งานพัสดุ
 

 

บุคลากร

นางวิลาวัลย์ ซึมเมฆ
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานพัสดุ
e-mail : Wilawan.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353302
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสมชาย อรรคฮาต
ตำแหน่ง :เกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somchai.a@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353302
โทรศัพท์ภายนอก :


นางวนิดา ยิ่งไพบูลย์สุข
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : wanida.y@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2675
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวสุมาลินี จิตร์สายไหม
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : Sumalinee.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2674
โทรศัพท์ภายนอก :