ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 

 

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : prachasanti_t@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : weerayuth_gm@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : คณบดี
e-mail : K.Pianthong@gmail.com
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
e-mail : janyalertadun@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายนิติกร พรหมดวง
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : nitikorn_ubu@yahoo.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : chawalit@rocketmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : -
โทรศัพท์สายใน : 045353383

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : umphisak@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : Anirut.mat@gmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายชาคริต โพธิ์งาม
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : chakrit.me@gmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : tsriveerakul@yahoo.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวทรงสุภา พุ่มชุมพล
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : acanine222@yahoo.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวบงกช จันทมาส
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : bbunphet@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รท.ดร.สมญา ภูนะยา
ตำแหน่ง :รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somyanew@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : อาจารย์
e-mail : komsan.r@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อภินันต์ นามเขต
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : apinunt.n@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045-353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : -
โทรศัพท์สายใน : -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
ตำแหน่ง :ผศ.
ตำแหน่งงานบริหาร : รักษาราชการแทนรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail : enwirase@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353309

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤตยา ไชยยศ
ตำแหน่ง :อาจารย์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : -
โทรศัพท์สายใน : -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
ตำแหน่ง :ผศ.
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : -
โทรศัพท์สายใน : -

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
e-mail :
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

บุคลากร

นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : enpaibsa@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายภควัต เนาว์โสภา
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : enpakana@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายประหยัด สมานมิตร
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : p_smanmit@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายสุข ดำพะธิก
ตำแหน่ง :ช่างเครื่องยนต์
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : ensukda@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมัคร อินถา
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : samak_opl@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายนิรันดร์ สุวรรณะ
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : postubu@gmail.com
โทรศัพท์สายใน :

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจิรปรียา อกอุ่น
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : jira_uayka@hotmail.com
โทรศัพท์สายใน : 3323

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวชยาภัสร์ สืบศรี
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : chayayapat@gmail.com
โทรศัพท์สายใน : 0881318063

ดูข้อมูลเพิ่มเติม