ระบบติดตามข้อมูลงานวิจัย

Table: จำนวนงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ และหรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ/นานาชาติ
เอกสารอ้างอิง : บทความฉบับสมบูรณ์ รายละเอียดวารสารที่ตีพิมพ์
  Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML

 Search
  Show all  Advanced Search 
    

เลขที่
ชื่อ สกุล (*)
ภาควิชา/แผนก
ชื่อบทความ (*)
ชื่อวารสาร (*)
เล่มที่ (*)
วันที่ตีพิมพ์
วันที่สิ้นสุด
ระดับ
สถานะการนับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
ปีงบประมาณ
 
46

สุพัฒน์พงษ์ มัตราช ปกาศิต ฮงทอง และ รัตนา  จิระรัตนานนท์

วิศวกรรมเคมี
การอุดตันของเยื่อกรองแบบนาโนโดยสารละลายโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติ
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
01-09-2008
31-12-2009
ระดับชาติ
 
14.paper_l_supatpong.2552.pdf    
2552
View
47

R., Pitakaso, K., Pranet, B., Buddadee

วิศวกรรมอุตสาหการ
A Multi-Objectives Model for Multi-Echeon Lcation Problem :Case Study in Ethanol Plant Location Analysis in Northeastern Thailand
Hamburge International Conference of Logistics, German
-
09-09-2009
13-09-2009
ระดับนานาชาติ
 
12.paper_confernce_l_rapepan.pdf    
2552
View
48

ธิติพงษ์ วงสาโท วีรพงศ์ โชคชัย มงคล ปุษยตานนท์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระบบประเมินอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31
-
29-10-2008
31-10-2008
ระดับชาติ
 
13.paper_l_mongkol.2552.pdf 13.paper_l_mongkol.2.2552.pdf  
2552
View
51

กรกช  เทียกสีบุญ กิตติ  เจริญทัศน์  วรการ วงศ์สายเชื้อ ประชา  คำภักดี  สุริยา  โชคสวัสดิ์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
การประชุมวิชาการ ม.อบ.ครั้งที่ 4
-
09-08-2010
10-08-2010
ระดับชาติ
 
papaer_l_worakan.pdf    
2553
View
52

เทียมชัย  บุญลอย วิภาดา  สนองราษฎร์ และ สมภพ สนองราษฎร์

วิศวกรรมเคมี
การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค
วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
ปีที่ 23 เล่มที่ 3
01-09-2009
31-12-2009
ระดับชาติ
 
1.paper_lwipada.pdf    
2553
View
53

ขนิษฐา แก้วแดง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการออกแบบวงจรซีมอสทรานส์คอนดัคเตอร์ที่ปรับค่าขยายทรานส์คอนดักแตนซ์ได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 36-46
01-07-2009
31-12-2009
ระดับชาติ
 
paper_l_khanitha(1).pdf    
2553
View
54

ระพีพันธ์   ปิตาคะโส

วิศวกรรมอุตสาหการ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 47-64
01-07-2009
31-12-2009
ระดับชาติ
 
paper_l_rapeepan(1).pdf    
2553
View
55

ปกาศิต  ฮงทอง สุพัฒน์พงษ์  มัตราช และ รัตนา  จิระรัตนานนท์

วิศวกรรมเคมี
ผลกระทบร่วมระหว่างโลหะทองแดงและสารอินทรีย์ธรรมชาติบนการอุดตันนาโนฟิลเตรชัน
วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
ปีที่ 23 เล่มที่ 3
01-09-2009
31-12-2009
ระดับชาติ
 
4.papaer_l_supapong.pdf    
2553
View
56

อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

วิศวกรรมโยธา
การกำหนดกรณีรูปแบบน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการออกแบบระบบพื้นสองทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา อาคารที่จอดรถ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
5.papaer_l_ittipong.pdf    
2553
View
57

กฤษณ์ ศรีวรมาศ ธนภร ทวีวุฒิ ทวีศักดิ์ วังไพศาล กอปร  ศรีนาวิน

วิศวกรรมโยธา
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีศึกษาอาคารชลศาสตร์ขนาดเล็กในลำน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
6.papaer_l_krit.pdf    
2553
View
58

คำปัน  สุนทราวงศ์  ทวีศักดิ์ วังไพศาล

วิศวกรรมโยธา
พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในจังหวัดสาลาวัน(สปป.ลาว)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
7.papaer_l_thaveesak.pdf    
2553
View
59

ธนภร ทวีวุฒิ  กฤษณ์ ศรีวรมาศ  ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

วิศวกรรมโยธา
แผนที่ความขาดแคลนน้ำของลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จ.อุบลราชธานี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
8.papaer_l_rekchai.pdf    
2553
View
60

สิทธา เจนศิริศักดิ์  สมพงษ์  ปักษาสวรรค์

วิศวกรรมโยธา
ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองในประเทศไทย-ปัจจุบัน และ อนาคต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
9.papaer_l_sittha.pdf    
2553
View
61

คำผล  ทองสมุท  วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์

วิศวกรรมโยธา
ผลของวิธีการบ่มในอากาศ ความหนาแน่น และส่วนผสมต่อความลึกของคาร์บอเนชั่นในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าสำหรับงานโครงสร้าง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
10.papaer_l_wiwat.pdf    
2553
View
62

อิทธิเชษฐ์  อุตะธีรวิชญ์  ธนภร ทวีวุฒิ

วิศวกรรมโยธา
คุณสมบัติการใช้งานคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.อุบลราชธานี
-
12-05-2010
14-05-2010
ระดับชาติ
 
11.papaer_l_thanaporn.pdf    
2553
View
63

สุรจอม  ลิ้มสุวรรณ สุขอังคณา  ลี

วิศวกรรมอุตสาหการ
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาซูปเปอร์อั้งโล่
วารสารวิชาการ ม.อบ.
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
01-05-2010
31-08-2010
ระดับชาติ
 
12.papaer_l_sukangkana.pdf    
2553
View
64

ปรีชา  เกรียงกรกฎ และ นุสรา เกรียงกรกฎ

วิศวกรรมอุตสาหการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยฮิวริสติก
วารสารวิชาการ ม.อบ.
-
01-05-2010
31-08-2010
ระดับชาติ
 
13.papaer_l_preecha.pdf    
2553
View
65

Thanawat  Treetrisit  Suchart  Limkatanyu  Kittisak  Kuntiyawichai

วิศวกรรมโยธา
Effect of Concrete/CFRP Interface Assesment of RC Beama Strengthened with CFRP Plates: A Cohesive Element Model
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
01-09-2009
31-12-2009
ระดับชาติ
 
14..papaer_l_kittisak.pdf    
2553
View
66

แหลมทอง จันทร์พะวง  บรรชา บุดดาดี

วิศวกรรมเครื่องกล
การประเมินสมรรถนะของปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กเมื่อใช้หมุนกลับทิศทางเป็นกังหันเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
01-01-2010
30-06-2010
ระดับชาติ
 
15.paper_l_bancha.pdf    
2553
View
67

กาญจนา  พานแก้ว  วัฒน์สิทธิ์  ศิริวงศ์   ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน์  สุมนา  สิริพัฒนากุล

วิศวกรรมเคมี
การขยายกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารคลอร์ไพรีฟอสจากดินในไร่พริกที่ปนเปื้อน
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
01-01-2010
30-06-2010
ระดับชาติ
 
16.paper_l_summana.pdf    
2553
View
Page  First Previous Next Last  of 14
     Records 41 to 60 of 275

 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี