เลขที่ 18
ชื่อ สกุล

กาญจนา พานแก้ว   จิญาภา ศรีภิรมย์  ธนากร ค่ายหนองสรวง  พุทธพร แสงเทียน และนารีรัตน์ มูลใจ

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมเคมี
ชื่อบทความ การผลิตไบโอเอทานอลจากกากมะพร้าว
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 20-10-2008
วันที่สิ้นสุด 21-10-2008
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 11.paper_l_puttaporn.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552