ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 5
ชื่อ สกุล

นิรันดร์ สมมุติ , สมบัติ สินธุเชาวน์

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อบทความ วิธีฮิวริสติกGRASPสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ
ชื่อวารสาร วารสาร มทร.อีสาน
เล่มที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ 01-01-2009
วันที่สิ้นสุด 30-06-2009
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 papergraspfinal(1).doc
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี