งานบริหารทั่วไป
 

 

บุคลากร

นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานสารบรรณ
e-mail : Rujira.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353301
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Chalermporn.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353300
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสมใจ อรรคฮาต
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : somjai.a@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353301
โทรศัพท์ภายนอก :


นายแสวง กุคำรักษ์
ตำแหน่ง :พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sawang.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353301
โทรศัพท์ภายนอก :


นายก้องภพ โคตรภัทร์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : kongpob.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353302
โทรศัพท์ภายนอก :