ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 23
ชื่อ สกุล

ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กฤษณ์  ศรีวรมาศ ธนภร  ทวีวุฒิ ทวีศักดิ์  วังไพศาล

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมโยธา
ชื่อบทความ การศึกษาศักยภาพลำน้ำห้วยข้าวสารเพื่อรองรับปริมาณความต้องการน้ำในปัจจุบัน
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 13-05-2009
วันที่สิ้นสุด 15-05-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 24.paper_l_rerkchai.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี