ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 50
     รายการ 841 ถึง 860 ของ 998
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
799
หลักการคัมบังในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและชิ้นงานก่อนกระบวนการเย็บประกอบของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
วิภา สีดาม, มัจฉา ศรีหา
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0328
แสดงผล
345
หลักการวิศวกรรมคุณค่าและการยศาตร์ในการปรับปรุงเก้าอี้ที่ใช้นั่งเรียนในคณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายอรรณพ วงศ์คำมา,นายนพกรณ์ มณีรัตน์
นุชสรา เกรียงกรกฎ
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP304
แสดงผล
227
หอผึ่งเย็น
ธนกร ตรีประสิทธิกุล,วินัฐ เพชรรินทร์
ชาคริต โพธิ์งาม,ทรงสุภา พุ่มชุมพล,นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
แสดงผล
629
หุ่นจำลองภูมิประเทศแสดงพื้นที่น้ำท่วมลำน้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
อดิศักดิ์ ภูตะเวช, ประสัย บุตรดี,สมหมาย ภูหมื่น,เทียนชัย คำสุขศรี
ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2553
CEP 0108
แสดงผล
296
อลูมิเนียม อะโนไดซิ่ง
เจษฎา ประกอบแสง,พัชรพลบุญสุข
Meng Fuk Lee,สุขอังคณา ลี
วิศวกรรมอุตสาหการ
2552
IEP310
แสดงผล
444
ออกแบบรถเก็บกวาดฝ่นถนน
สุวิช เสนาวงศ์/นิรัน อักษร
รอ
วิศวกรรมเครื่องกล
 
P1023
แสดงผล
453
ออกแบบเครื่องอัดถ่านแท่งโดยวิธีการอัด
ประกาศิต สุวรรณชัยรบ,นัฐพงษ์ ทองประกอบ
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
P1061
แสดงผล
556
ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องดึงกระเช้าปลา
นรินทร์ เสกรัมย์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0071
แสดงผล
143
ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า
กัมปนาท มงคลชัย
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2547
 
แสดงผล
572
ออกแบบและผลิตของชำร่วยโดยใช้ ซีเอนซี และ cad/cam
กฤษนัย ทองอินทร์,ทนงศักดิ์ สมภักดี
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2006
IEP0164
แสดงผล
553
ออกแบบและสร้างถังขยะสำหรับเก็บเศษอาหารในครัวเรือน
ทรัพย์ธนากร จันทะนัด
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0085
แสดงผล
546
ออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าสนามขนาดเล็กโดยใช้เครื่องยนต์5.5แรงม้า
วัชชิระ พูลเพิ่ม,วัชรพงษ์ เจนเชี่ยวชาญ
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
 
IEP 0064
แสดงผล
300
ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ UNIGRAPHIC SOLUTION SOFTWARE
เจษฎาพร สร้างสุข,อาทิตย์ คระพันธ์
เจริญ ชุมมวล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2549
IEP209
แสดงผล
406
อิฐฟาง-ดินเหนียว : การศึกษาและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
อดิศักดิ์ กกแก้ว,อรรถพงศ์ สุขกุล
กอปร ศรีนาวิน
วิศวกรรมโยธา
2548
CEP0056
แสดงผล
798
อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนไอออนต่อกำลังรับแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินตะกอนทรายผสมโซเดียมเบนโทไนต์
ณัฐวุฒิ มุมทอง, จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์
ทวีศักดิ์ วังไพศาล
วิศวกรรมโยธา
2551
CEP 0087
แสดงผล
13
อิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วที่มีผลต่อความดันตกคร่อมในไซโคลน
เอกลักษณ์ ปัญญา,วิชิล ใจแจ้ง
นิติกร พรหมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2548
 
แสดงผล
95
อิทธิพลความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องจักร Wire Cut-CNC
ชัยวัฒน์ คูวัฒนสุชาติ,ปิยะนุช วัฒนาวารีกุล
สุริยา โชคสวัสดิ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
2540
 
แสดงผล
276
อินเวอร์เตอร์สามเฟสมอดูเลตแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม
อาทิตย์ ฤทธิแผลง
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2552
EEP144
แสดงผล
112
อุทกวิทยาของลุ่มน้ำลำโดมใหญ่
ปัญญา ฉิมวงศ์,ระพีพงษ์ ปัญญาคม
ประกอบ วิโรจนกูฎ,ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
แสดงผล
163
อุปกรณ์ตรวจจับการผ่านเข้าออกห้องเพื่อสั่งให้สวิตซ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ
ปริวัฒน์ ป้องเรือง,พงศธร ครเกษม
ทวีคูณ สวรรณค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2549
 
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 50
     รายการ 841 ถึง 860 ของ 998

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี