เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาควิชา/แผนก
ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร
เล่มที่
วันที่ตีพิมพ์
วันที่สิ้นสุด
ระดับ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ
1

ชาคริตฬ์ ไม้พันธ์ สุชาติ ลิ่มกตัญญู กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย ประจันบาน อ่อนสนิท

วิศวกรรมโยธา ผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อหน่วยแรงล้าของสะพานชนิดคอมโพสิต การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 paper_l_kittisak(1).pdf     2552
2

นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา  เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  สถาพร  โภคา วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์

วิศวกรรมโยธา แรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 1.pdf     2552
4

Wuthikorn Saikaew Supatpong Mattaraj Rattana J

วิศวกรรมเคมี Nanofiltration Performance of Lead Solution: Effects of Concentration, Solution pH, and Ionic Strength The Proceeding of International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Well-Being (STIS WB 2009) - 23-07-2009 24-07-2009 ระดับนานาชาติ     0 paper_pb_submit_to_msu_110652(5).doc     2552
5

นิรันดร์ สมมุติ , สมบัติ สินธุเชาวน์

วิศวกรรมอุตสาหการ วิธีฮิวริสติกGRASPสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ วารสาร มทร.อีสาน 1 01-01-2009 30-06-2009 ระดับชาติ     0 papergraspfinal(1).doc     2552
6

ธนารักษ์ พิทักษา  สมบัติ สินธุเชาวน์

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-06-2008 ระดับชาติ     0 paperubu09(1).pdf     2552
10

วิภาดา สนองราษฎร์ วิภาวี ขำวิจิตร วารินทร์ ยางเดิม ปริยาภัทร  เชาว์ชาญ

วิศวกรรมเคมี การสกัดผงสีจากเปลือกแก้วมังกร วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-06-2009 ระดับชาติ     0 paper_no.2(2).pdf     2552
11

วิทยา  อินทร์สอน สุขอังคณา  ลี นลิน  เพียรทอง สุริยา  โชคสวัสดิ์ เจริญ  ชุมมวล

วิศวกรรมอุตสาหการ การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-06-2009 ระดับชาติ     0 paper_no.7.pdf     2552
12

เจริญ ชุมมวล นลิน เพียรทอง กษิดิ์เดช สิบศิริ

วิศวกรรมอุตสาหการ แนวทางการแก้ปัญหาเตาเผาขยะติดเชื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-06-2009 ระดับชาติ     0 paper_no.4.pdf     2552
14

Bongkoj Sookananta

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The Sensitivity Index and the Differential Evolution Technique Applications on the Determination of FACTS Placement วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-06-2009 ระดับชาติ     0 paper_no.5.pdf     2552
15

อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล

วิศวกรรมโยธา ความร้อนเฉื่อยของวัสดุก่อ กรณีศึกษา บล็อคประสาน อิฐมอญและบล็อคคอนกรีต การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 1.paper_l_ittipong.2552.pdf     2552
16

แก้วตา  ดียิ่ง  นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา  เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  ธนภร  ทวีวุฒิ 

วิศวกรรมโยธา การศึกษากำลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 2.paper_l_griengsak.2552.pdf     2552
17

ประชา คำภักดี

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3) - 28-07-2009 29-07-2009 ระดับชาติ     0 9.paper_l_pracha.2552..pdf     2552
18

กาญจนา พานแก้ว   จิญาภา ศรีภิรมย์  ธนากร ค่ายหนองสรวง  พุทธพร แสงเทียน และนารีรัตน์ มูลใจ

วิศวกรรมเคมี การผลิตไบโอเอทานอลจากกากมะพร้าว การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 - 20-10-2008 21-10-2008 ระดับชาติ     0 11.paper_l_puttaporn.2552.pdf     2552
19

Pirat Kaewsarn Wanna Saikaew Surachai  Wongcharee

วิศวกรรมเคมี Dried Biosorbent Derived from Banana Peel : A Potential Biosorbent for Removal of Cadmium lons from Aqueous Solution การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 - 20-10-2009 21-10-2009 ระดับชาติ     0 12.paper_l_pirat.2552.pdf     2552
20

นิกร  จิตวิขาม วัชรา บัวเพ็ง ประชา  คำภักดี วรการ วงศ์สายเชื้อ สุริยา  โชคสวัสดิ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและสร้างระบบเพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 - 27-03-2009 29-03-2009 ระดับชาติ     0 19.paper_l_suriya.2552..pdf     2552
21

ธนภร  ทวีวุฒิ เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ สถาพร  โภคา

วิศวกรรมโยธา กำลังแรงดึงแยกและโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 20.paper_l_thanaporn.2552.pdf     2552
22

ธนภร  ทวีวุฒิ  ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ ทวีศักดิ์  วังไพศาล กอปร  ศรีนาวิน

วิศวกรรมโยธา อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 23.paper_lthaveesak.2552.pdf     2552
23

ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กฤษณ์  ศรีวรมาศ ธนภร  ทวีวุฒิ ทวีศักดิ์  วังไพศาล

วิศวกรรมโยธา การศึกษาศักยภาพลำน้ำห้วยข้าวสารเพื่อรองรับปริมาณความต้องการน้ำในปัจจุบัน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 - 13-05-2009 15-05-2009 ระดับชาติ     0 24.paper_l_rerkchai.2552.pdf     2552
24

มงคล บุญยง  วัชรพล วะนะสนธิ์  ประชา คำภักดี  วรการ วงศ์สายเชื้อ และ สุริยา โชคสวัสดิ์.

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3) - 28-07-2009 29-07-2009 ระดับชาติ     0 29.paper_l_worakan.2552..pdf     2552
25

นุชสรา เกรียงกรกฎ และ ปรีชา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3) - 28-07-2009 29-07-2009 ระดับชาติ     0 30.paper_l_nuschara.2552.pdf     2552
26

ปรีชา เกรียงกรกฎ และ นุชสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3) - 28-07-2010 29-07-2009 ระดับชาติ     0 31.paper_l_preecha.2552.pdf     2552
27

Janjarasjitt S, Loparo KA

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ An approach for characterizing coupling in dynamical systems PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA Volume: 237 Issue: 19 Pages: 2482-2486 01-10-2008 01-10-2008 ระดับนานาชาติ     0 1.paper_l_suparerk.2552.pdf     2552
28

Janjarasjitt S, Ocak H, Loparo KA

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Bearing condition diagnosis and prognosis using applied nonlinear dynamical analysis of machine vibration signal JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION Volume: 317 Issue: 1-2 Pages: 112-126 21-10-2008 21-10-2008 ระดับนานาชาติ     0 2.paper_l_suparerk.2552.pdf     2552
29

Emberger G, Pfaffenbichler P, Jaensirisak S, et al.

วิศวกรรมโยธา Ideal" decision-making processes for transport planning: A comparison between Europe and South East Asia TRANSPORT POLICY Volume: 15 Issue: 6 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 341-349 01-11-2008 01-11-2008 ระดับนานาชาติ     0 4.paper_l_sittha.2552.pdf     2552
30

S.Poonaya, U.Teeboonma, C.Thinvongpitak

วิศวกรรมเครื่องกล Plastic collapse analysis of thin-walled circular tubes subjected to bending THIN-WALLED STRUCTURES Volume: 47 Issue: 6-7 Pages: 637-645 01-06-2009 01-06-2009 ระดับนานาชาติ     0 7.paper_l_umpisak.2552..pdf     2552
31

W., Insorn, S., Lee, N., Piantong and A., janyalertadun

วิศวกรรมอุตสาหการ Cost Comparison in the Rice Disinfestation between Infrared Radiation Heating Application and Chemical Application : Case Study Rice Milling in Surin Province International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,Thailand - 23-07-2009 24-07-2009 ระดับนานาชาติ     0 11.paper_l_narin2552..pdf     2552
32

Kaewdang K, Kumwachara K, Surakampontorn W

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A translinear-based true RMS-to-DC converter using only npn BJTs AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS Volume: 63 Issue: 6 Pages: 472-477 01-06-2009 01-06-2009 ระดับนานาชาติ     0 8.paper_l_kanittha.2552..pdf     2552
33

Komson Daroj

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Reactive Power Dispatch Scheme Evaluation for Synchronous Based Distributed Generators to Reduce Real Power Loss in Distribution Systems IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies - 24-11-2008 27-11-2008 ระดับนานาชาติ     0 3.paper_l_komsan.2552.pdf     2552
34

B., Sookananta

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Determination of FACTS Placement using Differential Evolution Technique The second International Conference on Electrical Engineering and Informatics,Malaysia - 05-08-2009 07-08-2009 ระดับนานาชาติ     0 9.paper_l_bonkot.2552.pdf     2552
35

S., Bhokha, N., Sangtian, K., Subsomboon

วิศวกรรมโยธา Infrastructure and the development of Thailand : Past to Future International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being ,Thailand - 23-07-2009 24-07-2010 ระดับนานาชาติ     0 10.paper_l_sataporn.2552.pdf     2552
36

วัชรายุทธ  ลำดวน และ อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองลักษณะของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูง โดยใช้วิธีการคำนวณของไหลเชิงพลศาสตร์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 3.paper_l_adun.2552.pdf     2552
37

รุ่งนภา  ทับหนองฮี ประกิตติ์  สีหนนทน์ จิตรตรา  เพียภูเขียว และ สมภพ  สนองราษฎร์

วิศวกรรมเคมี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการใส่แหล่งจุลินทรีย์ที่ต่างกัน วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 10.paper_l_sompop.2552.pdf     2552
38

กุลเชษฐ์ เพียรทอง ปรัชญญา  มุกดา และ วีระพันธ์  สีหานาม

วิศวกรรมเครื่องกล การลดลงของสัมประสิทธิ์แรงต้านในการวิ่งตามก้นของรถบรรทุกเล็ก วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 15.paper_l_kulachet.2552.pdf     2552
39

อดิศักดิ์   บุตรวงษ์  และ ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมของเหล็กกลมที่เชื่อมด้วยแรงเสียดทาน วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 16.paper_l_chawalit.2552.pdf     2552
40

พิสิษฐ์  เตชะรุ่งไพศาล  ธนกร  ลิ้มสุวรรณ  ชาคริต  โพธิ์งาม และ กุลเชษฐ์  เพียรทอง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดรังสีแสงอาทิตย์ วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2010 ระดับชาติ     0 20.paper_l_thanaporn.2552(1).pdf     2552
41

ชยานนท์  แสงมณี กุลเชษฐ์  เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล สมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวมวลและน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 01-05-2009 31-08-2009 ระดับชาติ     0 18.paper_l_kulachet.2552.pdf     2552
42

อิทธิพล  วรพันธ์ กุลเชษฐ์ เพียรทอง และ ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์

วิศวกรรมเครื่องกล ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอธธานอลต่อสมรรถนะการปล่อยสารพิษในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 01-09-2008 31-12-2008 ระดับชาติ     0 26.paper_l_prachasanti.2552.pdf     2552
43

นันธพงศ์  นันทสำเริง ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  และ บรรชา  บุดดาดี

วิศวกรรมเครื่องกล การแก้ไขปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับขั้น: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอธานอลจากชานอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิจัย มข. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 01-03-2009 31-03-2009 ระดับชาติ     0 27.paper_l_ancha.2552.pdf     2552
44

อนิรุตต์  มัธุจักร์ และ จรินทร์  เจนจิตต์

วิศวกรรมเครื่องกล เตาแก๊สหุงต้มฝนครัวเรือนในประเทศไทยและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน Rangsit University Journal of Engineering and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 01-01-2009 30-04-2009 ระดับชาติ     0 28.paper_l_anirut.2552.pdf     2552
45

Suchart Limkatanyu, Kittisak Kuntiyawichai, Enrico Spacone

วิศวกรรมโยธา Response of reinforced concrete piles including soil–pile interaction effects Engineering Structures Volume 31, Issue 9 01-09-2009 30-09-2009 ระดับนานาชาติ     0 5.paper_l_kittisak.2552.pdf     2552
46

สุพัฒน์พงษ์ มัตราช ปกาศิต ฮงทอง และ รัตนา  จิระรัตนานนท์

วิศวกรรมเคมี การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 01-09-2008 31-12-2009 ระดับชาติ     0 14.paper_l_supatpong.2552.pdf     2552
47

R., Pitakaso, K., Pranet, B., Buddadee

วิศวกรรมอุตสาหการ A Multi-Objectives Model for Multi-Echeon Lcation Problem :Case Study in Ethanol Plant Location Analysis in Northeastern Thailand Hamburge International Conference of Logistics, German - 09-09-2009 13-09-2009 ระดับนานาชาติ     0 12.paper_confernce_l_rapepan.pdf     2552
48

ธิติพงษ์ วงสาโท วีรพงศ์ โชคชัย มงคล ปุษยตานนท์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประเมินอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 - 29-10-2008 31-10-2008 ระดับชาติ     0 13.paper_l_mongkol.2552.pdf 13.paper_l_mongkol.2.2552.pdf   2552
51

กรกช  เทียกสีบุญ กิตติ  เจริญทัศน์  วรการ วงศ์สายเชื้อ ประชา  คำภักดี  สุริยา  โชคสวัสดิ์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล การประชุมวิชาการ ม.อบ.ครั้งที่ 4 - 09-08-2010 10-08-2010 ระดับชาติ     0 papaer_l_worakan.pdf     2553
52

เทียมชัย  บุญลอย วิภาดา  สนองราษฎร์ และ สมภพ สนองราษฎร์

วิศวกรรมเคมี การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 23 เล่มที่ 3 01-09-2009 31-12-2009 ระดับชาติ     0 1.paper_lwipada.pdf     2553
53

ขนิษฐา แก้วแดง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการออกแบบวงจรซีมอสทรานส์คอนดัคเตอร์ที่ปรับค่าขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 36-46 01-07-2009 31-12-2009 ระดับชาติ     0 paper_l_khanitha(1).pdf     2553
54

ระพีพันธ์   ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 47-64 01-07-2009 31-12-2009 ระดับชาติ     0 paper_l_rapeepan(1).pdf     2553
55

ปกาศิต  ฮงทอง สุพัฒน์พงษ์  มัตราช และ รัตนา  จิระรัตนานนท์

วิศวกรรมเคมี ผลกระทบร่วมระหว่างโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติบนการอุดตันนาโนฟิลเตรชัน วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 23 เล่มที่ 3 01-09-2009 31-12-2009 ระดับชาติ     0 4.papaer_l_supapong.pdf     2553
56

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

วิศวกรรมโยธา การกำหนดกรณีรูปแบบน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการออกแบบระบบพื้นสองทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา อาคารที่จอดรถ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 5.papaer_l_ittipong.pdf     2553
57

กฤษณ์ ศรีวรมาศ ธนภร ทวีวุฒิ ทวีศักดิ์ วังไพศาล กอปร  ศรีนาวิน

วิศวกรรมโยธา ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีศึกษาอาคารชลศาสตร์ขนาดเล็กในลำน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 6.papaer_l_krit.pdf     2553
58

คำปัน  สุนทราวงศ์  ทวีศักดิ์ วังไพศาล

วิศวกรรมโยธา พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในจังหวัดสาลาวัน(สปป.ลาว) การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 7.papaer_l_thaveesak.pdf     2553
59

ธนภร ทวีวุฒิ  กฤษณ์ ศรีวรมาศ  ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

วิศวกรรมโยธา แผนที่ความขาดแคลนน้ำของลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จ.อุบลราชธานี การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 8.papaer_l_rekchai.pdf     2553
60

สิทธา เจนศิริศักดิ์  สมพงษ์  ปักษาสวรรค์

วิศวกรรมโยธา ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองในประเทศไทย-ปัจจุบัน และ อนาคต การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 9.papaer_l_sittha.pdf     2553
61

คำผล  ทองสมุท  วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์

วิศวกรรมโยธา ผลของวิธีการบ่มในอากาศ ความหนาแน่น และส่วนผสมต่อความลึกของคาร์บอเนชั่นในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 10.papaer_l_wiwat.pdf     2553
62

อิทธิเชษฐ์  อุตะธีรวิชญ์  ธนภร ทวีวุฒิ

วิศวกรรมโยธา คุณสมบัติการใช้งานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี - 12-05-2010 14-05-2010 ระดับชาติ     0 11.papaer_l_thanaporn.pdf     2553
63

สุรจอม  ลิ้มสุวรรณ สุขอังคณา  ลี

วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มประสิทธิภาพเตาซูปเปอร์อั้งโล่ วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 01-05-2010 31-08-2010 ระดับชาติ     0 12.papaer_l_sukangkana.pdf     2553
64

ปรีชา  เกรียงกรกฎ และ นุสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยฮิวริสติก วารสารวิชาการ ม.อบ. - 01-05-2010 31-08-2010 ระดับชาติ     0 13.papaer_l_preecha.pdf     2553
65

Thanawat  Treetrisit  Suchart  Limkatanyu  Kittisak  Kuntiyawichai

วิศวกรรมโยธา Effect of Concrete/CFRP Interface Assesment of RC Beama Strengthened with CFRP Plates: A Cohesive Element Model วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 01-09-2009 31-12-2009 ระดับชาติ     0 14..papaer_l_kittisak.pdf     2553
66

แหลมทอง จันทร์พะวง  บรรชา บุดดาดี

วิศวกรรมเครื่องกล การประเมินสมรรถนะของปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับชาติ     0 15.paper_l_bancha.pdf     2553
67

กาญจนา  พานแก้ว  วัฒน์สิทธิ์  ศิริวงศ์   ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน์  สุมนา  สิริพัฒนากุล

วิศวกรรมเคมี การขยายกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอสจากดินในไร่พริกที่ปนเปื้อน วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับชาติ     0 16.paper_l_summana.pdf     2553
68

กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย  ศรัณย์  ประมูลพงศ์  

วิศวกรรมโยธา พฤติกรรมความล้าภายใต้แรงดึงของชิ้นส่วนเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับชาติ     0 17.paper_l_kittisak.pdf     2553
69

สุมนา สิริพัฒนากุล  ฐาปกรณ์ ปรีเรขา  สัน แอบกระโทก  ฐิติพร ทองเกลี้ยง

วิศวกรรมเคมี การเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลแบบติดกับที่ด้วยระบบเซลล์ดักติดเซลล์อิสระและเซลล์ยึดเกาะ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับชาติ     0 18.paper_l_summana.pdf     2553
70

ปฎิวัติ วรามิตร  นันทวัฒน์ วีระยุทธ  อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล การเปรียบเทียบแบบจำลองการอบแห้งด้วยลมร้อนระหว่างแบบจำลองเอมพีริคัลและแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับชาติ     0 19.paper_l_natawat.pdf     2553
72

Bhokha  S, Subsomboon K, Sangtian N, Phannikul I and Khantry S

วิศวกรรมโยธา Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development of Lao PDR: A Case : Faculty of Engineering NUOL การประชุมวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 - 06-05-2010 08-05-2010 ระดับชาติ     0 paper_l_sataporn.pdf     2553
73

Kaewkulchai G, Bhokha S

วิศวกรรมโยธา Simplified P-Delta and buckling analysis for inelastic flexibility-based beam-column elements STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Volume: 33 Issue: 3 Pages: 387-390 20-10-2009 17-11-2010 ระดับนานาชาติ     0 1.inter_paper_l_griengsak.pdf     2553
74

S. Siripatanakul

วิศวกรรมเคมี Fermented Rice Noodle Waste Treatment and Ethanol Production Potential Using Entrapped Yeast Cells The 3 rd IWA_ASPIRE Conference & Exhibition, Taiwan - 18-11-2009 23-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 2.inter_paper_l_summana(1).pdf     2553
75

C.Thinvongpituk,A.Bootwong and Y.Watanabe

วิศวกรรมเครื่องกล The effect of axial force and contact angle on the weled area of plastic tube welded by ultrasonic welding 4 th International Conference of Experiment Mechanics,Singpore - 18-11-2009 20-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 3.inter_paper_l_chawalit.pdf     2553
76

Bonkoj Sookananta

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Employment of the AC Distribution Factor for the Optimal Placement of FACTS Devices The International Asssociation of Scince and Technology for Development ,China - 12-10-2009 14-10-2009 ระดับนานาชาติ     0 4..inter_paper_l_bongkot.pdf     2553
77

K. Pianthong, P. Thaiyasuit, C. Saengmanee, V. nonchana, and S. Nunt-jaruwong

วิศวกรรมเครื่องกล Investigation on Performances of the Engine for the Electrical Power Generator Using Biomass Gases and Biodiesel as Fuels The 4th GMSARN International Conference 2009: Energy security and climate change,Vietnam - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 5.inter_paper_l_kulachet.pdf     2553
78

K. Pianthong and P. Thaiyasuit

วิศวกรรมเครื่องกล Production of Biodiesel from Rubber Seed Oil and Its Effects to Engine Performances 4 th International Conference of Experiment Mechanics,Singpore - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 6.inter_paper_l_prachasanti.pdf     2553
79

T. Unchai, A. Janyalertadun and A.E. Holdo

วิศวกรรมเครื่องกล CFD on Wind Energy Potential Assessment in Ubonratchathani University 4 th International Conference of Experiment Mechanics,Singpore - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 7.inter_paper_l_adun.pdf     2553
80

Supatpong Mattaraj, Wongphaka Phimpha, Pakasit Hongthong , Ratana Jiraratananon

วิศวกรรมเคมี Effect of operating contions and solution chemistry on model parameters in crossflow reverse osmosis of natural organic matter Desalination Volume: 253 Issue: 1-3 Pages: 38-45 01-01-2010 31-01-2010 ระดับนานาชาติ     0 8.inter_paper_l_supatpong.pdf     2553
81

M.P.Zacharof, R.W. Lovitt and K. Ratanaponleka

วิศวกรรมเคมี The Importance of Lactobacilli in Contemporary Food and Pharmaceutical Industry International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2010),Singpore - 26-02-2010 28-02-2010 ระดับนานาชาติ นับ   0 9.inter_paper_l_kanika(1).pdf     2553
82

S.Janjarasjitt , M. Ann Werz and K. A. Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Wavelet-Based Fractal Analysis of the Epileptic EEG Signal International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication System ,Japan - 07-12-2009 09-12-2009 ระดับนานาชาติ     0 paper_l_suparerk.pdf     2553
83

K.Kaewdang andW.Surakampontorn

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A Novel Widely Linear Current-Tunable CMOS Tranconductor International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication System ,Japan - 07-12-2009 09-12-2009 ระดับนานาชาติ     0 paper_l_khanitha(2).pdf     2553
84

M  Pusayatanont and B. Sookananta

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Benefits of High Frequency Signal from Process Control Instrument The 4th GMSARN International Conference 2009: Energy security and climate change - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 12.inter_paper_l_mongkol.pdf     2553
85

P. Khunthongjan and U.Teeboonma

วิศวกรรมเครื่องกล Duct Design for Water Current Turbine Application The 4th GMSARN International Conference 2009: Energy security and climate change - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 13.inter_paper_l_umpisak.pdf     2553
86

Sittha Jaensirisak and Sompong Paksarsawan

วิศวกรรมโยธา Strengthening Transport Linkages Capability for the R20;New Trade LaneR21; in the Mekong Region The 4th GMSARN International Conference 2009: Energy security and climate change - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 14.inter_paper_l_sittha.pdf     2553
88

Wanna Saikaew and Pirat Kaewsarn

วิศวกรรมเคมี Pretreated Pomelo Peel as Biosorbent of Cadmium Iron Aqueous Solution Asian Pacific Reginal Conference on Practical Environmetal Technologies - 24-03-2010 27-03-2010 ระดับนานาชาติ     0 17.inter_paper_l_pirat.pdf     2553
89

Sidxay Makvilay , Wipada Sanongraj and Sompop Sanongraj

วิศวกรรมเคมี Potential Study of Silk Sericin as Coagulant Aid for Removal of Synthetic Turbid Water Asian Pacific Reginal Conference on Practical Environmetal Technologies - 24-03-2010 27-03-2010 ระดับนานาชาติ     0 18.inter_paper_l_wipada.pdf     2553
90

Permpoon Ekboon , Pronpan Sansupan and Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี Removable of Cd 2+ from Aqueous Solution by Adsorption using Montmori llonite Asian Pacific Reginal Conference on Practical Environmetal Technologies - 24-03-2010 27-03-2010 ระดับนานาชาติ     0 paper_l_jakkrit.pdf     2553
91

Wuthikorn  Saikaew Supatpong Mattaraj  Ratana Jiraratananon

วิศวกรรมเคมี Nanofiltration performance of lead solution : Effects of solution ph and ionic strength Water Science and Technology: Water Supply Volume: 2 Pages: 192-200 01-03-2010 30-04-2010 ระดับนานาชาติ     0 20.inter_paper_l_supatpong.pdf     2553
92

Ratpukdi T, Siripattanakul S, Khan E

วิศวกรรมเคมี Mineralization and biodegradability enhancement of natural organic matter by ozone-VUV in comparison with ozone, VUV, ozone-UV, and UV: Effects of pH and ozone dose WATER RESEARCH Volume: 44 Issue: 11 Pages: 3531-3543 01-06-2010 18-11-2010 ระดับนานาชาติ     0 21.inter_paper_l_summana.pdf     2553
93

Siripattanakul S, Pochant CJ, Khan E

วิศวกรรมเคมี Nitrate Removal from Agricultural Infiltrate by Bioaugmented Free and Alginate Entrapped Cells WATER ENVIRONMENT RESEARCH Volume: 82 Issue: 7 Pages: 617-621 01-07-2010 18-11-2010 ระดับนานาชาติ     0 22.inter_paper_l_summana.pdf     2553
94

Rungnapa Tubnonghee, Sompop Sanongraj, and Wipada Sanongraj

วิศวกรรมเคมี Organic Waste Management by BiobiN Compostor: Case Study of Warinchamrap Municipality The 4th GMSARN International Conference 2009: Energy security and climate change - 25-11-2009 27-11-2009 ระดับนานาชาติ     0 15.inter_paper_l_sompop.pdf     2553
95

ตะวันฉาย โพธิ์หอม

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 17.papaer_l_tawanchai.pdf     2554
96

คณิศร ภูนิคม

วิศวกรรมอุตสาหการ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 18.papaer_l_kanisorn.pdf     2554
97

จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การจำลองการเคลื่อนไหวแขนท่อนปลายจากภาพสแกนคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 19.papaer_ljariyaporn.pdf     2554
98

นุชสรา เกรียงกรกฎ ปรีชา เกรียงกรกฎ อัศวิน ลักขษร และ งามพล บุญกิจ

วิศวกรรมอุตสาหการ การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 20.papaer_l_preecha.pdf     2554
99

วิทยา อินทร์สอน  สุขอังคณา ลี  และ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

วิศวกรรมเครื่องกล การตัดสินใจในการหาแนวทางเลือกเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 21.papaer_l_adun.pdf     2554
100

สถิตย์ เทศาราช และ สมบัติ สินธุเชาวน์

วิศวกรรมอุตสาหการ การจำลองแบบปัญหาของระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 23.papaer_l_sombat.pdf     2554
101

ไชยา โฉมเฉลา และ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำดื่มสำหรับบริการกลุ่มลูกค้าด้วยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานน้ำดื่มเรนโบว์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 24.papaer_l_rapepan.pdf     2554
102

จรินทร์  เจนจิตต์ และ อนิรุตต์  มัธุจักร์

วิศวกรรมเครื่องกล การใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 - 20-10-2010 22-10-2010 ระดับชาติ     0 25.papaer_l_anirut.pdf     2554
103

ช่วงชัย  ชุบวา  ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ และ สุริยา  โชคสวัสดิ์

วิศวกรรมอุตสาหการ อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 - 20-10-2010 22-10-2010 ระดับชาติ     0 26.papaer_l_suriya.pdf     2554
104

นันทวัฒน์  วีระยุทธ ปฏิวัติ  วรามิตร  และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล สถาปัตยกรรมโครงสร้างที่เหมาะสมของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายอัตราความชื้นของการอบแห้งด้วยลมร้อน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 - 20-10-2010 22-10-2010 ระดับชาติ     0 27.papaer_l_natawat.pdf     2554
105

แหลมทอง  จันทร์พะวง  และ  บรรชา  บุดดาดี

วิศวกรรมเครื่องกล การประเมินสมรรถนะของของปั๊มหอยโข่งเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันน้ำ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 - 20-10-2010 22-10-2010 ระดับชาติ     0 29.papaer_l_bancha.pdf     2554
106

ประทีป ตุ้มทอง และ อำไพศักดิ์ ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่ของปลานิล วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 01-07-2010 31-12-2010 ระดับชาติ     0 29.papaer_l_umpisak.pdf     2554
107

ช่วงชัย  ชุปวา และ ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์

วิศวกรรมเครื่องกล อิทธิพลของเวลาในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็ก AISI 1015 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทาน วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 01-07-2010 31-12-2010 ระดับชาติ     0 30.papaer_l_chawalit.pdf     2554
108

จันจิรา  ตรีเพชร วิภาดา  สนองราษฎร์  สมภพ  สนองราฎร์ และ บวรลักษณ์  อุนคานนท์

วิศวกรรมเคมี การกรองอานุภาคมลสารของอากาศภายในอาคารจากกระบวนการสีข้าวด้วยแผ่นกรองไหมไฟโบรอิน วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 01-05-2010 31-08-2010 ระดับชาติ     0 31.papaer_l_wipada.pdf     2553
109

Sittha Jaensirisak, Agkachai Sumalee and Sumet Ongkittikul

วิศวกรรมโยธา Value of bus travel time saving and service in Bangkok The 15 th HKSTS International Conference - 11-12-2010 14-12-2010 ระดับนานาชาติ     0 9.inter_paper_l_sitha.pdf     2554
110

K. Ratanaponleka, S.Siripatanakul , S.Suvannapen and J.Tamawong

วิศวกรรมเคมี Utilization of Fermented Rice Noodle Effluents for Bioethanal Production International Journal of Chemical and Engineering Journal Vol.1, No.1 01-07-2010 31-07-2010 ระดับนานาชาติ     0 13.inter_paper_l_kanika.pdf     2553
111

Summana Siripatankul , Napajaree Sangsing , Pongsatorn Taweetawanakit and Warayut Patichot

วิศวกรรมเคมี Hospital Waste Water Treatment Deterioration by Disinfectants Effect of Type and Concentrations The 6 th International Conference on Enviromental Geochemistry in Tropics-Urban Issues - 04-11-2010 07-11-2010 ระดับนานาชาติ     0 11.inter_paper_l_summana.pdf     2553
112

Suparerk Janjarasjitt and Kenneth A.Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Wavelet-Based FractualAnalysis of Multi Channel Epileptic Ecog IEEE Region 10 Annual Conference - 21-11-2010 24-11-2010 ระดับนานาชาติ     0 12.inter_paper_l_suparerk.pdf     2554
114

ณัฎฐ์  สุวรรณกูฎ ไกรวุฒิ  อุทัยกรณ์ ธนรัฐ  ศรีวีระกุล ศรัทธา  อาภรณ์รัตน์

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาการไหลในอีเจ็ตเตอร์ที่ใช้หัวฉีดแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดคอคอตโดยการใช้โปรแกรมการจำลองการไหลเชิงตัวเลข วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 37ฉบับที่ 3 01-07-2010 30-09-2010 ระดับชาติ     0 32.papaer_l_thanarat.pdf     2553
115

Satha Aphonratana and Thanarat Sriveerakul

วิศวกรรมเครื่องกล Analysis of a combine Rankine-vapour-compression refrigeration cycle Energy Conversion and Mnagement Vol.51 Issue12 01-12-2010 31-12-2010 ระดับนานาชาติ     0 32.papaer_l_thanarat(1).pdf     2554
118

Suparerk Janjarasjitt and Kenneth A.Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Classification of the Epileptic using the Wavelet-Based Scale Varion Feature International Journal of Applied of Biomedical Engineering Vol. 3 No.1 01-01-2010 30-06-2010 ระดับนานาชาติ     0 23.inter_paper_l_suparerk.pdf     2553
119

รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ และ สุขอังคณา ลี

วิศวกรรมอุตสาหการ อิทธิพลของสมดุลการหมุนของลูกหินขัดข้าวต่อการแตกหักของข้าวสารในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 - 13-10-2010 15-10-2010 ระดับชาติ     0 22.papaer_l_sukangkana.pdf     2554
120

K. Ratanaponleka

วิศวกรรมเคมี Recover of Biological Product in Aqueous Two Phase System International Journal of Chemical and Engineering Journal Vol.1, No.2 01-10-2010 31-10-2010 ระดับนานาชาติ     0 13.inter_paper_l_kanika(2).pdf     2553
121

M.P.Zacharof, R.W. Lovitt and K. Ratanaponleka

วิศวกรรมเคมี The Importance of Lactobacilli in Contemporary Food and Pharmaceutical Industry International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2010),Singpore - 26-02-2010 28-02-2010 ระดับนานาชาติ     0 9.inter_paper_l_kanika(2).pdf     2553
122

อำไพศักดิ์  ทีบุญมา  ประทีป   ตุ้มทอง

วิศวกรรมเครื่องกล สมการชั้นบางของปลานิลอบแห้งด้วยลมร้อน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 01-01-2011 30-04-2011 ระดับชาติ นับ   0 1.paper_l_umpisak(5).pdf     2554
123

ทวีศักดิ์  วังไพศาล นท  แสงเทียน

วิศวกรรมโยธา ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินทรายแป้งผสมเบนโทรไนต์ การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ - 18-05-2011 20-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 2.paper_l_taweesak.pdf     2554
124

ไพทูลย์  นนทการ นท  แสงเทียน สถาพร  โภคา  ทวีศักดิ์  วังไพศาล กฤษณ์  ศรีวรมาศ

วิศวกรรมโยธา แบบจำลองน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตเมืองกับการปนเปื้อนมลพิษ กรณีศึกษา อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ - 18-05-2011 20-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 3.paper_l_note.pdf     2554
125

วิวัฒน์  พัวทัศนานนท์  ธนภร  ทวีวุฒิ  เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  สถาพร  โภคา

วิศวกรรมโยธา อิทธิพลของส่วนผสม วิธีการบ่ม และระยะเวลาการบ่มต่อความลึกคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ - 18-05-2011 20-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 4.paper_l_wiwat.pdf     2554
126

อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล  สถาพร  โภคา

วิศวกรรมโยธา กรณีรูปแบบน้ำหนักบรรทุกจรที่ควรพิจารณาในการออกแบบระบบพื้นสองทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา ช่วงพาด 8 เมตร การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ - 18-05-2011 20-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 5.paper_littipong.pdf     2554
127

ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  ประกอบ  วิโรจนกูฏ  กฤษณ์  ศรีวรมาศ

วิศวกรรมโยธา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำเนื่องจากการเก็ยกักของฝายหัวนาโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Info Work RS การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ - 18-05-2011 20-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 6.paper_l_rerkchai.pdf     2554
128

สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ นลิน เพียรทอง และ รังสรรค์ ไชยเชษฐ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตลูกหินขัดขาวแบบใหม่โดยใช้วัสดทดแทน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2554 - 20-10-2011 21-10-2011 ระดับชาติ นับ   0 13.paper_l_surajet.pdf     2555
129

อนิรุตต์  มัทธุจักร์  ชินพงษ์  คงศิลา  วีระศักดิ์  สายสุด  อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 01-01-2011 31-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 14.paper_l_anirut.pdf     2555
130

อนิรุตต?246; มัทธุจักร ชัยเดช เกษมนิมิตรพร, วุฒิชัย สิทธิวงษ?246; และ กุลเชษฐ?246; เพียรทอง

 

วิศวกรรมเครื่องกล พฤติกรรมทางพลศาสตร?246;ของลําพุ?242;งของเหลวความเร็วสูงในน้ำ การประชุมวิชาการเครือข?242;ายวิศวกรรมเครื่องกลแห?242;งประเทศไทย ครั้งที่ 25 - 19-10-2011 21-10-2011 ระดับชาติ นับ   0 15.paper_l_anirut.pdf     2555
131

นันทวัฒน์  วีระยุทธ  ปฏิวัติ วรามิตร และ อําไพศักดิ์ ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล Prediction of Hot Air Drying Kinetics using an Empirical Model and Artificial Neural Network Model การประชุมวิชาการเครือข?242;ายวิศวกรรมเครื่องกลแห?242;งประเทศไทย ครั้งที่ 25 - 19-10-2011 21-10-2011 ระดับชาติ นับ   0 16.paper_l_natawat.pdf     2555
132

อนิรุตต?246; มัทธุจักร จรินทร์  เจนจิตต์

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาการประยุกต์ใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 01-07-2011 31-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 17.paper_l_anirut.pdf     2555
133

มงคล  ปุษยตานนท์  บงกช  สุขอนันต์ กฤษณ์  ศรีวรมาศ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดและเก็บข้อมูลระดับน้ำสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 01-01-2011 30-06-2011 ระดับชาติ นับ   0 11.paper_l_mongkol.pdf     2554
134

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Nonlinear Dynamical Analysis: Application to EEG Sleep Analysis วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 01-01-2011 30-06-2011 ระดับชาติ นับ   0 12.paper_l_suparerk.pdf     2554
135

นุชสรา เกรียงกรกฎ ปรีชา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดสมดุลการผลิตสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 01-04-2011 30-06-2011 ระดับชาติ นับ   0 7.paper_l_nusara.pdf     2554
136

อำไพศักดิ์  ทีบุญมา นันทวัฒน์  วีระยุทธ

วิศวกรรมเครื่องกล สมการชั้นบางการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเร็ด วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีณครินทร์วิโรฒ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 01-09-2011 31-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 18.paper_l_umpisak.pdf     2555
137

ปฏิวัติ  วรามิตร นันทวัฒน์  วีระยุทธ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล การทำนายอัตราส่วนความชื้การอบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้แบบจำลองเอมพีริกัลและแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีณครินทร์วิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 01-01-2011 30-06-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 _1.pdf     2554
138

ธนกร  หอมจำปา  ศักดิ์ชัย  จงจำ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล ผลของสัดส่วนการนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 01-09-2011 31-12-2011 ระดับชาติ ไม่นับ   0 _3.pdf     2555
139

ประพันะพงษ์  สมศิลา  อำไพศักดิ์  ทีบุญมา  ปรเมทร์  มาลีหวน และประทีป  ตุ้มทอง

วิศวกรรมเครื่องกล ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบแห้งพลังงาน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 01-09-2011 31-12-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 _4.pdf     2555
140

ประทีป  ตุ้มทอง  ปรเมทร์  มาลีหอม  ประพันธ์ พงษ์  สมศิลา และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่อจลนพลศาสตรืการอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 01-09-2011 31-12-2011 ระดับชาติ ไม่นับ   0 _5.pdf     2555
141

สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิควัดการกระเจิงแสงแบบพลวัต : การประยุกต์สำหรับการแจกแจงแบบทวิฐาน วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 02-07-2011 31-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 19.paper_l_suchin.pdf     2555
142

ธนกร  หอมจำปา ทรงสุภา  พุ่มชุมพล อำไพศักดิ์  ทีบุญมา
 

วิศวกรรมเครื่องกล แบบจําลองทางคณิตศาสตร?246;สําหรับอบแห?243;งปลานิล โดยใช?243;เครืองอบแห?243;งพลังงานแสงอาทิตย?246;ไหลเวียนอากาศแบบบังคับ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 01-07-2011 31-12-2011 ระดับชาติ ไม่นับ   0 _1(1).pdf     2555
143

อนิรุตต์  มัทธุจักร์  ชินพงษ์  คงศิลา  วีระศักดิ์  สายสุด  อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

วิศวกรรมเครื่องกล การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 01-01-2011 31-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 14.paper_l_anirut(1).pdf     2555
144

Khanittha Kaewdang and Wanlop Surakampontorn

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A balance output CMOS OTA with wide linear current tunable range International Journal of Electronics and Communication Volume: 65 Issue: 9 Pages: 728-733 01-01-2011 31-12-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 1.inter_paper_l_khanitha.pdf 1.1._inter_paper_l_khanitha.pdf   2554
145

Mattaraj S, Jarusutthirak C, Charoensuk C, et al.

วิศวกรรมเคมี A combined pore blockage, osmotic pressure, and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matter and inorganic salts DESALINATION Volume: 274 Issue: 1-3 Pages: 182-191 01-07-2011 01-07-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 2.inter_paper_l_supatpong.pdf 2.1.inter_paper_l_supatpong.pdf   2554
146

Chindaprasirt P. Chareerat T. Hatanaka S. et al.

วิศวกรรมโยธา A combined pore blockage, osmotic pressure, and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matter and inorganic salts JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Volume: 37 Issue: 1 Pages: 43-50 01-03-2011 31-03-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 3.inter_paper_l_thanakit.pdf     2554
147

Ruangtrakoon N, Aphornratana S, Sriveerakul T

วิศวกรรมเครื่องกล Experimental studies of a steam jet refrigeration cycle: Effect of the primary nozzle geometries to system performance EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE Volume: 35 Issue: 4 Pages: 676-683 01-05-2011 31-05-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 4.inter_paper_l_thanarat.pdf 4.1.inter_paper_l_thanarat.pdf   2554
148

Pramanik S, McEvoy J, Siripattanakul S, et al.

วิศวกรรมเคมี Effects of cell entrapment on nucleic acid content and microbial diversity of mixed cultures in biological wastewater treatment BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 102 Issue: 3 Pages: 3176-3183 01-02-2011 28-02-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 5.inter_paper_l_summana.pdf 5.1.inter_paper_l_summana.pdf   2554
149

Wadhawan T, Maruska ZB, Siripattanakul S, et al.

วิศวกรรมเคมี A new method to determine initial viability of entrapped cells using fluorescent nucleic acid staining BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 1622-1627 01-01-2011 31-01-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 6.inter_paper_l_summana.pdf 6.1.inter_paper_l_summana.pdf   2554
150

S.Siripatanakul

วิศวกรรมเคมี Optimum aliginate cell entrapment for treating hospital waste water in the presence of povidone loadine disinfectent The 4 th IWA Aspire Conference and Exhibition - 02-10-2011 06-10-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 10.paper_l_summana.pdf     2555
151

Siriwong W , Taneepanichskul N , Norkaew S , Siripattanakul S , Chotpantarat S , Robson M

วิศวกรรมเคมี Health Risk Assessment of Organophosphate Pesticides Exposure for Chilli-growing Farmers in Ubon Ratchathani Province, Northeastern, Thailand EPIDEMIOLOGY Volume: 22 Issue: 1 Pages: S84-S85 01-01-2011 31-01-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 7.inter_paper_l_summana.pdf     2554
152

Chotpantarat S , Limpakarnwech C , Siriwong W , Siripattanakul S

วิศวกรรมเคมี Numerical Simulations of Chlorpyrifos Transport Through the Unsaturated Zone in Agricultural Area, Ubon Rachatani Province, Northeastern, Thailand EPIDEMIOLOGY Volume: 22 Issue: 1 Pages: S297-S297 01-01-2011 31-01-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 8.inter_paper_l_summana.pdf     2554
153

C.Umpuch , N.Boonmanon , U.Kueasing, P.Kaewsarn

วิศวกรรมเคมี Absorption of lead from synthetic solution using luffa charcoal An International Journal of Science, Engineering and Technology No.81,page .94-98 01-09-2011 30-09-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 9.paper_l_jargrit.pdf     2554
154

K.Ratapngleka and J.Petsom

วิศวกรรมเคมี Extraction in Two-Phase System and some Propoerties of Laccase from Lentinus polychrous An International Journal of Science, Engineering and Technology No.81,page 812-815 01-09-2011 30-09-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 11.paper_l_kanika.pdf     2554
155

Kulachate Pianthong and Prachasanti Thaiyasuit

วิศวกรรมเครื่องกล Prduction of Biodiesel from Rubber Seed Oil and Its Effects to Engine Performances GMSARN International Journal Vol.5, No.1,pp:1-10 01-03-2011 31-03-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 12.paper_l_kulachet.pdf     2554
156

Kulachate Pianthong,  Prachasanti Thaiyasuit, Chayarnon Saengmanee, Veerayoot nonchana and Sorawit Nunt-Jaruwong

วิศวกรรมเครื่องกล Investigation on Performances of theEngine for theElectrical Power Generator Using Biomass Gases and Biodiesel as Fuels GMSARN International Journal Vol.5, No.1,pp:11-18 01-03-2011 31-03-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 13.paper_l_kulachet.pdf     2554
157

Anirut Matthujak, Chaidet Kasamimitporn, Wuttichai Sittiwong and Kulachate Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Effect of stand-off distance on impact pressure of high-speed water jet injected in water Applied Mechanics and Materials Vo.52-54, pp:1873-1878 01-01-2011 31-12-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 14.paper_l_anirut(2).pdf     2555
158

Sdhabhon Bhokha and Prakrob Wirojanakud
 

วิศวกรรมโยธา PLANNING AND DESIGN OF INFRASTRUCTURES IN LARGE FLOOD. PLAIN, CASE STUDY: UBON RATCHATHANI การประชุมวิชาการ วิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4 - 18-08-2011 19-08-2011 ระดับชาติ นับ   0 8.paper_l_suchin.pdf     2554
159

Bhokha S, Sangtien N, Phanikul I, Reungvichcharoen S and Subsomboon K
 

วิศวกรรมโยธา Embedded Knowledge and Skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิศวศึกษา ครั้งที่ 9 - 04-05-2011 06-05-2011 ระดับชาติ นับ   0 9.paper_l_sdhataphon.pdf     2554
160

ธารชุดา พันธ์นิกุล กนกอร โรหิตะ และรุ่งฤดี บัวศรียอด
 

วิศวกรรมอุตสาหการ การลดต้นทุนในการขนส่งด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กรณีศึกษา โรงงานอุบลอควาริส จ.อุบลราชธานี การประชุมด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 - 08-08-2011 09-08-2011 ระดับชาติ นับ   0 10.paper_l_thanchuda.pdf     2554
161

คณิศร ภูนิคม และ ภีม  พรประเสริฐ

วิศวกรรมอุตสาหการ การเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ การประชุมด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 - 08-09-2011 09-09-2011 ระดับชาติ นับ   0 20.paper_l_kanisorn.pdf     2554
162

สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ และ ภาคภูมิ สมบูรณ์
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินอายุหลังการเก็บเกียวของสั บปะรดด้ วยจมูกอิเล็กทรอนิกส การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34) - 30-11-2012 02-12-2011 ระดับชาติ นับ   0 21.paper_l_suchin.pdf     2555
163

Karnika Ratanapongleka
 

วิศวกรรมเคมี Partitioning behavior of laccase from Lentinus polychrous Lev in aqueous two phase systems Songklanakarin J. Sci. Technol. 34 (1), 69-76, Jan. - Feb. 2012 01-01-2012 29-02-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 2.paper_l_kanika.pdf     2555
164

เชาวฤทธิ์ บุญตา และ ประสิ ทธิ์ นครราช
 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของโครงข่ยการมัลติเพล็กซ์ เชิงแสงแบบแบ่ งความยาวคลืนทีมีการแปลงและไม่ แปลง ความยาวคลืนของการไฟฟาส่วนภูมิภาค การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34) - 30-11-2011 02-12-2011 ระดับชาติ ไม่นับ   0 paper_l_prasit.pdf     2555
165

Pitakaso Rapeepan, Chomchaloa Chaiya, Phannikul Thanchuda
 

วิศวกรรมอุตสาหการ A Combination of A Simple Sweep Heuristic and Exact Method to Solve Vehicles Routing Problem Under Uncertainty of Demand and Service Time Interval: Case Study in Rainbow Water Delivery Service, Thailand International Conference on IML 2011 - 27-02-2011 01-05-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 15.paper_l_rapepan.pdf     2554
166

H.W. HO, A. SUMALEE, S. JAENSIRISAK, S. ONGKITTIKUL, P. LUATHEP

 


 

วิศวกรรมโยธา Congestion Pricing for Multi-Modal Transportation System in Bangkok: Formulation, Calibration and Evaluation Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.9, 2011 01-10-2011 31-10-2011 ระดับนานาชาติ นับ   0 16.paper_l_sitha.pdf     2555
167

Sumana Siripattanakul-Ratpukdi and Thitiporn Tongkling

วิศวกรรมเคมี Municiple Waste Water Treatment Using Barium Aliginate Entapped Activate Sludge : Adjustment of Utilization Condition The 2012 3rd International Conference on Chemical Engineering and Applications - 27-10-2012 28-10-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 8.paper_l_summana.pdf     2556
169

ปรีชา  เกรียงกรกฎ และ นุสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 1.paper_l_preecha.pdf     2555
170

พงศธร  ทวีธนวาณิชย์  สุมนา  สิริพัฒนากุล

วิศวกรรมเคมี การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอลโดยใช้แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ดักติด วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 5.paper_l_summana.pdf     2555
171

บงกช สุขอนันต์   มงคล ปุษยตานนท์   กฤษณ์ ศรีวรมาศ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การปรับแก้และนำเสนอข้อมูลระดับน้ำที่ถูกต้องตามเวลาจริงสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 6.paper_l_bongkot.pdf     2555
172

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล สถาพร โภคา
 

วิศวกรรมโยธา ข้อจํากัด ในการปรับปรุงการทํางานของบริษัทรับเหมาขนาดกลางและย่อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 - 09-05-2012 11-05-2012 ระดับชาติ นับ   0 2.paper_l_ittipong.pdf     2555
173

ทวีศักดิ์ วังไพศาล  จักรกฤษ คุณมี นิตยา สุวรรณเพ็ชร

 

วิศวกรรมโยธา การจําลองอัตราการไหลของแก๊สผ่านระบบปิดกลบ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 - 09-05-2012 11-05-2012 ระดับชาติ นับ   0 3.paper_l_taweesak.pdf     2555
174

ยุภาพร อํานาจ  นันทพร สิทธิประภา  วัฒนาชัย มาลัย บวร ไชยษา ขัตติยา น้ำยาทอง และ สุพัฒน?246;พงษ?246; มัตราช

วิศวกรรมเคมี ป?248;จจัยที่มีผลต?242;อการลดลงของฟลักซ?246;ในกระบวนการนาโนฟ?233;ลเตรชันสําหรับน้ำทิ้งโรงงานผลิตแป?238;งมันสําปะหลัง การประชุมวิชาการสิ่ งแวดล?243;อมแห?242;งชาติ ครั้งที่ 11 - 21-03-2012 23-03-2012 ระดับชาติ นับ   0 4.paper_l_supatpong.pdf     2555
175

Anirut Mutthujak, Chaidet  Kasamnimitporn, Wuttichai  Sittiwon and Kulachet Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Effect of Liquid Properties on the Characteristic of the Impact Generated High-Speed Liquid Jet Applied Mechanics and Materials Vol 110-116,pp 370-376 (SJR) 01-01-2012 31-12-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 1.paper_l_anirut.pdf     2555
176

Anirut Mutthujak, Kulachet Pianthong, Kazuyoshi   Takayama and B.E Milton

วิศวกรรมเครื่องกล Visualization of ignition over high-speed liquid fuel jet 3rd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT 2012) - 24-03-2012 25-03-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 2.3.paper_l_anirut.pdf     2555
177

Anirut Mutthujak, Chaidet  Kasamnimitporn, Wuttichai  Sittiwon and Kulachet Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Visualization of supersonic non-Newtonian liquid jets 3rd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT 2012) - 24-03-2012 25-03-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 2.3.paper_l_anirut(1).pdf     2555
178

Suparerk Janiarasjitt and Kenett A. Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Examination of Terporal Characteristic of Epiletic EEG Surbbands Base on the local Min-Max International MultiConference of Engineers and Computer Scientists - 14-03-2012 16-03-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 5.paper_l_suparerk.pdf     2555
179

Thitikan Boonkang, Nalin Pianthong, Tawanchai Pothom, Sukangkana Lee, Surapong Bangpan

วิศวกรรมอุตสาหการ Binder Replacement in Casting Process of Rice Mill Cylinder by Pozzolan Material International MultiConference of Engineers and Computer Scientists - 14-03-2012 16-03-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 6.paper_l_tawanchai.pdf     2555
180

Natthawut Ruangtrakoon  Tongchana Thongtip  Satha Aphornratana Thanarath Sriveerakul

วิศวกรรมเครื่องกล CFD simulation on the effect of primary nozzle geometries for a steam ejector in refrigeration cycle International Journal of Thermal Sciences Volume 13 No.1 23-07-2012 23-07-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 7.paper_l_thanarat.pdf     2555
181

Kowit Suwannahong, Winai Liengcharernsit, Wipada Sanongraj and Jittiporn Kruenate

วิศวกรรมเคมี Application of Nano-TIO2/LDPE composite filem on photocatalytic oxidation degradation of dichloromethane Journal of Environmental Biology Volume 33 No.5 01-09-2012 30-09-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 9.paper_l_wipada.pdf     2555
182

Sumana Siripattanakul-Ratpukdi and Thitiporn Tongkliang

วิศวกรรมเคมี Municipal Wastewater Treatment Using Barium Alginate Entrapped Activated Sludge: Adjustment of Utilization Conditions International Conference on Chemical Engineering and Applications-CCEA 2013 - 27-10-2012 28-10-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 10.paper_l_summana(1).pdf     2556
183

Suchin Trirongjitmoah

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Estimate of small dense LDL fraction using dynamic light scattering and preciptation method The 8th International Conference on Optics-Photonics Design and Fabrication - 02-07-2012 05-07-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 10.paper_l_suchin.pdf     2555
184

Thanudkij Chareerat Griengsak Kaewkulachai and Kanyapak Jodnok

วิศวกรรมโยธา Fundamental Study on Wearing and Abrasion Resistance of Porous Concrete international conference of Asian Concrete Federation (ACF2012) - 24-10-2012 26-10-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 11.paper_l_gringsak.pdf     2556
185

Thanudkij Chareerat , K.Primraksa, Shigemitsu Hatanaka and Priya Chindaprasert

วิศวกรรมโยธา Sunflat and Sulfuric resistance on fly ash geopolymer Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference - 28-11-2012 02-12-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 12.paper_l_thanakit.pdf     2556
186

  จักรกฤษณ์ อัมพุช

วิศวกรรมเคมี การดัดแปรแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เพื่อการกำจัดสีย้อมจากน้ำเสีย: บทวิจารณ์ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 paper_l_jarkrit.pdf     2555
187

Anirut Mutthujak, Chaidet  Kasamnimitporn, Wuttichai  Sittiwon and Kulachet Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Visualization of supersonic non-Newtonian liquid jets Applied Mechanics and Materials Vol 187,pp 63-67 26-06-2012 26-06-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 anirut.inter.pdf     2555
188

bongkoj  Sookanata

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The transmission transfer capacity : term, definitions, calculations and application วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 ฉบับที่3 01-07-2012 30-09-2012 ระดับชาติ นับ   0 paper_l_bongkot.pdf     2555
189

Siripattanakul-Ratpukdi, S

วิศวกรรมเคมี Ethanol production potential from fermented rice noodle wastewater treatment using entrapped yeast cell sequencing batch reator Applied Water Scinece Volume: 36 No.2 Pages: 131-144 03-01-2012 03-01-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 summana.inter.pdf     2555
190

Nguyen Thanh Giao; Limpiyakorn, Tawan; Siripattanakul-Ratpukdi, Sumana

วิศวกรรมเคมี Inhibition Kinetics of Ammonia Oxidation Influenced by Silver Nanoparticles WATER AIR AND SOIL POLLUTION Volume: 223 Issue: 8 Pages: 5197-5203 01-09-2012 30-09-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 summana.inter.impact.pdf     2555
191

Thitipong  Unchai, Adun Janyalertadun and Arne Erik Hold

วิศวกรรมเครื่องกล Wind Energy Potential Assesment as Power Generation Source in Ubonratchathani Province, Thailand Wind Engineering Volume: 36 No.2 Pages: 131-144 01-01-2012 31-12-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 paper_l_adun.pdf     2555
192

Palapum Khunthongjan, Adun Janyalertadun

วิศวกรรมเครื่องกล A Study of Diffuser Angle Effect on Ducted Water Current Turbine Performance using CFD Songkhanakarin Journal Science and Technology Volume: 34 No.1 01-01-2012 29-02-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 paper_l_adun(1).pdf     2555
194

พิชณุพงษ์ กมลภพ กฤษฎา น้อยอามาตย์ วัชรพงษ์ วันดี วรการ วงศ์สายเชื้อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านคลื่นวิทยุ การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5 - 04-08-2011 05-08-2011 ระดับชาติ นับ   0 paper_l_worakarn(1).pdf     2554
195

วรการ วงศ์สายเชื้อ ดุษฎี ทิวคู่ สุภาพร พิทักษ์พูล ปรียานุช ลีโคกกลาง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านสายไฟฟ้ากำลัง การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 6 - 25-07-2012 27-07-2012 ระดับชาติ นับ   0 paper_l_worakarn(2).pdf     2555
196

 Sumana Siripattanakul-Ratpukdi

วิศวกรรมเคมี Entrapped cell system for decentralized hospital wastewater treatment: inhibitory effect of disinfectants ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Volume: 33 Issue: 20 Pages: 2319-2328 01-10-2012 31-10-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 7.paper_l_summana.pdf     2556
197

นุชสรา  เกรียงกรกฎ  ปรีชา  เกรียงกรกฏ

วิศวกรรมอุตสาหการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลการประกอบ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จ.อุบลราชธานี วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 131-138 01-04-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 1.paper_l_preecha(1).pdf     2555
198

 ปรีชา  เกรียงกรกฏ นุชสรา  เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 1-11 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ นับ   0 2.paper_l_nuchara.pdf     2555
199

มานะ  วิชางาม และ ธนรัฐ  ศรีวีระกุล

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองการไหลของอากาศผ่านรูรังผึ้งเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงโดยใช้โปรแกรม CFD วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 01-04-2012 30-06-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 thanarat.mana.pdf     2555
200

วรเวษฐ์  แสงสีดา  ธนรัฐ  ศรีวีระกุล  ชญานนท์  แสงมณี และกุลเชษฐ์  เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ไอน้ำที่ใช้ในการอบแห้งสูญญากาศ วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 291-299 01-07-2012 30-09-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 thanarat.worachet.pdf     2555
201

สนั่น  เถาว์ชาลี และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 หน้า 687-705 01-09-2012 31-10-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 rapepan.sanan.pdf     2556
202

สนั่น  เถาว์ชาลี และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 125-141 01-01-2012 29-02-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 rapepan.sanan..2.pdf     2556
203

ฐิตินนท์  ศรีสุวรรณดี และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีอาณานิคมมด กรณีศึกษา บริษัทเจียระไนเครื่องดื่ม จำกัด วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 หน้า 706-714 01-09-2012 31-10-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 rapepan.thitinon.pdf     2556
204

ทองพูน  ทองดี และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการมอบหมายเส้นทางแบบลำดับขั้น หลายต้นกำเนิดและหลายจุดประสงค์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเอธานอลจากชานอ้อยและกากมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 หน้า 71-87 01-01-2012 29-02-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 rapepan.thongpun.pdf     2555
205

ปรุฬห์  มะยะเยี่ยว และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า9-15 01-01-2012 30-06-2012 ระดับชาติ ไม่นับ   0 rapepan.paroon.pdf     2555
206

ธิติกานต์ บุญแข็ง

สำนักงาน Implementation of Response Surface Methodology Using in Small Brown Rice Peeling Machine International Conference on Information and Knowledge Management (ICIKM 2013) - 27-02-2013 28-02-2013 ระดับนานาชาติ ไม่นับ   0 4.2.erb_meeting_11.2555.pdf     2556
207

Anirut  Matthujak and Prakorn Ngawket

วิศวกรรมเครื่องกล Impact Pressure Measurement of High Speed Liquid Jets The international 2 nd Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS 2013) - 15-03-2013 17-03-2013 ระดับนานาชาติ นับ   0 4.3.erb_meeting_11.2555.pdf     2556
208

  จักรกฤษณ์ อัมพุช บุญส่ง  จุฑารัตน์

วิศวกรรมเคมี พฤติกรรมการดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากชานอ้อย วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 01-07-2012 31-12-2012 ระดับชาติ นับ   0 paper_l_jarkrit.2.pdf     2556
209

  จักรกฤษณ์ อัมพุช บุญส่ง  จุฑารัตน์

วิศวกรรมเคมี Removal of Methyl Orange from Synthetic Wastewater onto Chitosan-Coated Montmorillonite Clay in Fixed-Beds GMSARN Internation Journal vol.6 No.4 01-12-2012 31-12-2012 ระดับนานาชาติ นับ   0 4.3_erb_meeting.pdf     2556
210

Anirut Matthujak and Pakorn Ngawket

วิศวกรรมเครื่องกล Effect of Different Liquid Fuels on Impact Pressure of Supersonic Liquid Fuel Jets International Conference on Advances in Mechanical,Aeronautical and Production Technique - 02-08-2014 03-08-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 l_anirut.pdf     2557
211

Chatchai Kunyawut and Julia s.Higgins

วิศวกรรมเคมี Phase morphological study on SEBS compatibilized PS/LDPE blened KKU ENGINEERING JOURNAL เล่มที่ 1 ปีที่ 8 หน้า 40-413 01-07-2014 30-09-2014 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 1 0.8 l_chatchai.pdf     2557
212

Suchart Limkatanyu,Paitoon Ponbunyanon,Woraphot Prachasaree,Kittisak Kuntiyawichai and Minho Kwon

วิศวกรรมโยธา Correlation between beam on Winkler-Pasternak foundation and beam on elastic substrate medium with inclusion of microstructure and surface effects Journal of Mechanical Science and Technology 28(9) pp: 3653-3655 01-09-2014 30-09-2014 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 l_kittisak2.pdf paper kittisak.pdf   2557
213

K. Pianthong,C. Saengmanee,W. Seehanam and T. Sriveerakul

วิศวกรรมเครื่องกล DEVELOPMENT OF EJECTOR REFRIGERATION SYSTEM FOR AIR CONDITIONING APPLICATION The 25th International Symposium on Transport Phenomena - 05-11-2014 07-11-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 l_kullachat.pdf     2558
214

Wissarut Suwannatrai ,Nuchsara kriengkorakot

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของโรงงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ - 01-07-2014 31-12-2014 ระดับชาติ ไม่นับ   0 l_nuchsara.pdf     2558
215

Kanokwan Supakdeet,Natthapong Nanthasamroeng and Rapeepan Pitakaso

วิศวกรรมอุตสาหการ An Improved Differential Evolution Algorithm for Vehicle Routing Problem : An Application in Mobile Medical Equipment Maintenance Unit Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference - 12-10-2014 15-10-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 l_rapeepun.pdf     2558
216

Rattapong Patikanang

วิศวกรรมเครื่องกล Letter of Acceptance for Oral Presentation The 5th International Conference on Mechanical Engineering - 17-12-2014 19-12-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 paper_l_rttapong.me.pdf     2558
217

Sombat Sindhuchao

วิศวกรรมอุตสาหการ APPLICATION OF NA EXACT ALGORITHN FOR SOLVING WASTE COLLECTION PROBLEM International Confeernce on Sustainable Development in business & Supply Chain Management - 27-11-2014 29-11-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 l_sombat.pdf     2558
218

Janjarasjitt , Suparerk and  K.A. Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Examination of multiple spectral exponents of epileptic ECoG signal IAENG International Journal of Computer Science 41(3) pp:174-184 18-09-2014 18-09-2014 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 l_suparerk2.pdf     2557
219

Thaveesak Vangpaisal

วิศวกรรมโยธา Simulation of Final Cover Systems in Mitigating Landfill Gas Migration Applied Mechanics and Materials 587-589 pp: 886-891 04-07-2014 04-07-2014 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 l_thaveesak.pdf     2557
220

S. Janjarasjitt, K.A. Loparo

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Examination of scaleivnriant characteristics of epileptic electroencephalograms using wavelet-based analysis Computers and Electrical Engineering 40(5) pp: 1766-1773 20-10-2014 20-10-2014 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 4.3.2 ERB Meeting 6.2557.pdf     2558
221

Charuayporn Santhaweesuk and Thon Thongklom

วิศวกรรมอุตสาหการ Failure Analysis of the Cutting Blades in the Plastic Scrap Cutting Machine - - 30-10-2014 31-10-2014 ระดับชาติ นับ International Conference 0.4 l_charuayporn.pdf ie_network_conference_2014.pdf   2558
222

ปรีชาเกรียงกรกฎ และ นุชสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ Economy and Sensitivity Analysis of Wind Turbine for Electricity Production in Insufficient Area - - 30-10-2014 31-10-2014 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 l_preecha.pdf ie_network_conference_2014(1).pdf   2558
223

ธารชุดา พันธ์นิกุล ดวงพร สังฆะมณี และ ปรีดาภรณ์ งามสง่า

วิศวกรรมอุตสาหการ Efficiency Improvement in Manufacturing Process by Industrial Engineering Tools Case Study: Bicycle Assemble Factory - - 30-10-2014 31-10-2014 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 l_thanchuda.pdf ie_network_conference_2014(2).pdf   2558
224

Atipong Suriya and David Porter

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Genetic Algorithm Based Approach for RFID Network Planning IEEE Region 10 Conference 2014 (IEEE TENCON 2014) - 22-10-2014 25-10-2014 ระดับนานาชาติ นับ   0 l_atipong.pdf     2558
225

Kittisak Kuntiyawichai and Suchart Limkatanyu

วิศวกรรมอุตสาหการ Effects of CFRP Strengthening on Dynamic and Fatigue Responses of Composite Bridge Advances in Materials Science and Engineering - 05-11-2013 07-04-2014 ระดับนานาชาติ นับ   0 l_kittisak(1).pdf     2557
226

บงกช สุขอนันต์ มงคล ปุตยตานนท์ ประสิทธิ์ นครราช เบญจณรงค์ ทองมี และจิรวุฒ ดำรงกิจ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบุนทึกข้อมูลการฟอกเลือดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยแอนดรอยด์แอพลิเคชั่น วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.ปีที่ 7 เล่มที่ 2 ปีที่ 7 หน้า 65-72 01-07-2014 31-12-2014 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 l_bongkoj.pdf     2558
227

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Spectral exponent characteristics of intracanial EEGs for epileptic seizure classification IRBM 36(1) pp: 33-39 01-10-2014 31-10-2014 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 paper_l_suparerk(3).pdf     2558
228

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Scale-invarint behavior of epileptic ECoG Journal of Medical and Biological Engineering ฉบับที่ 34 6 01-01-2014 31-12-2014 ระดับนานาชาติ นับ   0 paper_l_suparerk1.pdf     2558
229

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Examinatio of the wavelet-based approach for measuring self-similarity of epileptic electronencephalogram data Journal of Zhejiang University-Science C 15(12) pp: 1147-1153 18-11-2014 18-11-2014 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 paper_l_suparerk2.pdf     2558
230

Bongkoj Sookanata

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electric Bus Transit Shortest Path and Least Energy Consumption Path Based on Traffic conditions ICERE 2015 International Conference on Environment and Renewable Energy - 20-05-2015 21-05-2015 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0 l_bongkoj1.pdf     2558
231

Chakkrit Umpuch 

Songsak Sakaew

วิศวกรรมเคมี Adsorption characteristics of reactive black 5 onto chitosan-intercalated montmorillonite Desalination and water treatment vol.53 page 2962-2969 01-03-2015 31-03-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 l_chakkrit(1).pdf     2558
232

ธนภร  ทวีวุฒิ นท  แสงเทียน

วิศวกรรมโยธา กำลังแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ เล่มที่ 1 ปีที่ 8 หน้า 91-101 01-01-2015 30-06-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 thanabhorn1.pdf     2558
233

ธนภร  ทวีวุฒิ นท  แสงเทียน วิวัฒน์  พัวทัศนานนท์

วิศวกรรมโยธา ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า วิศวสารลาดกระบัง เล่มที่ 2 ปีที่ 9 หน้า 67-72 30-06-2015 30-06-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 1 0.8 thanabhorn2.pdf     2558
234

Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี Removal of green 40 from aqueous solutions by adsorption using organo-corn straw KKU Engineering Journal vol.42(3) 01-07-2015 30-09-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 1 0.8 paper_l_chakkrit(3).pdf     2558
235

T. Boonkang, S. Bangphan, P. Bangphan, T. Pothom

วิศวกรรมอุตสาหการ Process Capability Analysis in Case Study of Specimens for Rice Polished Cylinder International Conference on Mechatronics, Manufacturing and Industrial Engineering - 15-12-2014 16-12-2014 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 Paper Published.pdf     2558
236

Trirongjitmoah, Suchin, Juengmunkong, Zongporn, Srikulnath, Kornsorn

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Classification of garlic cultivars using an electronic nose COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 113 pp.148-153 13-02-2015 13-02-2015 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 4.1.ERB Meeting 3.2558.pdf     2558
237

ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ  ณัฏฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร และ ธนรัฐ ศรีวีระกุล

วิศวกรรมเครื่องกล การทำนายสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นของวัฏจักรทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ ร่วมกับวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอสำหรับการปรับอากาศในรถยนต์ KKU Engineering Journal 41(1):39-51 01-01-2015 31-03-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 1 0.8 5.pdf     2558
238

Seehanam, Wirapan, Pianthong, Kulachate, Sittiwong, Wuttichai

วิศวกรรมเครื่องกล Injection pressure and velocity of impact-driven liquid jets ENGINEERING COMPUTATIONS Volume: 31 Issue: 7 Pages: 1130-1150 01-01-2014 31-12-2014 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 4.3.ERB Meeting 3.2558.pdf     2558
239

รัฐพงศ์  ปฏิกานัง

วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซี่สำหรับระบบกันสั่นสะเทือนของรถยิงจรวดด้วยวิธีทางพันธุกรรม วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 หน้า 113-118 01-11-2014 30-11-2014 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 4.5.ERB Meeting 3.2558.pdf     2558
240

Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี Batch adsorption of organic dyes by organo-bagasse:Carbon content,ph influence,Kinetics and isotherms International Journal of Engineering Volume: 28 No.4 Pages: 507-515 01-04-2015 30-04-2015 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 4.2.1 ERB Meeting 4.2558.pdf     2558
241

Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี Removal of Yellow20 Dye from Aqueous Solution using Organo-rice Straw: Characteristic, Kinetic and Equilibrium Studies Engineering Journal Volume: 19 No.21 Pages: 59-69 01-04-2015 30-04-2015 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 paper L_Chakkrit.pdf     2558
242

D Dechampai, L Tanwanichkul, K Sethanan, R Pitakaso

วิศวกรรมอุตสาหการ A differential evolution algorithm for the capacitated VRP with flexibility of mixing pickup and delivery services and the maximum duration of a route in poultry industry Journal of Intelligent Manufacturing - 01-02-2015 28-02-2015 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 4.1.4 ERB Meeting 4.2558.pdf     2558
243

R Pitakaso, K Sethanan

วิศวกรรมอุตสาหการ Modified differential evolution algorithm for simple assembly line balancing with a limit on the number of machine types Engineering Optimization - 01-03-2015 31-03-2015 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 4.1.3 ERB Meeting 4.2558.wait.pdf     2558
244

R Pitakaso

วิศวกรรมอุตสาหการ Differential evolution algorithm for simple assembly line balancing type 1 (SALBP-1) Journal of Industrial and Production Engineering Volume: 32 No.2 Pages: 104-114 01-03-2015 31-03-2015 ระดับนานาชาติ นับ SCOPUS 1 L_Rapeepan.pdf     2557
245

Suchin Trirongjitmoah

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Identification of organically grown shallot based on electronic nose system ELECO 2015 9th Interational conference on eletrical and electronics engineering - 26-11-2015 28-11-2015 ระดับนานาชาติ นับ Internationnal conference 0.4 paper L_Suchin.pdf     2559
246

Sompop sanongraj

วิศวกรรมเคมี Potential of producing refuse derived fuel (RDF) from municipal solid wastte at Rajamanggala University of technology isan surin campus Applied enviromental research 2 01-06-2015 30-06-2015 ระดับชาติ ไม่นับ TCI 0.8 paper L_Sompop.pdf     2558
247

chatchai kunyawut

วิศวกรรมเคมี Reeological Beharvior of Immiscible PS/LDPE Blends:A Comparative Study of the Palierne Emulsion Modell Walailak Journal of Science and Technology 12 01-12-2015 31-12-2015 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 L_chatchai.pdf     2558
248

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Examination of wavelet-based features for congestive heart failure classification using SVM World congress on Engineering 2016 - 29-06-2016 01-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.4 L_Suparerk.pdf     2559
249

Khanittha Kaewdang

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A nivel current-mode temperature-insensitive APF using asingle CCCII+2with grounded capacitor World congress on Engineering 2016 - 29-06-2016 01-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.4 L_Khanittha.pdf     2559
250

Thanchuda Phannikul

วิศวกรรมอุตสาหการ การพิจารณาทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 01-07-2015 31-12-2015 ระดับชาติ ไม่นับ TCI 0.6 L_Thanchuda.pdf     2559
251

Rapeepan Pitakaso

วิศวกรรมอุตสาหการ Improved differential evolution algorithms for solving generalized assignment problem Expert Systems With Applications 45 01-03-2016 31-03-2016 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 L_Rapeepan(1).pdf     2559
252

Rapeepan Pitakaso

วิศวกรรมอุตสาหการ Differential evolution algorithms for scheduling raw milk transportation Computers and Electronics in Agriculture 121 01-02-2016 29-02-2016 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 L_Rapeepan1.pdf     2559
253

Suchin Trirongjitmoah

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Practical tecnique to quantify small, dense low-density lipoprotein cholesterol using dynamic light scattering optical review DOI - 19-01-2016 19-01-2016 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 L_Suchin.pdf     2559
254

Khanittha khaewdang

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงโหมดกระแสแบบกำลังไฟฟ้าต่ำ สำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์ วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 01-07-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ TCI 0.6 L_Khanittha(1).pdf     2559
255

Khanittha kaewdang

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ An Ultra-Low-Voltage Low-Power Current-Mode True RMS-to-DC Converter Journal of Circuits Systems and Computers ปีที่ 25 ฉบับที่6 (2016) 30-12-2015 30-12-2015 ระดับนานาชาติ ไม่นับ ISI 1 L_Khanittha1(1).pdf     2559
256

Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี removal of contaminated organic acid from simulated succinic acid fermentation broth by reactive extraction process : Single-adn mixed-solute solution Separation Science and technology - 03-11-2015 03-11-2015 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 L_Chakkrit(1).pdf     2559
257

Chakkrit Umpuch

วิศวกรรมเคมี Removal of methylene blue from aqueous solution y using surfactant modified pomelo peel International science and technology conference (ISTEC) - 13-07-2016 15-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.4 L_Chakkrit1.pdf     2559
258

prachasanti Thaiyasuit

วิศวกรรมเครื่องกล คุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็กเมื่อใช้ปาล์มไบโอดีเซล-เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 01-01-2015 30-06-2015 ระดับชาติ ไม่นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 L_Prachasanti.pdf     2558
259

Umphisak Teeboonma

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาสมบัติทางกลของแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 01-01-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 L_Umphisak.pdf     2558
260

Thanudkij Chareerat

วิศวกรรมเคมี Applications of Environmental Friendly Concrete in Thailand ACCMES 2016 Conference - 19-07-2016 21-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.4 L_Thanudkij Chareerat.pdf     2559
261

Chawalit Thinvongpituk

วิศวกรรมเครื่องกล Crus Characteristic of Foam-Filled Circular Steel and Aluminum Tubes under Axial Loading WCE 2016 World congress on Engineering 2016 - 29-06-2016 01-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.4 L_Chawalit Thinvongpituk.pdf     2559
262

Apinunt Namkhat

วิศวกรรมเครื่องกล ผลกระทบของขนาดรูหัวฉีดต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาแก๊สหุงต้ม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ ประจำปี 2558 01-01-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 L_Apinunt 1.pdf     2559
263

Krairawee Nosri,Apinunt Namkhat,Umphisak Teeboonrna

วิศวกรรมเครื่องกล อิทธิพลของระยะความสูงก้นหม้อต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนและปริมาณไอเสียของเตาแก๊สหุงต้ม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ ประจำปี 2558 01-01-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 2 0.6 L_Apinunt 2.pdf     2559
264

Sittha Jaensirisak,Thaned Satiennam,Wichuda Satiennam,Sumet Detdamrong

วิศวกรรมโยธา Potential for modal shift by passenger car and motorcycle users towards Bus Rapid transit(BRT) in an Asian developing city IATSS Research 39 01-03-2016 31-03-2016 ระดับนานาชาติ นับ science direct 1 Sittha.pdf     2559
265

Sittha Jaensirisak,Luathp  Paramet,Sompong Paksarsawan

วิศวกรรมโยธา Evaluating impacts of transport infrastructure development on freight modal share Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 11 26-12-2015 26-12-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0.8 Sittha 2.pdf     2559
266

Sittha Jaensirisak,Paramet Luathp,Suppakorn Suttipan  

วิศวกรรมโยธา Challenge of Public Transport Planning in Private Vehicle Dominated Community Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 11 26-12-2015 26-12-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0.8 Sittha3.pdf     2559
267

Komson Daroj,Araya floren,Somneuk weanwattanachai

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ข้อมูลจากมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัติโนมัติเพื่อลดคาปรัลตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การประชุมวิชาการ PEA 2015 - 27-11-2015 27-11-2015 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 PEACON2015_full_paper_revised.pdf     2559
268

Suchin Trirongjitmoah,Tanavit Sukkert,Watsana Bupphawat

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การชดเชยผลของอุณหภูมิในระบบวัดกลิ่นระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟน ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 L_Suchin(1).pdf     2559
269

Worakarn Wongsaichua,Suchawinee Arthttang,Kiatchada Chantha-on,Chinnapong Kulya

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจจับกระจกแตกโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Worakarn.pdf     2559
270

Preecha Kriengkorakot,Nuchsara Kriengkorakot

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาระบบงานบนอินเตอร์เน็ต สำหรับลดขั้นตอนและการใช้กระดาษในสำนักงาน กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Preecha.pdf     2559
271

Charuayporn Santhaweesuk,Thon Thongklom,,Vipada Srimurn,Pattra Sukprasert

วิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตไม้ตีพริก ชุมชนบ้านคำเจริญสุข ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Charuayporn.pdf     2559
272

Nuchsara Kriengkorakot,Preecha Kriengkorakot,Sakawduan Promthung,Wichittra Phiromsuk

วิศวกรรมอุตสาหการ การลดชิ้นงานซ่อมในขั้นตอนการเย็บของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Nuchsara.pdf     2559
273

Thon Thongklom,Thanachok Kaiyarit,Songsug Keawprasom 

วิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์จุดเสียหล่อไม่เต็มแบบและเย็นตัว ไม่ประสานบนชิ้นงานหล่อดุมล้อรถไถนา ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Thon misrun.pdf     2559
274

Thon Thongklom,Charuayporn Santhaweesuk,Anawat Srisarakam,Jaturong Tonghin Pakin Padungjitr

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาการออกแบบเลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ กรณีศึกษา: กลุ่มผลิตไม้ตีพริก ชุมชนบ้านคำเจริญสุข ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Thon.pdf     2559
275

Charuayporn Santhaweesuk,Prach Neeramon,Aekkawit Phimhlo,Thitikan Boonkang

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินขาวเผาจากท้องถิ่นเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 0.2 L_Charuayporn polishing.pdf     2559
276

Pracha Khamphakdi,Masahiro Nitta, Makoto Hagiwara,Hirofumi Akagi

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Zero-Voltage Ride-Through Capability of a Transformerless Back-To-Back System Using Modular Multilevel Cascade Converters for Power Distribution Systems IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Vol.31 No.4 01-04-2016 30-04-2016 ระดับนานาชาติ นับ scopus 1 Pracha.pdf     2559
277

Thanudkij Chareerat,Montree Krailad,Ketsarin Pimraksa,Parinya Jindaprasert,Shigemitsu Hatanaka

วิศวกรรมเคมี การเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐมอญโบราณกับอิฐมอญสมัยใหม่เพื่องานปฏิบูรณะ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 - 28-06-2016 30-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 Thanudkij.pdf     2559
278

Ettipong Phannikul,Griengsak Kaewkulchai,Wiwat puatatsananon,Note Sangtian,Thanaphon Taveewut

วิศวกรรมโยธา การสาธิตขั้นตอนการก่อสร้างสำหรับบ้านสองชั้นโดยการเปรียบเทียบ การรำเสนอด้วยภาพสามมิติและสองมิติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 - 28-06-2016 30-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 Ettipong.pdf     2559
279

Sdhaphon Poka

วิศวกรรมโยธา ความเชื่อมโยงของกฎหมายอาคาร และมาตรฐานปฏิบัติในประเทศไทยและข้อเสนอแนะปรับปรุง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 - 28-06-2016 30-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 Sdhabhon.pdf     2559
280

Sittha Jaensirisak,Rattanaporn Kaewkluengklom,Wichuda Satiennam,Thaned Satiennam

วิศวกรรมโยธา Psychological factors influencing intentions to use Bus Rapid Transit (BRT) in Khon Kaen, Thailand EASTS at 11th - 11-09-2015 14-09-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 EASTS_ISC-S-15-00423.pdf     2558
281

Sittha Jaensirisak,Peraphan Jittrapirom,Guenter Emberger,Poon Thiengburanathum,Tuenjai Fukuda

วิศวกรรมโยธา Metropolitan Activity Relocation Simulator (MARS) Model for Chiang Mai city HCMC Future 2015 - 24-09-2015 25-09-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 HCMC Future 2015 MARS in Chiang Mai.pdf     2558
282

Sittha Jaensirisak, Sompong Paksarsawanb, Paramet Luathepc, Tuenjai Fukudad

วิศวกรรมโยธา Development of national transport master plan in Thailand WCTR 2016 - 10-07-2016 15-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ   0 WCTRS2016_0181_paper.pdf     2559
283

Sittha Jaensirisak,Jittrapirom Peraphan 

วิศวกรรมโยธา Planning our way ahead: A review of Thailand?s transport master plan for urban areas WCTR 2016 - 10-07-2016 15-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ   0 WCTRS2016_0281_paper.pdf     2559
284

Sittha Jaensirisak,Rattanaporn Kaewkluengklom, Wichuda Satiennam,Thaned Satiennam

วิศวกรรมโยธา Influence of psychological factors on mode choice behaviours: Case study of BRT in Khon Kaen City, Thailand WCTR 2016 - 10-07-2016 15-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ   0 WCTRS2016_0381_paper.pdf     2559
285

Sittha Jaensirisak,Tuenjai Fukuda,Atsushi Fukuda,Tetsuhito Ishizaka,Thaned Satiennam,Hiroki Kikuchi

วิศวกรรมโยธา Possibility to Realize Low Carbon City in Khon Kaen, Thailand HCMC Future 2015 - 24-09-2015 25-09-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 HCMC Future 2015 Possibility in Khon Kaen.pdf     2558
286

Thanudkij Chareerat,Supatpong Mattaraj,Sattawat Teesuka,Anuwat Chueysang,Prapakorn Anglee

วิศวกรรมเคมี แบบจำลอง ทางกายภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่องานอาคาร เขียวตามหลักเกณฑ์ของ TREES-NC การประชุม วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 - 11-05-2016 13-05-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Thanudkij .pdf     2559
287

Supatpong Mattaraj,Pakasit Hongthong,Aditsuda Jamreansan,Channarong Putchongkawarin

วิศวกรรมเคมี การเกิดชั้นเค้กของ เยื่อกรองนาโนโดยสารอินทรีย์ธรรมชาติและสารละลายโลหะหนัก การประชุม วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 - 11-05-2016 13-05-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Supatpong2.pdf     2559
288

Puttaporn Sangtian,Tai Sangtian,Warunya Junsuk,Apicha Chinsiri 

วิศวกรรมเคมี การย่อยกากมันส าปะหลังด้วย กรดเจือจางและเอนไซม์เพื่อการ ผลิตไบโอเอทานอล การประชุม วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 - 11-05-2016 13-05-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Puttaporn.pdf     2559
289

Natthaya Punsuwan, Chaiyot Tangsathitkulchai, Takayuki Takarada

 

วิศวกรรมเคมี Low Temperature Gasification of Coconut Shell with CO2 and KOH: Effects of Temperature, Chemical Loading, and Introduced Carbonization Step on the Properties of Syngas and Porous Carbon Product International Journal of Chemical Engineering - 01-11-2015 30-11-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 L_Natthaya P.pdf     2559
290

Idtisak Paopo,

วิศวกรรมเคมี การศึกษาเชิงตัวเลขของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ คอลัมน์ฟองด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ซพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 - 08-11-2015 10-11-2015 ระดับชาติ นับ   0 L_Idtisak1.pdf     2559
291

Nisarut Phansiri,Suchin Trirongjitmoah

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Smartphone controlled boat for electrical leak location EECON 38 - 18-11-2015 20-11-2015 ระดับชาติ นับ   0 L_Suchin EECON38 .pdf     2559
292

Nalin Pianthong,Giattivit Somthong

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงด้วยเทคนิคการกระจาย หน้าที่เชิงคุณภาพ IE Network Conference 2015 - 06-08-2015 07-08-2015 ระดับชาติ ไม่นับ   0 L_Nalin.pdf     2559
293

Nalin Pianthong,Sungvorn Thongsing,Pimuk Somchop Piyakanit Chotivinij 

วิศวกรรมอุตสาหการ ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ 10 ฉบับที่ 1 01-01-2016 30-04-2016 ระดับชาติ ไม่นับ   0       2559
294

Wirapan Seehanam,Kullacheat Pianthong,Wuttichai Sittiwong

วิศวกรรมเครื่องกล ผลของสมบัติของไหลที่มีต่อพฤติกรรมของลำพุ่งความเร็วสูง วารสาร มทร.อีสาน (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 01-09-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ   0 L_Wirapan.pdf     2559
295

Chatchai Kunyawut,Helen Elizabeth Hermes

วิศวกรรมเคมี Rheological behavior of immiscible PS/LDPE blends : A Comparative study of the Palieren Emulsion Model WJST Vol.12 No.12 01-12-2015 31-12-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 L_Chatchai.pdf     2559
296

Charuayporn Santaweesuk

วิศวกรรมอุตสาหการ การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการอบหลอมละลายบางส่วนของอลูมิเนียมผสมเกรด A356 ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อกึ่งแข็ง SIMA การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2558 - 06-08-2015 07-08-2015 ระดับชาติ     0 L_Charuayporn SIMA.pdf     2558
297

Supatpong Mattaraj,Charuepon Charoensuk

วิศวกรรมเคมี ผลของพีเอชระหว่างการอุดตันเยื่อกรองแบบนาโนจากสารคาร์บอเนต ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 - 11-05-2016 13-05-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Supatpong.pdf     2559
298

Jariyaporn Onwong

วิศวกรรมอุตสาหการ สมบัติทางกลและทางโลหะวิทยาของการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ SS 400 ด้วยวิธีก๊าซทังสเตนอาร์ค การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2558 - 06-08-2015 07-08-2015 ระดับชาติ นับ   0 L_Jariyaporn AISI.pdf     2558
299

Jariyaporn Onwong,Chunam Chawna,Weerakit Seabsee

วิศวกรรมอุตสาหการ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวแนวตั้งขนาดครอบครัว การประชุมวิชาการระดับ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 - 07-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Jariyaporn.pdf     2559
300

Sompop Sanonraj,Araya Karoonrat

วิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เส้นทางการเก็บขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดย เทศบาลวารินชำราบ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 27 - 27-01-2016 28-01-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Sompop.pdf     2559
301

Sompop Sanongraj,Wanwisa Asaiyat

วิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลวารินชำราบ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 27 - 27-01-2016 28-01-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Sompop 1.pdf     2559
302

Karnika Ratanapongleka,Aditsuda Jamroensan,Apinya Onsarn

วิศวกรรมเคมี การตรึงเปอร์ออกซิเดสบนแผ่นเยื่อกรองอัลตราฟิลเตรชั่นสำหรับการจัดฟีนอล การประชุม วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 - 11-05-2016 13-05-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Karnika.pdf     2559
303

Prachasunti Triyasut,Nuttiwat Kongbumrong

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมระหว่างก๊าซชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลัง-ปาล์มไบโอดีเซล ME NETT ครั้งที่ 30 - 05-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Prachasunti.pdf     2559
304

Anirut Mattujak,Thanarat Seeveerakul,Mana Wichangam,Settawat Sujaritpawatsakl

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองพฤติกรรมการไหลในเตาแก๊สแรงดันสูงแบบประหยัดพลังงาน ME NETT ครั้งที่ 30 - 05-07-2016 08-07-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Anirut.pdf     2559
305

Krairawee Nosri,Apinunt Namkhat,Umphisak Teeboonrna,Sumreang Jakjai

วิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สหุงต้มร่วมกับท่อผสมที่แตกต่างกัน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - 08-06-2016 10-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Apinunt1.pdf     2559
306

Songsupa Pomkompon,Apinunt Namket,Umphaisak Teeboonma,Prapat Boontem

วิศวกรรมเครื่องกล ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องผลิตอากาศร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีวัสดุพรุน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - 08-06-2016 10-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Songsupa1.pdf     2559
307

Anirut Muttujak,Narueporn Tidma,Adisorn Yamyuan

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - 08-06-2016 10-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Anirut1.pdf     2559
308

P. Mukda , W. Seehanam and K. Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Phenomena of Double Pulsed High Speed Liquid Jet from IDM Injector into Tissue Simulnant การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพรชบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 - 09-07-2016 09-07-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Wirapan1-1.pdf     2559
309

Etsara Kongtavee,Thanarat Seeveerakul,Anirut Muttujak,Apinunt Namkhat

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองคุณลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับการหุงต้มในครัวเรือน ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - 08-06-2016 10-06-2016 ระดับชาติ นับ   0 L_Thanarat.pdf     2559
310

P. Mukda , W. Seehanam and K. Pianthong

วิศวกรรมเครื่องกล Transient Phenomena of Double Pulsed High Speed Liquid Jet in Polyacrylamide Gel The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering (The 6thTSME-ICoME) - 16-12-2015 18-12-2015 ระดับนานาชาติ นับ   0 L_Wirapan1.pdf     2559
311

Junchuan V., Thinvongpituk C.

วิศวกรรมเครื่องกล Effect of Fiber Oriention and Stacking Sequence of AL/GFRP Hybrid Tube under Axial Impact WCE 2016 World congress on Engineering 2016 - 29-06-2016 01-07-2016 ระดับนานาชาติ นับ   0 L_Chawalit1.pdf     2559
312

ชฤพนธ์ เจริญสุข, สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา, ชลอ จารุสุทธิรักษ์

วิศวกรรมเคมี ผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือคาร์บอนต่อการทำงานของเยื่อกรองแบบนาโน วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5(2):26-37 01-01-2015 31-12-2015 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่ม 1 0.8 37.1 paper l supatpong.pdf 37.2 paper l supatpong.pdf   2559
313

ธิติกานต์  บุญแข็ง, จรวยพร  แสนทวีสุข, นลิน  เพียรทอง, ปรัชญ์ นีระมนต์, เอกวิทย์ พิมพ์หล่อ และ สุรพงศ์  บางพาน

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 - 24-12-2015 25-12-2015 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 38.1 paper l_charoeyporn.pdf 38.2 paper l_charoeyporn.pdf   2559
317

วรการ วงศ์สายเชื้อ,อธิพงศ์ สุริยา,สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ,ประสิทธิ์ นครราช

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของยางก้อนถ้วย การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON39) - 02-11-2016 04-11-2016 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 L_Worakarn(1).pdf     2560
318

อธิพงศ์ สุริยา

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและออกแบบระบบระบุตำแหน่งของวัตถุในโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON39) - 02-11-2016 04-11-2016 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 L_Atipong.pdf     2560
315

ผดุง กิจแสวง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณหม้อแปลงจำหน่ายแบบเวลาจริงประมาลผลแบบดิจิตอล วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ ไม่นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 L_Padung.pdf     2560
316

T. Boonkang, C. Santhaweesuk, N. Pianthong, P. Neeramon, A. Phimhlo, S. Bangphan

วิศวกรรมอุตสาหการ Application of Metakaolin from Northeast in Thailand used as Binder in Casting Process of Rice Polishing Cylinder 19th International Conference on Industrial Engineering and Technology - 26-01-2017 27-01-2017 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 L_Thitikan(1).pdf     2560
319

Komson Daroj

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Management Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator; Comparisons between Planing and Optimal Dispatching Scenarios Using Least Square Quadratic Approximation การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON39) - 02-11-2016 04-11-2016 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 L_Komson.pdf     2560
320

Pracha Khamphakdi

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The Analysis and Control of Zero-Sequence Components in a Transformerless Back-To-Back(BTB) System Using Modular Multilevel Cascade Converters for Power Distribution Systems การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON39) - 02-11-2016 04-11-2016 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 L_Pracha.pdf     2560
321

Ratchada Sopakayang

วิศวกรรมเครื่องกล A Constitutive Model of Ligaments and Tendons Accounting for Fiber-Matrix Interaction 19th International Conference on Biomechanics and Biomedical Engineering - 14-05-2017 15-05-2017 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 L_Ratchada.pdf     2560
322

Klungboonkrong, P., Jaensirisak, S. and Satiennam, T.

วิศวกรรมโยธา Potential performance of urban land use and transport strategies in reducing greenhouse gas emissions: Khon Kaen case study, Thailand International Journal of Sustainable Transportation Vol. 11, 2017-Issue.1 Pages 36-48 16-10-2015 16-10-2015 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1       2560
323

Luathepa, P., Jaensirisak, S. and Saengpradab, S.

วิศวกรรมโยธา The impact of transport infrastructure development on modal shift: case study of rubber goods in the southern Thailand KKU Engineering Journal vol.43 No.s2 Page.225-227 01-06-2016 30-06-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 L_Sittha.pdf     2559
324

Komson Daroj และ Somneuk Weanwattanachai

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เชิงวิวัฒนาการรูปแบบปัญหาการวางแผนติดดั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมจนเป็นปัญหาการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่เหมาะสมในระบบที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวเชื่อมต่ออยู่ PEACON 2016 ?ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต? - 19-11-2016 20-11-2016 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2560
325

Kittima Sillapasa,Yoshiharu Mutoh, Yukio Miyashita, Nobushiro Seo

วิศวกรรมอุตสาหการ Fatigue Strength Estimation Based on Local Mechanical Properties for Aluminum Alloy FSW Joints Materials 2017 10(2) 15-02-2017 15-02-2017 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 L_Kittima-Materials.pdf     2560
326

Artit Rittiplang, Wanchai Pijitrojana, Komson Daroj

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Low Frequency Wireless Power Transfer Using Modified Parallel Resonance Matching at a Complex Load KKU Engineering Journal vol.43 No.4 01-10-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 nation-journal-L-Komson(2).pdf     2560
327

Kasin Ransikarbuma, Sangho Hab, Jungmok Mac, Namhun Kimb

วิศวกรรมอุตสาหการ Multi-objective optimization analysis for part-to-Printer assignment in a network of 3D fused deposition modeling Journal of Manufacturing Systems 43(2017) pp.35-46 15-02-2017 15-02-2017 ระดับนานาชาติ นับ   0 Journal-Paper_Kasin.pdf     2560
328

W. Nuantong, S. Taechajedcadarungsri

วิศวกรรมเครื่องกล Optimal Design of VLH Axial Hydro-Turbine using Regression Analysis and Multi-Objective Function (GA) Optimization Methods Journal of Applied Fluid Mechanics, vol.9 No.5 pp.2291-2298 01-09-2016 30-09-2016 ระดับนานาชาติ นับ   0 inter-journal-L-sirivit-1.pdf     2559
329

Weerapon Nuantong, Sirivit Taechajedcadarungsri, Narong Khampool

วิศวกรรมเครื่องกล Feasibility study of VLH hydro turbine installation at Nam Pung hydropower plant, Thailand KKU Engineering Journal vol.43 No.4 pp.210-214 01-10-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 inter-journal-L-sirivit-2.pdf     2560
330

Weerapon Nuantong, Sirivit Taechajedcadarungsri

วิศวกรรมเครื่องกล การเปรียบเทียบการไหลเชิงตัวเลขของกังหันหัวนํ้าตํ่ามากโดยใช้ RANS และ LES มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 pp.82-98 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 inter-journal-L-sirivit-3.pdf     2560
331

Araya Pothisorn florence,Thanis Numnonda

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A comparison of apache hadoop distributions using hibench The 22nd International Symposium on Artificial Life and Robotics(AROB 22nd 2017) - 19-01-2017 21-01-2017 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 paper-L-Araya.pdf     2560
332

Natthaya Punsuwan,Panisa Zhangsirikul ,Thai Sangthean ,Puttaporn Sangthean

วิศวกรรมเคมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 01-07-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 paper L Nattaya.pdf     2560
333

Suparerk Janjarasjit

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Performance of epnepuc.slngte-channet scalp EEG classifications using single wavelet-based features Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine DOl 10.1 007/s 13246-0 16-0520-4 02-03-2017 02-03-2017 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 L_Suparerk(1).pdf     2560
334

Nantawatana Weerayuth ,Sivapong Phetsong

วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบเบรกแบบกันล้อล็อกด้วยยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยกลุ่มอนุภาค วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 pp.33-40 01-01-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 2 0.6 L_Nantawat.pdf     2560
335

Naratip Chompuboot ,Wipada Sanongraj

วิศวกรรมเคมี การตรวจวัดฝุ่นละอองขาดเล็กในโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ   0       2560
336

Nawapon Chutichat,Wipada Sanongraj

วิศวกรรมเคมี การตรวจวัดฝุ่นรวมแและเสียงในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ   0       2560
337

Worapot Sirirak,Charuayporn Santhaweesuk,Jariyaporn Onwong,Rungwasun KraiKlang

วิศวกรรมอุตสาหการ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมอัลลอย:การทบทวนและมุมมองสู่อนาคต วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.23 No.3 01-08-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI 0 L_Charuayporn(1).pdf     2560
338

Rungwasun KraiKlang,Jariyaporn Onwong,CharuaypornSanthaweesuk,Worapot Sirirak

วิศวกรรมอุตสาหการ การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ:กระบวนการและเครื่องมือ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.12 No.3 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI 0 L-jariyaporn.pdf     2560
339

Suparerk Janjarasjitt

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A Spectral Exponent-Based Feature of RR Interval Data for Congestive Heart Failure Discrimination Using a Wavelet-Based Approach Medical & Biological Engineering & Computing DOl 10.1007/s40846-017-0222-8 24-03-2017 24-03-2017 ระดับนานาชาติ นับ scopus 1 L_Suparerk Journal of Medical.pdf     2560
340

ชฤพนธ์  เจริญสุข และ สุพัฒน์พงษ์  มัตราช

วิศวกรรมเคมี ผลของพีเอชต่อการอุดตันเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารคาร์บอเนตร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย เล่มที่ 3 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 2 0.6 paper L Supatpong.pdf     2560
341

อนิรุตต์  มัทธุจักร์  บงกช  บุญเพ็ชร  อมรพันธ์ุ  แสงส่อง และ วีระยุทธ  จันทะโยธา

วิศวกรรมเครื่องกล อิทธิพลของลวดตาข่ายสแตนเลสต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มแบบ Verical port วิศวกรรมสาร มก. เล่มที่ 98 ปีที่ 29 01-10-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 paper L Anirut.pdf     2560
342
Moise Busogi, Kasin Ransikarbum, Yeong Gwang Oh & Namhun Kim
วิศวกรรมอุตสาหการ Computational modelling of manufacturing choice complexity in a mixed-model assembly line International Journal Of Production Research http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2017.1319088 21-04-2017 21-04-2017 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 Journal Paper_KasinRansikarbum_2017.2.pdf     2560
343

Danupat Duangmalai , Khanittha Kaewdang

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ On the Design of Linearly Turnable Wide Input Voltage Range CMOS OTA and its Application Elektrotehniski Vestnik/Electrotechnical Review ฉบับที่ 84 เล่มที่ 1-2 01-04-2017 30-04-2017 ระดับนานาชาติ ไม่นับ Scopus 1 4.13 ERB Meeting 4.2560.pdf     2560
344

Kasin Ransikarbum and Namhum Kim

วิศวกรรมอุตสาหการ Data Environment Analysis- Based Multi-Criteria Decision Making for Part Orientation Decision Selection in Fused Deposition Modeling 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2017) Nagoya, Japan - 21-04-2017 23-04-2017 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 Paper_KasinRansikarbum_INTERCON 2017.pdf     2560
345

Anirut  Matthujak, Charkrit  Po-ngam, Chaidet Kasamminitporn

วิศวกรรมเครื่องกล Characteristics of Supersonic Water Jet in Sea Water International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE) , Hong Kong - 27-06-2017 28-06-2017 ระดับนานาชาติ นับ International Conference 0.4 Paper_L Anirut_INTERCON 2017.pdf     2560
346

Luathepa, P., Jaensirisak, S. and Saengpradab, S

วิศวกรรมโยธา The impact of transport infrastructure development on modal shift: case study of rubber goods in the southern Thailand The 6th KKU International Engineering Conference 2016, Khon Kaen, Thailand. - 03-08-2016 06-08-2016 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2559
347

Kaewkluengklom, R., Satiennam, W., Jaensirisak, S. and Satiennam, T

วิศวกรรมโยธา The effect of psychological factor according to the theory of planned behaviour on intentions of using Bus Rapid Transit (BRT) The 6th KKU International Engineering Conference 2016, Khon Kaen, Thailand. - 03-08-2016 06-08-2016 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2559
348

ปรัชญา  อรัญเวศ, ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ สิทธา เจนศิริศักดิ์ 

วิศวกรรมโยธา การศึกษาการปรับปรุงบริเวณทางแยก กรณีศึกษา ทางแยกประตูศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, จังหวัดนครราชสีมา - 18-07-2017 21-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2560
349

ภานุพงค์  พุฒภักดี, ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ สิทธา เจนศิริศักดิ์ 

วิศวกรรมโยธา การศึกษาโครงข่ายทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยภูมิภาค กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, จังหวัดนครราชสีมา - 18-07-2017 21-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2560
350

จตุวิทย์ สุวรรณรงค์, ปรเมศวร์ เหลือเทพ และ สิทธา เจนศิริศักดิ์ 

วิศวกรรมโยธา การจัดการจราจรในเมืองที่มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, จังหวัดนครราชสีมา - 18-07-2017 21-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2       2560
351

สุพัฒน์ พงษฺมัตราช

วิศวกรรมเคมี การกำจัดความกระด้างและสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชัน ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (TIchE2016) ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ - 26-10-2016 28-10-2016 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2       2560
352

Kriassadabhorn K, Kittinan T, Idtisak P. and Chatchai K.

วิศวกรรมเคมี Potential of using a bubble column bioreactor for microalgal cultivation. The 9th Asia-Pacific conference on Algal biotechnology - 15-11-2016 18-11-2016 ระดับนานาชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.4       2560
353

สุพัฒน์พงษฺ มัตราช ,วรวุฒิ  เอี่ยมชูเพชร

วิศวกรรมเคมี การใช้ออสโมซีสย้อนกลับสำหรับกำจัดเกลือคลอไรด์และสารอินทรีย์ธรรมชาติ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 วันที่ 17-18 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ - 17-05-2017 18-05-2017 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2       2560
354

ถนัดกิจ ชารีรัตน์, สมภพ สนองราษฎร์, ประเสริฐพันธ์ คำเอี่ยม, มารุพงศ์ พุทธนานนท์ และจิตรพล เทพามาตย์

วิศวกรรมเคมี การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนในถังกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 วันที่ 17-18 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ - 17-05-2017 18-05-2017 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2       2560
355

ถนัดกิจ ชารีรัตน์, สุพัฒน์พงษ์มัตราช, ศุภนิดา สายจันดี และพุทธิดา ธรรมรักษ์

วิศวกรรมเคมี ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของการดาดผิวด้วยคอนกรีตพรุน การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 13-07-2017 14-07-2017 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2       2560
356

จันจิรา ดวงบุตร และ จักรกฤษณ์ อัมพุช

วิศวกรรมเคมี Removal of Protein From Wastewater by Calcium Alginate Hydrogel Membrane Combined With Coagulation ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (TIchE2016) ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ - 26-10-2016 28-10-2016 ระดับชาติ นับ ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.2 24. Paper24Nation.pdf     2560
357

ณัฐยา พูนสุวรรณ, ปาณิศาจางศิริกุล, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน

วิศวกรรมเคมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์ วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ Vol 9, No 2 (2016) 01-07-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 25. Paper25Nation.pdf     2560
361

ธิติกานต์  บุญแข็ง, จรวยพร  แสนทวีสุข, นลิน  เพียรทอง, หัถชัย เขาแก้ว,  สุรพงศ์  บางพาน 

วิศวกรรมอุตสาหการ การพัฒนาประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวที่มีดินขาวอุดรธานีเป็นส่วนผสมวัสดุประสานโดยกระบวนการขึ้นรูปด้วย เครื่องหล่อเหวี่ยง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 - 03-10-2016 04-10-2016 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 28. Paper28Nation.pdf     2560
359

จักรกฤษณ์ อัมพุช ฐิตาพร คำภู, นันทกานต์ ทองเฟื่อง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน

วิศวกรรมเคมี การดูดซับสีย้อมรีแอคทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 01-01-2017 30-04-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 27.1 Paper27Nation(1).pdf 27.2 Paper27Nation(1).pdf   2560
360

จักรกฤษณ์ อัมพุช, ปริวัชร นามด้วง, ปวิชญาดา ญาวงค์

วิศวกรรมเคมี การดูดซับแคดเมียมจากสารละลายโดยเปลือกส้มโอ (Citrus grondis) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 01-01-2017 30-04-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 26.1 Paper26Nation.pdf 26.2 Paper26Nation.pdf   2560
362

วรพจน์  ศิริลักษ์, จรวยพร แสนทวีสุข และจริยาภรณ์  อุ่นวงษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083-6061 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 12-07-2017 14-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 29. Paper29Nation.pdf     2560
363

รุ่งวสันต์  ไกรกลาง, จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ และจรวยพร แสนทวีสุข 

วิศวกรรมอุตสาหการ การเตรียมอลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิวด้วยกระบวนการเสียดทานแบบกวน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 12-07-2017 14-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 30. Paper30Nation.pdf     2560
364

สิทธินันท์  บุญเลิศ, จรวยพร แสนทวีสุข และจริยาภรณ์  อุ่นวงษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การหาพารามิเตอร์ของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดของการเชื่อมวัสดุต่าง ชนิด SS400-Al6063 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 12-07-2017 14-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 31. Paper31Nation.pdf     2560
365

ตะวันฉาย โพธิ์หอม ,สุริยา โชคสวัสดิ์

วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมของการเชื่อมไทเทเนียม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 12-07-2017 14-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 32. Paper32Nation.pdf     2560
366

Nattapat Kanchanaruangrong, Sukangkana Talangkun, Charuayporn Santhaweesuk and Surachai Numsarapatnuk 

วิศวกรรมอุตสาหการ Mechanical Properties of Al2O3 Particle-Reinforced A356 Composite Produced by a Multistep Process Regim Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.16(2) page 113-122 01-01-2017 30-06-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 33.1 Paper33Nation.pdf 33.2 Paper33Nation.pdf   2560
367

สถาพร โภคา

วิศวกรรมโยธา กระบวนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย พ.ศ. 2558 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (NCCE22) - 18-07-2017 20-07-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 34. paper34Nation.pdf     2560
368

กมลชนก อุระ,วิระพันธ์ สีหานาม ,กุลเชษฐ์ เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาความดันกระแทกของลำพุ่งจากอุปกรณ์นำส่งยาแบบไม่ใช้เข็มที่สร้างหลักการกระแทกที่ใช้สปริงเป็นต้นกำลัง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 36. Paper36Nation(2).pdf     2560
369

ณัฐวุฒิ กระออน, ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์

วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตไบโอดีเซลโดยใฃ้ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโรเตอร์ช่วยกระตุ้นปฏิติกิริยา การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 37. Paper37Nation.pdf     2560
370

เชวงศักดิ์ แก้วเนตร , ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์

วิศวกรรมเครื่องกล การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉัดตรงเมื่อเอทานอลบเป็นเชื้อเพลิง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 38. Paper38Nation.pdf     2560
371

ถนัดกิจ ชะนะกุล , อนิรุตต์ มัทธุจักร์ ,มานะ วิชางาม , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาพฤติกรรมการไหลของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical port โดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 39. Paper39Nation.pdf     2560
372

อนิรุตต์  มัทธุจักร์ ,มานะ วิชางาม , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล ,สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 40. Paper40Nation.pdf     2560
373

ฐิตินันท์ ปัญขพงษ์ , อนิรุตต์ มัทธุจักร์ ,มานะ วิชางาม , ธนรัฐ ศรีวีระกุล , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล

วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สแรงดันสูงชนิดประหยัดแก๊สโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 41. Paper41Nation.pdf     2560
374

อนิรุตต์ มัทธุจักร์,  กิตติพงษ์  ศรีพนากุล, ธมลพรรณ ไพเราะ และ นิภาพร ประหยัดทรัพย์

วิศวกรรมเครื่องกล การแพร่กระจายของยาใน Polyacrylamide gel โดยการฉีดยาแบบไม่ใช้เข็มที่ใช้ชุดขับจากแม่เหล็กไฟฟ้า การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 42. Paper42Nation.pdf     2560
375

อนิรุตต์ มัทธุจักร์,  จีระวฒิ  ประกอบดี และบงกช  จันทรมาส

วิศวกรรมเครื่องกล อิทธิพลของการไหลแบบหมุนวนต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนและมลพิษของเตาแก๊สหุงต้มแบบ Vertical post การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 31-05-2017 02-06-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 43. Paper43Nation.pdf     2560
376

อภินันต์ นามเขต และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา 

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนมิติหัวฉีดของเตาแก๊สหุงต้มแอลพีจีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 - 31-05-2017 02-06-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 44. Paper44Nation(2).pdf     2560
377

ทำนุรัฐ  ซ้ายขวา, อภินันต์ นามเขต และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา อภินันต์ นามเขต

วิศวกรรมเครื่องกล การปลดปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพของเตาแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพโดยการปรับปรุงรูทางออกหัวเตา การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 - 31-05-2017 02-06-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 45. Paper45Nation.pdf     2560
378

อภินันต์ นามเขต และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา 

วิศวกรรมเครื่องกล ผลของขนาดคสอคอดต่อคุณลักษณะการเผาไหม้สำหรับเตาแก๊สหุงต้มที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 07-06-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 46. Paper46Nation.pdf     2560
388

กมลชนก อุระ,วิระพันธ์ สีหานาม ,กุลเชษฐ์ เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาความดันกระแทกของลำพุ่งจากอุปกรณ์นำส่งยาแบบไม่ใช้เข็มที่สร้างหลักการกระแทกที่ใช้สปริงเป็นต้นกำลัง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 36. Paper36Nation.pdf     2560
380

กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา และชลิตตาพร สายโสม 

วิศวกรรมเคมี การย่อยสลายทางชีวภาพของพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 01-01-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 2 0.6 47.1 Paper47Nation.pdf 47.2 Paper47Nation.pdf 47.3 Paper47Nation.pdf 2560
381

กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา และนริศา ทวีชัย 

วิศวกรรมเคมี การกำจัดสีแอซิดบูลด้วยแลคเคสในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรอง วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 01-01-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 2 0.6       2560
382

กุลเชษฐ์ เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล The optimization of biodiesel production from Brassica carinata using ultrasonic irradiation-assisted by response surface methodology วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 01-07-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8       2560
385

อภินันต์ นามเขต และ อำไพศักดิ์  ทีบุญมา 

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนมิติหัวฉีดของเตาแก๊สหุงต้มแอลพีจีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 - 31-05-2017 02-06-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 44. Paper44Nation.pdf     2560
387

ทวี ชัยพิมลผลิน , ทวีศักดิ์  วังไพศาล

วิศวกรรมโยธา แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำมูลตอนล่าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 01-09-2016 31-12-2016 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8   35.2 Paper35Nation.pdf   2560
389

กมลชนก อุระ,วิระพันธ์ สีหานาม ,กุลเชษฐ์ เพียรทอง

วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษาความดันกระแทกของลำพุ่งจากอุปกรณ์นำส่งยาแบบไม่ใช้เข็มที่สร้างหลักการกระแทกที่ใช้สปริงเป็นต้นกำลัง การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 04-07-2017 07-07-2017 ระดับชาติ นับ Nation Conference 0.2 36. Paper36Nation(1).pdf     2560
390

Karnika Ratanapongleka ,Supot Punbut

วิศวกรรมเคมี Removal of acetaminophen in water by laccase immoobilized in barium algate Environmental technology http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2017.1301563 21-03-2017 21-03-2017 ระดับนานาชาติ นับ scopus 1 17.1 Paper17Inter.pdf 17.2 Paper17Inter.pdf   2560
391

komsan rattanakijsutorn, Anita Penkova, Stawindar S. Sadhal

วิศวกรรมเครื่องกล Mass Diffusion Coefficient Measurement for vitreous Humor Using FEM and MRI The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering - 12-12-2017 15-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4 1. Inter Con paper L Komsan.pdf     2561
392

Thanudkij Chareerat, Shigemitsu Hatanaka

วิศวกรรมเคมี Application of porous Concrete as Water Purifying Material for Rainwater upon Footpath in Urban Area of Thailand Annual Conference on Engineering and Applied Science - 06-11-2017 09-11-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4 3. Inter Con paper L Thanutkij.pdf     2561
393

K. Ransikarbum and N. Kim

วิศวกรรมอุตสาหการ Multi-Criteria Selection Problem of Part Orientation in 3D Fused Deposition Modeling based on Analytic Hierarchy Process Model: A Case Study International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management - 10-12-2017 13-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4 4. Inter Con paper L Kasin.pdf     2561
395

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Evaluation of Performance on Preterm Birth Classification Using Single Wavelet-Based Features of EHG signals The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2017) - 31-08-2017 02-09-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4       2561
396

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ขนิษฐา แก้วแดง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ a low - power EOTA - based current multiplier suitable for biomedical applications The 10th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2017) - 31-08-2017 02-09-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4       2561
397

Thitikan  Boonkang, Charuayporn Santhaweesuk , Nalin Pianthong, Surapong Bangphan

 &

วิศวกรรมอุตสาหการ Efficiency Improvement of Rice Polishing Cylinder Used as Metakaolin Binder by Centrifugal Machine Casting Process international Conference on Science Technology and Management (ICSTM 2017) - 09-09-2017 10-09-2017 ระดับนานาชาติ นับ ระดับนานาชาติ 0.4 ICSTM 2017. update. Thitikan.pdf pdf   2560
398

Sarinya Sirisan and Nalin Pianthong

วิศวกรรมอุตสาหการ he relationship between TQM and innovation capability affecting firm performance: A conceptual framework for Thailand automobile and electronic industry", The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) - 19-10-2017 20-10-2017 ระดับนานาชาติ ไม่นับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0       2561
402

Luathep, P., Klungboonkrong, P., Jaensirisak, S. and Bhonsattayawong, N. 

วิศวกรรมโยธา Impact of transport infrastructure development on sugar transportation modal shift in Northeastern Thailand International Journal of GEOMATE Vol.14, Issue 46, pp.156-163 01-06-2018 30-06-2018 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 10.1 Inter Journal L Sittha.pdf 10.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561
400

Komson Daroj 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Managing Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator Using Least Square Quadratic Approximation ENGINEERING JOURNAL Volume 21 Issue 6 31-10-2017 31-08-2017 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 9. Inter Journal L Komsan.pdf     2561
401

Pracha Khamphakdi 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The Analysis and Control of Zero-Sequence Components in a Transformerless Back-To-Back (BTB) System Using Modular Multilevel Cascade Converters for Power Distribution Systems ENGINEERING JOURNAL Vol.21 Issue 6 31-10-2017 31-10-2017 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 8. Inter Journal L Pracha(1).pdf     2561
403

Jittrapirom, P. and Jaensirisak, S.

วิศวกรรมโยธา Planning our way ahead: A review of Thailand's transport master plan for urban areas Transportation Research Procedia Vol.25, pp: 3985-4002 01-01-2017 31-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ Sciencedirect 1 11.1 Inter Journal L Sittha.pdf 11.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561
404

Kaewkluengkloma, R., Satiennam, W., Jaensirisak, S. and Satiennam

วิศวกรรมโยธา Influence of psychological factors on mode choice behaviours: Case study of BRT in Khon Kaen City, Thailand Transportation Research Procedia Vol.25, pp: 5072-5082 01-01-2017 31-12-2017 ระดับนานาชาติ นับ Sciencedirect 1 12.1 Inter Journal L Sittha.pdf 12.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561
405

Jaensirisak, S., Luathep, P., and Paksarsawan, S

วิศวกรรมโยธา Willingness and Ability to Pay for a New Public Transport: a Case Study of Korat City, Thailand Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 2376-2391 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 13.1 Inter Journal L Sittha.pdf 13.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561
406

Luathep, P., Ongkittikul, S., Jaensirisak, S., and Sumalee, A.

วิศวกรรมโยธา Planning for Bus Rerouting in Bangkok Metropolitan Region Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 2376-2391 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 14.1 Inter Journal L Sittha.pdf 14.2 Inter Journal L Sittha.pdf   2561
407

Muenrit, K., Satiennam, W., Satiennam, T. and Jaensirisak, S

วิศวกรรมโยธา The Effects of Psychological Factors on Travelers' Mode Choice Intention: A Case Study of Light Rail Transit System (LRT) in Khon Kaen, Thailand Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol.12, pp: 1192-1200 25-05-2018 25-05-2018 ระดับนานาชาติ นับ Inter Journal 0.8 15.1 Inter Journal L Sittha(1).pdf 15.2 Inter Journal L Sittha(1).pdf   2561
408

Nobutaka Wada, Member Yi Li, Daichi Miyake, Surajet Khonjun

วิศวกรรมอุตสาหการ Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Control by Gain-Scheduled Feedback with State Resets IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Vol.879, pp: 137-142 01-09-2017 30-09-2017 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 16.1 Inter Journal L Surajet.pdf 16.2 Inter Journal L Surajet.pdf 16.3 Inter Journal L Surajet.pdf 2560
409

Karnika Ratanapongleka, Apinya Onsarn

วิศวกรรมเคมี Immobilization of Peroxidase from Cauliflower Stem on Ultrafiltration Membrane for Phenol Removal Applied Mechanics and Materials Vol.12, pp: 744-753 01-03-2018 31-03-2018 ระดับนานาชาติ นับ Scopus 1 17.1 Inter Journal L Kanika.pdf 17.2 Inter Journal L Kanika.pdf   2561
410

Kasin Ransikarbum, Namhun Kim, Sangho Ha, Richard Wysk, and Ling Rothrock

วิศวกรรมอุตสาหการ A Highway-Driving System Design Viewpoint using an Agent-based Modeling of an Affordance-based Finite State Automata IEEE Access Vol.5 , pp: 2193-2205 14-02-2018 14-02-2018 ระดับนานาชาติ นับ ISI 1 7.1 Inter Journal L Kain.pdf 7.2 Inter Journal L Kain.pdf   2561
411

กชกร ศิริพันธ์, ผดุง กิจแสวง, ประชา คำภักดี และ วรการ วงศ์สายเชื้อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วิธีควบคุมและวิธีมอดูเลชั่นที่ใช้งานร่วมกับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 - 15-11-2017 17-11-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 2. Paper L Worakan.pdf     2561
412

อธิพงศ์ สุริยา และ วรการ วงศ์สายเชื้อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาและออกแบบระบบวัดสมบัติทางไฟฟ้าของยางก้อนถ้วยด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 - 15-11-2017 17-11-2017 ระดับชาติ นับ ์Nation Conference 0.2 1. Paper L Atipong.pdf     2561
413

ถนัดกิจ  ศรีโชค, ตะวันฉาย  โพธิ์หอม, และ ระพีพันธ์  ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ ออกแบบและพัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดสำหรับกลึง โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 117-131 01-07-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 3. Paper L Thanatkit Srichoke.pdf 3.2 Paper L Thanatkit Srichoke.pdf   2561
414

สุพจน์ ปุนบุตร, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

วิศวกรรมเคมี การตรึงแลคเคสและเปรียบเทียบการใช้ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบไหลต่อเนื่องในหอบรรจุสำหรับกำจัดพาราเซตามอล วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 33-44 01-07-2017 31-12-2017 ระดับชาติ นับ TCI กลุ่มที่ 1 0.8 4.1 Paper L Kanika.pdf 4.2 Paper L Kanika.pdf   2561