ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 25
ชื่อ สกุล

นุชสรา เกรียงกรกฎ และ ปรีชา เกรียงกรกฎ

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อบทความ ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 (UBRC 3)
เล่มที่ -
วันที่ตีพิมพ์ 28-07-2009
วันที่สิ้นสุด 29-07-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 30.paper_l_nuschara.2552.pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี