ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 15
ชื่อ สกุล

อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ ความร้อนเฉื่อยของวัสดุก่อ กรณีศึกษา บล็อคประสาน อิฐมอญและบล็อคคอนกรีต
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 1.paper_l_ittipong.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี