ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ
ชื่อโครงการ contains
หัวหน้าโครงการ
แผนก/ภาควิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ between
 and 
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ contains
สถานะรายงาน
เลขที่หนังสือปิดรายงาน contains
วันที่ขยายเวลาสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง 1 contains
ไฟล์อ้างอิง 2 contains
ไฟล์อ้างอิง 3 contains
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.