ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 14
ชื่อ สกุล

Bongkoj Sookananta

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อบทความ The Sensitivity Index and the Differential Evolution Technique Applications on the Determination of FACTS Placement
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
เล่มที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ 01-01-2009
วันที่สิ้นสุด 30-06-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paper_no.5.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี