ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
 

 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา ฟลอเรนซ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : araya.f@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : suchin.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353328
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Suparerk.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : thanakorn.l@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นครราช
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : Prasit.n@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : bongkoj.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : mongkol.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Worakarn.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : komsond@yahoo.com, komson.d@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา แก้วแดง
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : khanittha.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : atpong.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.นักรบ จินาพร
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : nakrop.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353330
โทรศัพท์ภายนอก :


นายนิศรุต พันธ์ศิริ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : nisarut.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353330
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.ประชา คำภักดี
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : pracha.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : theerawut.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353330
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรส รักธรรม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
e-mail : thummaros.r@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : -
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.กันตภณ แก้วทิพย์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : kantapon.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการ)
e-mail :
โทรศัพท์สายใน :


 

บุคลากร

นายผดุง กิจแสวง
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Padung2513@yahoo.com, padung.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสมนึก เวียนวัฒนชัย
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Somneuk.sw@gmail.com, somnueuk.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายวิชชุกร อุดมรัตน์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิคปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : wichud@gmail.com, witchukorn.u@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวอุษณีย์ ชูรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : ausanee.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353330
โทรศัพท์ภายนอก :


นายวุฒิไกร สร้อยสิงห์
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : wootthikrai.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :