สถิติการเข้าใช้งาน
Untitled Document
Untitled Document
๑. ม.อุบลฯ วุ่น คณาจารย์-ลูกจ้างรวมตัวขับไล่
อธิการบดี...http://www.thairath.co.th/content/268590

๒. อธิการบดี ม.อุบลฯ แถลงมูลเหตุชุมนุม...http://www.youtube.com/watch?
v=njJyJ5faleM&app=desktop

๓. ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 18,000 
บาท...http://guideubon.com/news/view.php?t=149&s_id=307&d_id=307

๔. คุก อธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ข้อหาหมิ่น
อาจารย์...http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/2014
0730/596062/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%A1.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AF
2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E
0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B
9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html

๕. คุก 1 ปี ปฏิบัติมิชอบอธิการบดี ม.อุบลฯ ศาลปรานีรอลงอาญา 2 ปี คดีไม่ถอนคำ
สั่งไล่คณบดี ศาลชี้อธิการประพฤติมิชอบ...http://www.ryt9.com/s/tpd/1977755

๖. เปิดปมมหากาพย์ คดีฟ้องร้องอีนุงตุงนัง ม.อุบลราชธานี หลัง อธิการบดี คนใหม่ 
เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2554 เดินหน้า สะสางเรื่องร้องเรียน ตั้งกรรมการสอบสวนและ
ลงโทษทางวินัย ก่อนถูกฟ้องกลับทั้งศาลอาญา-
ปกครอง...http://www.isranews.org/isranews-news/item/32636-aubon02.html

๗. เพิกถอนคำสั่งปลดรองอธิการฯ ม.อุบล มีผลย้อนหลัง 28 มี.ค.55 ก.พ.อ.ชี้ผิดไม่
ร้ายแรง...http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1411104023

๘. คดีฟ้องร้อง ม.อุบลฯ ส่อวุ่นหนัก ก.พ.อ.รับอุทธรณ์คำสั่งปลดอดีตอธิ
การฯ...http://www.isranews.org/isranews-news/item/32845-ubol.html

๙. เลขา สกอ.ปัดตอบปมอธิการ ม.อุบลฯ มีอำนาจสั่งลงโทษวินัยผู้บริหาร
เก่าฯ...http://www.isranews.org/isranews-news/item/33114-
school_33114.html#.VCgb2aa1a1o.facebook

๑๐. แกะรอย มหากาพย์คดีความ “อธิการบดี-บุคลากร” ใน 
ม.อุบล...http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/33112-
uubol_33112.html#.VCOlxlxMYiQ.facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
สภา ม.อุบลฯ ยืนยันชื่อนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) อ่านรายละเอียด https://www.facebook.com/groups/160825527399863/
ศาลชี้อธิการ ม.อุบลฯ หมิ่นอีกคดี (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) อ่านรายละเอียด https://www.facebook.com/groups/160825527399863/
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุญาตให้ผู้อุทธรณ์เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารรายชื่อของประธานและกรรมการที่ร่วมพิจารณาและขอทราบแนวทางการพิจารณาว่าคณะกรรมการกฎษฎีกา ได้นำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อหารือมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นหรือไม่...https://www.facebook.com/groups/160825527399863/permalink/413741332108280/
ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ บ.27/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...https://www.facebook.com/groups/160825527399863/
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๑ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๐ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๘ วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาอาจารย์คนใหม่แห่ง ม.อุบลฯ https://www.facebook.com/groups/160825527399863/
 
 
ข่าวประประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายราชการโดยหลักนิติบุุคลและหลักบุคคล รายละเอียด
ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ระเบียบ ม.อบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖ วันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
   
 
ความคิดเห็น
 
คิดดี ทำดี เพื่อพ่อหลวง
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ :
 รหัสผ่าน:
 
 
 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190