Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างงานกิจการนักศึกษา
บุคลากร
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ถาม - ตอบ
ทุนการศึกษา
กองทุนให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
  ความเป็นมากองทุน
  คุณสมบัติผู้กู้
  ขั้นตอนการขอกู้ยืม
  การชำระเงินคืน
  ข้อควรระวังการทำสัญญา
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน  

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3) เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
5) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
6) ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7) ไม่เป็นผู้ที่ทํางานประจําในระหว่างการศึกษา
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

   

ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน (ปีการศึกษา 2552)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี

ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี

รวม
บาท/ราย/ปี

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย

14,000

12,000

26,000

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

21,000

15,000

36,000

3. ปวท./ปวส./อนุปริญญา

 

 

 

   3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม        เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

25,000

24,000

49,000

   3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร

30,000

24,000

54,000

4. ปริญญาตรี

 

 

 

   4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

60,000

24,000

84,000

   4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

60,000

24,000

84,000

   4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000

24,000

94,000

   4.4 เกษตรศาสตร์

70,000

24,000

94,000

   4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์

80,000

24,000

104,000

   4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

150,000

24,000

174,000

 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก้ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก้ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  คุณพอใจเว็บงานกิจแค่ไหน?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  ดูผลโหวต
 แบนเนอร์ต่างๆ
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353316