด
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
380
การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
ชาญชัย ชูกร,วรัญญู พันธุ์
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
MEP00114 C.2
464
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดสีจากทรายแม่น้ำมูล
นางสาวพัชราพร ผานัตร,นายวิศรุด บุตรดีวงศ์
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01115
1708
การพัฒนาระบบ Scada ด้วยโปรแกรมจำลองสามมิติ
59130044776:นางสาววิลาวรรณ คำเรือง;59130045342:นายสราวุธ สายคำ
ดร.ธรรมรส รักธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1689
การพัฒนาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าในห้องเรียนแบบอัตโนมัติ
59130043421:นางสาวพรพิมล ลอยลม;59130045780:นางสาวโสดาพร เขียวสอาด59130046037:นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ,
ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
776
การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับบ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยการสื่อสารไร้สาย
จริยา พันธา,นายทนุ ศรีหนารถ,นายศรัทธญา บุญเฉลียว
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0216
989
การพัฒนาระบบควบคุมเพื่อปรับระดับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติ
ธีรพงศ์ สำราญใจ,วีระพล โพธิสิงห์,ธีระพันธ์ อุปัญญ์
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0
EEP 0308
990
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำ
ณัฐพล พละพันธ์,วนันทญา เย็นใจ,อัจฉราพร แก่นจำปา
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0309
462
การพัฒนาระบบจำแนกวัตถุอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหกรรมโดยวิธีการประมวลภาพดิจิตอล
นายปิยะพงศ์ แสงมรณี
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P1099
719
การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อแท่นพิมพ์อ๊อฟเซ็ทสี โดยกระบวนการวิเคราะห์โครงข่าย
ศุภฤกษ์ เจริญรัมย์ , ชานนท์ สุวรรณเทน
ผศ.ดร.ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0130
721
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องจักร
นายปรีชา ศรีเสริม , นายวัชระ เอี่ยมโส
อ.กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0135
890
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของวัสดุครั้งที่ 1
ชัยพร ศรีสนาม,ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
สุขอังคณา ชาหยอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
IEP 0217
488
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
วิมนต์ โสภวัน,อรรถวุฒิ วงศ์คำจันทร์
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01301
132
การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ประภา ธีระปราบภัย,อภิวรรตน์ กรมเมือง
เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
วิศวกรรมอุตสาหการ
2543
 
1091
การพัฒนาระบบบำรุงรักษา กรณีศึกษา อุตสาหกรรมห้องเย็น
ปนัดดา ที่ดี:จุฑารัตน์ พันทอง
ธารชุดา พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0481
991
การพัฒนาระบบวัดและเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวัดด้วย LabVIEW และไมโครคอนโทรลเลอร์
พรรคพล สีสุก,ชลดา แตงวงค์,วราภรณ์ เพรชมา
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0310
1197
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจขนาดย่อมโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมกรณีศึกษา : กรณีศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม
ปรีชาพล ลิ้มประเสิรฐ, ปริญญา ลิ้มประเสริฐ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1148
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน(SMCE)โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม กรณีศึกษา : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์เกลือสปาสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี
ศวัญญา สถิตเกียรติ,ฐิติพงค์ บุญขาว
คณิศร ภูนิคม,สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1188
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน(SMCE)โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม กรณีศึกษาการผลิตเห็ดนางฟ้า
คัมภีร์ สุขดี,ปริญญา ฆารสมบูรณ์
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1139
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน(SMCE)โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม กรณีศึกษาโดยศึกษากรรมวิธีการผลิตตุ๊กตาผ้า
ณรา จันผกา,สุรศักดิ์ ราชชมภู
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1169
การพัฒนารูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมกรณีศึกษากลุ่มสิ่งทอ
กิตติพล นิลเพชร,ปิตยณัฐ สิทธิเขต
คณิศร ภูนิคม,สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
76
การพัฒนาวิธีการคำนวณเพื่อสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการฮิวริสติก
ธงชัย เวชพันธ์,วิศิษฏ์ กลิ่นเกษร
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
 
1350
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นการขนส่งด้วยวิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา โรงน้ำแข็งช้างหน้าเรือนจำกลางอุบลราชธานี
พรรณเรศ พวงบุญ,ศักดิ์ชัย โคตรอาษา
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1358
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา โรงผลิตน้ำดื่มอุดมน้ำทิพย์
ปรัชญาทวี กองคำ,พีระพงษ์ จันทรเสนา
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
803
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทวารินทร์ทิพย์น้ำดื่ม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
ชฎาพร ละลี, เนตรมณี ภูวิโรจน์
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0392
476
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด
ฐิติวรดา คำแหน,ฐิตินัทน์ ศรีสุวรรณดี,พงศธร มูลสาร
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01193
1153
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง สำหรับโรงงานผลิตเส้นก๋วยจั๊บ อุบลราชธานี
จิระวัฒน์ ไสยสมบัติ,จิราภรณ์ พันธ์เพ็ง
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1359
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ่นส่วนจำกัด อุบลราชธานีวารีเทพ สาขาวารินชำราบ
จริยา ก้อนมะณี,เดือนล้อม อุ่นคำ
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
828
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางรถเก็บขยะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ตำบลเมืองวารินชำราบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ไกรวิชญ์ ลิ้มจิตรกร, พัชรพรรณ ยกยศ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP 0411
1630
การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนี่ยมไดออกไซด์บนพื้นผิวหลอดไฟสำเร็จรูปและพื้นผิวอาคาร
59130041331:นายณัฐชนนก์ เชื้อกิตติศักดิ์;59130046673:นายรัฐชานนท์ รูปแก้ว;59130044886:นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
335
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเลกทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
เสกสรร นิเลิศรัมย์
ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP122
1534
การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในอุตสาหกรรมขึ้นรูปถังพลาสติก
กนกอร หวังผล,ณัฐธิกา ซื่อสัตย์,อาทิตย์ ศรีภูวงษ์
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
248
การพัฒนาหัวเผาหล่อขี้ผึ้งรูปพลาสติกโดยใช่เชื้อเพลงไปโอแก๊ส
กฤษดา พงษ์สุทธิ์,ทศพล ดอกสันเทียะ,อรรถพล เสงี่ยมศักดิ์
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP158
342
การพัฒนาอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อระบบการไฟฟ้าหนึ่งเฟส
ธีระนันท์ บุตรงาม,เสกสรร ชะโนรับ
ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP129
506
การพัฒนาอุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงาน
จักรพงษ์ อมรสิน,จีรยุทธ จวนสาง
พิศิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,บรรชา บุดดาดี,สุวัฒน์ ธีระ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0011
684
การพัฒนาอุปกรณ์อย่างง่ายเพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้พลังงาน
จักรพงษ์ อมรสิน,จีรยุทธ จวนสาง
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0011
925
การพัฒนาเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าฝ่านสายไฟฟ้ากระแสสลับ
ประจักรา นามบุรี, ประวัติ อกอุ่น
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0177
789
การพัฒนาเครื่องทดสอบการดูดซับเสียงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า Development of Sound Absorption Testing Equipment for Cellular Lightweight Concrete
อภิชัย วรรณทอง,ณัฐพล ชนะขันธ์
ธนภร ทวีวุฒิ,ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0129
19
การพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ
สุรศักดิ์ ผาธรรม,วิธาน พานชมภู
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1320
การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองเพื่อเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย
กฤษดาพร แก้วเจียม,กิตตินันท์ ทองวิจิตร
อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1671
การพัฒนาเครื่องมือวัดรูปแบบความดันกระแทกของวัตถุที่ตกกระทบด้วยวัสดุ Polyvinylidene Fluoride Film (PVDF) (Development of Dynamics Pressure Measurement of Impacting Object by usingPolyvinylidene Fluoride Film (PVDF)
59130041236:นายฐนวัตร์ จอมขวัญ;59130044604:นางสาววารุณี นวลสาย
ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
673
การพัฒนาเครื่องย่างไก่โดยใช้ไฟฟ้า
พิชิต นาคนวล,ดอภาส นัยเนตร
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ประขาสันติ์ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0135
448
การพัฒนาเครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร
ฉัตรชัย เมืองโคตร,ปรัชญา กิตติธมวรรณ
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1046
1165
การพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชูนาม ชาวนา,วีระกิตติ์ สืบศรี
จริยาภรณณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
26
การพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำต้นแบบ
จักรกฤษณ์ เชื้อชัย,ธีรศักดิ์ คลังกลาง
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
382
การพัฒนาเครื่องหีบน้ำมันสบู่ดำต้นแบบ
จักรกฤษณ์ เชื้อชัย,ธีรศักดิ์ คลังกลาง
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
MEP0076 C.1
404
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล
พิพัฒน์ สุขบุญ,สิทธิพร เทพวงศา
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
MEP0090 C.2
1122
การพัฒนาเครื่องเป่าขวดพลาสติกเพื่อใช้ในการรีไซเคิลเม็ดพลาสติกรีเซเคิล
วิรัลยา นามศิริ:ชุติมา แทนคุ้มทอง
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0512
470
การพัฒนาเครื่องแกะกลีบกระเทียม
สุพรรณพร มูลมา,วีระชัย คำมา
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01140
612
การพัฒนาเตาชีวมวลทรงกระบอกและการปนะยุกต์ใช้งานกับหม้อไอน้ำ(Boiler)
ปาณิศา คชประดิศฐ์,พิชญ?สินี ศรีวะสุทธิ์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ประชาสันติ์ ไตรยสุทธิ์,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2511
MEP 0146
381
การพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลสำหรับครัวเรือน
ณัฐพล ศรีทอน,ภานุวัตร พรวาปี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
MEP0095 C.1
478
การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์
ชารียา มาตรคำจันทร์,นิติกร คำวัน
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01206
775
การพัฒนาเทคนิคการมอดูเลตดิจิตอลโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
นายฤกษ์ฤทธิ์ ปราบศรีภูมิ,นางสาวสุปาณี อินมะโรง
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0215
992
การพัฒนาเรือสำรวจอัตโนมัติไร้คนขับ
นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0311
1194
การพัฒนาเลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ
อนวัชร ศรีสารคาม,จาตุรงค์ ทองหิน
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1157
การพัฒนาแบบจำลองแบบการขับขี่เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย
ศรราม ป้อมพิทักษ์,ประณต มาตย์วิเศษ
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
387
การพัฒนาแผนภาพสำหรับการทำนายรูปแบบการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์
ธีรวุฒิ กุลโพนเมือง,ยงยุทธ์ ปาทานนท์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,สิทธา เจนศิริศักดิ์,ฉัตรภูมิ วิรัตนจัทร์
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP0070
731
การพัฒนาแผนภูมิควบคุมแบบอิเล็คทรอนิค
ชัชพงษ์ พิณทอง,ธรรมะสุข มิ่งเมือง
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0182
848
การพัฒนาแผ่นงานเพื่อใช้การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง
สุพล ทองกลม , ธิติพงษ์ พรมแก้ว
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0079
483
การพัฒนาแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาสแบบอัดยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นิติ กีฬา,เกรียงศักดิ์ มณีรัตน์
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP345
1571
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เจ็ทของเหลวเพื่อทาความสะอาดฟัน
นายเมธาสิทธิ์ ชาติวงศ์ นายพงษ์ศักดิ์ เหลาพรหม นางสาวศิริลักษณ์ อึ้งคณาพงษ์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
528
การพัฒนาและออกแบบเครื่องหลอมพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ศรัณยู ถิตย์ประเสริฐ,วัชรากร จินดามาตย์
จุทารัตน์ คุรุเจริญ,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0058
807
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสินค้าOTOP กรณีศึกษา กลุ่มสรรศิลป์จากลำไฝ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พวงตะวัน ทิพมาตย์, สิริพรรษา ประทีปทอง
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0405
1696
การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณของระบบถังเก็บสารเคมี (Development of the calculation program for a chemical storage tank)
59130044743:น.ส.วิภาวี หล้าสิงห์;59130044763:น.ส.วิรัลพัชญ์ ศักดิ์ศรี
ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
317
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการถาดบรรจุสินค้าเปล่า
ธีระ ธนสัมฤทธิ์
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP338
42
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานของรถยนต์
ศรัณยู เทียนชัย
นิรันดร์ หันไชยุงวา,นิติกร พรหมดวง,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1155
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการพยากรณ์และการวางแผนการผลิตด้วย VBA
ณัฐพล จันทะดวง,สหรัฐ นาวี
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1378
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณความเหมาะสมทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าชีวมวล
จักริน ฉัตรสุวรรณ,ชินตา ทรงประโคน
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธณรัฐ ศรีวีระกุล,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
338
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภาษาเบรลล์
จักรพงศ์ ใจซื่อ
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP130
1389
การพัฒนาโปรแกรมช่วยออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ธนวัฒน์ ปิดตาลาคะ,รัตนพล มากตามเครือ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
551
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการควบคุมคุณภาพเหล็ก
เกรียงไกร แสวงทรัพย์ ประจักษ์ จันทร์ทอง
นลิน พุ่มหิรัญ ,สุอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0079
420
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการควบคุมคุณภาพเหล็กรีดซ้ำ (Developmemt of Quality Control Programming for Steel Industr in Thailand)
เกรียงไกร แสวงทรัพย์ ประจักษ์ จันทร์ทอง
P424
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
360
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการคำนวณค่าความสามารถของกระบวนการผลิต
นาวสาวกนกวรรณ สิงหะ,นางสาววิภา แก้ววงษา
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP253
852
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
กฤษณะ ไชยรถ,ไกรภพ ศรีประเสริฐ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
IEP 0181
700
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
สรุเจษฐ์ ก้อนจันทร์
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP 0088
917
การพัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบโดยอ่านข้อมูลมาจากสแกนเนอร์
จงลักษณ์ ลือเดช, ภาณุวัฒน์ หงษ์รัตน์
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0190
893
การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบัญ
ณัฐพงค์ ไทยแก่นแก้ว, เดชา เวชพันธ์
วนิดา แก่นอากาศ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2546
EEP 0243
126
การพัฒนาไฟล์ต้นแบบ MathCAD200 สำหรับการออกแบบคานคอนกรีดเสริมเหล็กรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยวิธีกำลัง DEVELOPMENT OF MATHCAD2000 PROTOTYPE FILE FOR DESIGN OF REINFORCED CONCRETE RECTANGULAR SECTION BEAM BY STRENGTH
จิตรพล เดชา,วัชระ สุระวาศ์,วิเชษฐ สิทธิแก้ว
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล,วินัย อวยพร ประเสริฐ
วิศวกรรมโยธา
2544
 
617
การมอดูเลตและการดีมอดูเลตแอมปลิจูดโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ณัฐกิตติ์ ตวงนิยม, วิศวกร สุนทรสวัสดิ์
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0151
1338
การลดของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
ศุภชัย วงศ์เที่ยง,กุลธิดา เสนสิทธิ์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1354
การลดของเสียในโรงงานตัวอย่าง : กรณีศึกษา โรงงาน ซี.เค บล็อก
ศขริญ ตันศิริรินทร์,ปารมี พงษ์กิ่ง
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
668
การลดของเสียในโรงงานตัวอย่าง : กรณีศึกษาบริษัท บอส เลเธอร์กู้ดส์ จำกัด
ฤกษ์บุษยา เข้มแข็ง,ลักขณา เดชะคำภู,ลัดดา มณีแก้ว
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0295
743
การลดของเสียในโรงงานตัวอย่าง : กรณีศึกษาบริษัท บอส เลเธอร์กู้ดส์ จำกัด
ฤกษ์บุษยา เข้มแข็ง,ลักขณา เดชะคำภู,ลัดดา มณีแก้ว
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0295
840
การลดความสูญเปล่าในกรณีศึกษาตัวอย่าง
พิสุทธิ์ พงษ์จันทร์, ขจร ชนะโม
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0402
1100
การลดความสูญเปล่าในแผนกตัดวัตถุดิบของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วรายุทธ ถึงแสง
นุชสรา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0490
1172
การลดความสูญเปล่าในโรงงานตัวอย่าง
ฐิตาญาดา มิ่งคำ,ภัทรานิษฐ์ โตลา
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
159
การลดค่าพลังงานสูงสุด(Demand Charge)ของโหลดประเภทเครื่องปรับอากาศโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม(Programmable Logic controller,PLC)
สุลีรัตน์ บุตรดาม,อนุรักษ์ พลยางนอก
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
1209
การลดค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของดินตะกอนทรายโดยใช้เถ้าลอย
กนกพร บัวหลวง,จตุรงค์ กิตติราช
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1145
การลดชิ้นงานซ่อมในขั้นตอนการเย็บของโรงงานตัวอย่าง
วิจิตรา ภิรมย์สุข,สกาวเดือน พรมทุ่ง
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
569
การลดต้นทุนการขนส่ง
นายเอนก วงศ์ศรีดา , นายธนาศักดิ์ บุญจำเนียร
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP 0120
593
การลดต้นทุนการขนส่ง
ปริญญ์ แต่งประกอบ,กฤต จันทรสมัย
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP 0265
358
การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีร้านโต้งน้ำแข็ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวประภาพร คนไว,นางสาวจุฑาทิพย์ ผกาแดง
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP366
138
การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เทวัญ บุภักดี,พลศักดิ์ อุดมศรี
สมบัติ สินธุเชาวน์,ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
1125
การลดต้นทุนการขนส่งที่มีเงื่อนไขด้านเวลาการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ร้านเจริญวารีน้ำแข็ง
ปิยนุช แก่นบัว:วัชระ ชาววัง
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0516
309
การลดต้นทุนการขนส่งโดยการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มธารทิพย์
ธิติพัฒน์ แสนศักดิ์,อัศวิน พลสงคราม,ถิรนันท์ อนันตรพล
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP309
310
การลดต้นทุนการผลิตและหาเวลามวลมาตราฐาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมจีนน้องแอม
พิมพ์พจี กันตะบุตร,นิตญา ไชสุริยงค์,สุภาวดี ศรีสังข์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP339
365
การลดต้นทุนในการจัดเส้นทางการข่นส่งด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา โรงงานอุบลอควาริส จ.อุบลราชธานี
นางสาวกนกอร โรหิตะ,นางสาวรุ่งฤดี บัวศรียอด
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP331
101
การลดต้นทุนในการผลิตด้วยการวางผังโรงงานกรณีศึกษาโรงงานก้าวหน้าไก่สด YAKITORI
มานะ สมชื่อ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส,สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
 
14
การลดภาระเครื่องปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้น
ปรีชา ทุมมุ,ยุทธนา นามเดช
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
89
การลดเศษสูญเสียจากขบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก กรณีศึกษา : บริษัทสีมาคอนเทนเน่อร์แบ็ก
เสาวรภย์ ศรีวงศ์,พนิดา ทิวคู่
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
 
1684
การลดไฮโดรเจนซับไฟด์ จากไบโอแก๊สโดยใช้วัสดุศิลาแลงเป็นตัวดูดซับ (Removal of Hydrogen Sulfide Biogas using Laterite Materials an Adsorbent)
59130041995:น.ส.ธนัชชา อาจศิริ;59130042097:ธมนวรรณ จริยวิทยานนท์
ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1266
การวัดกำลังไฟฟ้า
วุฒิมีชัย ตาลหอม,อภิรุฬห์ สายทอง
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
235
การวัดความดันกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของไหล
กิตติศัพท์ กลางประพันธ์,พงษ์พรรณ ลันบุตร,สิทธิพงษ์ บับพาน
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
864
การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อารีรัตน์ ทองเทพ, จุฑามาศ ค่ายไธสง
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0386
455
การวัดความสูญเสียจากการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก
วิชิต เลาะหนะ
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01065
1712
การวัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเลือดแดง
59130042163:นางสาวธัญญาภรณ์ อุทมล;59130046145:นางสาวอรุณรุ่ง สิงหพัฒน์
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
434
การวัดค่ากำลังไฟฟ้าโดยวิธีการทางดิจิตอล
นายโกวิท พิเภก,นายวีระศักดิ์ เพ็งดี
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
802
1262
การวัดค่าความนำไฟฟ้าเพื่อประยุกต์ในการเกษตร
มีนา วงศ์ตา,วีระศักดิ์ คำมุงคุณ
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
208
การวัดประสิทธภาพหม้อไอน้ำ
ขวัญชัย เต็มปิติกุล,สังวาล พรมสำลี
อุทิศ หิมะคุณ,มารีนา นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
 
332
การวัดรูปแบบการไหลของของไหลด้วยสนามแม่เหล็กแบบหลายอิเล็กโทรด
พรสุดา หางนาค,วชิราวุฒิ มงคลไวย์
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP126
887
การวางแผนงานความปลอดภัยของโครงการปรับปรุง แผนกศูนย์หัวใจ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.นนทบุรี
ศิริศักดิ์ โสติ
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP 0051
1228
การวางแผนและการจัดการที่จอดรถในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยรัตน์ มณีเขียว,ตุลศักดิ์ สืบภา,ปฏิภาณ แก้วกล้า
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
663
การวิบัติของกำแพงกันดินแบบ Anchored Soldier Pile กรณีศึกษาบ้านทัพไทย จังหวัดอุบลราชธานี
นายไพรวัลย์ จันสมุทร,นายวิวัฒน์ กิจสวัสดิ์
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0075
364
การวิเคระห์การทดแทนทรัพย์สิน กรณีศึกษา : เครื่องจักรในอาคาร EN 2
นายอิทกร นาคแสน,นางสาวศิริ จันทอร
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP329
573
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุ่มอุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อาศิระ สุทธิสานนท์,ปฏิภาณ พยอมหอม
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0155
1140
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน กรณีศึกษา : หมวดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
สุริยาพร พละสินธุ์,นรวิชญ์ แสงทอง
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
843
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน กรณีศึกษา:อุตสาหกรรมการลงทุนเกี่ยวกับอาหาร
เสกสรร ศรีมุงคุล,อภิชาต รังแก้ว
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0420
1137
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางด้านการเงิน กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
วิภาดา ลากุล,ยอดหญิง เข็มทอง
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1149
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางด้านการเงิน กรณีศึกษา : หมวดอุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์
มงคล บุญสงค์,กรรณิการ์ เนื่องมัจฉา
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1352
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางด้านการเงิน กรณีศึกษา หมวดอุตสาหกรรมพลังงาน
ธีรชล บุญสาร,ปัญญา เที่ยงธรรม
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
813
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน
ชัยราชย์ สมปาน,อภิวัฒน์ ภูลายเรียบ
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0397
1477
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน หมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติส์
กฤษณะ สีหะวงษ์ เฟื่องฟ้า รุ่งแสง
ไท แสงเทียน ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
1092
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ก้องภพ ศักดิ์ศรีทิวา:วิสุดา ดมอุ่นดี
ไท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0482
1246
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
อนวรรษ ดำพะธิก,กิตติพงษ์ คำงาม
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
1124
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
กิตติพงศ์ แดนดี:ณัฐพงศ์ ประกอบแสง
ไท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0514
373
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
ปาริฉัตร หนูมาน้อย,อรวรรณ วงศ์สนิท
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0151 ฉ.2
568
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
นส.มาลยภรณ์ มลิมาศ , นส.วิภาพร เสนารินทร์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2005
IEP 0118
87
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร
นนทวัตร ทองบ่อ,เอกราช หายพิทักษ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
 
565
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร
นายประวิทย์ ควาญช้าง , นายธานี สิทธิพงษ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0104
584
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ศุภชัย โคตทารินทร์,เอกราช สายบัวบาน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0166
441
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
ธัญเดช ศรี ณ ภู,สุระชัย บุญบรรลุ
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P927
885
การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา:กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
วรีระวัฒน์ ทองป้อง ณัฐพล ศรีสร้อย ธีรภัคว์ หงษา
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0067
826
การวิเคราะห์กลุ่อุตสาหกรรม เพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ "กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์"
นายชานนท์ กาญจโนภาส,ไพรจน์ จันทานี,สาโรจน์ บัวจูม
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0116
1131
การวิเคราะห์กานลงทุนกรณีศูนย์ดูแลรถยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปราริญา วงศ์คำ,ยลดา สายกลาง
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
307
การวิเคราะห์การจัดตารางการใช้ห้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี
อธิพันธ์ ทองทวี,จิรชยา แก้วคำแจ้ง
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP312
346
การวิเคราะห์การจัดตารางใช้ห้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอธิพันธ์ ทองกวี,นางสาวจิรชยา แก้วคำแจ้ง
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP312
1666
การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Heat Transfer analysis in laptop Computer)
59130043861:นายภานุรุจ บุญลพ;59130044109:นายเมธาสิทธิ์ ใจหาญ;59130045414:นายสัมฤทธิ์ สายน้ำ
ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1031
การวิเคราะห์การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเชื้อเพลิงอัดแท่ง
พลอยตะวัน วิชัยยงค์,เอื้อมทอง พงษ์วิเศษ
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0085
357
การวิเคราะห์การลงทุน กรณีน้ำดื่ม ม.อุบลฯ
นายกิตติพงษ์ วอทอง,นางสาวจุฑารัตน์ นามแสง
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP355
1101
การวิเคราะห์การลงทุนและศึกษาความไว กรณีศึกษาศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กุลวดี สมพงศ์:จิตราภรณ์ ไชยสาร
ปรีชา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0491
1094
การวิเคราะห์การลงทุนและศึกษาความไว กรณีศึกษาหอพักบริเวณหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยวัฒน์ สายแวว:ณัฐวุฒิ แก้วมณี
ปรีชา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0484
1328
การวิเคราะห์การลงทุนในการทำฟาร์มสุกร
ปัญจรัตน์ สิรินชัย,มนัญชยา ก้านกิ่ง
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1330
การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็ก
จิราพร พูนทรัพย์,ธีรยุทธ บุตมะ
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
238
การวิเคราะห์การเผาไหม้ของเตาชีวมาลทรงกระบอก
กิตติ ใยผุย,วิภาดา โลหะสาร
กุลเชญฐ์ เพียรทอง,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1665
การวิเคราะห์การแพร่กระจายของยาในน้ำวุ้นลูกตาโดยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง (Drug Diffiusion analysis in Vitreous Humor by Finite Difference Method)
59130041702:นายอัยยรัตน์ สารราษฎร์;59130043542:นายพิชญกร ทวีแสง;59130046909:นางสาวอัครศิริ หวังผล
ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1121
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กฤษณะ ภักตรนิกร:กุญช์ฐานิฎฐ์ ศักดิ์สุระ
ธารชุดา พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0511
1685
การวิเคราะห์ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีโดยใช้หลักการ 4M(Analysis of Waste Generated in the PVC Plastic Process by using 4M)
59130040608:น.ส.จิตรา ดีดวงพันธ์;:
ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1444
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 นายตระกานต์ ใจสุข :  นายธวัชชัย วันทาพรม :  นายประชา นันท์สุนีย์
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
963
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับและอัตราการไหล กรณีศึกษาลำน้ำมูลรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีกับอำเภอวารินชำราบ
ดนัย ปฏิโชติ,อำนาจ หาเนาสุข,ปัทมพงษ์ จันทคณานุรักษ์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0134
542
การวิเคราะห์ความเสียหายของถังบรรทุกคอนกรึตผสมเสร็จ (กรณีศึกษา : บริษัทอุบลบ้านทอง เคหะพันธ์ จำกัด)
ชัยชนะ แก้วอินทร์ศรี
สุขอังคณา ลี,กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0045
1560
การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อผนังบางหน้าตัดหลายเหลี่ยมภายใต้แรงดัด โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เกรียงไกร แช่มชื่น ,ปิยพร สุวรรณเรือง,กิติภูมิ สัตตะบุตร
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1397
การวิเคราะห์ความเสียหายของท่อผนังบางหน้าตัดหลายเหลี่ยมภายใต้แรงดัด โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เกรียงไกร แช่มชื่น,ปิยพร สุวรรณเรือง,กิติภูมิ สัตตะบุตร
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
609
การวิเคราะห์คุณลักษณะการเผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ CI เมื่อใช้ไบโอดีเซล
เกรียงไกร หงษา,ณัฐพล ศิริสวัสดิ์
ประชาสันติ์ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ชาคริต โพธิ์งาม,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0138
1037
การวิเคราะห์ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์จากกาบมะพร้าว
มารวย หาญพละ,สุพัตรา ปรีการ
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0091
445
การวิเคราะห์จุดบกพร่องของกระสวนขี้ผึ้งในงานหล่อเครื่องประดับโดยวิธีขี้ผึ้งหาย
คำมอญ ฉัตรสุวรรณ์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1025
597
การวิเคราะห์จุดบกพร่องของชิ้นงานทองเหลืองในงานหล่อเครื่องประดับแบบวิธีขี้ผึ้งหาย
วัชระ อำมะเหียะ
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP 0288
1344
การวิเคราะห์จุดบกพร่องของชิ้นงานหล่อโดยใช้โปรแกรมจำลองงานหล่อ กรณีศึกษา ลูกกรีดยางพารา
ทวีศทรัพย์ ยี่สุ่นศรี,ภัทรพงศ์ สุยะใหญ่
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1345
การวิเคราะห์จุดบกพร่องของชิ้นงานหล่อโดยใช้โปรแกรมจำลองงานหล่อ กรณีศึกษา เสื้อลูกปืน
จตุพร แซ่เฮ้ง,ณัฐพงศ์ มัฐผา
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1577
การวิเคราะห์ตัวแปรของท่ออะลูมิเนียมเติมโฟม ภายใต้แรงดัดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
นายอลงกรณ์ เจนวิถี นายอาทิตย์ มังกร
 
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1573
การวิเคราะห์ตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางหน้าตัดหลายเหลี่ยมเติมโฟมและไม่เติมโฟมภายใต้แรงบิดโดยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
นายชุมเจษ แก้วพิกุล นายสุริยันต์ ภูมิภักดิ์
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
252
การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก Global Warming Potential
โกวิทย์ แก่นจันทร์,อักษา ทองคำ,จุมพล บางคำหลวง
นิติกร พรหมดวง,บรรชา บุดดาดี,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP162
1084
การวิเคราะห์ผลตอบแทนของพันธบัตรและหุ้นกู้
สมร นามวงค์ษา:อนุกูล จันทะเนาว์
ปรีชา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0474
857
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคาร
สมศักดิ์ มงคลแก้ว, เอกชัย มูลเซอร์
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0412
964
การวิเคราะห์พฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานแบบ Segmental Box Girder โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
นรินทร์ อร่ามโชติ,สถาพร คืนดีน,วรวุธ สุภิวงค์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0133
60
การวิเคราะห์พื้นที่ผิว ขนาดและปริมาตรจำเพาะของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่ผลิต จากกะลาปาล์มน้ำมันด้วยวิธี Multipoint BET และ Micropore Analysis
สุรชัย วงชารี,ดนัย บุญแต่ง
สมภพ สนองราษฎร์,จุฑามาส จิตต์เจริญ
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep013
1483
การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนโดยใช้เครื่องมือปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในกรณีศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์(Industrial Sector Analysis for Investment Using Fundamental Financial tools Case fo Printing media)
นายทรงศักดิ์ ใจมนต์ นายปรัชญา ควรสุข
อ.ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
385
การวิเคราะห์ลักษณะการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์โดยใช้วิธีการไฟไนท์อิลิเมนท์
มนตรี พิเชฐโสภณ,อาทิตย์พงศ์ ปัดสา
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2549
CEP0073
274
การวิเคราะห์สภาพการทำงานของระบบด้วยเครื่องมือวัดแบบกังหัน
นรทนธ์ รุ่งเรื่อง,สามารถ ท้าวมา
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP140
427
การวิเคราะห์สภาวะความผิดปกติของเมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเนื่องจากความผิดปกติทางกล
ปิยพงษ์ วัฒนบุตร,นัฐพล อินทะพรม
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
438
การวิเคราะห์สภาวะผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเนื่องมาจากความผิดปกติเชิงกล
นายสุพรรณ วงศ์หมั้น,นายบรรหาร นนทรักษ์
มงคล ปุษายานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P815
439
การวิเคราะห์สภาวะผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเนื่องมาจากความผิดปกติเชิงกล
นายสุพรรณ วงศ์หมั้น,นายบรรหาร นนทรักษ์
มงคล ปุษายานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P815
1411
การวิเคราะห์สมดุลน้ำในพื้นที่ทุ่งหมาหิว อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ถิราภรณ์ สุขหอม,พนิดา อุดชุมนารี,พิพิธพร พร้อมพรั่ง
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1395
การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สหุงต้มที่มีวัสดุพรุน
ชวนชิด ลาดโพธิ์,บารมี ภูมะลี,อภิสิทธิ์ ทองอ้ม
อภินันต์ นามเขต,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
777
การวิเคราะห์สัญญาณกล้ามเนื้อของนักเซปักตะกร้อ
ธนภัทร ศรีวณิชชากร,นายวิทวัส จงจิตต์
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0217
862
การวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้วิธีมูลค่าเงินตามเวลา
ประกายแก้ว หนองเป็ด, สุภาภรณ์ อ่อนสวาท
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0394
1486
การวิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤติสำหรับงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาอาคารสังคมศาสตรื มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Critical Path Analysis For Computer System Installation A study of Social Sciences Building Ubon Ratchathani University)
น.ส.อรวรรณ อินทะนู น.ส.ชนากาต์ โสรบุตร
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
865
การวิเคราะห์อัตราการไหลของข้าวโดยใช้โปรแกรม Minitab14 ฟังก์ชั่น Design of experiment (DOE)
สุรพร อีศวภูมิ, ปิยนัฐ เคราะห์ดี
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0381
728
การวิเคราะห์อุตสาหรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายณรงค์ เทียบไชย , นส.ทิพวรรณ ว่องไว
ผศ.ดร.ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0132
1639
การวิเคราะห์เงื่อนไขต่างๆ ของการสร้างบ้านเดี่ยวระบบ Precast เพื่อหาต้นทุนการก่อสร้างที่น้อยที่สุด ด้วยฟังก์ชัน Solver
59130043366:นายพงศ์พีระ พิณโท;59130043384:นายพชรัฐ เสาวภากาญจน์;59130043391:นายพนศักดิ์ เศรษฐมาตย์
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
38
การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมของการสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อย: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จักรราศี เขียนแก้ว
บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1126
การวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอน กรณีศึกษา : ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เขต 11
ชนกนารถ กลางวาปี:จักรพันธ์ ธีระคุณ
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0517
1206
การวิเคราะห์แนวโน้มของการไหลซึมผ่านระบบฝังกลบ : กรณีศึกษาระบบฝังกลบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำเริญ ไชยสุวรรณ
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1651
การวิเคราะห์แบบจำลองงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว ระบบ Precast ด้วยโปรแกรม COSMOS
59130044473:นายวราวุฒิ คำชำนาญ;59130043241:นายปิยะวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว;59130043092:นายปราบดา จันทร์เกิ้น
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1214
การวิเคราะห์แผ่นพื้นไร้คานด้วยวิธีวิเคราะห์แบบโครงข่าย (Grid Analysis) และวิธีวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนจำกัด (Finite Element)
ณัฐพงษ์ แสงฤทธิ์,อาทิตย พัฒชา
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1494
การวิเคราะห์แรงยกตัวของใบพัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กชนิด 4 ใบพัด
สหรัฐ เจือจันทร์,ชยากร เยี่ยมยอด,ดวงใจ อ่อนหวาน
ปฏิญญา สมานุหัตถ์,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง,กฤตยา ไชยยศ
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1505
การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบกันสะเทือนของรถยนต์ Mech-UBU S.2
อดิศร จันทนา,อิสระ อุตมรัตน์
คมสันต์ รัตนกิจสุนทร ,นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1611
การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่างสำหรับรถยนต์ Mech - UBU formula student
ณัฏฐชัย มุงคุณพล,เจริญพงศ์ เรืองฝาง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1527
การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบระบายความร้อนของรถยนต์ Mech-UBU S2
นายมานะชัย ไกรษี นายพิทยาพล พิมพ์วงค์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1493
การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์ Mech-UBU S2
จินตนา มาดขาว,สุริยันต์ แก้วพวง
คมสันต์ รัตนกิจสุนทร,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1610
การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบเบรกของรถยนต์ Mech-UBU S2
ไชยสิทธิ์ ผลชะอุ่ม,ปิยเวศ อินาลา,วุฒิไกร ราศรี
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1503
การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างและกันชนของรถยนต์ Mech-UBU S2
คณิต มั่งสิน,ธรรมธัช สุดบอนิจ,สายัณห์ คำผง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
631
การวิเคราะห์และรู้จำสัญญาณเสียง
ธราธร พรมสะอาด
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0157
1496
การวิเคราะห์และอธิบายคุณลักษณะของสมรรถนะเตาแก๊สหุงต้ม
นายพลรักษ์ ซอยรัมย์ นางสาวอิศราภรณ์ คะระวงษ์
อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
953
การวิเคราะห์และออกแบบคานแผ่นเหล็กประกอบสำหรับโครงหลังคา
วัฒนพงค์ สีลา,สุรศักดิ์ เกษกุล,เอกมงคล ศรีสุวรรณพันธ์
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0145
500
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จแบบผนังรับน้ำหนักด้วยซอฟแวร์เชิงพาณิชย์
เกรียงไกร พรหมชัย,นิติธรรม กุลสอนนาน
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0057
679
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จแบบผนังรับน้ำหนักด้วยซอฟแวร์เชิงพาณิชย์
เกรียงไกร พรหมชัย,นิติธรรม กุลสอนนาน
ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0057
119
การวิเคราะห์และออกแบบด้วยโปรแกรม STAAD-III กรณีศึกษาการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำกรมโยธาธิการ
ธนวิชช์ มีโต,บัญญัติ อินทร์จันทร์ดา,ปัญญา ทองสรรค์ รชา ศรีสวัสดิ์นุกูล
วิชาญ ปิยะรัตน์มานนท์
วิศวกรรมโยธา
2544
 
1051
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบโครงหลังคาเหล็กอาคารคลังเก็บสินค้า
ยุทธภูมิ ศรีกิมแก้ว,จักรพงษ์ ทองเหลือง,ลิขิต สิงห์ฉลาด
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0157
1071
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบโครงหลังคาเหล็กอาคารคลังเก็บสินค้า
ยุทธภูมิ ศรีกิมแก้ว,จักรพงษ์ ทองเหลือง,ลิขิต สิงห์ฉลาด
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0178
1053
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีการประมาณ
เอกอาทิตย์ พิณโท,ณัฐพงศ์ ควรสมคบ,ทิพากร ธ.น.ตื้อ
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0159
1057
การวิเคราะห์โครงหลังคาโค้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไพบูลย์ สมดี,มนตรี แสงแก้ว
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0163
1430
การวิเคราะห์โมเมนต์ดัดของคานต่อเนื่องหลายช่วงกรณีน้ำหนักบรรทุกกระจายบางช่วงและน้ำหนักบรรทุกหลายจุด โดยวิธีการกระจายตัวของโมเมนต์ดัด
ธนวัต ปลั่งกลาง,สกุลวิชญ์ สุพรมอินทร์
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
206
การศึกความเป็นไปได้ในการนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบแสงสว่างของอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำพัน บัวละพัน,รพีพงศ์ ศรีคำมี,สมภาร ทำสะอาด
มารีนา มะหนิ
วิศวกรรมเครื่องกล
2543
 
77
การศึกษา วิธี ฮิวริสติกส์ สำหรับการแก้ปัญหาการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเขื่องใน วารีเทพ จำกัด ตำบล เขื่องใน
จุไรรัตน์ ลาธุลี,ปริญาภรณ์ คงคาพันธ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
 
1540
การศึกษา ออกแบบ ระบบจัดการและหาต้นทุนการดำเนินในโรงงานคัดแยกขยะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พงษ์กรณ์ วงศ์สิทธิไพฑูรย์ ,วิทวัส อุณาภาค,รัฐกร อาจสอน
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1602
การศึกษา ออกแบบ และสร้างมือจักรกลแบบไบโอนิค
นางสาวอินธุอร อุทธา นางสาวเพ็ญนภา นามคุณ
คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
838
การศึกษากระบวนการกะเทาะข้าวกล้องงอกเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การแตกหัก
ครรชิต เทพทุมมี,อิทธิพล แสงอ่อน,อลงกรณ์ พมพ์เทพ
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0382
1699
การศึกษากระบวนการบำบัดน้ำทิ้งด้วยระบบโอโซน (A Study of wastewater treatment process with ozone system)
59130041173:น.ส.ชิดชนก สุรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฏร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
305
การศึกษากระบวนการประเมินราคาข้าวเปลือก
เสาวนี ศรีสุข,มะลิวัลย์ บุ้งทอง
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP254
882
การศึกษากระบวนการหุงแร่เพทายของอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ธเนศ เจือสุข
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0105
606
การศึกษาการกระจายตัวของความเค้นในโครงสร้างวงล้อยานพาหนะด้วยวิธี FEA
วีระศักดิ์ สุริโย,ปฏิวัฒน์ วรามิตร
ชวลิต ถิ่นวงศืพิทักษ์,อำไพศักดิ์ มีบุญมา,นิติกร พรหมดวง,สมญญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0134
280
การศึกษาการควบคุมวัสดุคงคลัง ของโรงงานตัวอย่าง
แสวง สามิลา
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP220
321
การศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงงาน เอส เอส การสุรา ในหน่วยซ่อมบำรุง จังหวัดอุบลราชธานีโดยระบบ GIS
อโณทัย พยอมหอม,ณัฐนันท์ นันทะแสน
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP207
723
การศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดอุบลราชธานีโดยระบบ GIS
เตชะโสภณ ถนอมสุข , วสันต์ พึ่งคน
ผศ.อิศว ปัทมธรรมกลุ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0138
1261
การศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิตแบบตัวยูในโรงงานตัวอย่าง
นภา วงศ์ใหญ่,ธัญญารัตน์ มัคที
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
492
การศึกษาการตัดพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
สุนิสา อุทุมพันธ์,ณฤพล แววศรี
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01309
1369
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยการพาแบบบังคับในวัสดุพรุนชนิดเส้นใย
กันตพิชญ์ เข็มทอง,ธนาฤทธิ์ พินิจนอก,สมบูรณ์ สายสะอาด
บงกช จันทมาส,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
30
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบการพาความร้อน
ธำรงพันธ์ ไชยมาศ,ศุภชัย กฤษสำโรง
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1105
การศึกษาการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าทอมือที่ย้อมด้วยใบหูกวาง
ฐิติมา ศาลาสุข:อุมาพร มหามูล
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0495
129
การศึกษาการทำงานของเครื่อง Image Analysis
จักรพงษ์ ลับโกษา,ธีรวัฒน์ เกิดสุข
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
2
การศึกษาการทำงานของเครื่องจักร CNC LATHE
สิรโรจน์ สกุลณะมรรคา, ศิริมงคล ธรรมรักษ์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
100
การศึกษาการทำงานของเครื่องจักร CNC Electrical Discharged Machining
วลัยภรณ์ เจิมวิวัฒน์กุล,เศกฐ์สัน ฆารกุล
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
104
การศึกษาการทำงานของเครื่องจักร CNC Millinig Machine
วิญญู ภูเดช,วรวัฒน์ อังศุวัฒนา
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
845
การศึกษาการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกและจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาของเครื่องฉีพพลาสติก
นิคม อริญเพิ่ม , เอนก กองศูนย์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0128
255
การศึกษาการทำงานร่วมกันของท่อความร้อนและอีเจคเตอร์โดยวิธีการทดลอง
ดำริห์เทพ หลอดคำ,ภูวนาท ฤาวงค์,วิชัย นามสำโรง,ธีรวุฒิ กองศรี
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP165
25
การศึกษาการทำงานและหาเวลามาตรฐานโดยประยุกต์เทคนิค MOST
สันตะบุตร สุปัญบุตร,อนุรักษ์ ชัยวิเชียร
นุชสรา รักอำนวยกิจ,สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
1667
การศึกษาการนำส่งยาด้วยลำเจ็ทแบบกึ่งต่อเนื่องด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (A Study of Drug Delivery using Semi-Continuous Electromagnetic Jet)
59130041445:นายณัฐพล สีพิมพ์ขัด;59130043816:นายภาคิน ท่วมไธสง;59130045922:นายอนุวัฒน์ แสงสว่าง
รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1672
การศึกษาการประหยัดพลังงานสำหรับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน(Study of Energy Saving for a Domestic Cooking Burner)
59130040835:นายเจริญศักดิ์ ทับทิมหิน;59130044440:นายวรัญธร คุณพนา
ผศ.ดร.อภินันต์ นามเขต
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1382
การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักมูลสุกร
กาญจนา วงษ์ศรีกุล,ศักรินทร์ บุญน้อย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
886
การศึกษาการปรับปรุงระบบคงคลังพัสดุของ บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) A study of inventory imporvenent using EOQ Case of ASIA CEMENT CO,LTD.
วุฒิชาญ วัฒนะพงษ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP 0054
570
การศึกษาการปรับปรุงเครื่องไล่แก๊ส Rotary Desgassing ในงานหล่ออลูมิเนียม
นายธนัฐชัย บุญชม
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0125
36
การศึกษาการปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเกษตรด้วยระบบการทำความเย็นแบบระเหย
อิทธิพล มอนไหม,ณัฐภูมิ มงคลเกตุ
นิรันด์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
688
การศึกษาการปรับเทียบ Dead Weight Test ของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์
วัฒนาธร อึ้งเจริญวัฒนา,อรรถพล วิชยานานนท์มวีรชัย ศรีภูมิ
มารีน่า มะหนิ
วิศวกรรมเครื่องกล
2542
MEP 0021
530
การศึกษาการผลิตก๊าชมวลชีวภาพจากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าชชนิดไหลลง
เฉลิมชัย พงษ์โพธิ์ชัย,ปรเมศว์ กุลสีนอ
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0060
979
การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากไขมันจากถังดักไขมัน
ยอดชาย บุญประคม,ถาวร สายใจ,กิตติศักดิ์ หงษ์ทอง
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP 0169
249
การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยโรงงานผลิตไบโอดีเซล ณ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อภิรัตน์ ประเชตุ,ฉมศุภางค์ นาคพันธ์,นิศารัตน์ พรมศรี,อัครเดช เจริญชัย
ประชาสันติ ไตยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP159
1241
การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบโฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดแผ่นขอบคมหลายชั้นแบบต่อเนื่อง
เพ็ญพิสุทธิ์ วิสุงเร,กรกฤต ติ่งทอง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษ เพียรทอง,วีระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1557
การศึกษาการรับแรงกระแทกของหมวกกันน็อคเสริมยางพารา
นายอนันทกิจ กุนันท์ นายอชิตพล พิกุลศรี
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
519
การศึกษาการรีเอ็นจิเนียริงธนาคารออมสิน
อารักษ์ นัยนานนท์
นุชสรา รักอำนวยกิจ,สิทธิชัย แซ่เหล่ม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0063
1255
การศึกษาการลงทุนศูนย์เช่าจักรยานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จิราพร ปรุเขตร์,เดือนฉาย สังข์ที
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
350
การศึกษาการลดมลพิษทางเสียงของเครื่องสีข้าวจากวัสดุธรรมชาติ
นางสาวจุฑามาศ จันตะคุปต์,นางสาวศิริวรรณ ทองคำ
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP267
874
การศึกษาการวัดขนาดโดยเครื่อง CMM
วิกัย องค์สถาพร, สุขทน สังวร,เตชิด วงษ์ภัทรกร
นลิน พุ่มหิรัญ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0368
1074
การศึกษาการวิบัติของพื้นผิวทางแบบเกร่งกรณีศึกษาถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชินวัฒน์ อุดทา,วิทยา เพิ่มทอง,อรัญ มาหา
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0181
287
การศึกษาการสมดุลเย็บประกอบหนังสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์ กรณีสึกษาตัวอย่าง
วรเชษฐ์ เชษฐราช,ประภาพรรณ สุดชะฎา
เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป,นุชสรา เกรียงกรกฎ,ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP219
1613
การศึกษาการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล
จารุพัฒน์ ดำรงคุณาวุฒิ,สุพรรณ์ วัฒนราษฎร์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
 
2560
 
993
การศึกษาการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
เจริญ โอทาตะวงค์,ธวัชชัย ทองเหลา,สุจินต์ จันทรา
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมเคมี
2555
EEP 0312
1623
การศึกษาการออกแบบระบบระบายน้ำของเมืองอุบลราชธานี
59130040958:นายชนะพงษ์ สาระพิชญ์;59130041959:นายธนวัฒน์ กิ่งแสง;59130045999:นายอภิสิทธิ์ เสือคำจันทร์
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1536
การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องดูดไขมันในบ่อดักไขมัน
ธนพล เครือแสง,อรอริญา ทางาม
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย,บงกช จันทมาส,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1499
การศึกษาการเกิดพลังงานสะสมในล้อยางตันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
นางสาวสกุลวรรณ เผิ่งจันดา นายสุริยา หงษ์โสภา
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1600
การศึกษาการเกิดพลังงานสะสมในล้อยางตันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
นางสาวสกุลวรรณ เผิ่งจันดา นายสุริยา หงษ์โสภา
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1569
การศึกษาการเกิดพลังงานสะสมในล้อรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
นายจิรายุทธ นนทพจน์ นายณัฐพงศ์ เรืองดงยาง
รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1514
การศึกษาการเก็บพลังงานด้วยเพี ยโซอิเล็กทริก
ชาญณรงค์ พาพัน,ธนราธิป ชำนาญเวช,อนัญญา วันโน
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1046
การศึกษาการเชื่อมต่อกับมนุษย์ของ Kinect โดยใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหว
วิโรจน์ ปั้นทอง,ราชวุฒิ สาลิกา
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0346
1043
การศึกษาการเชื่อมต่อกับมนุษย์ของ Kinect โดยใช้เสียง
ไกรเทพ สิงห์ธรรม,วรศักดิ์ ทาโคตร
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมเคมี
2555
EEP 0343
443
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ความขรุระต่อระดับน้ำโดยการจำลองสภาพทางชลศาสตร์ด้วบแบบจำลอง Info Works
ปรัชญาพล ไท้ทอง,ภาณุพงศ์ เทพสมบัติ
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
 
P985
965
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในลำน้ำมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้พื้นที่บริเวณริมตลิ่งลำน้ำมูลเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ(The study change of water level in the Moon a change of land use blank Warinchamrab district)stream when
อัษฎา พิมาทัย,วิทยา ฤทธิ์รุ่ง
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0132
1578
การศึกษาการเผาไหม้ของหัวเผาแก๊สชีวมวลโดยใช้การจาลองการไหลด้วย คอมพิวเตอร์
นายนัสทร แก้วอาษา นายศุภชัย พุ่มทอง
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1501
การศึกษาการเผาไหม้และพัฒนาประสิทธิภาพหัวเผาแก๊สชีวมวลโดยใช้การจำลองการไหลด้วยคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐกานต์ ชิวปรีชา นายธนิต บรรเทาทุกข์
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
349
การศึกษาการเพิ่มความต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางด้วยกระบวนการทางความร้อน
นางสาวจุฑารัตน์ สมสุข,นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจรูญ
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP316
96
การศึกษาการเพิ่มความแข็งที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีเพิ่มธาตุคาร์บอน
สฤษดิ์ วรวิบูล,สมศักดิ์ สำเภา
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
669
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวสาร
สุริยา พื้นดอนเค็ง,ชินราษฏร์ วรสาร
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0298
834
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวแกนตั้ง
นครินทร์ บรรจงรอด,พงษ์พินิจ โสชะรัมย์,ชวลิต จันทิโร
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0333
361
การศึกษาการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพลอยจาก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการเคลือบสี
นายณัฐพล ยอดชาญ,นางสาววรัญญา ซุยกระเดื่อง
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP307
107
การศึกษาการเร่งโครงการก่อสร้างอาคาร EN 6
คำพาน วาระหา,ปิติศักดิ์ จันทร์ดวง
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
 
258
การศึกษาการเสียหายของท่อที่เติมโฟมภายใต้แรงกด
เกรียงศักดิ์ โปริสา,ชนกคุณ จารุกมล
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP168
1531
การศึกษาการเสียหายของหมวกนิรภัยเสริมฟองน้ำยางพาราภายใต้แรงกระแทก
นายยุทธภูมิ แสวงผล นายนครินทร์ พุทธจักร นายเศรษฐิศักดิ์ ศรีสุริยจันทร์
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
 
2560
 
1544
การศึกษาการแพร่กระจายของตัวยาจากการฉีดยาโดยไม่ใช้เข็มด้วยตัวขับแม่เหล็กไฟฟ้า
ชวรัฐ อยู่คง
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
48
การศึกษาการใช้ Cross-Cycle Heat Exchanger ในการปรับปรุงสมรรถนะ การทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ธนพล คุปตนิสากร,อารีย์ สารักษ์
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
225
การศึกษาการใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบกลับทิศเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า (ทดสอบที่ค่า เฮด(H) คงที่)
อรรถพล คนคม, ศรายุทธ ภูกองชนะ, อรทัย สุนทรวัฒน์
บรรชา บุดดาดี, ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, ชวลิต ถิ่งวงษ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1240
การศึกษาการใช้ถ่านไม้ไผ่สำหรับงานตีขึ้นรูปร้อน
ศักดิ์ชัย วิจิตร
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
949
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากรำข้าว
บุษราคัม นนธิจันทร์,ศุภษร บัวนาค,อรพรรณ์ ตุ้มวัด
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0026
1468
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนกรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมการอาหาร
อานนท์ บรรพิบูลย์ ธฤต เคลือภักดี
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
587
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบ
ณรงศักดิ์ นาราศรี,ธนิพงษ์ ไชยกาล
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2007
IEP0169
574
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน
ทรงวุฒิ สุขสราญรมย์,นครินทร์ นิมิปาล
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0189
88
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก
ประเสริฐ แสนคำวงค์,ยุภาพร บุญสงค์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
 
581
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา "กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ"
ทัศนีย์ พวงพันธ์,นิ่มนวล ดำด่อน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0185
575
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและพาณิชย์
นฤชิต มรกตเขียว,ปราการ แสงโอษฐ์
ไทย แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0190
730
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ชัยรัตน์ ภูธรโยธิน,ชณิตา โภคสวัสดิ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP0202
875
การศึกษาการใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์
สุวิทย์ จูทะรัตน์,ทศพร รามณี
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0367
846
การศึกษาการใช้เครื่องแมชชีน เซนเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
ไชยดำรงค์ ประทุมทิพย์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0127
1509
การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 4 จังหวะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
สมเจตน์ สุวานิโช ,สุริยันต์ นิโส
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
80
การศึกษาการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา : ที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานผลิตน้าตาล
ศุภเชษฐ์ ประกอบแสง,ณัฐภูมิ เชื้อหาญ
ตะวันฉาย โพธิ์หอม,จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
128
การศึกษาการใช้โปรแกรมที่ช่วยในการ Interface จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Wire-cut ได้
พิริยะ ณรงค์อินทร์,อภิชาติ สีกล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
 
503
การศึกษาการไหลของอีเจ็คเตอร์ที่ใช้ในระบบการอบแห้งแบบสูญญากาศโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
ประภากร หักจรวย,ไพรัตน์ พังคะโส
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0129
1517
การศึกษาการไหลเชิงตัวเลขของกังหันน้ำหัวน้ำต่ำ
ภานุวัฒน์ บุญภา, ธันวา กันลา,วิชญาพร ศิริแสง
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1306
การศึกษาการไหลแบบสองสถานะในคอลัมน์ฟองทรงสี่เหลี่ยมโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
นพวงศ์ สิทธิธนานนท์,จิรานุวัฒน์ รักคำมูล
อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1522
การศึกษาการไหลและแรงดันของน้ำภายใน Centrifugal Pumpโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
นายนครินทร์ สีหะวงษ์ นายนนทกาล บาตสุวรรณ นายนพกร กุชโร
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
783
การศึกษาการไหลในลำน้ำมูลโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS(The Study of Mun River Flow Using HEC-RAS)
นายนพวิทย์ อมรสิน,นายชานนทร์ เขตดอน,นายกวิน นิ่มกิ่งรัตน์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0119
504
การศึกษาการไหลในอีเจ็คเตอร์ที่ใช้หัวฉีดแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดคอคอดโดยการไหลเชิงตัวเลข
ไกรวุฒิ อุทัยกรณ์,นัฏ สุวรรณกูฏ
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0151
1049
การศึกษากำลังรับแรงอัด การหดตัวแบบแห้ง และสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูร่า
จักรพันธุ์ พิมพ์พงษ์,ภูมิพิชัย คำตอง,คัชชเขตต์ ภูศรีฤทธิ์,วิสิฐพงศ์ โคตรพันธ์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0155
1223
การศึกษากำลังรับแรงอัดการหาค่าความถ่วงจำเพาะ การคำนวณปริมาณวัสดุโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการประมาณราคาของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ากรณีปกติและกรณีใส่สารลดน้ำปริมาณมาก
เมฑาวุฒิ ลีทอง,วีระพันธ์ ฉายเนตร,ศราวุธ บู่ไธสง,วุฒิชัย อุ่นใจ
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1408
การศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปู้พื้นผสมเถ้าแกลบ
มงคล ชิตะวงค์,สิทธิโชค บรรลุ,ทรงสิทธิ์ คำมุงคุณ,อิสระพงศ์ ทัดทอง
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย,กฤษณ์ ศรีวรมาศ,อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1220
การศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนในสารละลายคลอไรด์
ไกรสร อัมวัลย์,ภูรินทร์ เสาศิริ, กรกฎ ปรือทอง
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
124
การศึกษากำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมขี้เถ้าแกลบบดและปูนขาว
จักรพันธ์ ทัพขวา,ณัฐการต์ เพชรชนะ,ราเมศร์ สิงห์คง ศุภวัฒน์ หอมสมบัติ,สิทธิศักดิ์ บริสุทธิ์สุขศรี
สหชัย แก่นอากาศ
วิศวกรรมโยธา
2544
 
628
การศึกษากำลังรับแรงอัดและการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
วิญญู คำแก้ว, ศิริศิลป์ สุวรรณกูฎ,นนทชัย โวระแสง
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0107
961
การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก
สังคม คำเหลือ,อนุชา บุตรพรม,วัชพล พรมดาว
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0136
1415
การศึกษากำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยแม่เมาะ
ศราวุฒิ ช่วงโชติ,สันติภาพ บุษบิน
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1216
การศึกษาความคงตัวของมวลรวมหยาบและกำลังอัดของคอนกรีตพรุน
จักราช สิงห์สิทธิ์,ธนกร เมืองรี,อรรถพล มุกธวัตร
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1539
การศึกษาความดันตกคร่อมของวัสดุพรุนชนิดอัดแน่น
ปริญญา อัฒจักร,เอกพล ฆารบูรณ์
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1581
การศึกษาความสามารถในการรับการชนของโครงสร้างร่วมระหว่างท่อ อลูมิเนียมหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์
นายวุฒิทรรศน์ อุทธิเสน นายอำพล ภูนาเพ็ชร นายสถิตย์พล คำนนท์
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1233
การศึกษาความเป็นไปได้การนำปูนทนไฟที่ใช้ในงานหล่อเครื่องประดับที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
อนุพงษ์ ลาภูตะมะ,กฤษณุ พลอามาตย์
จรวยพร แสนทวีสุข,สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
352
การศึกษาความเป็นไปได้การผลิตปูนทนไฟจากเปลือกหอย เพื่อใช้ในงานหล่อ
นางสาวพัชลิตา บุญไทย,นางสาวอุมาพร สีลาเณร
สุริยา โชคสวัสดิ์,สุอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP347
493
การศึกษาความเป็นไปได้การผลิตปูนทนไฟจากเปลือกหอยเพื่อใช้ในงานเครื่องประดับ
พัชลิตา บุญไทย,อุมาพร สีลาเณร
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01310
1541
การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ 8 หัว
ศรัณย์ภัทร เครือนาค,วรพล เกษแก้ว,สุรชัย สมพิษ
บงกช จันทมาส,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
376
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แผงกันน้ำสำเร็จรูปสำหรับการป้องกันน้ำท่วม
ชัยวัฒน์ พึ่งภพ,ศักดิ์ชัย สุวรรณ
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2550
CEP0074
318
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีบริการน้ำมัน ในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธนานุวัฒน์ สียานอก,ปวีณ นารินทร์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP296
599
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไพโรจน์ มีศิลป์,อนันตภรณ์ นามธรรม
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP 0293
913
การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มนัส ศุภรจิตพร
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25
EEP 0194
134
การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ภควัต วัฒนพงศ์ศิริ,มงคล สิบทัศน์
วัลยา วิริยเสนกุล,นุชสรา เกรียงกรกฎ,จิรศักดิ์ บางท่าไม้
วิศวกรรมอุตสาหการ
2543
 
1537
การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งกังหันน้ำชนิดหัวน้ำต่ำท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม
ณฐพล ชูราษี,คมกฤษณ์ แสวงศรี
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
37
การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำน้ำเนและน้ำร้อนโดยใช้แผงโลหะเก็บรังสี
กนกอร ศิริชนะ,เฉลิมพล เพชรดา
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1174
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ปรัชญ นีระมนต์,เอกวิทย์ พิมพ์หล่อ
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
525
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำแข็งไปทำความเย็น
วรพงษ์ โพนเมืองหล้า,สุระวัฒน์ แสงกัณหา
พิศซิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ธนรัฐ ศรีวิรกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0054
718
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องเกี่ยวข้าวขนาดเล็กโดยใช้หลักการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่
กิตติพงษ์ จันทวงศ์
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0115
130
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมหล่อโลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด
พิชัย มธุรส,พิเชษฐ์ เรือเป๊ะ
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
1478
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว(Feasibility Study of Using Clay as a Binder in Casting Process of Rice Polishing Cylinder)
นายชุมพล แก้วสง่า นายอุดร ปะถะมา นายพลอธิป จันทร์ทาฟ้าเหลื่อม
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
829
การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจค้าอะไหล่รถยานยนต์โบราณ กรณีสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิตติธัช พิมพ์ทอง, จุฑามาศ สุวรรณลีลา
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP 0416
452
การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรมของการใช้ทรายแม่น้ำมูลสำหรับกระบวนการพ่นทราย
พูนธนะ ศรีสระคู,วีระชัย เหลาผา
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1060
234
การศึกษาความเหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิฑารัตน์ สีดาดี,วิศิษฐ์ จันทร์ชื่น,สุวิตย์ บุตรภักดี
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,ชาคริต โพธิ์งาม,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
495
การศึกษาความแข็งและโครงสร้างจุลภาคของรอก
เจษฎา นาแพง,วิทชพงษ์ ผางพันธ์
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01313
534
การศึกษาความแตกต่างคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมพลาสติกใหม่และพลาสติกรีไซเคิล
พิศนุราช แสนหล้า
นลิน พุ่มหิรัญ,เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0043
1385
การศึกษาคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งความเร็วสูง ที่สร้างจากหลักการกระแทกที่ใช้สปริงเป็นต้นกำลัง
พลตรี วงษ์ประสานต์,พัฒนายุ กองอุดม
วิระพันธ์ สีหานาม,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1584
การศึกษาคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งความเร็วสูงที่สร้างจากหลักการกระแทกที่ใช้สปริงเป็นต้นกำลัง INVESTIGATION ON CHARACTERISTICS OF NEEDLE FREE LIQUID JET GENERATED BY IDM POWERED BY SPRING
กนกวรรณ ไวยเวช, ภูวนันท์ เจริญศรี
วิระพันธ์ สีหานาม, กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1492
การศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ในหัวเผาวัสดุพรุนแบบไฮบริด
ประถม ทองคำ,ณัฐภัทร ยุสนอง ,กาญจนา บุตรอ่อน
อภินันต์ นามเขต,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
18
การศึกษาคุณลักษณะของการรับการชนของชิ้นส่วนด้านข้างโครงรถบัส
มงคล ส่งคุณธรรม,จิรวัฒน์ ทองมนต์
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, สมญา ภูนะยา,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1529
การศึกษาคุณลักษณะของคลื่นช็อกใต้น้ำที่กำเนิดโดยมีและไม่มีตัวสะท้อนด้วยวิธีคำนวณของไหลพลศาสตร์
นายวินัย สุวรรณโชติ นายนัฐธิพงษ์ บุญเรือง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
290
การศึกษาคุณสมบัติของการนำทรายมือน้ำมาทำแบบหล่อโดยวิธีแบบหล่อเปลือกบาง
กมลจิตร รักษาก้านตง
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP287
590
การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูล สำหรับทำแบบหล่อ โดยวิธี Furan Resin
อภิชาต วารี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2003
 
473
การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ำโขง สำหรับทำแบบหล่อแบบเปลือก
วชิรพล โสมวงศ์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01178
135
การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ำโขงสำหรับทำแบบหล่อโดยวิธี Furan Resin
อรรถกฤต บุ้งทอง,ธีรศักดิ์ บุตรี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
137
การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ำโขงสำหรับทำแบบหล่อโดยวิธี Furan Resin
ภาณุเดช ประดิษฐาน
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
 
93
การศึกษาคุณสมบัติของทรายแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำมาทำแบบหล่อทราย
เศรษฐพล ทิพย์ทองดี,สนธิ ธรรมสุนา
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
319
การศึกษาคุณสมบัติของวิศวกรอุตสาหการที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
วันชัย วงษา
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP294
1226
การศึกษาคุณสมบัติของหินฝุ่นบะซอลต์เพื่อใช้แทนมวลรวมละเอียดในการผสมคอนกรีต
วิชานนท์ ต้นจารย์
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2557
 
873
การศึกษาคุณสมบัติของแบบทรายหล่อชื้นจากทรายแม่น้ำมูล
ภราดร คัสดี
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0369
145
การศึกษาคุณสมบัติของแบบหล่อทรายฟูรานที่ผ่านการใช้งาน กรณีศึกษา : ทรายจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล
พรศิลป์ พิเศษ,มณีรัตน์ พิมพ์พิทักษ์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
677
การศึกษาคุณสมบัติทางกลของถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู
คชานนท์ ยืนยาว,วินัย สมจิตร
อิศว ปัทมธรรมกุล,สุขอังคณา ลี,สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP0191
1215
การศึกษาคุณสมบัติทางกลของท่อนาโนคาร์บอน
ชาญณรงค์ แสงอุ่น,อธิปัตย์ สิงทองทัศน์,อภิรัชน์ จำปารักษ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
354
การศึกษาคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมพอกผิวเหล็กคาร์บอนปานกลาง
นายโชกุล วิริยาธนาโชติ,นายวัชรินทร์ อระบุตร
สุอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP357
1392
การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของเส้นเอ็นข้อต่อขณะรับแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
พงศุธร กลางเดช,ณัฐพล นาสา
รัชดา โสภาคะยัง,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา
 
2558
 
384
การศึกษาค่าการนำความร้อนและสภาวะน่าสบายของคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงาน
ณัฐวุฒิ แพงบุดดี,ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP1090
372
การศึกษาค่าการนำความร้อนและสภาวะน่าสบายของคอนกรืตบล็อกประหยัดพลังงาน
ณัฐวุฒิ แพงบุดดี,ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP1090
1403
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของหินฝุ่นบะซอลต์
นัฐพล ชัยศรี,ชยธัช แสงเดช
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
788
การศึกษางบดุลน้ำในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชิตพล สอนคำหาร,ศักดิ์สิทธิ์ บุษมงคล
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0127
1235
การศึกษางานเพื่อลดการเคลื่อนไหวในขั้นตอนการเย็บของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จิรกาญจน์ เกมกลาง,สิริพร จังอินทร์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1054
การศึกษาจำลองการไหลของลำน้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS และการจำลองบนหุ่นจำลองภูมิประเทศ
มงคล เชี่ยวชาญ,วรายุทธ จันทะแสง,บรรเจิด นวลคำ,ธนาวัฒน์ อินทศรี
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0160
194
การศึกษาฉนวนกันความร้อนและการถ่ายเทความร้อนในอาคาร
เจษฎา คำสามปอนด์,ชีวิน หลงกุล,บพิตร ชาวนา
สรรค์ยุกต์ รัตนวราห,มารีนา มะหนิ,ธนรัฐ ศรีวิระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2542
 
600
การศึกษาชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปเพื่อใช้งานกับโรงเรือนขนาด 3x3 เมตร
กิตติพันธุ์ ขันชะลี,นาวิทย์ โสภาลี,เรวัต สมบูรณ์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2552
CEP 0091
831
การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของการเชื่อมความต้านแบบจุดระหว่างเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม
รังษิทรรศน์ มัทวานุกูล,พชร รอดโพธิ์ทอง
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2543
IEP 0388
1515
การศึกษาตัวแปรและการหาค่าการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางที่มีหน้าตัดหลายเหลี่ยมโดยวางบนพื้นแข็งภายใต้แรงกระแทกด้านข้าง
ณรงค์ฤทธิ์ ไชโยธา, เบญจมินทร์ รุ่นเจริญ, อภิชัย ทองแกะ
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1504
การศึกษาตัวแปรและการหาค่าการดูดซับพลังงานของท่อผนังบางหลายหน้าตัด แบบเติมโฟมวางบนพื้นแข็งภายใต้แรงกระแทกด้านข้าง
ชนินันต์ ทนุพันธ์ ,ชัยวัฒน์ วงษ์เจริญ ,ณัฐวุฒิ สุดใจ
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
543
การศึกษาต้นทุน และความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปถังบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยเหล้กกล้าไร้สนิม (กรณีศึกษา บริษัทอุบลบ้านทอง เคหะพันธุ์ จำกัด)
ชัยยง พันธุโพธิ์
สุขอังคณษ ลี,กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0060
921
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง เครื่องอุดรอยรั่วของ Evaporator
จีระศักดิ์ ไชยนา, ปัญญา ใยทอง, อนุกูล สุภาภา
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0181
879
การศึกษาทดลองหาจำนวนจุดที่เหมาะสมในการวัดตรวจสอบความกลมของชิ้นงานด้วย Coordinate Measuring Machine
ธีระพงศ์ สะออนรักษ์ , ณรงค์เดช พงษ์ประเทศ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0136
1375
การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้อุปกรณ์เสริมในโครงสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศึกษาบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
ฐิติกรณ์ ศรีไชยา,เนรมิต บุญถนอม,ภานุพงศ์ แสนลัง,สุทธิพงษ์ อ้วนเสมอ
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,บงกช จันทมาส
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1551
การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพ่นยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าว Study on the application of unmanned aircraft for spraying insecticides or fertilizers for rice cultivation
อภิรักษ์ ศรีแก่นทราย,ปราชญ์ ประชานิยม, มานพ อ่อนดี
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1549
การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อขนส่งบรรจุภัณฑ์
ธนัท บุญทศ,ตะวัน ศรีสวัสดิ์, อภิชัย คำเวียง
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
580
การศึกษาประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการต่างกัน
วงศกร ปัญญาดี,วิทยา มีสิทธิ์
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0150
549
การศึกษาประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวแกนนอนที่ใช้ในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
กิตติ พิกุลทอง วีระพันธ์ จันทะมาตร์
สุอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0073
226
การศึกษาประสิทธิภาพของอีเจคเตอร์ที่ใช้หัวฉีดแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดคอคอดโดยวิธีทำการทดลอง
วรเชษฐ์ แสงสีดา,ศุภสิษฐ์ โจทะนัง,มารุต ส่างมาตย์
ธนรัฐ ศรีสีระกุล,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1291
การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์
พัชรธนิษฐ ตั้งกิจศิริ,วิไลลักษณ์ มะณีสา
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
941
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องดูดซับความชื้นโดยใช้ซิลิกาเจลจากแกลบข้าว
ทรงศักดิ์ สระแก้ว,ศิริชัย ปิยะมงกุฏทอง,ศิวภัทร โทจันทร์
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0040
1656
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน (Small Rice Milling Machine for Using in Household)
5713404800:นางสาวศุภสุตา จันดี;5813400447:นายคมกริช อุ่นชัย;5813400890:นายชโนดม สุปิงคลัด
นางสาวทรงสุภา พุ่มชุมพล
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
690
การศึกษาประสิทธิภาพของเรซินเพื่อกำจัดน้ำกระด้าง
พีรพงศ์ มาลาไวย์,สถิต บุญภา,อุเทน หอมเนียม
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0023
1314
การศึกษาประสิทธิภาพหอกลั่นบรรยากาศของโรงกลั่นน้ำมันฝาง
คฑาเทพ โอษฐเวช,นงลักษณ์ แก้วประสิทธิ์
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1655
การศึกษาประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบผสมผสาน (Study on Efficiency of Hybrid Solar Collector)
59130041160:นายชาญวิทย์ บุญครอง;59130042530:นายนราวิชญ์ ลีนาม;59130046893:นางสาวอรวรรณ สุขแสน
รศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
717
การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดโครงผานไถ
พัทยา นิธิยานันท์ , สมคิด ทิศพรม
ผศ.ดร.ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0121
1068
การศึกษาปริมาณการใช้น้ำและความจุของอ่างเก็บน้ำในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยเนตร การุญญเวทย์,เอกชัย อาจมูลตรี,อนุชิต บุตรราช
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0174
1451
การศึกษาปริมาณความชื้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ากำลังรับแรงในดินทราย
 นายคเณศ แสนวงษา :  นายตันติพงษ์ ศรศักดา :  นายนิธิ พุทธจักร์
ผศ.ดร.นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1461
การศึกษาปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำลำเซบกด้วยแบบจำลอง Rainfall-Runoff
นายเนติพงษ์ บันทุปา : นายพลพัฒน์ ศรีพรมมา : นายวิศวพล ป้องอาจ
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1460
การศึกษาปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำลำเซบายด้วยแบบจำลอง Rainfall-Runoff
 นายธนภัทร สาลี :  นายนัทธพงศ์ สุระเสียง :  นายรังสิมันต์ พิมพ์บุญมา
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2561
 
117
การศึกษาปริมาณน้ำฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2543
ณัฐพงษ์ คงกระพันธ์,คมสันต์ ทิพย์ลม,เกรียงศักดิ์ เสนาเสถียร
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ,ศรีสุพร ศรีสุภาพ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
1683
การศึกษาปริมาณฝุ่น PM.10 และ PM 2.5 ที่ผ่านห้องคลีนรูมคอนกรีตพรุนจำลอง
59130040262:นายกานน เนียมชัยภูมิ;59130041276:นายธาดา พงษ์สถิตย์
ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
71
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับเกรดของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นัฒพล ผากา,ศรัญญู สอนนาค
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
351
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายอธิวัฒน์ สิมมาเคน
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP359
1128
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัตฺทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้นด้วยการหลอมละลายและความเครียด
วิธวัช หารอาษา,อนุชา เล่าเรียน
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1193
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของกระบวนการเชื่อมไทเทเนียมแผ่น
ทิพวรรณ วงษาชัย,รุจิวรรณ จันเทพา
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
91
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผิวของถ่านอัดแท่งด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
นวนิจ แก้วเกิด
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง,ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
 
496
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน
รวิวัฒน์ สีสมเบา, เอกลักษณ์ จันทะบุดศรี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0144
682
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน
รวิวัฒน์ สีสมบา,เอกลักษณ์ จันทะบุดศรี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,ชาคริต โพธิ์งาม,นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP144
815
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาการดูดซับแมงกานิสจากสารละลายสังเคราะห์โดยใช้เปลือกกล้วย
กรกฏ ปะราชิโก,เมธา ปาปะไพ
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2551
ChEP0038
943
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาการดูดซับแมงกานีสจากสารละลายสังเคราะห์โดยใช้เปลือกกล้วย
กรกฎ ปะราชิโก,เมธา ปาปะไพ
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2551
ChEP0035
1470
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวและการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
กมลรัตน์ บุญสร้าง กรวิภา โบราณ อัจฉราพรรณ หอมสินท์
กสิน รังสิกรรพุม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1260
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการระดับเกรดของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อัจฉราภรณ์ ธรรมวงศ์,ภารดี สวยสอาด
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1159
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการย้อมเส้นไหมด้วยเปลือกต้นประดู่
ธารทิพย์ โนนยาง,นัฐวุฒิ เพิ่มพูน
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
853
การศึกษาปัจจัยที่ใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนอุบลราชธานี จำกัด
บุญญวัตน์ ศรีโชค,ศิวัช แต่งประกอบ
ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0163
592
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ปฏิภาณ ไชยจันดา,วชิรศักดิ์ มีสวัสดิ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP 0262
538
การศึกษาปัจจัยแรงลมของเครื่องเป่าพลาสติกที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โชคช่วง ฝาชัยภูมิ
นลิน พุ่มหิรัญ,เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0050
192
การศึกษาปัญหาของระบบหมักก๊าซชีวภาพ
รังสฤษฎ์ เรืองประโคน,ศุภกร เสาใบ
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
 
880
การศึกษาปัยจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตชุดโครงผานไถ กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จ.อุบลฯ
--
ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0124
585
การศึกษาผลกระทบของความผิวเรียบต่อการเคลือบทองบนทองเหลือง
ก้องเกียรติ กัณหา
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2005
IEP0162
734
การศึกษาผลกระทบของความผิวเรียบต่อการเคลือบทองบนทองเหลือง
ก้องเกียรติ กัณหา
ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP0162
34
การศึกษาผลกระทบต?242;อสรรถนะของเครื่องยนต?246;ดีเซลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำมันดีเซล
ไกรสร นวลไธสง,ทัศพล งามเถื่อน
นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
393
การศึกษาผลกระทบต่อสรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำมันดีเซล
ไกรสร นวลไธสง,ทัศพล งามเถื่อน
นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
MEP0085 C.2
1601
การศึกษาผลการถ่ายเทความร้อนของเปลวไฟแบบพุ่งชนจากหัวเผาวัสดุพรุน
นายวรรณกร มงคล นายปฏิพัทธ์ พันธ์สวัสดิ์ นายบุรินทร์ โสธรวงค์
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
231
การศึกษาผลของความสูงที่มีต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน
ภูษิต วรบุตร,ศุภกฤษ อุดมพันธ์
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
241
การศึกษาผลของมุมเอียงที่มีประสิทธิภาพปล่องความร้อน
เอนก งามจำรัส,ปิยะนาฎ พรหมธร
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,ชาคริต โพธิ์งาม,ทรงสุภาพ พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
689
การศึกษาผลของเส้นใยเหล็กต่อคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต
สงกราณ์ ไชยสาร,พงศ์ชวิศ ศีลประสิทธิ์,เอกรัฐ พนิกรณ์,เอกวิทย์ พละโย
สหชัย แก่นอากาศ
วิศวกรรมโยธา
2544
CEP 0021
1076
การศึกษาพฤติกรรมการตกของฝนที่มีผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิภาณ วงศ์ทอง,เจนจิรา ชาดาเม็ก,ปนัดดา ปัญกาที
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0183
1056
การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของรอยต่อของสะพานรูปกล่องกลวง
สรายุธ โคตรวิชัย,สุรเชษฐ์ ฉายเพชร
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0162
11
การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสของเหล็กคาร์บอนตาม Iron-Carbon Diagram ด้วยชุดทดลอง High Temperature Metallurgaphy
กตัญญู บุญล้อ,ศิวรุฒิ พิลาโสภา
สุริยา โชคสวัสดิ์,กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
1668
การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเผาเซรามิค ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (The Study on Combustion Behavior of Ceramic Burner by Computational Fluid Dynamics)
59130045036:นายศาสตรา รัตนมาลี;59130044178:นายรชานนท์ บังคมเนตร
รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1605
การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแกส๊ S-10 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิง ค านวณร่วมกับการทดลอง
ณัฐพล ชูจิตร ,พิทยาธร กาลพัฒน์ ,ธนาธิป ทองเปราะ
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1612
การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊ส S-12 ด้วย พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับการทดลอง
กฤตภัค เพ็งใส,ภิชาภูวนนท์ เลิศอริยกุล,ศุภวิชญ์ ตั้งศริริวัฒนกุล
บงกช จันทมาส,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1391
การศึกษาพฤติกรรมการเสียหายของโครงสร้าง Double Hat ภายใต้แรงกระแทกแบบดัด
ธีระวัฒน์ แก้วกำ,ประภาส บุญจันสี
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา,รัชดา โสภาคะยัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1582
การศึกษาพฤติกรรมการเสียหายของโครงสร้างร่วมอลูมิเนียม และไฟเบอร์กลาสทรงกระบอกภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน Crush Characteristic of Aluminum-Fiberglass Hybrid Tube Under Axial Impact
ณฐกร ชุนไทยสงค์, พงศกร แสบงบาล
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
147
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ำด้วยแบบจำลองทางกายภาพ
ปิยนนท์ มัทวาธิ
กฤษณ์ ศรีวรมาศ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2546
 
400
การศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยแบบจำลองค้ำยันและยึดโยง
เฉลิมพงษ์ โคชารี,ณรงค์ศักดิ์ วงศรี
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย,กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP0078
1542
การศึกษาพฤติกรรมของลำเจ็ทที่ผลิตจากชุดขับด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ภายในท่อในน้ำ
อัษฎากร มาตรคำจันทร์,ธีระวัฒน์ ทัศบุตร
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1506
การศึกษาพฤติกรรมของลำเจ็ทที่ผลิตจากตัวขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
กิตติศักดิ์ คำมุงคุณ,วัฒนา สาคร, สถาปนา สีมาทอง
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
203
การศึกษาพฤติกรรมของแผ่นพื้นภายใต้การเครื่อนไหวของมนุษย์ Vibration Behavioiur of Long-span Flat Concrete Due to Human Movement
สันติ นิลรตน์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2546
 
1661
การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างหมวกปิดที่ทำจากไฟเบอร์กลาส (The Study on Behavior of Fiber Glass Top Hat Stuctures under Bending Impact
59130041807:นายธณพล ภูนุภา;59130046248:นายอัษฎายุทธ กาญจนาพิพัชร์;59130046271:นายอิทธิพงศ์ เถาโต
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
394
การศึกษาพฤติกรรมความล้าภายใต้แรงดึงของชิ้นส่วนเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไฟเบอร์
ศรัณย์ ประมูลพงศ์,เด่นนภา ทับสุริย์ นันทวัน แพงศรี
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์,กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2552
CEP0096
374
การศึกษาพฤติกรรมรอยต่อแบบเปียกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
อภิสิทธิ์ เมาะราศรี,อภิชาติ ตางจงราช สุธา ปัญหา
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2552
CEP0094
596
การศึกษาพัฒนากังหันลมแนวตั้งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กายสิทธิ์ ไชยราช,จักรพันธ์ วงศ์กัน
ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2009
IEP 0289
70
การศึกษาพัสดุคงคลังกล่องบรรจุฮาร์ดิสต์ ของบริษัท ฮิตาซิ โกบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เกรียงไกร บุญสมยา
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
286
การศึกษามาตราฐานสิ่งแวดล้อมสากลและนโยบายบริษัท: กรอบงานทั้งหมด
สุพรรณี มะลาหอม,หนูเพียร วาทีภักดี
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP230
1132
การศึกษามือเทียมต้นทุนต่ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM
กรกฏ ชนะขันธ์,ปวริศร์ เมษะกูลเศรษฐ์
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
827
การศึกษารอยเท้าคาร์บอนของข้าว
จักรพันธ์ เบ็ญมาศ,ภาณุวัฒน์ ลักษวุธ
สัณห์ โอฬาพิริยกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
IEP 0413
409
การศึกษาระบบกรองเยื่อบางสำหรับกำจัดน้ำเค็ม
ปิยเนตร เขตสมุทร,รักยม สองสี
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP0027
98
การศึกษาระบบการผลิตแบบ Group Technology และ Computer-Integrated Manufacturing
พัชรินทร์ ลีลัครานนท์
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
 
4
การศึกษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นุชจรีย์ คู่สกุลนิรันดร์,ประยูร สมสะอาด
นิธิศักดิ์ แก้วเสนา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
1161
การศึกษาระบบขนส่งสินค้าของโรงงานแหนมอัมพร
ฉัตรมงคล ศรีสุข,ประสพพร นนทศิลา,สุเมธ พร้อมสุข
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
994
การศึกษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการใช้โหลดในปัจจุบันของโรงเรียนบ้านโหง่นขามเพื่อออกแบบและประยุกต์การใช้โหลดให้เหมาะสม
ณัฐพล ศิลปชัย, จักกาย ลวรัตนากร, กิตติยาพร พงค์พีระ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0313
995
การศึกษาระบบโซลาร์เซลล์ที่หมู่บ้านดงนาเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข
จริยา พิษสุวรรณ, ปัทมา ชนะพา, ไกรสร ไชยราช
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0314
881
การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง
ปฐมพงษ์ สร้อยสิงห์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0109
960
การศึกษารูปแบบรายละเอียดเหล็กเสริมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นรอยต่อแบบเปียกสำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ณัฐพล พรสัตยวงศ์,ภัทรชัย เหมัษฐิติ,วีระยุทธ จันทมาศ
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0137
1183
การศึกษารูปแบบหลักสูตรปริญญษโทวิศวกรรมที่เหมาะสม กรณีศึกษา: สาขาบริหารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัชรพงษ์ ฆารไสว,สุชาติ สืบสิน
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1184
การศึกษารูปแบบหลักสูตรปริญญษโทวิศวกรรมที่เหมาะสม กรณีศึกษา: สาขาบริหารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัชรพงษ์ ฆารไสว,สุชาติ สืบสิน
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
295
การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของโรบอทที่ควบคุมด้วย ซีเอนซี
วรเศรษฐ์ ธีรพันธ์สกุล,กิตติพร สุรงค์วรรณ
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP285
708
การศึกษาลักษณะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน /.
ปรีชา พัฒนะแสง, จรัญ รักเพื่อน
จุฑารัตน์ คุรุเจริญ
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0111
1070
การศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของคอนกรีตพรุนผสมเถ้าลอย
กฤษณะ พร้อมพรั่ง,จีระศักดิ์ ขันโอฬาร,ตวงสิทธิ์ สีหาฆัง
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0177
878
การศึกษาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
อรุณรัตน์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ/สุพรรณี กินรีวงศ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
25
IEP 0239
465
การศึกษาวัสดุคงคลังสถานประกอบการภายในจังหวัดอุบลราชธานี
อรรถพล จันทร์สาม,นางสาวอริศรา นาโควงศ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01120
567
การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการทำลูกหินขัดข้าวในเครื่องจักรสีข้าวขนาดเล็ก
นายบุญทัน ไพสีขาว , นานอภิสิทธิ์ หินแก้ว
สุอังคณา ลี,หมิง ฟุก ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2005
IEP 0117
850
การศึกษาวิธีการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพก๊าซมีเทนจากบ่อฝังกลบขยะ
เชาวลิต ลี้พล,ปิยะนันท์ จันคุณ
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิรันดร์ หันไชยุงวา,นิติกร พรหมดวง,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0148
1471
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการผลิตแบบดั้งเดิมและ3-Dimensional Printing (3DP)
จิราพร บุษภาพ ฝนทิพย์ ครองยุติ คมชาญ สืบอ้วน
กสิน รังสิกรรพุม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
561
การศึกษาวิธีการหาจำนวนจุดที่เหมาะสมในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเครื่อง CMM (Co-ordinate Neasuring Machine)
นายกฤษณพล อ้วนทา , นายสุรศักดิ์ อุทธพงษ์
ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0099
451
การศึกษาวิธีการออกแบบของความสามารถในการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม
กิ่งไผ่ พรมบาง,รัชพล พันธะ
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1059
571
การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นายธนาฒย์ พลพวก , นายนันทวิทย์ ชยะกุล
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0131
125
การศึกษาวิเคราะห์จัดระบบการจราจรและออกแบบให้มีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วุฒิชัย บุดดา,สงกรานต์ คำศรี,สนณรงค์ สุอังคะ อารยา ประระขา
นิธิศักดิ์ แก้วเสนา,สถาภร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2543
 
474
การศึกษาศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีในการรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหรรม
จักรพงศ์ อินทสะอาด,ทรัสพล ประสานสิงห์
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01183
499
การศึกษาศักยภาพลำน้ำห้วยข้าวสารสำหรับเกษตรกรรม
วงศ์ชมภู ชมภูแดง,ศักดิ์ชัย เจริญรอย
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2549
CEP0068
659
การศึกษาศักยภาพลำน้ำห้วยข้าวสารสำหรับเกษตรกรรม
วงศ์ชมภู ชมภูแดง,ศักดิ์ชัย เจริญรอย
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0068
205
การศึกษาสภาพการจราจร และการขนส่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบ A Study of Traffic Condition and Transportation in Ubon Ratchathani and Warin chamrap
ธันยธร อมตวีระกุล,อิทธิศักดิ์ ยันตะบุศย์
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2546
 
114
การศึกษาสภาพทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำห้วยทวย
จิรวัฒน์ ฮ่งกวาง,เฉลิมพงษ์ สละ
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
118
การศึกษาสภาพอุทกวิทยาลุ่มน้ำลำสะแทด
เทียนชัย เทียนทอง,ธีระพล สินธิสุทธิ์
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
524
การศึกษาสภาพอุทกวิทยาลุ่มน้ำลำเชียงไกร
จิรยุทธ ตระกูลกัณฐี,ปิยะณัฐ แสงจันทร์
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0009
109
การศึกษาสภาพอุทกวิทยาลุ่มน้ำลำเชีองไกร
จิรยุทธ ตระกูลกัณฐี,ปิยะณัฐ แสงจันทร์
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
1129
การศึกษาสมบัติของอุปกรณ์การเกษตรเมื่อปรับปรุงด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
ชัยวัฒน์ ดวงไชย,ปิยพันธ์ ประทุมวัน
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1168
การศึกษาสมบัติทางกลและการใช้งานอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ณรงค์ศกดิ์ เบ็ญจคุ้ม,เอนกพงศ์ สีกงพลี
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1114
การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของ SiO2 ที่ได้จากเถ้าแกลบที่ผสมด้วย B2O3: ZnO และ MgO
กัมปนาท ไชยรา:ธีรภัทร ฉายสุริยา:บังอร ขวัญทอง
สุขอังคณา ลี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0504
1087
การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของ SiO2 ที่ได้จากเถ้าแกลบที่ผสมด้วย ZnO
จักรพงศ์ มีคำนิล:ศิริชัย เขียวชอุ่ม:ทศวรรษ สาขามุละ
จรวยพร แสนทวีสุข
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0477
1201
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ำ
พัชราภรณ์ โพธิลา,สมฤทัย จริยมา
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1659
การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนที่ใช้ R32 เป็นสารทำงาน (Performance Study of Heat Pump Dryers using R32 as a Working Substance)
59130045018:นายศักรินทร์ รัตนทิพย์;59130041115:นายชัยพร ฝางคำ
รศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
956
การศึกษาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าA Study of Mix Proportion for Cellular Lightweight ConcreteBlocks
ศราวุธ จิรฉัตรเจริญ,อธิวัฒน์ ลาผ่าน,จักรวาล ศรีอินทร์,เทิดพงษ์ สมใส
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0141
1431
การศึกษาสัมประสิทธิ์การเกิดน้ำท่าลุ่มน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
กีรติกร วงศ์เมธชนัน,วิศรุฒน์ เทพารักษ์,เอกพงษ์ แว้นแคว้น
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
842
การศึกษาสารอันตรายปนเปื้อนในการผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมผสม
รุ่งทิวา ธาดาวงษา, วรดล เสนไสย
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0407
1701
การศึกษาสาเหตุของปัญหาด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี (Study on Root Causes Concerning Properties of Material in the PVC Compound Plastic Plant)
:;59130046154:น.ส.อลิษา พรมน้อย
ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1459
การศึกษาหน่วยน้ำหนักและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
 นายธนวัฒน์ แก้วอุดร :  นายวิทวัส พาเรือง :  นายสัญชัย อรรคฮาต
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2561
 
545
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) กรณีศึกษาการผลิตภัณท์จากเนื้อสัตว์
ศุภทัศน์ วงค์ตาขน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0062
911
การศึกษาหาประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามตำแหน่งดวงอาทิตย์และเซลล์แสงอาทิตย์ยึดติดอยู่กัที่เพื่อประยุกต์ใช้งาน
อรัญ ฉลาดล้ำ,สราวุฒิ พิลัย
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0204
739
การศึกษาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องเชื่อมตะแกรมงเหล็กเสริมโครงสร้าง
วินัย ผิวโชติ, ช่วงชัย ชุปวา.
ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
MEP 0099
1614
การศึกษาออกเเบบเเละสร้างเครื่องผลิตเเก็สชีวภาพจากเศษอาหารจากครัวเรือน
ฉลองชัย มาโทโทม,ฒณพงศ์ ตันเฮง
บงกช จันทมาส,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
120
การศึกษาออกแบบและประมาณราคาหอพักเอกชนแบบครบวงจรบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ประหยัดที่สุด
เกียรติศักดิ์ ศรีตุ้ยเลิง,คุณากร ถวิลไพร,จิรวุฒิ มโนรัตน์ สมอาจ เจริญสุข
นิธิศักดิ์ แก้วเสนา
วิศวกรรมโยธา
2543
 
17
การศึกษาออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติ
เจษฎา ชานันโท,อธิราช จันทรวงศ์
อิสว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
179
การศึกษาออกแบบไฮโดรไซโคลนด้วยเทคโนโมกราฟ
ยุทธสิทธิ์ ภาคทอง,วีรพล สิวะลีพิทักษ์
อุทิศ หิมะคุณ,วัลยา วิริยะเสนกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
 
1654
การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการทรงตัวของรถยนต์ Mech UBU S3 (Study of Aerodynamics and Balance of Cars Mech UBU S3)
59130041313:นายณัชพล เพ็ญชาลี;59130044213:นายรติพงษ์ วงษ์มงคล;59130044257:นายรัฐพล เทียนแก้ว
ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1371
การศึกษาอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงความสูงของชั้นวัสดุพรุนต่อคุณสมบัติทางไฮโดรไดนามิกส์
ภาคภูมิ สืบภา,นิติรัตน์ สงครามศักดิ์
บงกช จันทมาส,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1195
การศึกษาอิทธิพลของการใช้ทรายซ้ำที่มีผลต่อสมบัติการไหลของอลูมิเนียมเกรด A356
เกษมนิพิฐ เหมือนเอื่ยม, คมสันต์ ชุนลี, ยุทธนา จูมพิลา
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
303
การศึกษาอิทธิพลของขนาดและรูปร่างช่องปล่อยข้าวต่อประสิทธิภาพเครื่องสีข้าว กรณีศึกษา เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
รวีวรรณ รัตนเดช,จตุพร สุขสวาวดิ์
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP252
607
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรสำหรับการเชื่อมด้วยความเสียดทาน
สกุลรักษ์ ปักกาเวสา,สุเมธ สุดปะมา
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา,นิรันดร์ หันไชยุงวา ,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0136
217
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการเชื่อมด้วยความเสียดทาน
ชัยณรงค์ แสงใส,ปกรณ์ อุ่นไธสง
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
45
การศึกษาอิทธิพลของรอยเชื่อม และขนาดรูปร่าง ต่อความสามารถในการรับแรงกดของโครงสร้างรูปหมวกปิดโดยการวิเคราะห์ด้วย FEA
ประสาน รักพินิจ,รัฐภูมิ เสดโคกสูง
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
611
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิแผงต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์
ครรชิต ธงไชย,พงศธร มาตยมูล
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,พิสิศฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0143
550
การศึกษาเครื่อง X-Ray Fluoresecnce
วีระพัฒน์ หยิบสูงเนิน วิษณุ ชาวชุมนุม
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0069
1182
การศึกษาเทคนิคทางวิศวกรรมที่ประยุกต์ใช้โดยอุตสาหกรรมมนเขตภาตกลาง
พัชรากร โนนเพีย,ภัทระ ราชเจริญ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
501
การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมในระดับศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
เนติพงษ์ ปณะราช
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,ชาคริต โพธิ์งาม,อนิรุตต์ มัทธุจักร
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0124
625
การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้แบบจำลองโครงสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ สำหรับอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
ธนรักษ์ นะราวัง,วุฒิพงษ์ สุรำไพ
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0104
1065
การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสำรวจพื้นที่จริงกับฐานข้อมูล GIS
เพชรมณี ผลาผล,แสงเทียน บุญเยี่ยม
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0171
1510
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการนำส่งยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงที่สร้างด้วยหลักการกระแทกที่ใช้แก๊สกับใช้สปริงเป็นต้นกำลัง
ชาตรี โถแพงจันทร์,ธีรไนย ทาศรีภู
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1213
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐมอญโบราณกับอิฐมอญสมัยใหม่เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน กรณีศักษา : วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มนตรี ไกรหาญ
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
656
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบรับรองแผ่นดินไหว
วิชัย จันทรศร,จอมใจ วรพิมรัฐ,ปิยะรัตน์ คันธจันทร์
กิตติศักดิ์ ขันติวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0029
316
การศึกษาเปรียบเทียบร้อยละการหักของข้าวสารในการประเมินราคา
วิศรุต ศรีหาญ,ศิริวรรณ ไตรธิเลน
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP297
664
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
นางสาวกิติยา สีนารอด, นายไตรเพชร เรือนฤทธิ์
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0077
388
การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จระบบคอนกรีตหล่อในที่สำเร็จรูปและระบบทั่วไป : กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
พิริยะ สงสาคร,ธนเสฏฐ์ ดวงแสง
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0052
401
การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตห่อสำเร็จระบบแบบคอนกรีตหล่อในที่สำเร็จรูปและระบบทั้วไป : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ
พิริยะ สงสาคร,ธนเสฎฐ์ ดวงแสง
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0055
1372
การศึกษาเปลวไฟของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาโดว์กราฟ
จักรกฤษ โคตรชาลี,ปิยะณัฐ เทพศรี
วิระพันธ์ สีหานาม,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1089
การศึกษาเพื่อจัดสมดุลสายการผลิตในขั้นตอนการเย็บของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
อภิวุฒิ บรรเทิง:กมลวรรณ ไชยกาล
นุชสรา เกรียงกรกฎ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0479
103
การศึกษาเพื่อบำรุ่งเครื่องตัดและลำเลียงอิฐเปืยกอัตโนมัติ
ยอดยิ่ง เถาว์โท,สุบรร แก้งคำ
อิสว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
108
การศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PC-MODEL สำหรับจำลองแบบปัญหา
กิตติยา เชษฐสมบัติ,พรชัย เจริญทัศน์
นุชสรา รักอำนวยกิจ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
79
การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง
อดิศักดิ์ ศิริรัตน์,เทพทัต ประเสริฐศรี
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
306
การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานตัดเย็บกระเป๋าและเครื่องหนัง
ปริญญา ถาวร,นาคิน สามารถ
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP342
484
การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า จังหวัดอุบลราชธานี
เดชฤทธิ์ ธานี
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01295
1331
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจราจรกรณีศึกษาสัญญาณไฟจราจรแยกอนามัย 7
โยธิน อุตมะ,วุฒิพงษ์ ช่างสีดา
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1360
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
ดวงดาว อรภาพ,สุภาพร พลสาลี
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
282
การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานตัวอย่าง
ศิรินธร เกษมสุข
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP227
1160
การศึกษาเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็วในโรงงานตัวอย่าง
นาฏสุดา มีชำนาญ,อรทัย โครตตา
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
532
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนเพลารถพ่วงรถไถนาเดินตาม
วิศาลศาสตร์ สัตนา,วีระศักดิ์ ปรุโปร่ง
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0041
755
การศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบของการใช้งานและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมหมาย เคนคำน้อย,พงษ์พัฒน์ โทกุล
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0198
356
การศึกษาเพื่อหาแนวทางลดความสูญเปล่าในโรงงานตัวอย่าง
นายศรัญญู มีบุญ,นายเอกชัย สนิท
นุชสรา เกรียงกรกฎ
 
2553
IEP351
366
การศึกษาเวลามาตรฐานของพนักงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว,นางสาวรัชย์สิรี มรกตเขียว
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP257
811
การศึกษาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการดัดโค้ง
จักราวุธ จันทรแสง
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0417
577
การศึกษาแนวทางการกำจัดมอด ในข้าวขาวดอกมะลิปลอดสารพิษ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตร อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
สุคพัฒน์ อ่อนคำผาง,โสมนัส ด้วงนิล
ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2005
IEP0158
1507
การศึกษาแนวทางการน ายางพารามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของหมวกกันน็อคภายใต้ แรงกระแทก โดยใช้เทคนิคแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร
ฐิติโชค เจียร์สุคนธ์ ,ณัฐชยา รัตนคม, ธนศักดิ์ สารวัน
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1521
การศึกษาแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของหมวกกันน็อคภายใต้แรงกระแทก โดยใช้เทคนิคแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
นายฐิติโชค เจียร์สุคนธ์ นางสาวณัฐชยา รัตนคม นายธนศักดิ์ สารวัน
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1520
การศึกษาแผงเก็บรังสีผลิตไฟฟ้าและความร้อนสำหรับอบแห้ง
ชวนัสถ์ วันน้อย สุริยะ กาสา ทีฆาทัศน์ บุญศรี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
461
การศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์
มงคล อินทร์จำปา,อาทิตย์ เรือนทอง
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P1079
141
การศึกษาและการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมของการวัดแบบใช้คลื่นความถี่สูง
สุภศักดิ์ ลีเลีศ,ชัยสิริ วสุวัชร์
สุขอังคณา ลี,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
1109
การศึกษาและการประยุกต์ใช้วิธีการจัดเส้นทางการขนส่งเพื่อปรับปรุงเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะ กรณีศึกษา เส้นทางการเก็บขยะ เขต 12 เทศบาลนครอุบลราชธานี
วัฒนา ดอนลาดลี:ภควัต ไตรยวงค์
สมบัติ สินธุเชาวน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0499
896
การศึกษาและการออกแบบเครื่องย่อยขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาตรขยะในครัวเรือน
ณัฐพงศ์ อยู่ภักดี, ธีรวัฒน์ พรมสีใหม่
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0240
808
การศึกษาและการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับเกรดของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันจิรา วงศ์ไชยา, ธนิกพงศ์ มะยม
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0406
703
การศึกษาและทดสอบทางกายภาพอิฐผสมเถ้าแกลบ
ธีระ สุรนารถ,ชยุตม์ พิมพดี
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
2547
CEP 0039
1063
การศึกษาและทดสอบแบบจำลองระบบกาลักน้ำแบบมีถังเพิ่มอัตราการไหล
ชัยรัตน์ ตั้งวันเจริญ,นิภา สืบสิน,ธนพร พูลทรัพย์
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0169
396
การศึกษาและทดสอบแบบยานพาหนะไฟฟ้า
วิชัย เพิ่มทรัพย์ทวีผล
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2538
MEP0626 ฉ.4
537
การศึกษาและทดสอบโหะกลุ่มเหล็กเพื่อใช้อ้างอิงในห้องปฏิบัติการโลหะวิทยการ
ยุพา วงค์คำลือ
กิติมา ศิลปษา,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0044
1136
การศึกษาและปรับปรุงการสึกหรอของอุปกรณ์การเกษตร
กฤษดา แก้วปัญญา,ชญตว์ พิมพ์บุญมา
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1346
การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของอุปกรณ์การเกษตรที่นิยมใช้ 3 อันดับแรกในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา เคียว
ธนวัฒน์ มั่งมูล,อริญาภรณ์ กอบัว
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
996
การศึกษาและปรับปรุงระบบการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์หมู่บ้านโหง่นขาม
กิตติศักดิ์ พินธะ, ศตวรรษ พูลเสมา, สนธยา วงษ์ขันธ์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0315
738
การศึกษาและปรับปรุงระบบคงคลังระหว่างการผลิต
สมาน สืบวงศ์, ทนนท์ชัย พลเสน.
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP0224
1357
การศึกษาและปรับปรุงสมบัติทางกลของอุปกรณ์การเกษตรที่นิยมใช้ 3 อันดับแรกในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา จอบ
แก้วกนก คุณค่าย,อรวรรณ พุฒโสม
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
320
การศึกษาและปรับปรุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อความปลอดภัย
จิณณวัตร แรกเรียง,ธนากร ไกรรณภูมิ
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP290
1553
การศึกษาและพัฒนาต้นแบบที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยนอนติดเตียง A study and development of pressure sore prevented bed : Prototype
จักรี สอนสุภาพ,รชตะ กาฬหว้า, หรัณย์ คลิ้งคล้าย
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1186
การศึกษาและพัฒนาระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
ฐิติพงศ์ รัตนเมธาธร,นราวิชญ์ อุทัยการณ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
981
การศึกษาและพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ที่โรงเรียนและวัดบ้านดงนา
ณัฐวุฒิ บัวใหญ่, ศรัญญา อังคณารุ่งรัตน์, อนุชา โสดากุล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0300
1488
การศึกษาและพัฒนารูปแบบงานจากผักตบชวา (The Study and development of dish From water hyacinth)
นายชานนท์ แนวจำปา นายกันต์ชนก เหล่าสูงเนิน นายอัครวุฒิ เดือนเพ็ญ
อ.ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
959
การศึกษาและออกแบบกังหันลมสูบน้ำแบบซาโวเนียสA Study and Design of Savonius Wind Turbine for Water Pump
จิรวุฒิ สุทธิคำภา,มณี เสียงดี
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0138
899
การศึกษาและออกแบบมอเตอร์ที่ใช้กำลังจินตภาพ
ชัชวาล ฤทธิไชยสงค์, ชาญณรงค์ แสนแสวง
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0237
480
การศึกษาและออกแบบระบบการส่งข้อมูลผ่านสายไพข้ามหม้อแปลงจำหน่าย
เรื่องศักดิ์ จันทร์อ่อน,วีระวัฒน์ อนุพันธ์
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01218
683
การศึกษาและออกแบบสร้างกังหันลมแบบซาโวเนียสโรเตอร์
ปริญญา ปัญญานันต์,ไพศาล ส่งแสง,เสริมชัย ทีพย์จริยาอุดม
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP0001
459
การศึกษาและออกแบบเครื่องกำจัดลูกน้ำด้วยไฟฟ้า
นายวัชรพงษ์ โทนไทย,นายศราวุธ ธานีวรรณ
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P1070
997
การศึกษาและออกแบบเครื่องขยายเสียงคลาสดีโดยวงจรซิกม่า-เดลต้ามอดูเลชัน
ณัฐวิชช์ มะลิวัลย์,อรรถพล จำปาเมือง
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0316
1244
การศึกษาและออกแบบเครื่องขุดมันสำปะหลังโดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม
จิรายุทธ สุธี,ต่อตระกูล โสมณวัตร,ศุภณัฐ รัศมีฉาย
ชาคริต โพธิ์งามฐสิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,อดุลย์ เลิศจรรยาอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
368
การศึกษาและออกแบบเครื่องผลิตโลหะผงโดยวิธี gas Atomization
ประภัสสร ปิติเหมินทร์,พรณภา ทาที
วิภาวี เดชะปัญญา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
IEP214
1370
การศึกษาและออกแบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดเล็กแบบไม่ใช้เชื้อเพลิง
ณัฐพล งามศิลป์,สรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม,กิตติศักดิ์ เชื้อชัย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
47
การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นสำหรับระบบการเชื่อมด้วยความเสียดทาน
วีระยุทธ นนท์ชนะ,อำนาจ บุณยะวัน
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1162
การศึกษาและออกแบบแขนกลจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยระบบฉีดพลาสติก
เจษฎา ธงวาส,นิธิศ บุญผล
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์,ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
707
การศึกษาและออกแบบโปรแกรมคำนวณภาวะความร้อนสำหรับอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม
ภูมิพัฒน์ พร้อมพรม, ยอดยิ่ง หลักคำ.
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0103
870
การศึกษาและเขียนแบบเครื่องสับหญ้า กรณีศึกษาเครื่องสับหญ้าขนาดเล็กของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวิทย์ สดสร้อย, มิ่งมาศก้านทอง
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0372
883
การศึกษาโครงการสร้างกุลภาคที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอะลูมิเนียมผสมแบบกึ่งแข็ง
ฉลองเกียรติ วีระวงศ์ , อิทธพล ตุลย์วัฒกูร
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0101
144
การศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการชุบแข็งได้ลึกแบบจอมินี่
วิชญุตร์ ทิมาบุตร,สิริพงษ์ เมืองสง
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
292
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความสามารถในการขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งของอผสมหล่อ
มนัส บุบผาเทพ,วสันต์ แท่นแก้ว
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP205
323
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าละมุนที่เหมาะสมกับงานอุณหภูมิสูง
พัควดี คล่องแคล่ว,สมคิด พุทธวงษา
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP206
1242
การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของมีดกรีดยางพาราที่ใช้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อภิชิต บุญมี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
467
การศึกษาโครงสร้างและควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ขนาดเล็ก
กมลรัตน์ ไชยชาติ,นราทิตย์ ขัมภศร
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01132
105
การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะผสม Ni-Al
วินัย ทองใบ,สายันต์ แสงใสรัตย์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
792
การศึกษาโปรแกรม CROPWAT เพื่อหาปริมาณการใช้น้ำของพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ต.โคกสี เมือง จ.ขอนแก่น
กฤษดา แสงงาม,นฤนาท ทองดา,บุญญฤทธิ์ คำเฮ้า
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0148
714
การศึกษาโปรแกรมช่วยสอนสำหรับเครื่อง CNC (milling) ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows
นายเจษฎศาสตร์ ประจิตร
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0096
228
การศึดษาตัวประกอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์สำนักงาน
จิรวัฒน์ ช่วยแสง,สุพจน์ กุลเทพ
ทรงสุภาพุ่มชุมพล,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
937
การสกัดกรดแลคติคโดยใช้น้ำมันพืช
ธาราภัทร สีสุด,รุ่งเรือง บัวไข,ธนันท์วุฒิ ธนหิรัญญโชติ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0046
49
การสกัดน้ำมันงาด้วยนอร์มัลเฮกเซน
สมคิด ชมพันธ์
สุกัญญา ศรีสง่า,วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep001
932
การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายสไปโรไจรา(เทาน้ำ)
อำไพศักดิ์ สุขหุ้ม
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0055
391
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ในท้องถิ่นโดยใช้วิธีการอย่างง่าย
สุกัญญา หงษ์ทอง,วิภารัตน์ นิสาภัย
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2548
CHEP0011
824
การสกัดผงสีจากแก้วมังกร
ปัทมา แนวกันยา
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2549
ChEP0023
814
การสกัดสารเคอร์คูมินจากขมิ้น
ทศพร ลีลา , เทพอมร ซื้อสัตย์
ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเคมี
2550
ChEP0033
929
การสกัดเอนไซน์แลคเคสจากเชื้อเห็ดบด Lentinus olychrous Lev. ด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค
ศิริญญา พลอยวิเลิศ,เอกพงษ์ เบียดกลาง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0059
1311
การสกัดเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอกด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฎภาค
กนกพร ศิริธร,วิทยา ปานพิมพ์
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2557
 
902
การสร้างชุดควบคุมการทดลองคัดแยกและลำเลียงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และพีแอลซี
พัชรา สุภาวงษ์, ศราวุธ พราวแดง, กฤษณ์ นิชรัตน์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0234
640
การสร้างชุดควบคุมการทดลองลิฟต์ด้วยนไมโครคอนโทลเลอร์
ประภัสสร บุญมาวัด, ธีรนุช แก้วมะไฟ,สุดารัตน์ หลักดี
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0163
643
การสร้างชุดควบุคมการทดลองแขนกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และพีแอลซี (PLC)
ภูวดล เสียงใส, เอกวุธ จัตวานิล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0165
175
การสร้างฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์บนเว็บ
ทัศนีพร เมฆวัน
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
419
การสร้างฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิศวะกรรมศาสตร์บนเว็บ
ทัศนีพร เมฆวัน
P366
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
450
การสร้างดัชนีชี้วัดสมรรถนะโดยการประยุกต์ใช้ดัชนีดุลยภาพ
มนสิชา เสงี่ยมศักดิ์,กาญจนา พรกมลวรรณ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1055
801
การสร้างทางเลือกในการออกแบบผังโรงงานด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้โปรแกรมประเมินผังที่เหมาะสม กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลรวี(เมืองวัสดุ)
จรัล บริบาล, เสริมศักดิ์ ศรีราตรี
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0380
630
การสร้างภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียส
วิไลวรรณ พุทธาจู, วราทิพย์ พิพันธ์
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0156
3
การสร้างหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติอุตสาหกรรม
คำมี สายขุน,พัสสุธา มูลภักดี
อิสว ปัทมธรรมกุล,ระพีพันธ์ ปิตาคะโส,สมบัติ สินธุเชาว์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
304
การสร้างเครื่องซีเอนซีขนาดเล็ก
อลงกรณ์ แสนสระดี,รังสรรค์ ไชยเชษฐ์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP245
998
การสร้างเครื่องบันทึกสัญญาณสรีระวิทยาไฟฟ้าแบบพกพา
อธิวัฒน์ สุภาษร, เยาวลักษณ์ สมหมาย
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0317
1428
การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำอย่างง่าย
วรพจน์ ไชยฤทธิ์,ศุภชัย เกษกุล,อธิก พิมพ์พันธ์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
198
การสร้างเตาเผาผลิตแก๊สชีวมวล
สุริยา รัตนคุณ,ชัน ภักดีศรี
กษมา เจนวิจิตรสกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2545
 
1199
การสร้างแบบจำลงสถานการณ์และการวิเคราะห์การปรับปรุงสายการผลิต FORD 16 กรณีศึกษา : บริษัทจอห์นสัน คอนโทรลส์ & ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด
ศิรินันท์ กุหลาบ, พิริยา เฉียบแหลม
สัณห์ โอฬาพิริยะกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
923
การสร้างแผนที่บริเวณชุมชนลับแลด้วยระบบGIS
ยุทธนา พลราชม, เอกรัตน์ เจริญขึ้น
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0179
1224
การสอบทานแผนภูมิช่วยออกแบบหาร้อยละปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมในการผลิตบล็อกประสานให้มีกำลังรับแรงอัด 70 ksc
วีรธรรม นครไทย,จิระศักดิ์ คำมุงคุณ,ไพบูลย์ พรมใจ
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2557
 
50
การสังเคราะห์สารประกอบคอปเปอร์ออกไซด์โดยใช้เปลือกไข่ไก่
คมกฤช ขุนธิวงศ์
ดร.สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep002
1694
การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาดินเบา เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล (Synthesis and Characterization of Diatomite Catalyst for Biodiesel Production)
59130040949:น.ส.ชนกนันท์ มุธุสิทธิ์;59130043562:น.ส.พิชภรณ์ ต้นกันยา
ผศ.พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1695
การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาดินเบา เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล (Synthesis and Characterization of Diatomite Catalyst for Biodiesel Production)
59130040949:น.ส.ชนกนันท์ มุธุสิทธิ์;59130043562:น.ส.พิชภรณ์ ต้นกันยา
ผศ.พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1221
การสำรวจการใช้น้ำใต้ดินในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธวัชชัย ใจดี,วรัญญา จินดาศรี,วารุณี ผาสุก
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1232
การสำรวจข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
นภดล จันทร์สาม,พัชราภรณ์ จินดาศรี
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1098
การสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการและการสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เฉลิมพร วิวาสุข:สุภาวดี สมพร
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0488
999
การสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อออกแบบแนวทางการประหยัดพลังงาน
จตุรงค์ กิมภิรมย์
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0318
1180
การสำรวจและการประเมินคุณภาพของสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เจนนภา อุตมังค์,ชุติกาญจน์ ศุภลักษณ์
 
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
115
การสำรวจและรวบรวมคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรมฐานรากภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชิตวรุตม์ ทังไธสง,ไพศาล หลักม่วง,สุรวุฒิ แห้วไธสง อัมพันธ์ บุตรพรม
สหชัย แก่นอากาศ
วิศวกรรมโยธา
2544
 
92
การสำรวจและศึกษามาตราฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ กรณืศึกษาสถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
คัทลียา นิ่มสุวรรณ,ญาณวรรณ วงษ์แสน
กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
507
การสำรวจและศึกษามาตราฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาสถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
คัทลียา นิ่มสุวรรณ ,ญาณวรรณ วงษ์แสน
ชวลิต ถิ่งวงศ์พิทักษ์ ,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,อนิรุตต์ มัทธุจักร
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
877
การสิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน กรณีศึกษา:เครื่องจักรในอาคาร EN2
อิทธิกร นาคเสน , ศิริพร จันทอร
ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0329
515
การสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานภายในบ่อของการไหลแบบราบเรียบ
จิรพงษ์ ชูแก้ว
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0034
910
การส่งข้อมูลเสียงผ่านแสงด้วยการมอดูเลตเชิงขนาด
สถิต เกตมณี,เสาวนีย์ นาดี
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0205
955
การหดตัวของดินทรายแป้งผสมเบนโทไนท์Shrinkage of Soil - Bentonite Mixture
ชนิรสา เมืองแสน
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0143
1234
การหล่อทองเหลืองวิธีขี้ผึ้งหายผสมผสานกับผลิตภัณฑ์เซรามิค
อภิสิทธิ์ ไพรศรี,ทิวา แสนศิลา
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1231
การหล่อทองเหลืองวิธีขี้ผึ้งหายแบบโบราณโดยการหล่อในตัว
คมสันต์ ภูเต้านิล,พงษ์ประเสริฐ ศรีเนตร
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
1237
การหล่อทองเหลืองแบบโบราณกรณีศึกษาบ้านปะอาว
ธัชพล วงศ์แก้ว,วุฒิชัย สระแก้ว
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
24
การหาค่าการดูดซับพลังงานของท่อกลมภายใต้การชนแบบดัด
ภาณุมาศ แสนทวีสุข,อิทธิพล ประตังทะสา
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
604
การหาค่าการดูดซับพลังงานของท่อที่มีหน้าตัดหลากหลายภายใต้แรงบิด
ณภัทร ชมเชี่ยวชาญ
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0131
676
การหาค่าการดูดซับพลังงานของโครงสร้างรูปตัวเอส โดยใช้วิธีไฟไนต์เอเลมอนต์
วรกฤต บุญศรีชนะ,วิชัย สังเกตุกิจ
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0145
796
การหาค่าการดูดซึมพลังงานของท่อกลมภายใต้การชนแบบดัด
ภานุมาศ แสนทวีสุข , อิทธิพล ประตังทะสา
สมญา , ชวลิต , ชาคริต
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
MEP 0075
224
การหาค่าซีเทนนัมเบอร์จากสมการสหสัมพันธ์ของความล่าช้าในการจุดระเบิด
เดชณรงค์ ดอนลาดลี, ศราวุธ บริสุทธิ์
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, บรรชา บุดดาดี, ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
672
การหาค่าดูดซับพลังงานของท่อเหล็กที่มรหน้าตาตัดหลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขความเสียหายแบบคอนเซอร์ติมาโนด โดยวิธีการทางไฟไนต์เอเลมอนต์
กนกพล เกิ้นสอน,ธีรเดช เผาะสูงเนิน
สมญา ภูนะยา,ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0133
251
การหาค่าพลังงานความรู้ปลดปล่อยในกระบอกสูบเครื่องยนต์จากข้อมูลความดันและองศาเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้ความสัมพันธ์จากสมาการกฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิส์ในระบบเปิด
ขรรค์ชัย สอนคำดี,วงศกร แก้วสีแป่ง,อติชาต ราชมินทร์
ประชาสันติ ไตยสุทธิ์,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP161
44
การหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลของเนื้อวัว
วิชา หมอกชัย,เอกสิทธิ์ รูปสูง
บงกช บุญเพ็ชร
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
765
การหาตำแหน่งของเส้นเลือดโดยการใช้แสงส่องผ่าน
ธีรพงษ์ ผลาผล,นายอนุชา มะโล
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0219
905
การหาตำแหน่งที่หมาะสมของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบจำหน่ายด้วยวิธีฝูงผึ้ง
สุริยะ พงสระพัง, ปัตพงษ์ ปริวันตา,พิพัฒน์พงษ์ ปูพบุญ
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0231
645
การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้าด้วยวี Harmony search
เอกลักษณ์ เสนคำสอน, ประชา ทุสดี,พงษ์ดนัย ตาดี
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0167
289
การหาต้นทุนต่อหน่วยและการลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปากน้ำ
เดือนเพ็ญ ศรีดี,หนึ่งหทัย ประสานพิมพ์
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP341
797
การหาต้นทุนที่เป็นหน่วยมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
พัทยา จุ่นหัวโทน,วรงค์ฤทธิ์ บัวโรย
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0119
544
การหาประสิทธิภาพของสายการบรรจุเบียร์และการพยากรณ์อัตราการผลิตเบียร์
เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์ , ศรินธนา ไชยะธน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0061
698
การหาประสิทธิภาพของสายการบรรจุเบียร์และการพยากรณ์อัตราการผลิตเบียร์
เหมือนจิตต์ วิเชฏฐะพงษ์ , ศรินธนา ไชยะธน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2542
IEP 0061
871
การหาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรบนพื้นฐานของความสูญเสียหลัก : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องสำอางสมุนไพร
สุธี กุลวงศ์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0371
1625
การหาปริมาณความชื้นในชั้นดินที่ทำให้ความดันน้ำในโพรงต่ำกว่าศูนย์ในห้องปฏิบัติการ
59130040275:นายกายสิทธิ์ พรมศรี;59130041876:นายธนพงษ์ พรหมเวียง;59130042118:นายธวัชชัย สิมณี
ผศ.ดร.นท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
709
การหาพารามิเตอร์ของดีซีเซอร์โวมอเตอร์ /
สุพจน์ จอดนอก, เสนีย์ ทวีพัฒน์.
นิรันดร์ หันไชยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0113
970
การหาอัตราส่วนปูนซีเมนต์ของอิฐบล็อกประสาน โดยคุณสมบัติมุมเสียดทานภายในของดิน
วิโรจน์ ประหยัด,พูลศักดิ์ คนตรง
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0120
1058
การหาอัตราส่วนปูนซีเมนต์ของอิฐบล็อกประสานสำหรับเปอร์เซ็นต์ดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100
สำเภา ทองมาก,จักรพันธ์ สายสุด,กิตติคุณ ขันเงิน
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0164
622
การหาอัตราส่วนปูนซีเมนต์ของอิฐบล็อกประสานโดยคุณสมบัติของดินด้วยระบบ Unified
เพิ่มโชค ราษีสวย, ชัยมงคล นนธิบุตร
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0102
75
การหุงพลอยเซอร์คอน จาก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๓รินทร์ ภูโอบ,นิภาพร สมสอางค์
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
737
การหุงพลอยเซอร์คอนจาก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ภูมินทร์ ภูโอบ,นิภาพร สมสอางค์
ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
IEP0178
185
การอกกแบบสร้าง-รถไฟฟ้า
ขวัญเพ็ชร์ ศรีแป้นเพ็ชร์,พงษ์ศักดิ์ ราตรีวิจิตร, ภูมิชาย คล่องแคล่ว เอกฉัตร เสริมศรี
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
 
1400
การอธิบายการรับน้ำหนักและลำดับขั้นตอนการก่อสร้างของโครงสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้น ด้วยสื่อเคลื่อนไหวสามมิติ
ยุทธนา ปัญญาคุณ,นลินี เสนาะทิพย์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
621
การอธิบายงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์แบบ 3มิติ ด้วยโปรแกรม Google SkehchUp
วิจิตรา บุญธิมา, นพภาภรณ์ ตั้งตระกูล
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0101
785
การอธิบายลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเดี่ยวประหยัดพลังงาน(แบบไม้ใต้ร่ม) ด้วยโปรแกรม Google SketchUp
นายสุริยน เวกวัง,นางสาวปาริกานต์ พลอามาตย์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0124
1419
การอธิบายลำดับขั้นตอนการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สามชั้น ด้วยภาพเคลื่อนไหว สาม มิติ
จิรายุทธ มูลนาม,ไตรรัตน์ แสนทวีสุข
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
511
การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร
พิสิษฐ์ ปัญญาพงษ์,มกร ลักขณา,สุเมฆ จวงพันธ์
บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0016
686
การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร
พิสิษฐ์ ปัญญาพงษ์,มกร ลักขณา,สุเมฆ จวงพันธ์
บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0016
215
การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร(อาคารเรียนรวม3(CLB3))
ดนัย สาระคร,วรสิฏฐ์ สาระรักษ์,เอกวิทย์ กาลวิบูลย์
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
 
242
การอบแห้งด้วยสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
เมธา คุ้มศิลป์,วีรวรรณ เจริญชัย
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
220
การอบแห้งสุญญากาศโดยใช้อีเจคเตอร์
คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง, ธนาวุธ เผื่อนงูเหลือม, วีระพงษ์ จงวัฒน์
ธนรัฐ ศรีสีระกุล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1579
การออกเเบบเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร กรณีศึกษา : เครื่องบาลานซ์
นายชานนท์ ฝ่ายสูน นายวิทยาธร ไชยยงค์ นายวุฒิพงศ์ ศรีหาจักร
รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
541
การออกแบบ Mold ในการขึ้นรูปเบ้าหลอมขนาดเล็ก
ศราวุธ ศรีจะบก
Meng Fuk Lee,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0057
43
การออกแบบ สร้าง และทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
ธีระวิทย์ โตโส,นพนัฐ สมศิลา
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ประชาสันติ ไตยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1664
การออกแบบกลไกการเคาะปอดระบบนิวเมตริกส์ (Mechanical Design Systems of Machine Knock on the Lungs Pneumatic systems)
59130044633:นายวิฑิต โชคชัย;59130044660:นายวิทยา มีชัย;59130046868:นายอนุชิต กองชัย
นายกฤตยา ไชยยศ
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
582
การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการวัดด้วยเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM)
พีระพัฒน์ มนขุนทด,ศักดา ป้องกัน
สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0159
1669
การออกแบบครีบระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ในอุปกรณ์ทำความเย็นขนาดใหญ่โดยใช้วิธีไฟไนเอลิเมนต์ (Design of Cooling Fins for Motors in Chillers by using Finite Element Method)
59130045098:นายศิริวุฒิ ใจงาม;59130045964:นายอภิสิทธิ์ คาดหมาย;59130046488:นางสาวทรายเพชร ศิลารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1670
การออกแบบครีบสำหรับระบายความร้อนในคอนเดนเซอร์แอร์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Fin Design for Ventilation Heat in Air Condenser with Finite Element Method)
59130040217:นายกษาปณ์ แสงสุวรรณ์;59130041818:นายธนกร โพธิน;59130041988:นายธนวัฒน์ อรรถวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
312
การออกแบบชุดการผลิตก๊าชชีวภาพ (ไบโอก๊าช) ที่เกิดจากมูลสัตว์และเศษอาหาร
วีรเชษฐ์ พลาดสุ,สุรศักดิ์ บุญมณี
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP335
1377
การออกแบบชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
จัตุพล พรมภักดิ์,ฐิติรัตน์ ไขบรรเทา,สมัชชา สายทอง
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
710
การออกแบบชุดปักดำกล้า
ชัยวัฒน์ ถามะพันธ์, อดิศักดิ์ บุตรวงษ์.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0115
344
การออกแบบดินสอกดโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ
นางสาวเยาวลักษณ์ บุณตา,นางสาวสุนันทา มลิวันท์
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP207
1251
การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องกลึง
นพรัตน์ ลักขนัติ,มีชัย ธูปน้ำคำ
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
633
การออกแบบตัวกรองดิจิตอลแบบปรับตัวได้โดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
จามจุรี วิลามาศ,อาทิตยา หาหงษ์
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0159
243
การออกแบบตัวควบคุม PID สำหรับควบคุมมุมการบินของเครื่องบิน
รัฐกร แสงชา,กนกพล เครือวงศา,ศรายุธท สายวิลัย
รัฐพงศ์ ปาฏิกานัง,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP153
244
การออกแบบตัวควบคุม PID สำหรับควบคุมระดับน้ำในถัง
ไพบูลย์ ไชยอรรจนาภรณ์,วรวิทย์ มนต์แข็ง,วิศราวัฒน์ สุศิลา
รัฐพงศ์ ปาฏิกานัง,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP154
980
การออกแบบตัวควบคุมPIDสำหรับควบคุมตำแหน่งและความเร็ว DC MOTOR
วัชเรศ ถาวรพงษ์, เฉลิมพงศ์ กันยาทอง,สิทธิชัย พวงปัญญา
รัฐพงศ์ ปฎิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP 0170
253
การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่สำหรับลูกตุ้มผกผัน
ตรัยเทพ ราชภักดี,อิศรพงศ์ บงศรีดา,โกวิท อรรคบุตร,นันทภพ สู่สุข
รัฐพงศ์ ปาฏิกานัง,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP163
1000
การออกแบบตำแหน่งมุมเล็งของดวงโคมที่เหมาะสมสำหรับสนามกีฬากลางแจ้ง
วุฒิชัย อุทัยกรณ์,สุรสิทธิ์ พันธ์โบ
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0319
1635
การออกแบบถนนในเมืองให้ปลอดภัยกรณีศึกษาเมืองอุบลราชธานี
59130044857:นายวุฒิชัย พัฒนะโชติ;59130044659:นายวิทธวัฒน์ เกษียร;59130041133:นายชัยวัฒน์ ไขระวิ
ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
694
การออกแบบทดสอบเครื่องเก็บฝุ่นแบบแรงหนีศูนย์กลาง
เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์,อุกฤษฎ์ ถนอมนาม
อุทิศ หิมะคุณ,วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
MEP 0044
424
การออกแบบที่จอดรถอัตโนมัติ
นพพร ปักแก้ว,สรรประสิทธิ์ ชูบุญ
รศ.อุทัยสุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
1336
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร
ศักดิ์สิทธ์ ดลเอี่ยม,มธุรส สิงห์เชื้อ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1434
การออกแบบบ้านพักคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหนึ่งและสองชั้นต้านทานแรงแผ่นดินไหว
พายุ โกศล,อภิสิทธิ์ หาโล๊ะ,อาทิตย์ดารงค์
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย,สถาพร โภคา,สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1433
การออกแบบบ้านโครงสร้างเหล็กชนิดต้านทานแผ่นดินไหว
ปนัดดา สุวรรณจักร์,สภาภรณ์ กุลพลเมือง,สุรีมาศ ยิ้มเจริญ
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2558
 
355
การออกแบบผังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นายศรัญญู สุวรรณโคตร,นายศักดิ์นรินทร์ กินรี
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง,ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP358
1236
การออกแบบรถเอจีวีอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการผลิต
ชัชวินท์ ทองสุ,ฉัตรชัย เฉลิมทอง,อลงกรณ์ วิทยาขาว
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
173
การออกแบบระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงสูงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สิทธิโชค พรมวงศ์,อภิชัย ชัยธรรม
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
369
การออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติ กรณีศึกษา : เครื่อ E D M ,wirc cut คณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อุบลราชธานี
นายสราวุธ แสงพิทยา,นายสิทธิฤทธิ์ คณะนา
จริยาภรณ์ เสาร์ทอง,นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
IEP217
1482
การออกแบบระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานสถาบันกวดวิชา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา
อดิศักดิ์ ศรีชาติ วัฒนา นาจรูญ
คณิศร ภูนิคม
 
2556
 
757
การออกแบบระบบตรวจวัดและแสดงผลสัญญาณกล้ามเนื้อตา
เกรียงศักดิ์ บุญหลาย,อภิสิทธิ์ เลิศสงคราม
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0200
1473
การออกแบบระบบติดตามพฤติกรรมการทำงานของพนักงานด้วยระบบ E-cards
จุฑามาศ เหมือนตา ลดาวรรณ์ ส่องแสง
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
246
การออกแบบระบบท่อสำหรับระบบประปาโดยใช้โปรแกรม EPANET: กรณีศึกษาเมศบาลนครอุบลราชธานี
นัฐพงษ์ วงษ์ชาลี,ปริญญากร กลางวิชัย
บรรชา บุดดาดี,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP157
247
การออกแบบระบบท่อสำหรับระบบประปาโดยใช้โปรแกรม EPANET: กรณีศึกษาเมศบาลวรินชำราบ
สาธิต ประกอบศรี,บรรจง คำแพง
บรรชา บุดดาดี,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP155
106
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยระบบ Piping
ยิ่งอนันต์ มิตรดีตระกูล,ณัฐณษวรรณ ใจหาญ
สุริยา โชคสวัสดิ์,เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
1538
การออกแบบระบบปรับอากาศสะอาดสำหรับห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
ธีรวัฒน์ ศรีโชค,วรัทยา จรบุรี,สิริกร สะสมผลสวัสดิ์
ทรงสุภา พุ่มชุมพล ,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1709
การออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
59130040385:นางสาว กุสุมา วงศ์ทิพย์;59130043355:นาย พงศ์พิพัฒน์ ดอนแก้ว;59130042613:นายนัฐพร ไชยราช
ดร.ธรรมรส รักธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
343
การออกแบบวงจนคูณสัญญาณทางอนาลอกโดยอาศัยโครงสร้างของ OTA
ศศิมา พินิจพงศ์
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2550
EEP106
1211
การออกแบบวงเวียนเพื่อควบคุมการจราจรในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภูเบศ นิชรัตน์,อาทิตย์ ดีพลงาม,ณรงค์ นามบุญเรือง
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
313
การออกแบบสร้างกังหันลมอย่างง่ายโดยใช้ ถง 200 ลิตรทำใบพัด
วีระพงษ์ หาระสาร,โกเมน การะมาตร
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP336
209
การออกแบบสร้างหอทำน้ำเย็นแบบไหลสวนทาง
เจริญ คำศรี,ณัฐวุฒิ ชูรัตน์
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย,ไพรัตน์ แก้วสาร
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
 
520
การออกแบบสร้างเครื่องทำความร้อนและความเย็น
เศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ,สมาน ฉัตรสุวรรณ
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0038
1641
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบล็อกผสมแกลบดำ
5813400470:นายคุณานนต์ แฝงสีคำ;5813402528:นายปรเมษฐ์​ สมัยบัวสิงห์;5813402616:นายปริวัตร สังฆพันธ์
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1675
การออกแบบหมวกกันน็อคเสริมยางพาราแบบพับเก็บได้ (The Design of Foldable Helmet with Netural Rubber as Impact Absorber)
59130040897:นายฉัตรปกรณ์บดินทร์ จันทะชัย;59130041326:นายณัฐชนน สีเขียว;59130041348:นายณัฐชนนท์ แสงสุนานนท์
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
962
การออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตพรุน Designation method of porous concrete proportion
ธีระวัฒน์ นามท้าว,วิษณุ บุญการณ์
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0135
1420
การออกแบบอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 และ 3 ชั้น ต้านแรงแผ่นดินไหว
ณัฐปกรณ์ หวานแท้
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2558
 
213
การออกแบบเครนยกรถยนต์ตั้งพื้นชนิดสี่เสา
ชินยงศ์ เนาวรัตน์
อุทิศ หิมะคุณ
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
 
1300
การออกแบบเครื่องกรองน้ำบาดาลอย่างง่ายโดยใช้ถ่านที่เตรียมจากกาบมะพร้าวเป็นสารกรอง
เกริกชัย อุ่นใจ
ฉัตรชัย กันยาวุธ
วิศวกรรมเคมี
2556
 
1556
การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดดาวอินคา
นายกฤษฎา ภูมั่น นายอนุเทพ อ่อนคง นายอภิศักดิ์ มงคลทอง
ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
898
การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบAFPM โดยใช้ Sensitivity Analysis
คมฤดี ใจกล้า, ศิริพงค์ พุ่มจันทร์,ณัฐวุฒิ นนท์ศิริ
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0238
706
การออกแบบเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ
อิทธิพล วรพันธ์, จักพงษ์ ประทุมเทศ.
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2547
MEP 0100
1133
การออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติแบบเติมชั้นด้วยเส้นพลาสติก
ฤทธิพร อินทะนู,ภาณุพัฒน์ จันทะเลิศ
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1134
การออกแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติแบบเติมชั้นด้วยเส้นพลาสติก
ฤทธิพร อินทะนู,ภาณุพัฒน์ จันทะเลิศ
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
331
การออกแบบเครื่องยกเหล็กด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
ธีรพล โต่นวุธ,สระสมิง พรมภักดี
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP118
1554
การออกแบบเครื่องล้างขวดน้าพลาสติก PET แบบกึ่งอัตโนมัติ Design of semi-automatic PET bottle washing machine
วรเมธ เฉียบแหลม, สุริยา เนตรวงค์, ส้ารวย จันสาขะ
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1396
การออกแบบเครื่องล้างขวดน้ำ PET กึ่งอัตโนมัติ
จุลเทพ อารยะวงศ์ชัย,วีรพัฒน์ ยืนยง,อภิสิทธิ์ ไชยฤทธิ์
นันทวัฒน์ วีระยุทธ,กฤตยา ไชยยศ,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
28
การออกแบบเครื่องสูบน้ำกำลังน้ำ
ฐิติกานต์ วุ้นสีแซง,ประกาศิต ตาลดอน
บรรชา บุดดาดี, ชวลิต ถิ่นวงพิทักษ์, นิรันดร์ หันไชยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
605
การออกแบบเครื่องอบแห้งสูญญากาศทำงานร่วมกับรังสีอินฟาดเหรด
ธรากร จันลาภา,สินธุยา มหาอุป
ชาคริต โพธิ์งาม,บรรชา บุดดาดี,ประชาสันติ์ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0132
1575
การออกแบบเครื่องเชื่อมท่อพลาสติก
นายจตุพล ขจรภัย นายจิรวัฒน์ จันแดง นายณรงค์ศักดิ์ สุหญ้านาง
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1565
การออกแบบเตาแก๊สหุงต้มจากหลักการตะเกียงบุนเซน
นายณัฐวุฒิ หนูแดง นายชนันนัฐ วงค์จันทา นายปธานิน นิสังกาศ
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1250
การออกแบบเรือสะเทินน้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่ใช้ต้นทุนต่ำ
ปณิธาน อุ่นเมือง,พีรเจษฎ์ ศิริกุล
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
539
การออกแบบแม่พิมพ์ของที่ระลึก (ของชำร่วย) ที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติก
วีระวัฒน์ ใจบุญ
MENG FUK LEE,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0049
578
การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับการอัดขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็ง(อะลูมิเนียมผสม)
วรรธนะ ธิพรพันธ์,อาทิตย์ เส็งมา
สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0157
548
การออกแบบและขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวแกนนนอนที่ใช้ในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (Desing and Forming of the horizontal abrasive cylinder for the samll rice mill)
ปรีชา รวดทรง,ศิวดล บุญครอง
สุอังคณา ลี ,Mengfuk Lee
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0066
1399
การออกแบบและควบคุมรถสองล้อแบบลูกตุ้มกลับหัว
เกียรติศักดิ์ แก้วพวง,ณัฐวุฒิ แปลงไลย์,อิสระ ชำนาญศรี
ปฏิญญา สมานุหัตถ์,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง,กฤตยา ไชยยศ
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1500
การออกแบบและควบคุมแขนกล
นายชินวัตร วรรณพฤกษ์ นายธนวัฒน์ คำชมภู นางสาวสุธารินี บุญศรี
ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1264
การออกแบบและจำลองชุดควบคุมสำหรับตู้สวิตซ์เกียร์ระดับแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
วุฒิชัย กลีบปทุม,กิตติคุณ ลำพาย
นิศรุต พันธ์ศิริ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
39
การออกแบบและจำลองระบบการหมักเอทานอลแบบต่อเนื่อง
ประสิทธิชัย บุญสวาสดิ์,ยุทธพงษ์ พิลัย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นารีรัตน์ มูลใจ
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
851
การออกแบบและทดสอบรถกวาดถนน
ไชยันต์ เหล่าจุมพล,ประจักษ์ สูงเนิน
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2535
MEP0001
733
การออกแบบและผลิตขอชำร่วยโดยใช้ซีเอนซี และ cad/cam
กฤษนัย ทองอินทร์,ทนงศักดิ์ สมภักดี
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0149
510
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก
คำจันทร์ สัพโส,วัชรินทร์ จันทบุตร,ชม ชูรัตน์
นิรันดร์ หันไชยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0015
685
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก
คำจันทร์ สัพโส,วัชรินทร์ จันทบุตร,ชม ชูรัตน์
นิรันดร์ หันไชยยุงวา
วิศวกรรมเครื่องกล
2543
MEP 0015
727
การออกแบบและพัฒนากรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้แรงดันน้ำมัน
นายปิยณัฐ โตอ่อน , นายวิมุติ ศิริเกษ
ผศ.อิศว ปัทมธรรมกลุ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0143
1469
การออกแบบและพัฒนารถขนอุปกรณ์ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
อภิวัฒน์ อ้อมทรัพย์ คณพศ ไพเราะ
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
458
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมของเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
นายมงคล บุญยง,นายวัชรพล วะนะสินธิ์
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01069
1090
การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างบรรจุภัณฑ์ถังน้ำขนาด 20 ลิตร กรณีศึกษา : ร้านน้ำดื่มวิเชียร
ผกากรอง อุทธา:พรพิทักษ์ ศรีสุโน
คณิศร ภูนิคม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0480
139
การออกแบบและวางผังโรงงาน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนกุลรวี จำกัด
บุญมี บือทอง,อดิศักดิ์ พินิจมนตรี
สิทธิชัย แซ่เหล่ม,ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
1547
การออกแบบและวิเคราะห์กันชนสำหรับรถยนต์ Mech-UBU Formula student
ทศพล แข่งขัน,กิตติศักดิ์ ไชยแสง, จารุพัฒน์ เสนคำสอน
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1535
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบบังคับเลี้ยวสำหรับรถยนต์ Mech-UBU formula student
นพณัฐ พูนประโคน,คมคาย พลกุล,ธนากร บุตรอ่อน
ชาคริต โพธิ์งาม,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1653
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไอดี-ระบบไอเสีย Mech UBU formula Student (Design and Analysis of the Intake and Exhaust System for the Mech UBU Formula Student)
59130046376:นายโอภาส กิ่งทวยหาร;59130046460:นายเชิดไชย ประสันลักษณ์;59130046707:นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรง
ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1548
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบไอดี-ไอเสียสำหรับรถยนต์ Mech-UBU formula student
จักรพรรดิ สร้อยมาลุน, ภานุวัฒน์ คำกุณา, สุวรรณรัตน์ เสง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1603
การออกแบบและวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์สาหรับรถยนต์ Mech-UBU Formula Student
นายพัณธพัฒน์ นามรัสสี นายจิรศักดิ์ บุญลา นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์สร้อย
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
1532
การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับรถยนต์ (Mech-UBU Student Formula )
นางสาวศิรินันท์ ชะรอยรัมย์ นายชติพล ละราคี นายณัฐภูมิ สมสอน นายอนิรุตติ์ สุดถนอม
ชวลิต ถิ่นวงศ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
655
การออกแบบและศึกษาระบบอบแห้งสูญญากาศโดยใช้อีเจ็คเตอร์
สนธยา ราชูโส,พงษ์พันธ์ ภูวิโคตร
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0122
421
การออกแบบและสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์เพื่อช่วยในการประกอบ
ไทยดำรงค์ อึ้งสายเชื้อ นรเรศรษฐ์ บุณรินทร์
P452
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
1592
การออกแบบและสร้างชุดทดลองปรับสมดุลพลศาสตร์ ใน 1 ระนาบ Single Plane Dynamic Balancing Test Rig-Design and Construction
พงศธร มาลาทอง, ศักดิ์ศรี กองพิมพ์, ดาวนภา ราตรี
นันทวัฒน์ วีระยุทธ,กฤติยา ไชยยศ
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1528
การออกแบบและสร้างระบบกันสะเทือนสำหรับยานยนต์ Formula Student ทีม Mech-UBU
นายวิชิต จันทนะชาติ นายอภิสิทธิ์ เพียดสิงห์ นายอนุวัฒน์ จันดาวรรณ
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
456
การออกแบบและสร้างระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
นายนิกร จิตวิขาม,นายวัชรา บัวเพ็ง
ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01067
1513
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ
พิษณุ ศรีดาเรือง,สถิตย์ ศรีสุข,อดินันต์ พิเคราะห์
นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1615
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัติ
ชานนท์ อร่ามเรือง,ทนงศักดิ์ ทองตื้อ,ศักดิ์กฤษ วงสกุล
นันทวัฒน์ วีระยุทธ,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
566
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าสนามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า
นายธิติ ศรีทอง , นายธีรวัฒน์ คำโท
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0113
680
การออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าสนามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า (โครงการต่อเนื่อง)
ธิติ ศรีทอง , ธีรวัฒน์ คำโท
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0113
223
การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบคุณลักษณะการทำงานของปั๊ม
ชินวัฒน์ สีหะมงคล, ศุภกร สุขภาค, วณิชยา แก้วล้อม
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา, ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1119
การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นกล้วย
อธิบดี พรมราษฎร:ณัฐชัย สุวรรณกาล
ถนัดกิจ ศรีโชค
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0509
218
การออกแบบและสร้างเครื่องเชื่อมท่อพลาสติกด้วยความเสียดทาน
ไชยวัฒน์ ศรีราตรี,เทพประทานพร เกษรจันทร์,สราวุฒิ บุญชอบ
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
615
การออกแบบแสงสว่างภายในอาคารโดยวิธีจุดต่อจุดจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
เสกสรร ศรีตาล
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0149
204
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใมการจัดอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
ปัทมากร ขุนอักษร,อิสาน แจ้งไพร
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
418
การออกแบบโรงงานแปรรูปปลาขนาดอุตสาหกรรมชุมชน
ชินยงศ์ เนาวรัตน์
P324
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
1001
การออกแบบไฟถนนโดยใช้เทคนิคการทำให้เหมาะสม
ทินกร พวงสร้อย : สุพล หงษ์ทอง
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
ไฟฟ้าฯ
0
EEP 0320
177
การออกแบบไอซีไอสแควร์ซีด้วยเอฟพีจีเอ
สามารถ จิตรกล้า,ทรงพล หาดสะอาด
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
818
การอุดตันของการกรองนาโนฟิลเตรชันโดยสารอินทรีย์ธรรมชาติและสารประกอบอินทรีย์
ยุวรี มัยยะ,พันทิภา ฟ้าเลี่ยน
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0050
636
การอ่านรหัสแท่งโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล
กฤษณชัย ศรีวรรณ
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25536
EEP 0162
1638
การเคลื่อนย้ายแนวรั้วบล็อกประสาน โดยวิธีรื้อถอนแบบทำลายน้อยที่สุด เพื่อนำบล็อกประสานมาใช้ซ้ำ
59130043067:นางสาวประภาพร จันทร์เพ็ง;59130043436:นางสาวพรสุดา มหาวงค์;59130043506:นายพัฒนา ปราบหนองบั่ว
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1030
การเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำสียโรงงานขนมจีน
เบญจลักษณ์ แสงสุกวาว,อภิวัฒน์ ไชยปัญหา
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2556
ChEP0084
740
การเตรียมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาฆะ สร้อยสระคู, อาทิตย์ อินทรมิ.
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
MEP 0118
1452
การเตรียมตัวอย่างดินเหนียว เพื่อใช้ในการเรียนปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
 นางสาวชมัยพร พรมวงค์ :  นางสาวช่อผกา ตะนุเรือง :  นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทวี
ผศ.ดร.นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1618
การเตรียมตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน
59130041768:นายทินกร เมษา;59130042671:นางสาวนันทิตา ศรีแก้ว;59130042866:นายบุรินทร์ ถาวร
ผศ.ดร.นท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1038
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟคั่วบด
พัชราภรณ์ จันทวี,จันจิรา ดวงบุตร
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0092
1036
การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติถ่านกัมมันต์จากถ่านกาบมะพร้าว
ธนกฤต เที่ยงดาห์,บุณยพล ลาพรหมมา
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0090
57
การเตรียมและศึกษาสมบัติของสารเคลือบไม้จากน้ำส้มควันไม้
ธวัชชัย วิเศษสังข์,เอกชัย จิตไทย
ณัฐยา พูนสุวรรณ,สุกัญญา ศรีสง่า
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep009
35
การเปรียบเทียบการดูดซับพลังงานของท่อเหล็กที่มีหน้าตัดหลากหลาย
สมจิตร พูลสมบัติ,สุพจน์ ปรากฏชื่อ
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1636
การเปรียบเทียบการเสริมกำลังของรอยต่อคาน-เสาคอนกรีตภายใต้แรงแบบวัฎจักร
59130040785:นางสาวจุฑามาศ สมชอบ;59130040851:นายเจษฎา ชาวะหา;59130042246:นายธีรภัทร พายุพัดน์
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1432
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน ของงานก่อสร้างที่เกิดจากฝีมืองแรงงานท้องถิ่น กรณีศึกษาก่อนและหลังปรับปรุงอาคารโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พงษ์ศักดิ์ ไชยโกฎิ
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล,สถาพร โภคา,โตมร หลินหะตระกูล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1405
การเปรียบเทียบคุณภาพเครื่องมือผลิตบล็อกประสาน
ชานนท์ พุทธพิมพ์,ณัฐพล คันทะลา,ก้องภพ ไพรวัลย์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2558
 
386
การเปรียบเทียบคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของอิฐบล็อกประสาน อิฐมอญและอิฐบล็อกคอนกรีต
เจษฎาพร อุปถัมภ์,วีระศักดิ์ สามัคคี
อิทธิพงษ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2550
CEP0076
422
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานโรงพยาบาลที่ได้ ISO 9001 กับโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับ ISO9001 (The operating efficiency comparison of ISO 9001 -certified hospital and non-ISO 9001-certified hospital
ฐิตนิวัจน์ สุขกุล ทศพร ล้อมทอง
P478
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
1081
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาผลิตฟองโฟมต่อกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ศิรวุธ คำภา,ฤทธิศักดิ์ เที่ยงจิตต์,วิรุฬห์ น้อมสูงเนิน,ปราณ ขนิษเกษียร
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0188
794
การเปรียบเทียบพฤติกรรมรอยต่อแบบเปียกและแบบแห้ง Segmental Box Girder: กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าดูไบ
นิรันดร์ บุราไกร,กิตติพงษ์ ลูกบัว,นพ อสิพงษ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0150
1441
การเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับโมเมนต์ดัด
 นายธนาธิป ขจัดมลทิน :  นายพงษ์ขจร โพธิ์เปี้ยศรี :  นางสาวมนพัทธ์ ยงทิพย์วรากุล :  นายยุทธชัย จำปาสด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1093
การเปรียบเทียบสารช่วยติดสีในการย้อมเส้นไหมด้วยเปลือกประดู่
สุดาวรรณ วัตรพล:จักรี ศิริเสถียร
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0483
1259
การเปรียบเทียบสารช่วยติดสีในการย้อมเส้นไหมด้วยเปลือกประดู่
ลัดดาวัลย์ บุทอง,ธิระเดช วิเวกวิน
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
1343
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของอลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผ่านกระบวนการ SIMA อิทธิพลของตัวแปรกระบวนการกด
ชวัลพัชร มวลสุข,อารยา ศิริกุล
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1644
การเพิ่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมที่ออกจากหม้อต้มระเหยแบบแผ่น (Increasing of syrup concentration from plate evaporator)
59130044909:นายศรัณย์ นิตุทร;59130045526:น.ส.สิรินาถ สิริพุทไธวรรณ
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1348
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มทำขนม
บุญรักษ์ พันเพชร,สิริเชษฐ์ ทองเทพ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1198
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจขายปลีกและส่ง กรณีศึกษาร้านค้าผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าระดับล่าง
พัลลภ วรบุตร, พงศ์ธวัช สำราญ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
494
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของโรงงานตัวอย่าง
วีรนุช บุตรวงศ์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01312
1329
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการปั้นเตาถ่าน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหม้อ จังหวัดอุบลราชธานี
ชฎาพร จันทบุตร,พรสวรรค์ คำเหลี่ยม
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1519
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องกระตุ้นปฏิกิริยาชนิด สปินนิ่งโรเตอร์
นางสาวผุสชา วงศ์คูณ นายสหรัฐ มูลทา
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1475
การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยประยุกต์ใช้ตัวแบบการจำลองธุรกิจ
อภิชญาพร ศรีบุศยกุล ชนนิกานต์ แฝงฤทธิ์ ลภัสภรณ์ เป้งทอง
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
591
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยการลดเวลา DANDORI
วรวุฒิ บุตรงาม
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0244
1341
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำดื่มด้วยเทคนิคคลีน กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่มธารทิพย์
สุพรรณนี ศรีสุวรรณพันธ์,ณัฐวัตร โพธิ์ป้อม
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1334
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในวิสาหกิจชุมขน กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหม
ธนากร บัวเลียง,ปิยะ ศรีสว่าง
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1429
การเพิ่มประสิทธิภาพของรอยต่อโครงสร้างเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหว
พัชรีภรณ์ ไขแสง,ศรายุทธ กันหาบุตร,สุวิทย์ แสนวงค์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1464
การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสิ่งทอดดยการประยุทต์ใช้กระบวนการเครือข่ายขั้นเชิง/ Increasing Efficiency Textiles Business by Using Analytic Network Process
นายกฤติโชติ ใยพรม,น.ส.กรรวี เดชเดิม,,น.ส.สุพรรณี บุญมาลี
อาจารย์ไท แสงเทียน,รศ.ดร.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
121
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
พรพิทักษ์ คล่องแคล่ว,สราวุฒิ สังวันดี,สายัน พันคูณ อุทัย หอมอ่อน
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ,วีระพันธ์ ศรีสม
วิศวกรรมโยธา
2544
 
1463
การเพิ่มประสิทธิภาพสหกรณืโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงโอยล้อมข้อมูล / Increasing Efficiency Co-Operative by using Data Envelopment Analysis
น.ส.กมลชนก ถาวงษ์กลาง,น.ส.วรัญญา สุ่มมาตย์,นายสิทธิโชค หีบทอง
อาจารย์ไท แสงเทียน,รศ.ดร.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
 
2560
 
868
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาชุมชนปากห้วย
แข็งแรง มะโร, สุชัยวัฒน์ ทวีชาติ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0375
1394
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน Happy gas โดยการไหลแบบหมุนวน
ยงยุทธ ไชยบัญ,โชคทวี หลงดอนโสก
อนิรุตต์ มัทธุจักร์,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,บงกช จันทมาส
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
602
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มโดยฝาครอบแก๊สชนิดวัสดุพรุน
วิทยา ฟ้าเลื่อน,ชัยเดช เกษมนิมิตรพร
อนิรุตต์ มัทธุจักร์,อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0125
230
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
มหิดล นารีบุตร,วิษณุ สารทอง
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1386
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุน
เมธาวี พิทักษา,พรศักดิ์ สมเจตนา,ดุสิต สีดา
อนิรุตต์ มัทธุจักร์,บงกช จันทมาส,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1388
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุน
เมธาวี พิทักษา,พรศักดิ์ สมเจตนา,ดุสิต สีดา
อนิรุตต์ มัทธุจักร์,บงกช จันทมาส,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1598
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนหัวเผาลมร้อนสาหรับเครื่องอบแห้ง โดยใช้หินกรวดเป็นวัสดุพรุน
นายสันติสุข บัวดง นายเสกสรรค์ พรมศรี นายอนุสรณ์ บุญเหลา
อาไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1599
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนหัวเผาลมร้อนสาหรับเครื่องอบแห้ง โดยใช้เศษเหล็กจากการกลึงเป็นวัสดุพรุน
นายวัชระ ควรทอง นายวราพล ชุ่มเสนา นายสันติสุข กาญจนพัฒน์
ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1576
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนหัวเผาลมร้อนสำหรับเครื่องอบแห้ง โดยใช้ตาข่ายเป็นวัสดุพรุน
นายธีระภัทร ศิริประภานนท์กุล นายรัชภูมิ มุราษี
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1381
การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ โดยใช้วัสดุพรุนชนิดเม็ดอัดแน่น
สุคนธา แก่นกุล,เมธิกา แสบงบาล,กมลรัตน์ แป้นนางรอง
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1376
การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ โดยใช้วัสดุพรุนชนิดเส้นใย
อารยา มุจรินทร์, ฐิติพร กริชพิทักษ์เงินฐ,ชยารพ โสรถาวร
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1561
การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุนชนิดเส้นใย
อารยา มุจรินทร์,ฐิติพร กริชพิทักษ์เงิน,ชยารพ โสรถาวร
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1466
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาไปรษณีศรีไค / Delivery Efficen Problem Case Study of Sri-Kai Post Office
นางสาวกาญจนาวดี ลอยสี,นายอนุชิต อุปชัย
ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง,ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
485
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา โรงไม้ศรีอุบล
เฉลิมรัช ร่วมรักษ์,ชาติชาย ฤกษ์เย็น
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01297
1252
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการธุรกิจให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดอุบลราชธานี
กฤติ ฉวีรักษ์,จักรวุธ พุทธขิณ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
1144
การเพิ่มผลผลิตกรณีศึกษาการผลิตกระดิ่งทองเหลือง บ้านปะอ่าว จ.อุบลราชธานี
จุฑาทิพย์ อุคำ,นพรุจ นาคเสน,พัชรี ปาวะเค
ธารชุดา พันธ์นิกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
472
การเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานของจุดตรวจคนเข้าเมือง
ณกฤต ศรีหาบัติ,ณัฎฐิกา กากแก้ว
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01147
1333
การเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของร้านค้าเครื่องดื่ม
สุภาพร ทองบุตร
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
849
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างโดยใช้เทคนิคการาเปรย์น้ำ
ปฐวี บรรเทาทุกข์,มนูญ จันทร์จ้อย
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0150
610
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคการควบคุมเงื่อนไข
นิทธิภูมิ ควรสุข,เกรียงไกร อินทพันธ์
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,อนิรุตต์ มัทธุจักร์,ชาคริต โพธิ์งาม,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0139
58
การเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ำด้วยสารส้ม
อาทิตย์ งอมสงัด
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep010
184
การเลือกที่พักอาศัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธีระศักดิ์ กลับวิเศษ,ศรัณย์ ผากา
ก่อโชค ภูนิคม,จริยาภรณ์เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
264
การเลือกบัสนำร่องสำหรับทำการควบคุมแรงดันทางด้านทุติยภูมิในระบบไฟฟ้ากำลัง
สุริยันต์ชาญกว้าง
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP70
1146
การเลือกสถานที่ตั้งและศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี
ชลธิดา จันทิม,ธราธร อินทวงศ์,สุภาวดี รักษาแก้ว
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1648
การเสริมกำลังคอนกรีตด้วยไฟเบอร์โลหะ
59130046082:นายอรรถสิทธิ์ อิ่มใจ;59130046938:นางสาวอาทิตยา พูลรัมย์59130042918:นายปฏิภาณ แก้วบัวขาว,
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1649
การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฝังยึดแบบใช้สารยึดเหนี่ยว
59130042686:นางสาวนันทิยา สืบภา;59130043618:นายพิลรัตน์ ถาวร;59130045762:นายสุรชัย นันทพันธ์;59130045953:นายอภิรัฐ บุญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1208
การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเฟอร์โรซีเมนต์
ธนากร บริบูรณ์,สรรพชัย บุญยงค์,ปรเมศวร์ ชินสงคราม,ศักดิ์ชัย ตระทอง
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1626
การเสียรูปของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กด้วยการวัดโดยSTRAIN ROSETTES
59130040543:นายจตุรภุช เกษมสุข;59130040622:นางสาวจิรนุช โคตพงษ์;59130040903:นายฉัตรมงคล รัตนวรรณ;59130042824:นางสาวบัณพร ต้นทอง
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1106
การแก้ปัญหา (Simulation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวีณสมร ศรีสุธรรม:ศุภลักษณ์ บุญคุ้ม:ปภัศรา พลแสน
สัณห์ โอฬาพิริยะกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0496
1117
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งบ้านแมด
ฉัตรชัย ภูมลี:สมจิต สายเสน
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0507
1191
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาโรงงานน้ำแข็งบ้านแมด
ศักดิ์ชัย รุ่งแสง,ขจรพัฒน์ ขำเจริญ
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
847
การแก้ปัญหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมแบบหลายระดับชั้น
ขันชัย ไชยทอง,เอกภพ กันทะมา
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP0197
447
การแก้ปัญหาตำแหน่งและเส้นทางการกระจายสินค้า
เอกสิทธิ์ โยธา,อภิเชษฐ์ สิงห์ผง
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1045
1062
การแพร่กระจายของก๊าซที่เกิดจากระบบฝังกลบผ่านระบบปิดกลบที่มีชั้นกันซึมเชิงประกอบเป็นชั้นกันซึม
รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม,ฐิตาพร เมืองรี
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0168
1082
การแห้งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่อิ่มตัวด้วยน้ำ
วุฒินันท์ สังวัง,สุริยง หาวิลี,รักเกียรติ กุลวงศ์
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0176
15
การใช้ Computer ช่วยในการเขียนโปรแกรม EDM
สนธยา สุวรรณชาโต
เจริญ ชุมมวล,จริยาภรณ์ เสาร์ทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
1634
การใช้ Google SketchUp เป็นเครื่องมือจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
59130042981:นายปณิธิ กนกนภากุล;59130044154:นายยุทธศาสตร์ กุลบุญญา;59130044145:นายยุติธรรม ทาทอง;59130045225:นายศุภวิชญ์ จิตภิรมย์ศักดิ์
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
697
การใช้ขี้เถ้าแกลบในการผลิตคอนกรีตบล็อค
คณาวุฒิ นามม่อง,นฤพนธ์ โสมรักษ์,ปริยะ จันเจริญ,อัศวิน ระวิโชติ
สหชัย แก่นอากาศ
วิศวกรรมโยธา
2544
CEP 0022
1511
การใช้คลื่นช็อกใต้น้ำเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน
ภูนรากรณ์ คำบึงกลาง ,หนึ่งฤทัย พรหมอินทร์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง ,วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
651
การใช้คันดินเพื่อต้านการชันหรือกระแทก
ศุภชัย สบายใจ, ศิวกร บุญจอง,อุทิศปิ่นทอง
สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0115
589
การใช้ซอฟแวร์และซีเอ็นซีสำหรับการออกแบบและผลิตของชำร่วย
รัฐชา สำโรง
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2007
IEP0177
74
การใช้ซอฟแวร์และซีเอ็นซีสำหรับออกแบบและผลิตของชำร่วย
รัฐชา สำโรง
เจริญ ชุมมวล,ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
176
การใช้ตัวเก็บประจุเป็นตัวจำกัดกระแสแทนบัลลาสท์ในวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์
ประเสริฐศักดิ์ เหลือวงศ์,ปาริชาต สอดศรี
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
471
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม
เสาวคนธ์ สกุลศรี,ดาวรัตน์ แสงเงิน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01146
475
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม
ญภา ศิลารักษ์,เพ็ญพร สีแก่
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P 01189
1256
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม
กิตติกรณ์ พงษ์พิทักษ์,กฤษณงค์ บัตรสูงเนิน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1481
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ (Industrial sector Analysis For Investment Using Financial Tools Cese OF : Transport and Logistic)
น.ส.ชุติมา โชติกุล น.ส.สุวพร บุดดาวงศ์
อ.ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2560
 
1138
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสากรรมอาหาร
ยุทธนา แสนโครต,ธนิศานันท์ ยงชิตนิธิภัคผล
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1110
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร
วรรณิภา ถำวาปี:อรชร จำปาเณร
ไท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0500
856
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
เดือนเพ็ญ ทองพรม, ชุติมา คำลอย
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0415
1258
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
นดัสกร นรศรี,ไกรวุฒิ เพชรนาวี
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
362
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค
นาวงสาวสุพรรณี ศรีสะอาด
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP256
1342
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง
มนตรี ทมานนท์,สรรประสิทธิ์ ดวนใหญ่
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1170
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ฐาประณัฐ ปันนิตย์,เอกคณิต แต้สมบูรณ์
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1325
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: หมวดอุตสาหกรรมการสื่อสาร
กุลธิดา คำพันธ์,วิภาดร กุลบุตร
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1324
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: หมวดอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
จุฑาวัตร สิงห์สาย,พรพิมล แสนสืบ
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1326
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: หมวดอุตสาหกรรมอาสังหาริมทรัพย์
สุดารัตน์ โทถม,กันยา แสนดี
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1484
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ฐิติพล โนนสูง สุทธิพงษ์ ใยแสง
ไท แสงเทียน ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
588
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมการเปรียบเทียบ
สุรวิชญ์ นุกูลการ,อดุลย์เดช น้อยมิ่ง
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
IEP0195
449
การใช้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินในการวิเคราะห์หมวดอุตสาหกรรมโดยเปรียบเทียบ
กนกศักดิ์ รอดคง,สราวุฒิ อาริชน
ไท แสงเทียน
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1049
795
การใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติเป็นสารสร้างแกนตะกอนในน้ำดิบที่มีความขุ่นสูง
วัชรพงษ์ วงศ์เพ็ง,ภมรชัย เงาโงน,สราวุธ สรุปพล
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0151
1243
การใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมในการจัดการขยะในคณะวิศวกรรมศาสตร์
พงศ์พิสิฐ ตันติเศรษฐ,สนธยา ต้นงาม,ณัฐกานต์ อนุพันธ์
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
867
การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
เฉลียว โถแพงจันทร์, วิทิต ประพันธา,สถาพร เส้นเกษ
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0376
1627
การใช้เศษยางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุตัวกลางในชั้นระบายน้ำของระบบกันซึม
59130042602:นายนัฐพงษ์ ฤทธิ์รุ่ง;59130044938:นายศราวุฒิ วงศ์แก้ว;59130045270:นายสมเกียรติ บุญยิ่ง
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1156
การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ในการทดสอบสมบัติการไหลของอลูมิเนียม
วิชัย เลื่อนลอย,ศศิธร ไชยอินศูน
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
579
การใช้โปรแกรม Arena จำลองสถานการณ์
จารุวรรณ สายชมภู,สภาวินี ดอนโหน่งชา
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0156
1060
การใช้โปรแกรม Google sketch up ลำดับการก่อสร้างกรณีศึกษาโรงแรมห้าชั้นระบบแผ่นพื้น Post-Tension
รุจิเรศ บุษบงก์,กอบกุล ชูรัตน์
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0166
1445
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
 นายเกรียงศักดิ์ บูรณ์เจริญ :   : นางสาวทิตยา จันทรศรี :  นายอานนท์ แก้วสาลี
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1219
การใช้โปรแกรมMicrosoft Excel ในการวิเคราะห์และการออกแบบบรอยต่อเหล็กโดยวิธี ASD
อดิศักดิ์ โพพิลา,สิทธิพล พงศธรวิวัฒน์
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1518
การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำเสีย
นายจีรวัฒน์ หาริชัย นายจิรศักดิ์ ศรีอุดม
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
398
การใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซลในการออกแบบรอยต่อโครงสร้างเหล็กด้วยสลักเกลียว
รัฐภูมิ ภุมมา
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0059
236
การใช้ไฮโดรไดนามิกคาวิชั่นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดปฎิกิริยาทรานส์ริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซล
ศักดิ์พยุง รัตนประทุม,สิริมาศ หลักฐาน
กุลเชญฐ์ เพียรทอง,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1248
กาศึกษาพฤติกรรมการเสียหายของโครงสร้างร่วมอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาสทรงกระบอกภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
ณฐกร ชุนไทยสงค์,พงศกร แสบงบาล
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์,สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1421
กำลังรับแรงของอัด ปริมาณฟองอากาศ และการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ทรงเกียรติ โพธิดา,ทศพล จันทะพันธ์,อนุพงษ์ ศรีทองเติม
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1621
กำลังรับแรงยึดหน่วงของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและเหล็กเสริม
59130041087:นางสาวชัชฎา ภรรยา;59130041465:นายณัฐพล อัคราช;59130041582:นางสาวณิรชา ทองแดง;59130041690:นายทรงศักดิ์ โกศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1202
กำลังรับแรงอัด การนำความร้อน การหาปริมาณฟองอากาศของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าภายใต้การใส่สารลดน้ำปริมาณมาก
ศราวุธ บุญเต็ม, กรกฎ บุตรวงษ์, เดชจรินทร์ จันมานิตย์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1453
กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง และกำลังรับแรงดัดของปูนปั้นชนิดผสมเส้นใย
 นายฉัตราพงศ์ เพียราช :  นางสาวฐิติมา สิงห์ทอง :  นายเสกสรร ชิมรัมย์
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
146
กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ
วัชรนันท์ สีปานแก้ว,ศุภมิตร ภูเขม่า
สหชัย แก่นอากาศ,กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2546
 
1619
กำลังรับแรงอัดและหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
59130043926:นายภูมินทร์ สาวิสา;59130044321:นายฤทธิไกร ลีทหาร;59130045144:นายศิวกร สิงห์สีโว
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1455
กำลังรับแรงเฉือนของดินทรายผสมไฟเบอร์
 นางสาวปฐมพร พงษ์อารีย์ :  นายพาวุฒิ ทองทับ :  นางสาวพิชญา เนาวโรจน์ :  นายพีรากร นิพขันธ์
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1640
กำลังแบกทานของฐานรากวงกลมวางบนดินทรายผสมไฟเบอร์ซ้อนทับบนดินทราย
59130043986:นายภูวดิษฐ์ ช่วยจำ;59130043850:นายภานุพงศ์ เจริญแสน;62130041706:นายนรากร อ่อนพันธ์;59130046336:นายเอกนิรันดร์ สายสอน
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1620
กำลังแบกทานของฐานรากแถบโดยปรับปรุงจาก plate bearing test
5813403510:นายรักษ์พงศ์ ไชยสุริย์;59130040206:นายกวินพิชญ์ เพลินจิตต์;59130041928:นายธนพล มีชัย;59130045812:นายอชิตพล ศรีกุลวงศ์
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1454
กำลังแบกทานของดินทรายผสมไฟเบอร์ซ้อนทับบนดินทราย
 นายนวพล สุคำภา :  นายพงษ์นิรุทธิ์ ชื่นบุญเกิด :  นายสิรภพ ขันอาสา
ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
768
กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประคอง ซอนพา,นายสุริศักดิ์ รัตพันธ์
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0220
914
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หมู่บ้านท่าข้องเหล็ก
สามารถ เดชพันธ์, อภิชาต อาทิตย์ตั้ง
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0193
151
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ภูวนารถ มากเมือง
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
1222
ความถี่และคาบการเกิดซ้ำของฝนจังหวัดอุบลราชธานี
พิพัฒน์ โสนะชัย,ยุวดี ศรีเรือง
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1416
ความถี่และรอบปีการเกิดซ้ำของฝนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปาริฉัตร สุทธิทักษ์,วิสาสินี กานุสนธิ์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2559
 
790
ความลึกของการแพร่ของเกลือคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
นิกร ไชยคง,อิทธิพล ดิษฐอุดม,ธิบดี สาพิมาน
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0130
957
ความลึกคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า สำหรับงานโครงสร้างที่ผ่านการบ่มชื้นCarbonation Depth of Structural Cellular Lightweight Concrete Using Moist Curing Method
อรรถพล ศรีเลิศ,สุรศักดิ์ นพราช,ณัฐพงษ์ ประวิเศษ
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0140
1095
ความวัดความพึงพอใจของโรงภาพยนตร์
จตุรพร เสาเกลียว:จิราภรณ์ ขันโอฬาร
นลิน เพียรทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0485
1457
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้กับขนาดอนุภาคของหินฝุ่นบะซอลต์
 นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด :  นายเจษฎา เดือนแร่รัมย์ :  นางสาวนิภาพร พวงผกา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2561
 
395
คุณภาพน้ำในดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิชิตชัย จิตอามาตร์,รชฏ จันทรสมัย
ทวีศักดิ์ วังไพศาล,นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2549
CEP0067
502
คุณลักษณะการฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล 2
ทศพล เสนาน้อย,วรวุฒิ บุระดา
ประชาสันติ์ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,บรรชา บุดดาดี,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP0128
1525
คุณลักษณะการเผาไหม้ของหัวเผาวัสดุพรุนแบบสองชั้นสำหรับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ
นายยุทธพงษ์ แสงกล้า นายลิขิต การะปักษ์ นายวริทธิ์ธร ผาใหญ่
อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
650
คุณสมบัติการดูดซึมน้ำและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าในช่วงความหนาแน่นต่ำ
คมสัน สิทธิศาสตร์
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0114
482
คุณสมบัติการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ธีรวัฒน์ เพชรพีรี,ธวัชชัย นามแสง
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
 
P 01232
399
คุณสมบัติการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ปูชิตเทพ ปานทอง,อดุลย์ วงค์คำ
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP0097
498
คุณสมบัติกำลังรับแรงดึงแยกและกำลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
อภิสิทธิ์ สาขามุละ,ณรงค์ศักดิ์ คันที,สุรัตน์ สีหะวงษ์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP0082
742
คุณสมบัติกำลังรับแรงดึงแยกและกำลังรับแรงดัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
อภิสิทธิ์ สาขามุละ,ณรงค์ศักดิ์ คันที,นายสุรัตน์ สีหะวงษ์
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP 0082
1059
คุณสมบัติของคอนกรีตพรุนผสมเถ้าลอยและผงหินฝุ่น
พงศกร ทีฆกุล,วิตันติกร ไม้เลิศหล้า
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0165
1200
คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยใช้เถ้าแกลบและเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์
วิทกร ดวงชาญ, ศริรวัฒน์ จารีรักษ์,ศุภวิชญ์ ประกอบจรรยา,สุทธิชาติ สีทอน
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1196
คุณสมบัติของทรายแม่น้ำโขง-มูล-ระยอง สำหรับทำแบบหล่อผสมสารเคมีชนิด alkaline Phenolic
ธนกร สุนา, ปิยวัฒน์ กองตระกูลดี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
378
คุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตที่ผลิตจากหินขนาด 3/8 นิ้ว ขนาดเดียว
ภูวนัย โพธิ์กฎ,วราวุธ ศรีธานี
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0053
1691
คู่มีอการลดการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Guidelines for reduction of water consumption in industrial factoris)
59130043205:น.ส.ปิยธิดา จันอุสาห
รศ.ดร.วิภาดา เดชะปัญญา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
594
คู่มือการใช้งาน Solid edge V.14 บน Website
อรรคเดช คำผา
MENG fuk Lee
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
IEP 0251
270
คู่มือผู้ใช้"เว็บเซอร์วิสสำหรับุรกิจการท่องเที่ยว"
อารยะ วัฒนเศรษฐานันท์,ออมทรัพย์ บุญเลิศ
ธนเทพ ทับแก้ว
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
EEP83
269
คู่มือผู้ใช้งาน โปรแกรมสกัดข้อมูลบนระบบเครือข่าย
ศรีอนัต์ ไชยพันธ์,อติชาติ โรจนกร
**
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
EEP99
260
คู่มือพัฒนาโปรแกรม "เว็บเซอร์วิศสำหรับขายรถยนต์"
ธีรวิศิษฎ์ สีหาปัญญา,ปนัดดา ทิวคู่
ธนเทพ ทับแก้ว
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
EEP85
293
คู่มืออุตสาหการบนเว็บ
วสัน จิรฐิติวงศ์,กิตติเดช พลเยี่ยม
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP280
968
ค่าการดูดซึมน้ำและกำลังอัดประลัยของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
ถาวร คนหาญ,พีรพล มหา,ชาญยุทธ สีงาม
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0122
701
ค่าความสามารถในการซึมผ่านได้ของดินตะกอนทรายผสมเบนโทไนท์โดยใช้ริจิดวอลเพอร์มิเอมิเตอร์
รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์,สนอง ดวนสูง
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2547
CEP 0037
1418
ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งของผิวการไหลคอนกรีตพรุน
ศุภนิดา สายจันดี,พุทธิดา ธรรมรักษ์
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
183
ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมผ่านของทรายปนทรายแป้งและทรายปนดินเหนียวโดยอุปกรณ์แบบเจาะหยั่ง
ประเสริฐษา ญาคำ,วัฒนา สมลา,อภิญญา สีหา
นท แสงเทียน,สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2546
 
1281
จักรยานออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า
สมบัติ โสสุด,ธนาดุลย์ ศิลาพันธ์,สิทธิพล สิริดี
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
772
จักรยานไฮบริดจ์
ปิยะรัฐ จันทร์วงค์,นายสุทัศน์ ทองตื้อ,นายนิเทศน์ กอบเกื้อ
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0224
1663
จำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 ด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Simulation on Combustion Behavior of Kb-10 Burner by Computational Fluid Dynamics)
59130044053:นายมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ;59130046008:นายอมร วงคำเหลา;59130042107:นายธฤษณุ เรืองดงยาง
นางสาวบงกช จันทมาส
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
654
จุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
จักรพล นาจวง, จำนง พงษ์วัน
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0118
197
ชุดการทดลองวิชาไมโครโปรเซสเซอร์
จักรพงษ์ ปิยะสกุลแก้ว,สุเมธา วิชากุล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2544
 
759
ชุดทดลองการควบคุมระดับน้ำ
พีระพงษ์ อุทธสิงห์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0202
1589
ชุดทดลองการไหลของของไหลในท่อ SIMULATION FLOW FOR WATER
กฤษฎา พัฒนชัย, ณัฐพล สีลารวม
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
559
ชุดทดสอบแรงฉุดของใบพัด
กิตติ สองสี,คมเพชร มะโรงศณี
สมญา ภูนะยา
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0062
1495
ชุดสาธิตการทำงานของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
สุขสวัสดิ์ วาระโว,ราชย์สมบัติ บุญยิ่ง,สุวิชชา คณากรณ์
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1008
ชุดสาธิตเครือข่ายรับรู้ไร้สายในสวนยางพารา
กฤษฎานนท์ มณฑาจันทร์,มุขรัฐ อุทรักษ์
นักรบ จินาพร
 
2555
EEP 0327
1373
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายถังแก๊ส
เกษสุดา รัตนวิชัย,ทินกร สมออร,สมพงษ์ พลเยี่ยม
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
904
ชุดเครื่องมือวัดและรายงานสภาวะอากาศผ่านระบบ SMS
วิษณุ พงษ์วัน, ธงชัย สุขกวี, อนุวัตร สุรขัน
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0232
648
ชุดเครื่องมือวัดและรายงานสภาวะอากาศผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wireless)
ทวีชัย กุลแก้ว, ลิขิต บุญเปี่ยม,อนุรักษ์ จันทร์อ่อน
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0170
190
ชุดเปรียบเทียบแรงในแนวแกนเพลาระหว่างเฟืองตรงกับเฟืองเฉียง
สมบัติ อภิชัยไพศาล,ชัยยุทธ์ เพชรชนะ
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2538
 
693
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคานคอนกรตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรโครงสร้าง ผ่านทางWWW
เจนวิทย์ หีบแก้วมณัฐพล เธียรประวิตร
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0031
763
ดิจิตอลวัตต์มิเตอร์
สุกันยา รัตพันธ์,นางสาวสุพรรษา ทองเต็ม
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0225
1050
ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมของสะพานเหล็กชนิดคอมโพสิตที่เสริมกำลังด้วย FRP แบบต่าง ๆ
ศุภสิทธิ์ จิตราช,สุระเดช วงค์สิน,ธีระพงษ์ อุปสุข
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0156
638
ตาข่ายการไหลของน้ำโดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์สำหรับโครงสร้างเข็มพืดในชั้นดินที่มีขอบเขตจำกัด
วีระยุทธ สืบเสาว์,อภิวัชร หัวคำ
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
CEP 0110
649
ตารางการออกแบบชิ้นส่วนโครงหลังคาเหล็กบ้านพักอาศัยสูงไม่เกิน 2 ชั้น
ไกรสร เรณู, พิรุฬห์ ศรีใหญ่
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0113
951
ต้นแบบเครื่องมือวัดการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
พรเลิศ โสพัฒน์,วสันต์ บุตรยศ,อนุสรณ์ สายแวว
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0147
131
ทฤษีแถวคอย
เกรียงศักดิ์ ช่างบาง,ไกรรัตน์ อิ่มจิตต์
สมบัติ สินธุเชาวน์,นุชสรา รักอำนวยกิจ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
423
บทบาทวิศวกรรมโยธากับการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน โดยวิธีอนัสติโลซิส กรณีศึกษา:โบราณสถานขอมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิชยาภรณ์ ฤทธิสิทธ์,สลิตตา บับพาน,เอกลักษณ์ ทวีเดช,ศราวุธ บุญสุข
P567
วิศวกรรมเครื่องกล
 
 
1426
บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
วงศกร ลาธุลี,สัจจา จันทรักษา,สิริศักดิ์ อำนาจวงศ์
สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2558
 
397
บูรณาการที่พักรถริมทางและการพัฒนาท้องถิ่น
พิชาญ โรจน์รัตน์ศิริกุล มนต์ชัย จีนภักดี, เอกลักษณ์ พลยะเรศ,วราวุธ ชัยวิมลกุล
สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP0025
1072
บูรณาการบ่อเก็บน้ำต้านภัยแล้ง
วรวิทย์ สืบสิมมา,อภิเดช ลาเลิศ,พงศธร ฐานเทศ,สุริยศักดิ์ บรรเทิงสุข
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0179
1680
บ้านสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ
59130046257:นายอัสกรณ์ คำผม;59130044594:นายวารินทร์ วงลา
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1026
ประสิทธิภาพการกรองนาโนฟิลตรชันของสารคาร์บอเนต
นำชื่น พิริยะกิจไพบูลย์มวรรณภา สืบเหล่างิ้ว,นฤมล เชาวนศิลป์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2557
ChEP0081
61
ประสิทธิภาพการกรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยเยื่อกรองแบบ นาโนฟิลเตรชัน
เรณู พงษ์พันธ์
สุพัฒพงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep014
938
ประสิทธิภาพการกรองแบบไมโครฟิวเตรชันของเกาลินและสารอินทรีย์ธรรมชาติ
พิชญาภา ทาเวียง,กนกวรรณ สุริยันต์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0043
54
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเบื้องต้นโดยใช้สารสร้างตะกอน
เอมอร ทาพา
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep016
1035
ประสิทธิภาพของการกรองไมโครฟิลเตรชันด้วยผลร่วมสารอินทรีย์ธรรมชาติและสารคาร์บอเนต
พลอยไพลิน สายสมุทร,สุภาภรณ์ พระอารักษ์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0089
148
ประสิทธิภาพของการบริหารน้ำดื่ม
มนตรี สามหมอ
วัลยา วิริยเสนกุล,สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมโยธา
2546
 
967
ประสิทธิภาพของระบบปิดกลบในการป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซจากระบบฝังกลบ
จักรกฤษ คุณมี,นิตยา สุวรรณเพ็ชร
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0128
59
ประสิทธิภาพของเรซินประจุบวกในการกำจัดความกระด้างในน้ำ
ภูริวัจน์ พรหมมานนท์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep012
1310
ประสิทธิภาพสารแขวนลอยเกาลินระหว่างการกรองนาโนฟิลเตรชัน
สันติสุข โพธิ์จิตร,อนุพงษ์ ทองชุม,ศิระศักดิ์ กุมขุนทด
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2557
 
1590
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในหัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร Thermal Efficiency in a Porous Media Burner for Food Industry
ณัฐพงษ์ อาจหาญ, อาวุธ สิทธิสุขสมบูรณ์, สราวุฒิ อินธิสาร
อภินันต์ นามเขต, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1187
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบฟลูอิดไดซ์เบด
ปฐมพร ก้อนแก้ว,ศักรินทร์ สิงหาศรี
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1022
ปริมาณก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อรณัฐ ตั้งยศวิไล, จตุพร สกุลเตียว
วิภาดา สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0077
666
ปริมาณช่องว่างอากาศและค่าการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
นายมีชัย เข็มหนู,นายธนพล สว่างงาม,นายดรุณรัตน์ สุวะศรี
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0084
969
ปริมาณฟองอากาศของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าAir Voids of Cellular Lightweight Concrete
บรรดาศักดิ์ พรหมมานนท์,ฐิติพร จิรัฐิติภัทร์,ทรงพล บำรุง
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0121
1642
ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ
59130043580:นายพิชิตพงษ์ ทองแดง;59130046077:นายอรรถวิทย์ มีมานะ;59130043443:นางสาวพรสุดา สุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
653
ปัจจัยของส่วนผสมและระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตที่มีผลต่อความลึกของเกลือคลอไรด์ กำลังรับแรงอัดประลัยและน้ำหนักที่สูญหายไปเนื่องจากการแพร่ของเกลือคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีตมวลแบบเซลลูล่า
สุกานดา ดวงฤทธิ์, วสันต์ วรรณพัฒน์, นวลละออง แสนทวีสุข
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0117
652
ปัจจัยของอัตราส่วนผสมวิธีบ่มและระยะเวลาในการบ่มต่อการเกิดคาร์บอเนชั่นในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
ศราวุฒิ พันโภคา,อังคาร ภูมาศ
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0116
1302
ปัจจัยของอุณหภูมิเจลาดีในไนซ์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดน้ำจากสารละลายอทานนอลของตัวดูดซับแป้งข้าวโพด
ณัฐชา หมูนดี
ปาณิศา จางศิริกุล
วิศวกรรมเคมี
2556
 
1628
ปัจจัยควบคุมค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของตะกอนประปาเเห้ง
59130043643:นายพิสิษฐ ขันเงิน;5813400238:นายกิตติบดี ชันเหลา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
62
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดความกระด้างโดยใช้ปูนขาว
ปฐมพงษ์ ธีระมงคลกิจ
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep015
1217
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองของปูนฉาบ
ชิดตะวัน วงศ์พิมล,รัตติกาล บุตด้วง,อภิสิทธิ์ มหานุชิต
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1079
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองของมอร์ต้าร์
กัญญาณัฐ นิตอินทร์,ปิยะพร หุ้มไธสง
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0186
1294
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังคัดแปรชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์
นิศรา มาชนี,ปริยาพร มณีกรรณ์
ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมเคมี
2557
 
64
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของไมโครฟิลเตรชันเมมเบรน
สามารถ สีชัยโย
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช,วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมเคมี
2548
Chep017
1033
ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติฟองน้ำเส้นใยจากฟางข้าว
พัชรินทร์ คงดี,ภัทราพงศ์ ตรัยรัตน์ภัทรา,นำชัย แก้วสาลี
ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0087
99
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโปรแกรม Spss
จรัสพล พลใหม่,รุ่งนะภากร สุโพณะ
ก่อโชค ภูนิคม,สมบัติ สินธุเชาวน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2541
 
1166
ปัจจัยที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวเปลือกหอมมะลิ
วรัญญา ลาขุมเหล็ก,วาริศา พิมเภา
นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
383
ปัจจัยและผลของการแตกหักของเม็ดดินระหว่างการทดสอบบดอัด
กิตติธัช หมูทอง,วิกานดา ศิริลักษณ์
นท แสงเทียน,ฉัตรภูมิ วิรัตน์จันทร์,อิทธิพงษ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP0085
1546
ปืนวอร์เท็กซ์อากาศเพื่อใช้ในการขับไล่นกพิราบออกจากพื้นที่ต่าง ๆ
ชิรพล ระย้าทอง,อารยวิทย์ ทรัพย์แตง
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2560
 
915
ผลกระทบของการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต่อระบบป้องกัน (กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด)
ทินกร ศิริวัฒนชัยศิลป์, พัชราวุธ ทองบ่อ
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0192
533
ผลกระทบของการเปลี่อนรูปถาวรแบบเย็นต่อความแข็งแรงและโครงสร้างของเหล็กกล้าทำเครื่องมือ: กรณีศึกษา ใบเลื่อย
อรียวัฒย์ ศรีหาญ
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0042
497
ผลกระทบของความไม่แน่นอนของคุณสมบัติของคอนกรีตต่อการตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพาน แบบ Segmental Box Girder
ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์,ฤชุตา บุญเย็น
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0054
658
ผลกระทบของความไม่แน่นอนของคุณสมบัติของคอนกรีตต่อการตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพาน แบบ Segmental Box Girder
นายชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์,นางสาวฤชุตา บุญเย็น
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์,เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
 
CEP 0054
1572
ผลกระทบของมิติหัวฉีดแก๊สต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน ของเตาแก๊สหุงต้มที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้
นางสาวกฤติยา บุญเนียม นายเอกกฤต พิมพ์โคตร
อภินันต์ นามเขต
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
53
ผลกระทบของสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อการใช้คลอรีนในน้ำ
มานะ วงษ์วาสน์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช,วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep005
1443
ผลกระทบต่อพฤติกรรมรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิด
 นายเจษฎากร ธิดากุล :  นายฉัตรชัย อัครอำนวย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
41
ผลกระทบต่อสมรรถนะและการสึกหรอในการใช้งานระยะยาวของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง
ณัฐพร ขาวประภา,นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
805
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ณัฎชลิกา จินารัตน์, ชลลดา บุญรักษ์
สัณห์ โอฬาพิริยกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2554
IEP 0398
1347
ผลการกัดกร่อนที่มีต่อประสิทธิภาพของสายกีตาร์โปร่ง
จุฑามาศ เพ็ญจันทร์,มณี เกษมสิงห์
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1624
ผลการจำลองการกระจายมวลต่อพฤติกรรมการพังทลายแบบต่อเนื่องทางพลศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นของโครงข้อแข็งใน 2 มิติ
59130040103:นายกฤดาพงศ์ แสงสุวรรณ;59130040301:นายกิตติเดช เงยวิจิตร;59130040392:นายเกริกพล เลปนถิรางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1181
ผลการนำฟลักซ์เก่าและสแลกกลับมาใช้ใหม่ต่อคุณภาพงานเชื่อมในงานเชื่อมใต้ฟลักซ์
นันต์ธวุฒิ ดาวเรือง
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1440
ผลการเสริมกำลังที่เอวคานแบบเซลลูล่าต่อพฤติกรรมการวิบัติเนื่องจากการรับแรงแบบกระจายสม่ำเสมอ
 นายธนโชติ ภูจอมดาว :  นายปกรณ์รัมย์ ศรีละโคตร :  นายปฏิพล พิมพ์วรเมธากุล
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1327
ผลของการกัดกร่อนที่มีต่อประสิทธิ์ภาพของสายกีตาร์ไฟฟ้า
ประภาพร ศรประสิทธิ์,พิณนภา สัมพันธ์
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
637
ผลของการจับตัวเป็นก้อนต่อพฤติกรรมการบดอัดดิน
เกรียงไกร ใจเดี่ยว, ประกิจ โชคอนุมัฒน์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
CEP 0109
978
ผลของการจับตัวเป็นก้อนต่อพฤติกรรมการบดอัดดิน
เอกชัย อรุณเรือง,สราวุฒิ ตันสุ,อาวัชนันท์ นันทะแสน
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2547
CEP 0036
1442
ผลของการจำลองมวลต่อการวิเคราะห์การพังทลายแบบต่อเนื่องทางพลศาสตร์ของโครงข้อแข็งใน 2 มิติ
 นายจตุพล อินคุณ :  นางสาวจันธิมา นันทะน้อย :  นางสาววรนันท์ มุสิกพงศ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1439
ผลของการผสม TiO2 และ TiO2 ชนิดดัดแปรต่อความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองและปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของมอร์ตาร์
 นายเลอมาน ผ่องแผ้ว :  นายวรัฐกาญจน์ โลนุช :  นางสาววลัยพรรณ บุญงาม
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1629
ผลของการเติมวัสดุนาโนในไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อความสามารถกำจัดแบคทีเรียในอากาศ
59130043126:นางสาวปริยากร​ สุภาชาติ;59130043698:นางสาวไพจิตรา​ ทองเบ้า;59130045706:นายสุภกร​ จรัสดำรงวัฒน์
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1066
ผลของการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีต่อการหดตัวของดินตะกอนทรายผสมเบนโทไนต์
หลุยส์ เหมือนจิตร์,ศราวุธ สืบผง,วีระศักดิ์ ละทะโล
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0172
1080
ผลของความเข้มข้นของ TiO2 และ ZnO ต่อความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองของมอร์ต้า
สิทธิศักดิ์ หงษ์สระคู,วรวุธ แดนวงล้อม,จรัญ กันทะกัน
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0187
1437
ผลของตัวแปรควบคุมกระบวนการหล่อต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลหะอะลูมิเนียมผสมหล่อรูปร่างลิ่มและท่อกลมตัน
สหรัฐ ลี้สิริ,ณัฐพล กำมา
จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0575
1167
ผลของทางเดินน้ำโลหะกรณีที่มีผลต่อการเติมเต็มในแม่พิมพ์ กรณีศึกษา : ชิ้นงานดุมล้อรถไถนา
ทรงศักดิ์ แก้วประสม,ธนะโชค ไกยฤทธิ์
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1185
ผลของทางเดินน้ำโลหะที่มีต่อจุดสะสมความร้อนบนชิ้นงานอลูมิเนียมหล่อ กรณีศึกษาชิ้นส่วนตัวเชื่อมระหว่างท่อไอเสีย และเทอร์โบ
ขวัญจิรา ฉิมมาลี,ปนัดดา คงโคตร
ธน ทองกลม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1073
ผลของปริมาณเบนโทไนต์ที่มีต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินตะกอนทรายปรับปรุงสภาพ
เรืองเดช ภูจอมดาว
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0180
1067
ผลของปริมาณเส้นใยต่อกำลังรับแรงอัดของปูนปั้นไทยแบบโบราณ
วิทยา ใจคำ,สุกัญญา วงศ์จอม
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0173
1427
ผลของปริมาณเหล็กเสริมที่มีอยู่เดิมต่อกำลังของอุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตแบบใช้สารยึดเกาะภายใต้แรงดึง
ธีระศักดิ์ เครือแวงมล,ณัฐวุฒิ สีโท,ประสิทธิ์ เงาเพชร
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย,สถาพร โภคา,กฤษณ์ ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
816
ผลของพีเอชตั้งต้นต่อการหมักไวนส์สับปะรดโดยใช้เชื้อ Saccharomyces cerevisiae
พงศกร เอกตาแสง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0039
1423
ผลของระยะเวลาเคลือบน้ำยาบ่มต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
อรรถพล ซองทุมมินทร์,ม่านฟ้า สามารถ
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1025
ผลของสารอะมอกซิซิลลินต่อการบำบัดน้ำเสียด้วยแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
ชลิตา กลางไชย,สุภาวดี สอนคำเสน
สุมนา สิริพัฒนากุล
วิศวกรรมเคมี
2556
ChEP0080
1351
พฤติกรรมการกัดกร่อนของทองแดงและวัสดุต่างชนิดด้วยการเชื่อมแบบเสียดทาน
ประพันธ์ วงศ์หินกอง,ปรีชา สร้างทองคำ
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
702
พฤติกรรมการตอบสนองพลวัตของแผ่นพื้น
ภาณุมาศ โยธามาตย์,ศุภชัย จันทุมา,สุพัชตรา มะลัยสิทธิ์
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2547
CEP 0038
1425
พฤติกรรมการทรุดตัวของดินเนื่องจากการไหลซึมผ่านของน้ำ
สมคิด บุญส่ง,สุรพล บุตรศรีภูมิ,อานนท์ พร้อมญาติ
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1203
พฤติกรรมการยุบของดินในสภาวะที่มีการเพิ่มความชื้นและการไหลซึมผ่านของน้ำ
ทรงธรรม คูณคำ, สุบิน มานุช
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1227
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินแบบหลวมในสภาวะเปียกและแห้ง
วัยวุฒิ ใจแก้ว,สายฟ้า จูมพิลา,อนันต์ แก่นจันทร์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1414
พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินแบบแน่นในสภาวะเปียกและชิ้น
ถนัด เสวันนา,อาณสิทธิ์ การินทอง,สุภาพร เอกทินวัฒน์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1438
พฤติกรรมการรับแรงแบบวัฎจักรของรอยต่อคานเสาแบบเซลลูล่าร์
 นายระพีพัฒน์ กากแก้ว :  นายศราวุธ วงษา :  นางสาวศิริรัตน์ อุระนันต์
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2561
 
1622
พฤติกรรมการเจาะหยั่งในดินที่มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นโดยอุปกรณ์เจาะสำรวจอย่างง่าย
59130040280:นายกิตติกร รักสอนจิต;59130040312:นายกิตติธัช เงาศรี;59130044572:นายวัฒนา พูลสัตย์
ผศ.ดร.นท แสงเทียน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
624
พฤติกรรมของคานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก
วีระวัฒน์ สมัย, ฤทัยทิพย์ พุ่มจันทร์, ศุภฤกษ์ จันทร์เขต,เสน่ห์จิตร บุญเสริม
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0103
626
พฤติกรรมของรอยต่อแบบเปียกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปภายใต้แรงเฉือนร่วมโมเมนต์ดัด
เจษฎาวิทย์ ศรีวิจัย, วิศรุต ใจเอื้อ,อาริยุธ สาระกิจ,วรรณรงค์ บุญมารอง
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0105
646
พัฒนาระบบควบคุมเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
ประยงค์ วงค์ไชยา, วิฑูรย์ สระแสง
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0168
1045
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บน Google Map เพื่อค้นหาแสดงตำแหน่งพิกัดและคำนาณระยะทาง(กรณีศึกษาหอพักรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ณัฐวัฒน์ สาสีมา,สุวิเชษฎ์ เงินขาว
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0345
1480
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบคัมบัง
ศิริชัย มูลเพ็ญ ธีรศักดิ์ เจริญเชาว์
สัณห์ โอฬาพิริยกุล ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
348
พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว
นางสาวภัทรภร ผกาลา,นางสาวนิตยา ปัทมะ
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP324
1710
ฟาร์มปลาอัฉริยะ
59130043948:นายภูมิพัฒน์ เชื้อสิงห์;59130043575:นายพิชัยยุทธ์ ทองเภาว์59130044352:นายวงศพัทธ์ มีศรี,
ดร.ธรรมรส รักธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1210
ภาพเคลื่อนไหวแสดงลำดับขั้นตอนก่อสร้างองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
บดินทร์ เกษทองมา,อรรถพล ทุมประเสน
สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2557
 
756
มิเตอร์ไร้สาย
นรินทร์ นาทันลิ,วัชรินทร์ พรมคุณ
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0199
1299
มือกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
วรีรัตน์ จังอินทร์ ,วันชัย บุญทศ,อารยา ชิงภักดี,อิทธิพล วยะลุน
ปฏิญญา สมานุหัตถ์,นันทวัฒน์ วีระยุทธ,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1591
รถขนส่งวัสดุอัตโนมัติ เพื่อธุรกิจขนาดย่อม Automated Guided Vehicle for SMEs
กฤษณพล วรรณภักดี, ชุติมาศ กุลมะโฮง, ตะวัน ผาดไธสง
นันทวัฒน์ วีระยุทธ, กฤตยา ไชยยศ
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
166
รถจักรยานไฟฟ้า
สุรัตน์ หลักทอง,สุวรรณ จันทสุวรรณ
บงกช สุขอนันต์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
1118
รถจักรยานไฟฟ้าช่วยในการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
รจนา คุณโคตร:พรพิมุข บุญธรรม
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0508
157
รถนั่งไฟฟ้าสำหรับคนพิการ
วิสิต ไชยชุม,ธัญญรัตน์ พิเชฐไพศาล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
1516
รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ
ณัฐพล อ่อนน้อย, นำโชค มณีพงษ์, ฤทธิเกียรติ บุญมา
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1467
รถเก็บใบไม้
นายจักรพันธ์ พวงจำปา,สุรศักดิ์ จันทร์ศรี
ลออ ผโลดม
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
642
ระบบการควบคุมการเข้าใช้งานห้องปฎิบัติการด้วยอาร์เอฟไอดี
สีนวล บุญหนุน,ศราวุธ พาสว่าง,เหมันต์ พรมมากอง
นักรบ จินาพร
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0164
86
ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายพัสดุคงคลังอัตโนมัติ
กิตติศักดิ์ สิงหา,สินอนันต์ รูปแก้ว
หมิง ฟุก ลี,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
724
ระบบการวัดและการปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยการวิเคราะห์เชิงโอนล้อมข้อมูล
จักรพงษ์ คำสีเขียว , โชคดี ตระกูลชัยชนะ
ผศ.ดร.ก่อโชค ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2546
IEP 0140
1688
ระบบการวัดและแสดงผลของการใช้กำลังไฟฟ้าผ่าน IoT
59130046495:นางสาวทักษพร หงษ์จันทร์;59130046549:นายธีรวัฒน์ ปาติปา;59130046352:นายเอกราช โพธิ์ชัย
ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1705
ระบบควบคุมการเข้าถึงและบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ
59130041357:นางสาวณัฐชยา แสนมี;59130045063:นางสาวศิริประภา บุตรฮาด
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
277
ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบอัตโนมัติ
วชิระ จำปาแพง,ณัฐพล สิมานุรักษ์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP135
909
ระบบควบคุมขบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันด้วย PLC
ปรวิชญ์ วงศ์แหล้ ,นิตย์ธร ยืนยง,ฉวีวรรณ จอมโคตร
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0206
1523
ระบบควบคุมความชื้นและค่า pH ในแปลงงาพร้อมด้วยเทคโนโลยี internet of thing
นายทรงสิทธิ์ บุตราช นางสาวพิมพร วิทยาเวชนุกูล นางสาวสกุลกาญจน์ บุญโฮม
รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
729
ระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบโปรแกรมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
วีรศักดิ์ แก้วจันดี,เสกสรร อินคุณ
ดร.มงคล ปุษายานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP 0090
271
ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบโปรแกรมเชื่อต่อคอมพิวเตอร์
ปนิดา สายธนู,รัศมี ทับสีรักษ์
มงคล ปุษยตานนท์,ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP71
272
ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบโปรแกรมเชื่อต่อคอมพิวเตอร์
ปนิดา สายธนู,รัศมี ทับสีรักษ์
มงคล ปุษยตานนท์,ประชา คำภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP71
1014
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคลื่นวิทยุ
ชัญญานุช สุโพธิ์, ปรัชญา รัตนะวัน
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0333
1028
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ทนงศักดิ์ อารีย์ป้อม,ศิโรรัตน์ ศาลกลาง
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0342
920
ระบบจองบัตรชมภาพยนต์ออนไลน์
วิชานนท์ นามจัน, ยุทธพล แก้วประเสิรฐ
วนิดา แก่นอากาศ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0182
337
ระบบจักรยานผลิตไฟฟ้า
ธีระยทธ โสวรรณะ,ปิยพงษ์ ไชยธงรัตน์
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2550
EEP125
1714
ระบบจัดการพลังงานของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศผ่านโครงข่าย NB-IoT
59130044615:นางสาววิชชุดา นาสิงห์;59130044752:นางสาววิมลสิริ กองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ วงศ์สายเชื้อ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1267
ระบบชาร์จเจอร์สำหรับโซลาเซลล์
คมเพชร โพธิ์จิตร,พีรพัฒน์ โพธิ์จิตร
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
1657
ระบบช่วงล่างและระบบซับแรงของรถยนต์ Mech UBU S.3 (Suspension System and Absorb Force absorption system for Mech UBU S.3 Car)
59130042468:นายนพดล บุญอุ้ม;59130043171:นายปัฐวิกรณ์ พลพงษ์;59130043607:นายพิทักษ์ นนทะวงษ์;59130045119:นายศิริศักดิ์ สังลา
ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1658
ระบบช่วงล่างและระบบซับแรงของรถยนต์ Mech UBU S.3 (Suspension System and Absorb Force absorption system for Mech UBU S.3 Car)
59130042468:นายนพดล บุญอุ้ม;59130043171:นายปัฐวิกรณ์ พลพงษ์;59130043607:นายพิทักษ์ นนทะวงษ์;59130045119:นายศิริศักดิ์ สังลา
ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
8
ระบบฐานข้อมูลของวัสดุที่เป็นโลหะ
กิตติมา ศิลปษา,สุขอังคณา ชาหยอง
วุฒิณัฐ พรรักษมณื
วิศวกรรมอุตสาหการ
2539
 
720
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อลิสรา รอเสนา , อาลิษา รูปเหลี่ยม
อ.กิตติมา ศิลปษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0129
1380
ระบบตรวจจับใบหน้าโดยใช้เครื่องมือประมวลผลภาพ
นครินทร์ ศุภเสถียร,ทศพล โททัสสะ
กฤตยา ไชยยศ,นันทวัฒน์ วีระยุทธ,รัฐพงศ์ ปฏิกานัง,ปฏิญญา สมานุหัตถ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1713
ระบบตรวจสอบการรั่วไหลไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
59130042471:นายนพพล แสงเหมาะ;59130044226:นายรัชเกียรติ มีชัย;59130044231:นางสาวรัชนี บุญจันทร์
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1707
ระบบตรวจสอบสภาพอากาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที
59130042839:นายบุญญฤทธิ์ วงศ์ชาลี;59130045317:นางสาวสมิตา ผลพิกุล
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1706
ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยไอโอที
59130041519:นางสาวณัฐริกา มีทองแสน,59130040464:นางสาวขวัญจิรา แสนศิริ,
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1274
ระบบติดตามการทำงานของรถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ
วัชรพล สวยโสภา,ศักดิ์ชัย โสบุญมา
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
327
ระบบบันทึกสัญญาณดลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านช่องสัญญาณเสียง
ผดุง สีสุรีย์,สุรนัฐ เรื่องฤทธิ์
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP132
113
ระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมในชุมชน
ฐิติพัทธ์ ทองจันดา,ดำรงค์ศักดิ์ ถีราวุฒิ ไพฑูรย์ พานวัน
กรรณิกา รัตนพงษ์เลขา
วิศวกรรมโยธา
2544
 
174
ระบบผลการแข่งขันกีฬาโดยใช้โซลีนอนด์
กฤษฎากร แก้วแสนเมือง,สันติราษฎร์ คล้ายเลี่ยน
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
232
ระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับเครื่องยนต์สูบน้ำเพื่อการเกษตร
วุฒิชาติ ไสวดี,ธรรมชัย สุมา
กุลเชญฐ์ เพียรทอง,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
275
ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับกังหันลม
ภากร ภูมิจำนงค์,ลิดา คำวงศ์ศา
คมสันติ์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP137
127
ระบบพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กต่าง ๆ
ปิยะพงษ์ แก้วพล,มาลิค นุชื่นดี
อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2544
 
1704
ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ
59130041771​:นางสาวทิพย์เกสร​ ชมชิด;59130045076:นางสาวศิริลักษณ์​ พลอามาตร
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1609
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านโดยใช้ ESP8266 Smart Security by ESP8266
ธัญพิสิษฐ์ สุวรรณดี ,ฤทธิเกียรติ ขำสมุทร,นพ กระตุฤกษ์
รัฐพงษ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
158
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารควบคุมด้วยระบบคอมพิวเติอร์
สุธี สำอางเนตร,อภิชัย นิตุธร
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้า
2545
 
1280
ระบบวัดกลิ่นระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน
ธนวิทย์ สุขเกิด,วาสนา บุบผาวาสน์
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
477
ระบบวัดปริมาตรกล่องพัสดุโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
วนิดา แก้วบัวขาว,อนุชา ศรีสะอาด
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01201
1044
ระบบวัดสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยแท็บแล็ต
จรูญ สุทธิประภา,สมพงษ์ สมบัติมล
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0344
1017
ระบบวัดสีผิวมนุษย์
ทศพร เนาว์โนนทอง ศรรินทร์ ไชยศรีฮาด
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0336
758
ระบบสมดุลเฟส
สุริยา งใหญ่,พลพยุหื ลีลา,ณรงค์ศักดิ์ มีศิริ
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0201
1282
ระบบสายพานลำเรียงอัตโนมัติสำหรับฆ่าเชื้อบนผิวช้อนซ่อม
ชนิดา ทาอูฐ,มานิตา ลาภา
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
1502
ระบบส่องสว่างสำหรับถนนและระบบไฟจราจรแบบอัตโนมัติ
นายพงศธรณ์ นาคเรือง นายวีระพล หงษ์ทอง นายฐานิสร์ แคนดา
รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1019
ระบบอินเวอร์เตอร์ 300 วัตต์
กิตติชัย เสริมผล,อนุกูล สีหานาม,ชัยชนะ จารุกรสกุล
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0338
613
ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต
อดิศร นวลอ่อน, ศิวภาค คะเรรัมย์
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0147
620
ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านคลื่นวิทยุ
พิชณุพงษ์ กมลภพ, กฤษฎา น้อยอามาตย์, วัชรพงษ์ วันดี
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0154
1018
ระบบอ่านหน่วยมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพ
อเนก ป้องดู่,อภิชาต สุขสะอาด
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0337
1660
ระบบเกียร์ลมในรถยนต์ Mech UBU S.3 (Air Shifter System for Mech UBU S.3 Car)
59130043902:นายภูเบศ ปรุโปร่ง;59130046110:นางสาวอรอุมา ชมคำ;59130046363:นายเอกอนันต์ ดวงพุฒ
ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรรมเครื่องกล
2562
 
1015
ระบบเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่รวมจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่วัดบ้านโหง่นขาม
วีระศักดิ์ สุนทรหล้า, วรพล แน่นอุดร, สิทธิกร ศรสันติ์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0
EEP 0334
1693
ระบบเซนเซอร์แสง
59130042305:นายธีระพงษ์ ยวนยิ่ง;59130044271:นายราชัน หูวอง
นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1016
ระบบเตือนภัยน้ำท่วมผ่านระบบส่งข้อความสั้น
ลัดดาวรรณ บำรุงรส,ปานรวี จันทร์เตี้ย
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0335
761
ระบบเตือนภัยและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านคู่สายโทรศัพท์
กุศลศักดิ์ สิงห์ครุธ,นายสุรศักดิ์ ทะมานนท์
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0228
635
ระบบแขนกลอัตโนมัติ
ปิยะนัฐ บัวผัน,ปฎิพัทธ์ พลเยี่ยม
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0161
753
ระบบไฟฉุกเฉินใช้งานร่วมกับหลอดไฟปกติ
จีระศักดิ์ พรรณวงค์,นายกฤษณะ บุญบำรุง
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0196
627
รูปแบบที่เหมาะสมในการเชื่อมรอยต่อชนิดตัวทีในโครงสร้างของสะพานเหล็ก
ประวิทย์ ศิลา, โตมร หลินหะตระกูล
กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0106
273
ร่มติดตามดวงอาทิตย์
วุฒิชัย เหลือสุข,พิทักษ์ชัย บัวดก
ธนากร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP115
111
ลักษณะการไหลของน้ำท่าในลำน้ำมูลกรณีศึกษา ช่วงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถึงเขื่อนปากมูล
จันทราวรรณ สุอังคะ,ไพโรจน์ การเกษ เศรษฐา ศิริเงินยวง
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ,วีระพันธ์ ศรีสม
วิศวกรรมโยธา
2544
 
1020
วงจรชาร์จแบตเตอรี่สำหรับระบบโซลาร์เซลล์
พิรุณศิลป์ รัตนศรีสุริน
คมสันติ์ ดาโรจน์
ไฟฟ้าฯ
0
EEP 0339
154
วงจรป้องกันฟ้าผ่าในระบบสื่อสาร
นิวัฒน์ สู่เสน,นิทัศน์ ตระกูลสันติไมตรี
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
778
วงจรอินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
กัณยราช ที่มาทำ,นายศราวุฒิ จัดไธสง
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0218
1021
วัตต์มิเตอร์
ปรัชญา เนื้อทอง,ธงชัย ใจเสงี่ยม
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0340
1077
วาล์ทางเดียวสำหรับใช้กับแผ่นโพลิเมอร์กันซึม
สมปอง บัวคำภา,ปริญญา นามห่อ
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0184
31
วิธีกริดหลายระดับแบบเต็มรูปแบบแบบวัฏจักรวีสำหรับปัญหาการไหลภายในสองมิติ
นำพล บุตรเพชร,ภัทรพงศ์ โคตรภัทร
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
405
วิธีกริดหลายระดับและวิธีบล็อกโดยปริยายสำหรับปัญหาการไหลภายในสำหรับปัญหาสองมิติ
ภานุวัต ดวงจันทร์,พิชิต เต็มส้ม
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
MEP0082 C.2
1212
วิธีการบ่มที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ศศิวิมล ซุยกระเดื่อง
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1135
วิเคราะห์ผลตอบแทนการประกันชีวิต
วิเชน เสาขวัญ,ธารทิพย์ นิลาพันธ์
ปรีชา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
692
ศิลาแลงเทียม
นรินทร์ สนุกพันธ์,ภัทราวรรณ พันธ์สุวรรณ
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2545
CEP 0026
237
ศึกษาการทำงานของอีเจ็คเตอร์ด้วยโปรแกรมการคำนวณเชิงตัวเลขและการออกแบบระบบการทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์
ฤทธิชัย เวชกามา,พีระยุทธ์ ยาจิตร
กุลเชญฐ์ เพียรทอง,ธนรัฐ ศรีวีระกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
860
ศึกษาการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือแบบสามเหลี่ยมในการหาระยะเวลาคืนทุน
ธวัชชัย ประมะคัง, สภาพ เดชหาร
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0396
1583
ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดแผ่นขอบคมหลายชั้นแบบต่อเนื่อง Study the continuous production of bio-diesel by multi stage orifice plate hydrodynamic cavitation method
เพ็ญพิสุทธิ์ วิสุงเร, กรกฤต ติ่งทอง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1368
ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโรเตอร์แบบต่อเนื่อง
สุรเสน ทองสันต์,โสมิกา แสนกัลยา
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
78
ศึกษาการสร้างเครื่องมือขนาดเล็กที่ควบคุมด้วย CNC (Mini CNC)
พชร สุวรรณหาญ,ภัททิรา นามมนตรี
เจริญ ชุมมวล,ตะวันฉาย โพธิ์หอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
214
ศึกษาการสะสมพลังงานความร้อนในบ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อบ่อมีขนาดต่างกัน
ลัทธพล รัตนธรรม,ธานัท โตทัพ
มารีนา นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
2537
 
1247
ศึกษาการใช้งานและปรับปรุงเครื่องจักร Mini CNC
คมสันต์ บ่อดินดำ,ปัญญา พรมแสง
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
302
ศึกษาการใช้งานและปรับปรุงเครื่องจักร ซีเอ็นซี ขนาดเล็ก
วรัญญา ถามะพันธ์,วัชรพงษ์ ขาวสะอาด
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP279
603
ศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ CI
กฤษนนท์ แสวงผล,เกียรติพงษ์ กำลังแข็ง
ประชาสันติ์ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0130
222
ศึกษาการใช้เชื้อเพลิงร่วมระหว่างไฮโดรเจนกับแก๊สโซลีนในเครื่องยนต์ SI ขนาดเล็ก
จักรกฤดิ เพล่าพงษ์เจริญ, ประวิทย์ สุขไชย
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
884
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของทรายแม่น้ำมูล กับ ปริมาณเรซิ่น และคุณสมบัติสำหรับทรายทำแบบหล่อ โดยวิธีฟูราน
ธนรักษ์ พิทักษา
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
IEP 0074
1692
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและเสียงของจิ้งหรีด
59130041368:นายณัฐชัย คล้ายพิทักษ์;59130043025:นายประกรรษวัต สายสุวรรณ;59130045469:นายสิทธิชัย สายวงศ์
นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
716
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษระดับครัวเรือน/ชุมชน (โครงการต่อเนื่อง)
จันทิรา แสวงดี , เนตรนภา จำปี
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0122
142
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษระดัีบครัวเรือน/ชุมชน
วิทยา วันนะรักษา
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
1566
ศึกษาคุณลักษณะของกำเนิดคลื่นกระแทกใต้น้ำ โดยใช้การจำลองการไหลด้วยคอมพิวเตอร์
นายวิฑูรย์ ดวงแก้ว นางสาวสุนิดา ธาดาวงษา
วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1597
ศึกษาคุณลักษณะทางไฮโดรไดนามิกส์ของศิลาแลง
นายธีรเดช ภิญโญ นายวัชรพงษ์ พบลาภ
บงกช จันทมาส
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
554
ศึกษางานและหาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องล้างจาน
ดำรงศักดิ์ คะเณศรี
นุชรา เกรียงกรกฏ,ปรีชา เกรียงกรกฏ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0087
221
ศึกษาช่วงเผาไหม้ล่าช้าของเชื้อเพลิงผสม ไบโอดีเซลจากปาล์ม - เอทานอล
อดิศักดิ์ ทองสุ, ศรัญญู มุ่งหมาย
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
535
ศึกษานำกลับมาใช้ใหม่ของปูนพลาสเตรอ์ทนไฟที่ใช้ทำแบบหล่อขี้ผึ้งหาย
แสนรักษ์กิต เจริญชัย.
สุริยา โชคสวัสดิ์,จรวยพร แสนทวีสุข
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0083
1562
ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 2 จังหวะแบบฉีดตรง เมื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
นางสาวชลธิชา เหลวกูล นางสาวปิยฉัตร โพธิ นางสาวอาภาพร พิมโคตร
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1686
ศึกษาประสิทธิภาพระบบเครื่องดักไขมันภายในสถานีเพิ่มความด้นก๊าซ ปท.10 (Study of system efficiency Oily water disposal in PTT Public
59130041371:น.ส.ณัฐฎาภรณ์ ทบจันทร์;59130040031:น.ส.กนกวรรณ นิลจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฏร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
1687
ศึกษาประสิทธิภาพระบบเครื่องดักไขมันภายในสถานีเพิ่มความด้นก๊าซ ปท.10 (Study of system efficiency Oily water disposal in PTT Public
59130041371:น.ส.ณัฐฎาภรณ์ ทบจันทร์;59130040031:น.ส.กนกวรรณ นิลจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ สนองราษฏร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2562
 
256
ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้เอทานอลเป็นสารปรับปรุงคุณภาพการเผาไหม้ปาล์มไบโอดีเซ,
ฉัตรฐรัฐ กิตติธเนศวร,อนุศิษฎ์ บุตรทองทิม
ประชาสันติ ไตยสุทธิ์,บรรชา บุดดาดี
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP166
1564
ศึกษาผลของการเพิ่มอัตราส่วนกำลังอัดต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์สองจังหวะแบบฉีดตรง
นายชยางกูล พูลภิรมย์ นายอัฑฒวินท์ เทศกูล นายธนัทภัทร ผุดผ่อง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
199
ศึกษาระบบไฟฟ้าแรงสูงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของโหลด
ภานุพงศ์ มีนวล,นิยม ชนะบุญ
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2542
 
1586
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของอัตราการใช้แก๊ส LPG และปริมาณแก๊สที่เหลือ Study the relationship between LPG consumption and remaining gas.
สุทธิยัน บุญแท่น
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
608
ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปไม้
อภิชาต อ่อนมณี,วิโรจน์ ภูมิลา
นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,อนิรุตต์ มัทธุจักร
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0137
1383
ศึกษาและออกแบบอุปกรณ์แยกกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลชนิดใช้สนามไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
เจริญ หนองผือ,ระพีพัฒน์ พรสุวรรณ
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,วิระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1608
ศึกษาและออกแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดหญ้า
ทรงวุฒิ มีธรรม,อลงกรณ์ นามโคตร
บงกช จันทมาส,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
715
ศึกษาโปรแกรมช่วยสอนสำหรับเครื่องกลึงCNC (Turning) ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows
นายปิยนันท์ นันทะแสน
ผศ.เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2548
IEP 0107
229
ศึดษาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่ใช้นำมันไบโอดีเซล
จิณณวัฒน์ แผ่นผา,ปริญญา ชินโณ,ธวัชชัย ทรายขาว
ทรงสุภา พุ่มชุมพล,ประชาสันติ ไตรสุทธิ์
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
977
สภาพการจราจรในเขตเมืองเกาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ณัฐฐิกมาส รอดกลาง,กันทรากร มานะกิจ
สิทธา เจนศิริศักดิ์
วิศวกรรมโยธา
2549
CEP 0064
116
สภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ำค่ำ
พีรพงษ์ โพธิบาตร,อภิชาติ ชมปากเกลี้ยง
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
947
สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ในการผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกมันสำปะหลัง
วีระพล บุญทวี,สุพัตรา บูชาพันธ์,จิราพร ปัญญามาศ
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2553
ChEP0029
1316
สภาวะที่เหมาะสมของการย่อยชานอ้อยด้วยกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง
สนั่น พุทธาบุญ
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2558
 
1023
สภาวะที่เหมาะสมในกาย่อยแป้งมันสำปะหลังด้วยน้ำส้มควันไม้
นิภาวรรณ อาจภักดี,นัฐพร เจิมแหล่
พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0078
245
สมดุลพลังงานของกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปหลัง
กิติศักดิ์ ไทยใจดี,ธนชัย พรพรม,ธัมมชาติ ดลสมบูรณ์,นพดล มงคลจักรวาฬ
นิติกร พรหมดวง,บรรชา บุดดาดี,รัฐพงศ์ ปาฏิกานัง
วิศวกรรมเครื่องกล
2553
MEP156
732
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ : เหล็กรีดซ้ำ
วัธชัย ดีหลี
สุขอังคณา ลี,สุริยา โชคสวัสดิ์,กิติมา ศิลปะษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP0183
1189
สมบัติทางกลและสมบัติทางโลหะวิทยาของการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกับสแตนเลสดูเพล็กซ์ด้วยกระบวนการเชื่อมมิก
อิทธิพัทธ์ ประจญ,ปรารถนา คำมุงคุณ
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1257
สมบัติทางกลและสมบัติทางโลหะวิทยาของการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเกรด SS400 กับสแตนเลสดูเพล็กซ์เกรด AISI2205 ด้วยกระบวนการเชื่อมทิก
ศุภลักษณ์ แก้วสีสุข,สุภาพร หว้าชุม
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
46
สมรรถนะและสมดุลทางความร้อนของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลผลิตจากเมล็ดยางพารา
นิรันดร์ ยอดแก้ว,มรกฎ บุญเรืองศรี
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
1637
สมุดงาน Microsoft Excel สำหรับการออกแบบคานเหล็กรูปพรรณด้วยวิธี Allowable Stress Design (ASD)
59130041003:นายชนายุทธ ศรีคำแท้;59130041610:นายดุสิต ตราชู;59130044433:นางสาววรัญญา ชานนท์
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1633
สมุดงาน Microsoft Excel สำหรับการออกแบบเสาเหล็กรูปพรรณด้วยวิธี ASD และ LRFD
59130041960:นายธนวัฒน์ ประวะศรี;59130041678:นาย ท.ไท้ ชูศรี;59130042943:นายปฏิภาณ อินทร์ทา
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1631
สมุดงาน Microsoft Excel สำหรับออกแบบคานเหล็กรูปพรรณด้วยวิธี LRFD
59130040482:นายคฑาเทพ แก้วกล้า;59130040677:นางสาวจิราพร ชาวเวียง;59130041836:นายธนชิต ปุ้มไสว
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562
 
1229
สมุดแผ่นคำนวณสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างด้วยวิธีLRFD
ศราวุธ เรืองเพ็ญ,สถาพร สันทาวนนท์,ณัฐพล อินทรลุน
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
892
สร้างเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ควบคุมกระแสด้วยไตรแอค
สมศักดิ์ ดีทองหลาง
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0244
266
สร้างแบบจำลองพื้นที่ 3 มิติ ด้วยระบบ GIS
ชิษณุพงษ์ ตาวงษ์,ชพงศ์ โมฬา
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP65
1593
สร้างและควบคุม X-Y Table ด้วย Microcontroller Microcontroller Based Stepper X-Y Table
ปฐวี ชิดประทุม, นนทกร หนูหงษ์
กฤตยา ไชยยศ
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
446
สวิทซ์หมวกกันน็อกสำหรับรถจักรยานยนต์
อมฤต ละครวงศ์
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
P1044
940
สัดส่วนของจุลินทรีย์กลุ่ม Enriced Propionic Utilizing Bacterria(EnPUB),Enriced Ethanol Utilizing Bacterria(EnEPUB) และ Enriced Acetoclastic Methanogens(EnAM) ใน Triculture ต่อการเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสียบแบบไร้อากาศ
หนึ่งฤทัย ใจฉวะ
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0041
1069
สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
นที มัคดี,บัญชา ปุยภูงา,สัมภาษณ์ มนตรี
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0175
150
สำรวจสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จิระเดช ชินจันทึก,ประจวบ ใบเงิน
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
639
สื่อการสอนตาข่ายการไหลโดยจำลองจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
เกศแก้วเงิน มหาคชเสนีย์ชัย, เกศแก้วทอง มหาคชเสนีย์ชัย
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0111
1103
สื่อการเรียนการสอน เรื่องกิจกรรม 5ส และ การแก้ปัญหาโดยใช้ระบบลีน
ประสิทธิ์ ตันแก้ว:นภภรณ์ คันศร:สุรศักดิ์ สิทธิภักดิ์
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0493
1476
สื่อการเรียนการสอนด้วยวีดีโอ ความสูญเสี 7 ประการ
เฉลิมเกิยรติ แสงชา ธนศักดิ์ มากดี
สัณห์ โอฬาพิริยกุล ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2556
 
576
ส่วนผสมทางเคมีของดินเหนียวผสมแกลบสำหรับเบ้าหลอมโลหะ
เด่นชัย เชื้อชัย
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP0154
298
หมวกกันน็อก รีโมทสวิทซ์ บลูทูธ
ปิยวัฒน์ สีนานวล,ณัฐพล หมู่หาญ
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP302
922
หม้อหุงข้าวอเนกประสงค์
วรวุฒิ หมื่นมนตรี, ธวัชชัย ภูเต้าสูง
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2545
EEP 0180
799
หลักการคัมบังในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและชิ้นงานก่อนกระบวนการเย็บประกอบของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วิภา สีดาม, มัจฉา ศรีหา
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0328
345
หลักการวิศวกรรมคุณค่าและการยศาตร์ในการปรับปรุงเก้าอี้ที่ใช้นั่งเรียนในคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอรรณพ วงศ์คำมา,นายนพกรณ์ มณีรัตน์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP304
1580
หลังคายางพาราเสริมฉนวนกันความร้อนจากผักตบชวา
นายชัชวาลย์ คนคล่อง นายอานาจ ใจดี
คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
227
หอผึ่งเย็น
ธนกร ตรีประสิทธิกุล,วินัฐ เพชรรินทร์
ชาคริต โพธิ์งาม,ทรงสุภา พุ่มชุมพล,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
1245
หัวเผาวัสดุพรุนแบบให้เปลวไฟในแนวนอน
ณัฐวุฒิ อารีรมย์, อดิศักดิ์ จารุกขมูล,ภาณุวัฒน์ กอดแก้ว
ธนรัฐ ศรีวีระกุล,ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์,วีระพันธ์ สีหานาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
629
หุ่นจำลองภูมิประเทศแสดงพื้นที่น้ำท่วมลำน้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
อดิศักดิ์ ภูตะเวช, ประสัย บุตรดี,สมหมาย ภูหมื่น,เทียนชัย คำสุขศรี
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0108
1447
อธิบายการสร้างบ้านเดี่ยวระบบผนังหล่อสำเร็จรูปด้วยภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
 นางสาวกวีณา ภูจอมดาว :  นายชลกร พันธภิบาล :  นายณัฐวุฒิ มณีนาค
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมโยธา
2561
 
296
อลูมิเนียม อะโนไดซิ่ง
เจษฎา ประกอบแสง,พัชรพลบุญสุข
Meng Fuk Lee,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP310
444
ออกแบบรถเก็บกวาดฝ่นถนน
สุวิช เสนาวงศ์/นิรัน อักษร
รอ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
P1023
1587
ออกแบบเครื่องปรับอากาศแบบปลอดเชื้อ Design of sterile air conditioning system
เจนวิทย์ อังสนุ,ทองศักดิ์ คูหา, ฉัตรชัย นาคกระแสร์,วิศรุต กะการดี
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1303
ออกแบบเครื่องพิมพ์ลายโดยใช้น้ำเป็นตัวถ่ายโอน
จักรกฤษ สุราวุธ,วีระ บุญจิ่ม
นิติกร พรหมดวง,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
453
ออกแบบเครื่องอัดถ่านแท่งโดยวิธีการอัด
ประกาศิต สุวรรณชัยรบ,นัฐพงษ์ ทองประกอบ
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1061
556
ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องดึงกระเช้าปลา
นรินทร์ เสกรัมย์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0071
143
ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า
กัมปนาท มงคลชัย
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
572
ออกแบบและผลิตของชำร่วยโดยใช้ ซีเอนซี และ cad/cam
กฤษนัย ทองอินทร์,ทนงศักดิ์ สมภักดี
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0164
553
ออกแบบและสร้างถังขยะสำหรับเก็บเศษอาหารในครัวเรือน
ทรัพย์ธนากร จันทะนัด
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0085
1130
ออกแบบและสร้างเครื่องกดตัดเฉาก๊วย
ชวกร แก้วศรีบุตร,สุภาพร แสนขันธ์
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1173
ออกแบบและสร้างเครื่องกดตัดเฉาก๊วย
ชวกร แก้วศรีบุตร,สุภาพร แสนขันธ์
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
546
ออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าสนามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์5.5แรงม้า
วัชชิระ พูลเพิ่ม,วัชรพงษ์ เจนเชี่ยวชาญ
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0064
1366
ออกแบบและสร้างเครื่องวาด 2 แกน
จีราศักดิ์ ราตรี,สิทธิธรรม สุขเหลือ,อลงกรณ์ หล้าก่ำ,พงศ์โสภณ สุโพธิ์
ชาคริต โพธิ์งามฐสิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,นันทวัฒน์ วีระยุทธ
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1340
ออกแบบและสร้างเครื่องสกัดน้ำสมุนไพร
อำนาจ เชียดรัมย์,พรหมดนัย พรหมประเสริฐ
ถนัดกิจ ศรีโชค
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1563
ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งมันสำปะหลัง แบบตะแกรงหมุน (Rotary)
นายประทานพร ถาพร นายวิษณุ นีระมนต์
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1367
ออกแบบและสร้างเครื่องเคาะปอดเด็ก
ธนายุทธ รักษาภักดี,นายวีระชัย จรูญเนตร
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
300
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ UNIGRAPHIC SOLUTION SOFTWARE
เจษฎาพร สร้างสุข,อาทิตย์ คระพันธ์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP209
1225
อัตราส่วนโพรงและขนาดมวลรวมที่เหมาะสมของคอนกรีตพรุนสำหรับปลูกพืชไร้ดิน
นิโลบล นวลเลิศ,จิราวดี ละออจันทร์,ณัลทวัฒน์ อ่อนพุทธา
ถนัดกิจ ชารีรัตน์
วิศวกรรมโยธา
2557
 
1448
อำนาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง หรือขยายทางหลวงกับอำนาจตามกฎหมายอื่น
 นายกฤษฎา รักษาพล :  นายธัญธร ถิระเลิศพานิชย์ :  นายนพพล ค้าธัญญะ
รศ.ดร.สถาพร โภคา
วิศวกรรมโยธา
2561
 
406
อิฐฟาง-ดินเหนียว : การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
อดิศักดิ์ กกแก้ว,อรรถพงศ์ สุขกุล
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0056
1353
อิทธิพลของกระบวนการเชื่อมต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิทดูเพล็กซ์ เกรด AISI 2205
ฉันทวุฒิ พามนตรี,สภาวุฒิ นารี
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
1296
อิทธิพลของการอุ่นอากาศต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวภาพ
นาวี ด้วงคำสี,สิทธิพงษ์ คำเพ็ง,อติชาติ แสนขยัน
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
798
อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนไอออนต่อกำลังรับแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินตะกอนทรายผสมโซเดียมเบนโทไนต์
ณัฐวุฒิ มุมทอง, จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP 0087
1141
อิทธิพลของฟลักซ์ต่อการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูแพล็กซ์เกรด AIS2205 กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกว่าเกรด SS400 ด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะก๊าซคลุม
กิตติพันธุ์ แววศรี,วีรัตน์ มหานิล
จริยาภรณณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1164
อิทธิพลของฟลักซ์ต่อการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูแพล็กซ์เกรด AISI2205 กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกว่าเกรด SS400 ด้วยการเชื่อมก๊าซทังสเตนอาร์ค
เสมียนตรา สิมพันธ์,ธนากร วงษ์คำ
จริยาภรณณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2558
 
1413
อิทธิพลของสะพานที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล กรณีศึกษา ช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองตะวันออกกับถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พนิดา ฉายรักษา,ลินดา โคเมฆ
ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2558
 
1365
อิทธิพลของสายพันธ์และกรรมวิธีการเพาะปลูกต่อการผลิตข้าวเม่า
เนตรนภา วงศ์ด้วง,ปิรัญญา ทาอั้ว
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
13
อิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วที่มีผลต่อความดันตกคร่อมในไซโคลน
เอกลักษณ์ ปัญญา,วิชิล ใจแจ้ง
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
1034
อิทธิพลของเกลืออนินทรีย์ต่อการแยกกรดซักซินิกและแอซิติกโดยการสกัด้วยสารไตรออกทิลเอมีน
นาถฤดี พิทักษ์,จงรักษ์ สุดตา,ชูเกียรติ สุขตะ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2556
ChEP0088
95
อิทธิพลความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องจักร Wire Cut-CNC
ชัยวัฒน์ คูวัฒนสุชาติ,ปิยะนุช วัฒนาวารีกุล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
1253
อิทธิพลความหนาของการเชื่อมความต้านทานแบบจุดสำหรับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เกรด SS400
กาญจนา ซาตัน, มัลลิกา วิริยาภิรมย์
จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2557
 
1270
อินเวอร์เตอร์ 300 วัตต์
มงคล กล้าหาญ,สุริยา อานนท์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
276
อินเวอร์เตอร์สามเฟสมอดูเลตแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม
อาทิตย์ ฤทธิแผลง
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP144
1273
อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบฟูลบริดจ์ขนาด 300 วัตต์
ณัฐวุฒิ ชนะโม,วินัส สิงห์ทอง,อนุศักดิ์ ขันรักษา
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
112
อุทกวิทยาของลุ่มน้ำลำโดมใหญ่
ปัญญา ฉิมวงศ์,ระพีพงษ์ ปัญญาคม
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
1271
อุปกรณ์ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทวีศักดิ์ บุญล้อม,สิทธิพงษ์ ไชยะฉัตร,ณัฐฐนันท์ คำชมพู
บงกช สุขอนันต์,ผดุง กิจแสวง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
1498
อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยใช้ตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
นางสาวธมลพรรณ ไพเราะ นางสาวนิภาพร ประหยัดทรัพย์
อนิรุตต์ มัทธุจักร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1276
อุปกรณ์ช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา
ปวีร์ ปะวะเสนัง,เศรษฐราวุฒิ กิติราช
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2557
 
163
อุปกรณ์ตรวจจับการผ่านเข้าออกห้องเพื่อสั่งให้สวิตซ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ
ปริวัฒน์ ป้องเรือง,พงศธร ครเกษม
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
168
อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใช้ความถี่คลื่นเสียง 17 กิโลเฮิรตซ์
เอกชัย ศรีปทุมภรณ์
ธนกร กมลพาณิชย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
1596
อุปกรณ์บังแดดรถยนต์แบบพับเก็บและพกพาง่าย
นายนิรมิต สาลี
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
1064
อุปกรณ์วัดการกระจายความชื้นในดิน
สุพัตรา วริวงศ์
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
วิศวกรรมโยธา
2555
CEP 0170
793
อุปกรณ์อย่างง่ายในการสร้างตัวอย่างดินเหนียวแบบไม่ถูกรบกวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ณัฐพจน์ ฝ่ายบุญ,ทศพร นันโท,พัชรี อะสิพงษ์
นท แสงเทียน
วิศวกรรมโยธา
2554
CEP 0149
1681
อุปกรณ์แบ่งปันภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
59130041195:นายโชตินนท์ เสนคราม;59130041665:นายตะวัน ไร่สงวน
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
83
เขียนโปรแกรมช่วยการบริหารงานเบิกจ่ายเครื่องมือ กรณีศึกษาโรงงานวิศวกรรมพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์
รชพงศ์ โรจนสุวรรณ,วรากร พิมพ์สังกุล
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
403
เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลาดเอียงด้านเดี่ยว
พิชิต ชวดทอง,สมคิด ไชยรัตน์
มารีน่า นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
2537
MEP0630
513
เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลาดเอียงด้านเดี่ยว
พิชิต ชวดทอง,สมคิด ชัยรัตน์
มารีนา นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0032
207
เครื่องกลั่นน้ำพล้งแสงอาทิตย์แบบขั้นบรรได
คัมภีร์ รักมาก,เมธี พงษ์สังข์,อัศวเทพ ตันตระกูล
มารีนา นุ้ยหมีม
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
 
29
เครื่องกำจัดควัญตะกั่วโดยวิธีอิเล็กโตรไลซิส
ณัฐิวุฒิ โพธิ์ไทรย์,ศุทธินี รัตวิชัย
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
695
เครื่องกำจัดสนิมเหล็กจากบาดาล
สรรรชัย ด่านกระโทก,โยธิน
ชวลิตรถิ่นวงศ์พิทักษ์
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0056
1279
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ
ณัฐพล ประดับศิลป์,พีระพันธ์ โสดาตา
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2558
 
1617
เครื่องกําจัดควันตะกั่วโดยวิธีอิเล็กโตรไลซิส
ณัฐิวุฒิ โพธิ์ไทรย์,ศุทธินี รัตนวิชัย
นิติกร พรหมด้วง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,ชาคริต โพธิ์งา
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
182
เครื่องขายซีดีรอมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญพร้อมบันทึกข้อมูล
ธนา แก้วตาปี,ประมวล สระเงินสิงห์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
263
เครื่องขูดมะพร้าวอัตโนมัติ
ปิยะวัฒน์ คงเพชร,ภัทรศักดิ์ เจริญศรี
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP96
433
เครื่องควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล
นายมานิตย์ สิงห์ซอม,นางสาวศศิธร ทิลารักษ์,นายอานุภาพ ผิวขาว
อธิพงษ์ สุริยา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P801
267
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ
อาทิตย์ สาเพ่มทรัพย์,คุณาภรณ์ กาษี
ธนเทพ ทับแก้ว
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
EEP87
897
เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิแบบไร้สาย
มโนมัย บำรุง, นิวัฒน์ หอมวัน
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0239
1113
เครื่องคัดแยกข้าวสารและมอด
ภาวิดา พลไชย:พนมพร บุตรเคน
สุขอังคณา ลี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555
IEP 0503
854
เครื่องจักรซีเอ็นซีเบื้องต้นโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องกัดซีเอ็นซี
ปัญญา กงแก่นทา
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2545
IEP 0421
907
เครื่องช่วยฟัง
ศุภวรรณ สุ่มมาตย์, เจษฎาภรณ์ จันเทพา
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0229
9
เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูง
สยาม ศรสูงเนิน
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2538
 
1702
เครื่องตรวจจับและแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจกับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย
59130043724:นางสาวฟาริดา ประทุมชาติ;59130046109:นางสาวอรสา สิงห์สิทธิ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แก้วแดง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1703
เครื่องตรวจจับและแสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจกับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย
59130043724:นางสาวฟาริดา ประทุมชาติ;59130046109:นางสาวอรสา สิงห์สิทธิ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา แก้วแดง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
769
เครื่องตรวจวัดคุณภาพข้าวสารต้นแบบ
จุรีรัตน์ อ้วนศรีเมือง,นางสาวนภาภรณ์ มัธนัง
ประสิทธิ์ นครราช
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0221
1682
เครื่องตรวจสอบอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีน
59130044293:นางสาวรุจิรา ศรีสระน้อย;59130045687:นางสาวสุพรรษา พิจารณ์
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
435
เครื่องตรึงผ้าปูที่นอนอัตโนมัติ
นายดำริ ชัยเลิศ,นายมนตรี วังศรี
รุจิรา อาชวานันทกุล
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P812
73
เครื่องตัดกิ่งไม้
จิตติ ไหลศิริกุล,ปิยะณัฐ ไชยช่วย
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2550
 
861
เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าใช้แบตเตอรี่
พิทยากรณ์ ปรัชญคุปต์
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0395
460
เครื่องติดตามดวงอาทิตย์ เพื่อวัดรังสีสะท้อน
นายอำนาจ ปานทอง,นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P1071
340
เครื่องทอนเงินอัตโนมัติ
วัชราวุธ เจริญศิริ,อนัส ใหญ่สมพงษ์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2549
EEP73
195
เครื่องทอนเงินอัตโนมัติ(Automatic change money machine)
ชัยวัฒน์ ผลชะอุ่ม,สราวุฒิ วันนิจ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
216
เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สถิตย์ สงมูลนาค,วงศ์จร โคตรสวรรค์,สมเกียรติ อันพาพรหม,รัฐพงศ์ ปฎิกานัง
ธนรัฐ ศรีวิระกุล,พิสิษฐ์ พันธ์นิกร
วิศวกรรมเครื่องกล
2542
 
675
เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พัชราภรณ์ หรินทรสุทธิ,พัชรินทร์ สุทาบุญ
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล,ธนรัฐ ศรีวีระกุล,กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมเครื่องกล
2551
MEP 0141
21
เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ
กัณฐัศว์ ติภู,ณัฐวัตร รัฐศรี
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
187
เครื่องบดอัดดินแบบสั่นสะเทือน Hand-maneuvered Vibration
ประเสริฐศักดิ์ ขวัญแก้ว,เอกราช ดีพันธุ์
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมเครื่องกล
2537
 
1567
เครื่องบรรจุภัณฑ์พริกป่นด้วยระบบอัตโนมัติ
นายภานุพงศ์ วงศ์ไชย นายอังคารชัย สะอาด นายสมัย ปะมังคะตา นายนัฐพงษ์ เนาว์พิมาย
บงกช จันทมาส
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
431
เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
ปิยวัตร อารีเอื้อ
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
262
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและสัญญาณ
ชลวรรษ บุญหนุน
ธนากร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP95
1003
เครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ณัฐปกรณ์ แสงทอง, สุริยา ปัจศรี
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0289
1002
เครื่องประจุแบตเตอรี่เซลล์สุริยะด้วยระบบ MPPT
สุพจน์ คำตัน,ไกรฤกษ์ จิตรซื่อ
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0321
261
เครื่องปอกสัปปะรดอัตโนมัติ
ธวัชชัย สมดี,รุ่งนภา อินไชย
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP98
1374
เครื่องปั่นก้อนเชื้อเห็ด
ปิยะณัฐ ฤทธิมะหันต์,ศุภรา ชัยงาม,วาธิณี ศรีมันตะ
นิติกร พรหมดวง,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
265
เครื่องปิ้งไก่อัตโนมัติ
ชยันต์ ศรีคำ,บรรจง ค่ำคูณ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2548
EEP84
291
เครื่องผลิตไฮโดรเจน
อภินันท์ ทวงชน,วิไล ใจเครือ
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP91
1398
เครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ
ดิษพงศ์ แก้วมี,สุชาติ โกมล
นิติกร พรหมดวง,สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2558
 
1588
เครื่องผูกเชือกไส้กรอก กึ่ง-อัตโนมัติ SEMI-AUTOMATIC SAUSAGE BINDING MACHINE
จตุรงค์ บุญมั่งมี, ภานุพันธ์ แสงศิริพงษ์
ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
436
เครื่องพับถุงกระดาษ
นายสนั่น จันทร์ศิริ,นายสรพงษ์ โลหะสาร
รศ.อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
P813
1004
เครื่องพับถุงกระดาษ
นัยรัตน์ อุปภูติ,ปณิธาน ชวลิต,วิทวัฒน์ เครือบุญ
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0323
752
เครื่องมือวัดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ทองจันทร์ งามลบ,วสันต์ สุระคาย
คมสันต์ ดาโรจน์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0195
1005
เครื่องมือวัดค่าตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ
อดิเรก แก้วชนะ,อรอุมา หงษ์ทอง
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0324
903
เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการตรวจจับสัญญาณเสียงการเต้นของหัวใจ
เกศรินทร์ แสนสมัคร, ชุลีพร โพธิ์ทอง, อุรา ทองหล่อ
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0233
153
เครื่องมือวัดแรงบิดของมอเตอร์โดยอาศัยหลักการของกระแสไหลวน
อนันต์ มุงคุณคำชาว,อนุพงษ์ จิรไพศาลสกุล
เกรียงศักดิ์ ขุนไชย
วิศวกรรมไฟฟ้า
2544
 
1047
เครื่องมือแสดงความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันของทรานซิสเตอร์
ศิริเพ็ญ บุญสาร,อรทัย บุญตะนัย
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0347
1006
เครื่องรบกวนสัญญาณมือถือระยะใกล้
นาวี สาธร,ศักดิ์สกล ศรีหล้า
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2555
EEP 0325
437
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลแบบ QPSK
นายกฤษณะ เทพารักษ์,นางสาวสาวิตรี ไกรยวงศ์
อธิพงษ์ สุริยา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
330
เครื่องรีดกางเกงอันโนมัติ
ธีระวัฒน์ อุ้มอังวะ,ชริญวิชญ์ แสงนาค
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP127
623
เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ
คธาวุฒิ โทจรัญ, ศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0155
162
เครื่องรีดและพับเสื้อยืดอัตโนมัติ
นิพนธ์ อุ่นเพ็ง,วชิรา เขจรสัตย์
อุทัย สุขสิงห์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
314
เครื่องลอกแผ่นยางพาราดิบ
ชัชวาล พันธ์ศรี,รัฐพล หล้าเพชรงาม
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP334
336
เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าดิจิตอล
ปฐมพงศ์ วิจิตร,สุรจิต แสนทวีสุข
วรการ วงศ์สายเชื้อ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2551
EEP119
770
เครื่องวัดควรามดันโลหิตและอุณหภูมิร่างกาย
การันต์ ตัณติศิรินทร์,นายสุริยา สุวรรณไตรย์,นางสาวนิภาพร สุวรรณศรี
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0222
771
เครื่องวัดคุณสมบัติแผงโซล่าเซลล์
รุ่งทิวา คำเคน,นายภัทรพงษ์ นามวงษ์,นายแสงทอง พันธ์จันทร์
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0223
529
เครื่องวัดค่าออกเทน และการทดสอบการน็อกของเครื่องยนต์
อภนนต์ นามเขต,ไพฑรูย์ มีสิทธิ์
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,ชาคริต โพธิ์งาม
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0059
1679
เครื่องวัดชีพจรแบบไม่สัมผัส
59130041483:นายณัฐรักษ์ โสมรักษ์;59130041393:นายณัฐดนัย อุ้ยมี
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
1007
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกายมนุษย์
โกวิทย์ วาลมูลตรี,อนุพงศ์ ผมเพร็ชร
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2554
EEP 0326
1715
เครื่องวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วย
59130041843:นายธนดล บุญญวัฒน์;59130040536:นายคุณากร ชื่นตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ วงศ์สายเชื้อ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2562
 
200
เครื่องวัดระยะทางที่ควบคุมโดย PIC16F84
สุรเชษฐ์ ผาดไธสง,อำนาจ ทิมพรมราช
ธนกร กมลพาณิชย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
894
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจร
พิศณุพงษ์ ขันตรีเรือง,มงคลฉัตร สายใจ
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0242
193
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำโดยใช้ออริฟิซ
ภาสกร กองมณี,ภูมิพันธ์ รัศมีจันทร์,อนุชา ไชยวงศ์
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมเครื่องกล
2536
 
906
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอินฟาเรด
ประยุทธ วงใหญ่,วัชรศักดิ์ จรัญญา
ขนิษฐา แก้วแดง
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0230
27
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ
ภานุวัฒน์ สิมมะลี,ปรัชญศักดิ์ อุดมศรี
ชวลิต ถิ่นวงพิทักษ์,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
509
เครื่องหีบสบู่ดำ
บุญเหลือ ยืนยง
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0014
713
เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
กันต์ ประสมทอง, ประชัน ดลวิชัย.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2546
MEP 0107
1472
เครื่องอบผ้า
ยศพล จวงพลงาม สุริยพงศ์ ทัศนารักษ์ พิชญโชติ สิงห์ชาดา
ลออ ผโลดม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2559
 
657
เครื่องอบแห้งผลผลิตการเกษตรโดยใช้ลมร้อน
ธนภัทร สุวรรณกูฏ, นิรัตว์ กลิ่นเกลี้ยง
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0116
1607
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล
ณานชย ปิยะประสิทธิ์,ปิยะวัชร ศรีมะเรือง,พงษ์พิทักษ์ ทองเลิศ
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมเครื่องกล
2561
 
1585
เครื่องอัดขวดพลาสติก Plastic Bottle Squeeze Design
สุรวิทย์ จิตอามาตย์, อภิสิทธิ์ พิมไชย, พีระยุทธ ทองน้อย
นิติกร พรหมดวง, ชาคริต โพธิ์งาม, อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
วิศวกรรมเครื่องกล
2559
 
522
เครื่องอัดฟางชนิดก้อน Biomass ful extrusion machin
ประเสริฐ หลักมั่น,สุดาทิพย์ มังคละวงศ์
กษมา เจนวิจิตรสกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
 
MEP 0046
210
เครื่องอัดเชื้อเพลิง
นวนนท์ กิจไกรลาศ,มนตร๊ เมฆดำ
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมเครื่องกล
2537
 
402
เครื่องอัดเม็ดอาหารชนิดลอยน้ำสำหรับใช้เลี้ยงปลาดุก
จรุงศักดิ์ นิมิตร,ปฤษฐ วงษ์สำราญ
คำนึง วาทโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล
2537
MEP0010
169
เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับรถยนต์
ชุมพล สุรเดช,ปิติพงษ์ ปิติทะโน
ธนกร ลิ้มสุวรรณ
วิศวกรรมไฟฟ้า
2543
 
527
เครื่องเติมอากาศประส