ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 

 

 

อาจารย์

ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
e-mail : chardv@gmail.com ,chardphoom.v@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353355
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : kittisak.ubu@gmail.com , kittisak.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353339
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : eng.ubu.d@hotmail.com, noth.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353341
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : hksubu@gmail.com , thaveesak.v@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353338
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : tamptamp@hotmail.co.uk , thanabhorn.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353375
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
e-mail : griengsak@gmail.com, griengsak.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : puatatsa@gmail.com, wiwat.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353348
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Sittha.j@gmail.com ,sittha.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353336
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : rerkchai.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : phannikul@gmail.com , ittiphong.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353337
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
e-mail : kritubu@gmail.com , krit.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353346
โทรศัพท์ภายนอก :


นายโตมร หลินหะตระกูล
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : อาจารย์
e-mail : tomon.lin@gmail.com , tomon.l@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : rattanaporn.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


บุคลากร

นายเกรียงไกร บุญใส
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Pasalit_za@hotmail.com ,kreingkai.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353396
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสุพัฒ จารุกมล
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : supat.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353398
โทรศัพท์ภายนอก :


นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Sumzit_011@yahoo.co.th ,nipat.h@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353396
โทรศัพท์ภายนอก :


มุนินทร์ ป้องวิเศษ
ตำแหน่ง :ธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร : ธุรการ
e-mail : munin.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : -
โทรศัพท์ภายนอก :