ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 1
ชื่อ สกุล

ชาคริตฬ์ ไม้พันธ์ สุชาติ ลิ่มกตัญญู กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย ประจันบาน อ่อนสนิท

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ ผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อหน่วยแรงล้าของสะพานชนิดคอมโพสิต
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paper_l_kittisak(1).pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี