แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา

ลำดับอัตโนมัติ
6
Title/ชื่อเรื่อง
กระบวนการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
Creator/ผู้จัดทำ
พรนภา กังวาฬไกรไพศาล
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
สุริยา โชคสวัสดิ์
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Year/ปี
2539
CoverPage/ปก p40t.pdf
Abstract/บทคัดย่อ p40a.pdf
Catagory/หมวด