ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 

 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : weerayuth_gm@hotmail.com ,nantawatana.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นางบงกช จันทมาส
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองคณบดีฝายวิชาการ
e-mail : bbunphet@hotmail.com ,bongkot.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ตำแหน่ง :ศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : K.Pianthong@gmail.com ,kulachate.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353309
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
e-mail : janyalertadun@hotmail.com , adun.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายนิติกร พรหมดวง
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nitikorn_ubu@yahoo.com ,nitikorn.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
e-mail : chawalit@rocketmail.com, chawalit.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
e-mail : ratchada.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 0823775885
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : umphisak@hotmail.com , umphisak.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Anirut.mat@gmail.com ,anirut.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายชาคริต โพธิ์งาม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : chakrit.me@gmail.com ,chakrit.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : tsriveerakul@yahoo.com ,thanarat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวทรงสุภา พุ่มชุมพล
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : acanine222@yahoo.com ,songsupa.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : prachasanti_t@hotmail.com , prachasanti.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353309
โทรศัพท์ภายนอก :


รองศาสตราจารย์ รท.ดร.สมญา ภูนะยา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somyanew@hotmail.com ,somya.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : rattapong.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : -
โทรศัพท์ภายนอก :


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : wirapan.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353309
โทรศัพท์ภายนอก :


นายกฤตยา ไชยยศ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : krittaya.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail :
โทรศัพท์สายใน :


 

บุคลากร

นายภควัต เนาว์โสภา
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : enpakana@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายประหยัด สมานมิตร
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : p_smanmit@hotmail.com, prayat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสุข ดำพะธิก
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องยนต์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : ensukda@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสมัคร อินถา
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : samak_opl@hotmail.com, samak.i@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
โทรศัพท์ภายนอก :


นายนิรันดร์ สุวรรณะ
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : postubu@gmail.com,niran.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3392
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาววัชราภรณ์ จันทรกาญจน์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : Wat_ning@hotmail.com,watcharaporn.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353323
โทรศัพท์ภายนอก :