เลขที่ 19
ชื่อ สกุล

Pirat Kaewsarn Wanna Saikaew Surachai  Wongcharee

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมเคมี
ชื่อบทความ Dried Biosorbent Derived from Banana Peel : A Potential Biosorbent for Removal of Cadmium lons from Aqueous Solution
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 20-10-2009
วันที่สิ้นสุด 21-10-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 12.paper_l_pirat.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552