ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 

 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิขา
e-mail : t_sechok@hotmail.com, thanatkij.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353379
โทรศัพท์ภายนอก :


ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ตำแหน่ง :ศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : rapeepan.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสรา เกรียงกรกฏ
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nuchsara.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353357
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : thanchuda@hotmail.com, thanchuda.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353358
โทรศัพท์ภายนอก :


นายไท แสงเทียน
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : thai.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร ภูนิคม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : kanitsorn.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : jariyaporn.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353351
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน เพียรทอง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nalin.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353356
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somsin@rocketmail.com , sombat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353334
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail : charuayporn.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353371
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เกรียงกรกฏ
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Preecha_kt@yahoo.com, preecha.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353357
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : wankelengine@gmail.com, tawanchai.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ศิลปษา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : kittima.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353373
โทรศัพท์ภายนอก :


นายฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : thitinon@hotmail.com, thitinon.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวลออง ผโลดม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : laong_p@yahoo.com, laong.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


นายธน ทองกลม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : thonnamtho@gmail.com, thon.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353371
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : surajet4u@hotmail.com, surajet.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : thitiworada_99@hotmail.com, thitiworada.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353324
โทรศัพท์ภายนอก :


ดร.ศานตมน ล้วนวุฑฒิ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : santamon.l@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353371
โทรศัพท์ภายนอก :ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการ)
e-mail :
โทรศัพท์สายใน :


 

บุคลากร

นายเกรียงศักดิ์ บุญส่ง
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : srikai_boon@hotmail.com, kringsak.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นายพรเทพ สุรมาตย์
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : ice_oak825@hotmail.com, porntep.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353378
โทรศัพท์ภายนอก :


นายอมต ยอดคุณ
ตำแหน่ง :ผู้สอนปฏิบัติการ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : onlykamey@hotmail.com, amata.y@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353378
โทรศัพท์ภายนอก :


นายอภิชาติ แสนชัย
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิคชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sapichat03@hotmail.com, apichat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นายอดิศักดิ์ มณีสุข
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Adisakmanee2012@yahoo.com, adisak.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นายศักดา อ่วมอ่ำ
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sakda.o@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสุนัน จรรยากรณ์
ตำแหน่ง :ช่างฝีมือโรงงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sunan.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


นายกิตติพงษ์ มุสิกสาร
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องมือกล
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : kittipong2012@yahoo.com, kittipong.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353387
โทรศัพท์ภายนอก :


อภิญญา แตงอ่อน
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : apinya.ta@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2637
โทรศัพท์ภายนอก :