ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 16
ชื่อ สกุล

แก้วตา  ดียิ่ง  นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา  เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย  ธนภร  ทวีวุฒิ 

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ การศึกษากำลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 2.paper_l_griengsak.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี