เลขที่ 12
ชื่อ สกุล

เจริญ ชุมมวล นลิน เพียรทอง กษิดิ์เดช สิบศิริ

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อบทความ แนวทางการแก้ปัญหาเตาเผาขยะติดเชื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
เล่มที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ 01-01-2009
วันที่สิ้นสุด 30-06-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paper_no.4.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552