ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 22
ชื่อ สกุล

ธนภร  ทวีวุฒิ  ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ ทวีศักดิ์  วังไพศาล กอปร  ศรีนาวิน

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ อิทธิพลของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง NAM
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 23.paper_lthaveesak.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี