ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 

 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รักษาการหัวหน้าภาค
e-mail : cku1995@gmail.com , chatchai.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353364
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร แสงเทียน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
e-mail : aomputt@gmail.com , puttaporn.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353363
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : jaggrit@hotmail.com ,chakkrit.u@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353342
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เดชะปัญญา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : wipadadechapanya@yahoo.com , wipada.d@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045-353360
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : mattas@ubu.ac.th , suputpong.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353344
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : k_ratanapongleka@hotmail.com ,karnika.r@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353300
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Natthaya_p@yahoo.com ,natthaya.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353361
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : idtisak.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353359
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ สนองราษฏร์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sompop.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353362
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
e-mail : thanudkijc@gmail.com , thanudkij.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353342
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : channarong.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353342
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.เทียมมะณีย์ รัตนวีระพันธ์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : tiammanee.ra@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353361
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวสุภรัตน์ สาศรีเมือง
ตำแหน่ง :อาจาย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : suparat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายพีระพงศ์ จันทศ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : peerapong.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


บุคลากร

นางสุมาลี จันทนะชาติ
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nun_nut8@hotmail.com ,sumalee.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045-353343
โทรศัพท์ภายนอก :


นางศิริณัฐกาญจน์ สิงคิบุตร
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : tknetcenter@gmail.com , karnjana.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353384
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวจันจิรา ดวงบุตร
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : d.junjira.@gmail.com, junjira.d@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353385
โทรศัพท์ภายนอก :