ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 24
ชื่อ สกุล

มงคล บุญยง  วัชรพล วะนะสนธิ์  ประชา คำภักดี  วรการ วงศ์สายเชื้อ และ สุริยา โชคสวัสดิ์.

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อบทความ การออกแบบและสร้างเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3)
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 28-07-2009
วันที่สิ้นสุด 29-07-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 29.paper_l_worakan.2552..pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี