ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : prachasanti_t@hotmail.com , prachasanti.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : weerayuth_gm@hotmail.com ,nantawatana.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ตำแหน่ง :ศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : K.Pianthong@gmail.com ,kulachate.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
e-mail : janyalertadun@hotmail.com , adun.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายนิติกร พรหมดวง
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nitikorn_ubu@yahoo.com ,nitikorn.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
e-mail : chawalit@rocketmail.com, chawalit.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
e-mail : ratchada.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 0823775885

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : umphisak@hotmail.com , umphisak.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Anirut.mat@gmail.com ,anirut.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายชาคริต โพธิ์งาม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : chakrit.me@gmail.com ,chakrit.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : tsriveerakul@yahoo.com ,thanarat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวทรงสุภา พุ่มชุมพล
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : acanine222@yahoo.com ,songsupa.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวบงกช จันทมาส
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : bbunphet@hotmail.com ,bbunphet.j@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ รท.ดร.สมญา ภูนะยา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somyanew@hotmail.com ,somya.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : rattapong.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ นามเขต
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : apinunt.n@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : patinya.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : enwirase@ubu.ac.th ,wirapan.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤตยา ไชยยศ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : krittaya.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : komsan.r@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail :
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

บุคลากร

นายภควัต เนาว์โสภา
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : enpakana@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายประหยัด สมานมิตร
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : p_smanmit@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายสุข ดำพะธิก
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องยนต์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : ensukda@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมัคร อินถา
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค ปฎิบัติงาน
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : samak_opl@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายนิรันดร์ สุวรรณะ
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : postubu@gmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววัชราภรณ์ จันทรกาญจน์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : Wat_ning@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน : 045353323

ดูข้อมูลเพิ่มเติม