ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 21
ชื่อ สกุล

ธนภร  ทวีวุฒิ เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ สถาพร  โภคา

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ กำลังแรงดึงแยกและโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 20.paper_l_thanaporn.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี