ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 10
ชื่อ สกุล

วิภาดา สนองราษฎร์ วิภาวี ขำวิจิตร วารินทร์ ยางเดิม ปริยาภัทร  เชาว์ชาญ

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมเคมี
ชื่อบทความ การสกัดผงสีจากเปลือกแก้วมังกร
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
เล่มที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ 01-01-2009
วันที่สิ้นสุด 30-06-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paper_no.2(2).pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี