ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 20
ชื่อ สกุล

นิกร  จิตวิขาม วัชรา บัวเพ็ง ประชา  คำภักดี วรการ วงศ์สายเชื้อ สุริยา  โชคสวัสดิ์

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อบทความ การออกแบบและสร้างระบบเพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 27-03-2009
วันที่สิ้นสุด 29-03-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 19.paper_l_suriya.2552..pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี