ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Printer FriendlyExport to ExcelExport to WordExport to XML
เลขที่ 6
ชื่อ สกุล

ธนารักษ์ พิทักษา  สมบัติ สินธุเชาวน์

ภาควิชา/แผนก วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อบทความ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
เล่มที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วันที่ตีพิมพ์ 01-01-2009
วันที่สิ้นสุด 30-06-2008
ระดับ ระดับชาติ
สถานะการนับ
ประเภทฐานข้อมูล
ค่าน้ำหนัก 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 paperubu09(1).pdf
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี